Pracovněprávní aktuality (7. 4. 2016 – 4. 5. 2016)

Vydáno: 16 minut čtení

(sledované období: 7. 4. 2016 – 4. 5. 2016)

Vyhlášené předpisy

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 136/2016 Sb. dne 29. 4. 2016

Účinnost: 1. 5. 2016

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2015 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 130/2016 Sb. dne 25. 4. 2016

Účinnost: 25. 4. 2016

V souladu se zmocněním v zákoně o pobytu cizinců na území České republiky sděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2015 ve výši 26 467 Kč činí pro období od 1. května 2016 do 30. dubna 2017 průměrná hrubá roční mzda v České republice 317 604 Kč.

Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 126/2016 Sb. dne 25. 4. 2016

Účinnost: 1. 5. 2016 (s výjimkami)

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 115/2016 Sb. dne 13. 4. 2016

Účinnost: 13. 4. 2016

V souladu se zákonným pověřením vyhlašuje MPSV, že částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2015 je 13 200 Kč a částka odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy je 6 600 Kč, a to pro účely životního a existenčního minima a státní sociální podpory.

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Sněmovní tisk: 275

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 30. 7. 2014)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna schválila

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (důchodový věk horníků)

Sněmovní tisk: 654

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 11. 11. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 10. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (změna systému valorizace důchodů)

Sněmovní tisk: 725

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 17. 2. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 8. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sněmovní tisk: 379

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 5. 1. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 7. 2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zrušení karenční doby)

Sněmovní tisk: 393

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 23. 1. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem kalendářního roku následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sněmovní tisk: 592

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 4. 9. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zrušení maximálního vyměřovacího základu)

Sněmovní tisk: 392

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 23. 1. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (rodičovský příspěvek)

Sněmovní tisk: 535

Předkladatel: poslankyně Markéta Adamová (předložila PS dne 2. 7. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (zrušení institutu přísedících v občanskoprávních řízeních)

Sněmovní tisk: 599

Předkladatel: poslanec Martin Plíšek (předložil PS dne 17. 9. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Původně navrhovaná účinnost: 1. 7. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony (zaměstnávání mladistvých)

Sněmovní tisk: 642

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 3. 11. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 7. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy (transpoziční novela)

Sněmovní tisk: 688

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 23. 12. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 5. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Sněmovní tisk: 700

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 20. 1. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 7. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (vyměřovací základ pro státní pojištěnce)

Sněmovní tisk: 721

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 17. 2. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (změny redukčních hranic pro výpočet PPM)

Sněmovní tisk: 730

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 29. 2. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 9. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (karenční doba)

Sněmovní tisk: 744

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 22. 3. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a o změně zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (transpoziční novela)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (posudková péče a pracovnělékařské služby)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (agenturní zaměstnávání)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 15. den po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (otcovská poporodní péče)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 9. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zdravotní pojištění cizinců)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (transpoziční novela – přeshraniční vysílání zaměstnanců)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

První informaci o výše uvedené novele jsme přinesli v Práci a mzdě č. 3/2016 s tím, že jejím cílem je implementace Směrnice EP a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu.

Ačkoli nejzazší termín pro implementaci směrnice se kvapem blíží (evropský předpis je třeba zapracovat do českého právního řádu do 18. června 2016), v legislativním procesu se předmětná novela zdržela, především z důvodu gesčního sporu Ministerstva práce a sociálních věcí s Ministerstvem financí. Po ukončení připomínkového řízení tak novela stále leží na vládě a je otázkou, zda je ještě vůbec možné termín pro její implementaci stihnout (byť je navrhováno schválení v Poslanecké sněmovně v prvním čtení).

Co se týče obsahu navrhovaných změn, předkladatelé se rozhodli jít cestou „minimalistické“ právní úpravy spočívající v naplnění požadavků implementované směrnice oproti nevyužité možnosti komplexní úpravy zcela nového soukromoprávního institutu v zákoníku práce, a to subdodavatelské odpovědnosti v oblasti vysílání zaměstnanců.

V současné podobě tak novela počítá s následujícími menšími změnami zákona o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti.

  • Do zákona o inspekci práce by měl být nově ukotven institut ručení tak, aby příjemce vysílaných zaměstnanců (tj. tuzemský zaměstnavatel), případně prostředník, ručil za úhradu pokuty uložené ze strany inspekce práce vysílajícímu zaměstnavateli, konkrétně za neposkytnutí mzdy nebo platu alespoň ve výši minimální (zaručené) mzdy nebo ve stanovené výši.
  • V zákoně o zaměstnanosti by poté mělo dojít k úpravě (rozšíření) evidenční povinnosti tuzemských zaměstnavatelů, co se týče povinně evidovaných informací u zaměstnanců zahraničních zaměstnavatelů vyslaných na území ČR.

O dalším postupu novely, stejně jako o finální podobě schválených změn vás samozřejmě budeme informovat v některém z příštích vydání.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (valorizace pojistného placeného státem)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (rodičovský příspěvek)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 4. 2017

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona upravujícího ukončení zvyšování důchodového věku při dosažení věku 65 let a implementaci mechanismu pravidelné revize stanovení důchodového věku

Stav projednávání: vláda

Nově projednávané předpisy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 783

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 19. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 2. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Stav projednávání: vláda – připomínkové řízení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 7. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

V souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2016 předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí vládě návrh na změnu systému placení pojistného na sociální zabezpečení. Účelem předkládané novely je zavedení diferenciovaných sazeb pojistného na sociální zabezpečení, a to v závislosti na počtu nezaopatřených dětí, o které poplatníci pojistného pečují.

Plánované změny by se měly týkat jak poplatníků-zaměstnanců, tak poplatníků-OSVČ, avšak ke snížení sazby pojistného by mělo dojít až při péči o alespoň dvě nezaopatřené děti. Naopak, u zaměstnanců a OSVČ, kteří nepečují o žádné dítě, by se měla výměra pojistného oproti současné sazbě zvýšit a při péči o jedno nezaopatřené dítě by měla současná sazba zůstat zachována.

Návrhem této úpravy se MPSV snaží nejen zohlednit zásluhu pojištěnce na výchově budoucího poplatníka pojistného, ale předpokládá i její pozitivní vliv na podporu prorodinné politiky. Na druhou stranu však návrh dopředu upozorňuje na celkově nižší výběr pojistného oproti současnému stavu – uvidíme tedy, jak se na tuto skutečnost budou tvářit sociální partneři a zákonodárci v dalším průběhu legislativního procesu.

Mezinárodní smlouvy

Doplňková smlouva pozměňující smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými

Sněmovní tisk: 136

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Protokol k Úmluvě Mezinárodní organizaci práce č. 29 o nucené práci

Sněmovní tisk: 563

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Dohoda mezi ČR a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené

Sněmovní tisk: 659

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení, Senát – souhlas s ratifikací

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Tuniskou republikou

Sněmovní tisk: 690

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení, Senát – souhlas s ratifikací

Smlouva mezi ČR a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení

Sněmovní tisk: 691

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení, Senát – souhlas s ratifikací

Evropská unie

Evropský parlament schválil nový právní rámec pro oblast ochrany osobních údajů

Po čtyřech letech projednávání a příprav rozdělených mezi Evropskou komisi, Parlament i Radu byl 14. dubna 2016 Evropským parlamentem schválen balíček předpisů pro oblast ochrany osobních údajů (tzv. General Data Protection Regulation – GDPR), který ovlivní dotčené subjekty napříč celou Evropou.

Součástí balíčku je obecná úprava zpracování osobních údajů obsažená v přímo aplikovatelném nařízení a dále směrnice upravující postup prevence, vyšetřování i trestání nezákonného jednání při zpracování osobních údajů. Čísla předpisů ještě nebyla v době uzávěrky tohoto vydání Práce a mzdy známá (předpisy ještě nebyly uveřejněny v Úředním věstníku EU). Nabýt platnosti by však měly 20 dnů po uveřejnění a účinné, a tudíž vymahatelné ve všech členských státech EU by se měly stát po dvou letech ode dne platnosti.

V porovnání se současnou právní úpravou obsaženou ve směrnici na ochranu osobních údajů z roku 1995 (95/46/EC) by měla zůstat řada institutů a pravidel ochrany osobních údajů zachována (např. terminologie, základní zásady, uzavírání smluv o zpracování osobních údajů atp.). Vedle toho však balíček zavádí řadu nových elementů – jako např. novou formu oznámení o zpracování osobních údajů nebo zavedení institutu tzv. Data Protection Officers, kteří budou povinně zřizováni ve společnostech, jejichž hlavním zaměřením je zpracování citlivých osobních údajů (např. údajů o zdraví nebo členství v odborových organizacích). Nově by také měly být v tomto směru zavedeny velmi striktní sankce za porušení nově definovaných pravidel ochrany osobních údajů spojené s mnohamilionovými pokutami.

O dalších krocích a konkrétních implementačních opatřeních českých zákonodárců budeme dále informovat. Více informací již nyní naleznete na: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160407IPR21776/Data-protection-reform-Parliament-approves-new-rulesfitfor-the-digital-era.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 14. 3. 2019 do 12. 4. 2019
Pracovněprávní aktuality (4. 4. 2019 – 6. 5. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020
Změny v právních předpisech za období od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 13. 11. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Změny v právních předpisech za období od 14. 3. 2019 do 12. 4. 2019
Změny v právních předpisech za období od 16. 4. 2019 do 16. 5. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019
Změny v právních předpisech za období od 13. 6. 2019 do 19. 7. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021

Související otázky a odpovědi

Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Související předpisy

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
136/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
130/2016 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2015 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
126/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
115/2016 Sb. , kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv
262/2006 Sb., zákoník práce
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
99/1963 Sb. občanský soudní řád
89/2012 Sb. občanský zákoník
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
251/2005 Sb. o inspekci práce
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi