Pracovněprávní aktuality (8. 8. 2017 - 4. 9. 2017)

Vydáno: 16 minut čtení

(sledované období: 8. 8. 2017 - 4. 9. 2017)

Vyhlášené předpisy

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zjednodušení placení pojistného pro OSVČ, dlouhodobá nemocenská)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 259/2017 Sb. dne 18. 8. 2017.

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (valorizace pojistného placeného státem)

Senátní tisk: 168

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 2. 2. 2017)

Stav projednávání: Senát schválil

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2019 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o nemocenském pojištění a další související zákony (dlouhodobé ošetřovné)

Senátní tisk: 179

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 2. 2. 2017)

Stav projednávání: Senát schválil

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 9. měsíce po vyhlášení

Senát již schválil zavedení tzv. dlouhodobého ošetřovného, o kterém jsme vás informovali v minulých číslech, k vyhlášení zákona tak zbývá už jen podpis Prezidenta.

Protože s touto novou dávkou budou moci zaměstnanci žádat své zaměstnavatele o poskytnutí volna na celou dobu dlouhodobého ošetřování (až 90 kalendářních dnů), je třeba se připravit na podmínky, za kterých takto mohou zaměstnanci učinit a upozornit na skutečnost, že taková dlouhodobá absence zaměstnance v práci může v některých případech znamenat nemalé provozní problémy.

Pro účely této dávky se za ošetřovanou osobu bude považovat osoba, která:

  • pro závažnou poruchu zdraví musela být hospitalizována ve zdravotnickém zařízení alespoň po dobu 7 kalendářních po sobě jdoucích dnů;
  • a zároveň se dá předpokládat, že po propuštění do domácího prostředí bude její zdravotní stav vyžadovat celodenní poskytování ošetřovatelské péče minimálně po dobu 30 dnů. Tento předpoklad dlouhodobosti potvrdí ošetřující lékař.

Zaměstnanec bude moci takovou osobu dlouhodobě ošetřovat, pokud je:

  • manželem (manželkou) ošetřované osoby nebo jejím registrovaným partnerem (partnerkou);
  • příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc;
  • manželem (manželkou), registrovaným partnerem (partnerkou) fyzické osoby uvedené v předchozím bodě;
  • druhem (družkou) ošetřované osoby nebo další fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

Aby zaměstnanci vznikl nárok na poskytování této dávky a aby mohl v této souvislosti žádat svého zaměstnavatele o uvolnění z práce, bude nutný také písemný souhlas ošetřované osoby s poskytováním dlouhodobé ošetřovatelské péče. Ošetřované osobě je tak umožněno, aby si sama vybrala, kdo jí bude péči poskytovat. Bude také možné, aby dodatečně svůj souhlas opět písemně odvolala. V případě, že bude potřeba pečovat o nezletilé, nebude tento souhlas vyžadován.

Aby byly vyváženy i zájmy zaměstnavatele, nebude poskytnutí pracovního volna zaměstnanci jako pečující osobě automatické. V případě, že zaměstnanec požádá svého zaměstnavatele o souhlas s jeho nepřítomností v práci po dobu poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče, není zaměstnavatel povinen mu tento souhlas udělit v případě, že prokáže, že tomu brání vážné provozní důvody (o kterých jsme informovali v minulém čísle) a písemně to zaměstnanci sdělí. V ostatních případech je ale povinen volno poskytnout.

Pro neudělení souhlasu bude především rozhodující vyhodnocení, jak významný zásah do provozu zaměstnavatele by nepřítomnost daného zaměstnance představovala. V případě, že by byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz zaměstnavatele, lze dovodit, že udělení souhlasu brání vážné provozní důvody. Bude třeba vycházet z povahy provozu a z dalších organizačně technických poměrů zaměstnavatele, z množství zaměstnanců a možnosti jejich vzájemného zastupování, ale také možnosti jejich odměňování za vykonanou práci.

Pokud zaměstnavatel zaměstnanci souhlas poskytne, pak z toho pro něj bude vyplývat (i) zákaz dát zaměstnanci výpověď po dobu výkonu dlouhodobé péče a (ii) povinnost zařadit zaměstnance po návratu z dlouhodobé péče na stejnou pracovní pozici.

Zaměstnanec předloží vyplněnou žádost o dlouhodobé ošetřovné na předepsaném tiskopise, potvrzenou ošetřujícím lékařem lůžkového zařízení a zároveň opatřenou podpisem ošetřované osoby, na OSSZ podle místa trvalého bydliště žadatele, která bude tuto dávku vyplácet.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti (zaměstnávání OZP/rekvalifikace)

Sněmovní tisk: 1072

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 23. 3. 2017)

Stav projednávání: vráceno Senátem

Předpokládaná účinnost: 1. dnem kalendářního čtvrtletí po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (koncepční novela)

Sněmovní tisk: 903

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 9. 9. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 2. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 7. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) a další zákony (transpoziční novela)

Sněmovní tisk: 688

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 23. 12. 2015)

Stav projednávání: zařazeno na jednání od 5. 9. 2017

Původně navrhovaná účinnost: 1. 5. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon o sociálních službách (příspěvek na péči)

Sněmovní tisk: 1081

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 30. 3. 2017)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon o nemocenském pojištění (změny redukčních hranic pro výpočet PPM)

Sněmovní tisk: 730

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 29. 2. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 1. čtení

Předpokládaná účinnost: původně 1. 9. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákoník práce (karenční doba)

Sněmovní tisk: 744

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 22. 3. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. měsíce po vyhlášení

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů

Sněmovní tisk: 799

Předkladatel: poslanec Andrej Babiš (předložil PS dne 29. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona o pobytu cizinců z nebezpečných zemí

Sněmovní tisk: 833

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 7. 6. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dozor ÚP nad stavem/střízlivostí uchazeče o zaměstnání)

Sněmovní tisk: 892

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 19. 8. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 7. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (zrušení minimálního vyměřovacího základu)

Sněmovní tisk: 979

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 2. 12. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákoník práce (ošetřovatelská dovolená)

Sněmovní tisk: 1008

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 24. 1. 2017)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání Sněmovní tisk: 1034 Předkladatel: vláda (předložila PS dne 17. 2. 2017) Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 1. čtení Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a další související zákony (diferenciace sazeb pojistného na SZ)

Sněmovní tisk: 1096

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 18. 4. 2017)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 7. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a o změně zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zdravotní pojištění cizinců)

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017 (s výjimkami)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o specifických zdravotních službách (posudková péče a pracovnělékařské služby)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

Stav projednávání: připomínkové řízení ukončeno

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2017

Návrh nařízení vlády o úpravě podmínek pro uplatnění dlužných mzdových nároků zaměstnanců zaměstnavatele v platební neschopnosti

Stav projednávání: připomínkové řízení ukončeno

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Stav projednávání: v připomínkovém řízení

Předpokládaná účinnost: 1. 11. 2017

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Stav projednávání: v připomínkovém řízení

Předpokládaná účinnost: 1. 11. 2017 (s výjimkami)

Návrh zákona o zpracování osobních údajů

Stav projednávání: v připomínkovém řízení

Předpokládaná účinnost: 25. 5. 2018

Předložený návrh zákona má implementovat (i) směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a (ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Řádné fungování vnitřního trhu vyžaduje, aby volný pohyb osobních údajů v Evropské unii nebyl omezován z důvodů souvisejících s ochranou osobních údajů fyzických osob. Jednotná úroveň ochrany fyzických osob v celé Evropské unii má zamezit rozdílům bránícím volnému pohybu osobních údajů v rámci vnitřního trhu a má tak poskytnout hospodářským subjektům, včetně mikropodniků a malých a středních podniků, právní jistotu a transparentnost, které fyzickým osobám ve všech členských státech zajistí stejnou úroveň práv vymahatelných právními prostředky a jejich správcům a zpracovatelům uloží povinnosti a úkoly prostřednictvím důsledného monitorování zpracování osobních údajů a rovnocenných sankcí ve všech členských státech, jakož i účinné spolupráce mezi dozorovými úřady jednotlivých členských států.

Postup tohoto zákona legislativním procesem pro vás budeme sledovat a průběžně o něm informovat.

Návrh vyhlášky o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení

Stav projednávání: připomínkové řízení ukončeno

Předpokládaná účinnost: 1. 10. 2017

Návrh vyhlášky o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období

Stav projednávání: připomínkové řízení ukončeno

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pobytu cizinců na území České republiky a další související zákony

Stav projednávání: v připomínkovém řízení

Předpokládaná účinnost: 1. 4. 2018 (s výjimkami)

Ačkoliv jsme v poslední době byli svědky několika novelizací tzv. cizineckého zákona, nyní vám představujeme další, zbrusu nový návrh z dílny ministerstva vnitra.

Nejzásadnější novinkou je zavedení dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání či zahájení podnikatelské činnosti. Tento účel pobytu bude určen pro vysokoškolské studenty po dokončení jejich studia na území a pro výzkumné pracovníky, kteří dokončí svou výzkumnou činnost. V těchto případech budou mít možnost dále pobývat na území České republiky až 9 měsíců za účelem hledání si zaměstnání či zahájení podnikatelské činnosti. Toto povolení však nebude znamenat automatické přiznání práva přístupu na trh práce nebo na zahájení podnikatelské činnosti.

Dalšími body novely jsou (i) povinná integrace, tj. bude vyžadována alespoň minimální znalost českého jazyka a účast na adaptačně integračních kurzech (zejména s cílem seznámení cizinců s jejich právy a povinnostmi), a (ii) zavedení kvót pro ekonomickou migraci, jinak řečeno zastropování počtu osob, kterým je český stát připraven ročně udělit vstup na své území za účelem zaměstnání nebo podnikání.

Zatím je návrh ve fázi připomínkového řízení, takže před sebou má ještě dlouhou cestu, další vývoj pro vás budeme sledovat.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Stav projednávání: vláda

Dne 21. 8. 2017 vláda projednala novelu nařízení vlády o minimální mzdě. Od 1. 1. 2018 tak opět dojde ke zvýšení minimální mzdy - měsíční sazba se zvýší na 12 200 Kč a hodinová na 73,20 Kč. Nové minimální sazby budou platit pro všechny zaměstnance vykonávající práci na základě pracovní smlouvy, DPP i DPČ.

Výše uvedené sazby minimální mzdy se vztahují ke 40hodinové stanovené týdenní pracovní době. Ovšem pro zkrácenou stanovenou týdenní pracovní dobu typicky na 37,5 nebo 38,75 hodiny (např. při 2 či 3směnném nebo nepřetržitém pracovním režimu) je třeba úměrně zvýšit sazbu hodinové minimální mzdy.

Stanovená týdenní pracovní doba Výše hodinové minimální mzdy Výše měsíční minimální mzdy
40,00 hodin 73,20 Kč 12 200 Kč
38,75 hodiny 75,56 Kč 12 200 Kč
37,50 hodiny 78,08 Kč 12 200 Kč

Naopak pokud zaměstnanec má v pracovní smlouvě (či dodatku k ní) sjednanou kratší pracovní dobu, snižuje se měsíční minimální mzda úměrně odpracované době:

Sjednaná kratší týdenní pracovní doba Výše hodinové a měsíční minimální mzdy
(při stanovené 40hodinové)
32 hodin 73,20 Kč 9 760 Kč
20 hodin 73,20 Kč 6 100 Kč
16 hodin 73,20 Kč 4 880 Kč
10 hodin 73,20 Kč 3 050 Kč

Zvýšení minimální mzdy se opět projeví i ve výši odvodů zaměstnavatelů na zdravotní pojištění v případě neplaceného volna či neomluvených absencí zaměstnanců. Pokud pracovní volno bez náhrady příjmu nebo neomluvená nepřítomnost v práci budou trvat celý kalendářní měsíc, výše pojistného na zdravotní pojištění vycházející z nové hodnoty minimální mzdy bude 1 647 Kč.

Zároveň se zvýšením minimální mzdy dochází taktéž k navýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy, na jejíž dodržování se v praxi velice často zapomíná (např. i kopáč má být zařazen do druhé skupiny). Úroveň v nejvyšší 8. skupině musí činit alespoň dvojnásobek minimální mzdy.

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu v Kč za měsíc
1. 73,20 Kč 12 200 Kč
2. 80,80 Kč 13 500 Kč
3. 89,20 Kč 14 900 Kč
4. 98,50 Kč 16 400 Kč
5. 108,80 Kč 18 100 Kč
6. 120,10 Kč 20 000 Kč
7. 132,60 Kč 22 100 Kč
8. 146,40 Kč 24 400 Kč

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících

Stav projednávání: vláda

Návrh věcného záměru zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o sociálním podnikání

Stav projednávání: vláda Mezinárodní smlouvy

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Tuniskou republikou

Sněmovní tisk: 690

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204 k přechodu z neformální do formální ekonomiky

Sněmovní tisk: 969

Předkladatel: vláda

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 1. čtení

Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci na moři

Sněmovní tisk: 135

Předkladatel: vláda

Stav projednávání: Senát

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (8. 1. 2019 - 4. 2. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 23. 11. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 17. 12. 2019 do 20. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020
Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020
Změny v právních předpisech za období od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 4. 2020 do 19. 5. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020

Související předpisy

589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
259/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb. zákoník práce
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
108/2006 Sb. o sociálních službách
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty