Pracovněprávní aktuality (10. 11. 2016 – 7. 12. 2016)

Vydáno: 16 minut čtení

(sledované období: 10. 11. 2016 – 7. 12. 2016)

Vyhlášené předpisy

Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 384/2016 Sb.

dne 30. 11. 2016

Účinnost: 1. 12. 2016

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 366/2016 Sb.

dne 11. 11. 2016

Účinnost: 1. 1. 2017

Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou č. 366/2016 Sb. ze dne 3. listopadu 2016 novou výši základních sazeb zahraničního stravného pro následující kalendářní rok. Zatímco výše stravného při zahraničních pracovních cestách po Evropě zůstane v roce 2017 víceméně na stejných částkách jako loni, při cestách do některých afrických zemí, jako je např. Alžírsko, Benin, Gabon, Ghana nebo Tunisko, ale také při cestách do Indie či Sýrie dostanou vyslaní zaměstnanci základní zahraniční stravné vyšší (řádově o 5 EUR/USD).

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony (zaměstnávání mladistvých)

Senátní tisk: 2/11

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 3. 11. 2015)

Stav projednávání: Senát

Tento návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou již schválen a doručen Senátu dne 18. 11. 2016. Zavádí možnost zavázat se k výkonu závislé práce i před ukončením povinné školní docházky po dovršení 15 let. Stávající úprava sjednání pracovního poměru takovou osobou bez zjevného důvodu znemožňuje. Přitom v praxi má nezletilá osoba běžně zájem sjednat pracovní poměr nebo jiný pracovněprávní vztah na dobu po ukončení povinné školní docházky ještě před jejím ukončením (typicky letní brigády). Takové omezení možnosti zavázat se osobně k výkonu závislé práce po dovršení 15 let se jeví jako nadbytečné a limitující z hlediska možného pracovního uplatnění osob, které po dokončení povinné školní docházky v dalším vzdělávání pokračovat nemíní. Bude tedy možné sjednat smlouvu o výkonu práce po dovršení 15 let (i před ukončením povinné školní docházky), ale jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni ukončení povinné školní docházky.

Návrh zákona zavádí také odstranění možnosti zákonného zástupce nezletilého, který nedosáhl věku 16 let, s přivolením soudu okamžitě zrušit pracovní poměr nebo dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti nezletilého. Tato možnost se ukázala jako nepraktická, když snižovala právní jistotu jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů, čímž zároveň oslabovala i motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat osoby, které nedosáhly 16 let věku.

Další změny, o kterých jsme informovali již v PaM č. 11/2016, tedy např. zrušení ustanovení o jednání kolektivního statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům (§ 164 odst. 3 OZ byl označen za duplicitní k obecné úpravě jednání právnických osob) nebo zrušení limitu 1/2 příjmu u srážek ze mzdy a započtení v pracovněprávních vztazích, do Senátu postoupily taktéž.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zastoupení zaměstnanců v dozorčí a správní radě)

Senátní tisk: 3/11

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 4. 9. 2015)

Stav projednávání: Senát

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sněmovní tisk: 379

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 5. 1. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 783

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 19. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 2. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 798

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 28. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (otcovská poporodní péče)

Sněmovní tisk: 821

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 27. 5. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 9. měsíce po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (flexibilita čerpání rodičovského příspěvku)

Sněmovní tisk: 854

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 30. 6. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (posudková péče a pracovnělékařské služby)

Sněmovní tisk: 874

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 21. 7. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení P

ředpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a další související zákony

Sněmovní tisk: 880 Předkladatel: vláda (předložila PS dne 26. 7. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 9. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (koncepční novela)

Sněmovní tisk: 903

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 9. 9. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2017 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (agenturní zaměstnávání)

Sněmovní tisk: 911

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 16. 9. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. den po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (maximální hranice důchodového věku)

Sněmovní tisk: 912

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 16. 9. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zjednodušení placení pojistného pro OSVČ)

Sněmovní tisk: 926

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 3. 10. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 6. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (transpoziční novela – přeshraniční vysílání zaměstnanců)

Sněmovní tisk: 964

Předkladatel: vláda

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona byl schválen vládou a posunul se tak do Poslanecké sněmovny. Jak jsme již stručně informovali v PaM č. 3/2016, důvodem pro zpracování návrhu zákona je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014, o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).

Tato směrnice byla přijata za účelem předcházení, zamezení a boje proti zneužívání a obcházení příslušných pravidel, kterého se dopouštějí zaměstnavatelé, kteří nekalým nebo podvodným způsobem využívají výhod volného pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě o fungování EU a při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Jednotlivé změny se tak dotknou zejména zaměstnavatelů, kteří jsou usazeni v některém z jiných států Evropské unie a vysílají své zaměstnance do ČR. Navrhované změny se promítnou do následujících oblastí.

Zákon o zaměstnanosti

Navrhovaný zákon zužuje evidenční povinnost údajů vyslaných zaměstnanců ze států EU – nebude nadále potřeba evidovat např. informace o vzdělání či pracovním povolení/povolení k pobytu dočasně vyslaného zaměstnance.

Dále návrh zavádí povinnost vysílajícího zaměstnavatele z EU mít kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu, a to přeložené do českého jazyka. Dojde tak sice ke zvýšení administrativní zátěže zahraničních zaměstnavatelů, jde ale o opatření nutné k udržení efektivity prováděných kontrol (orgány inspekce práce budou mít možnost ověřit jak existenci pracovněprávního vztahu, tak i dodržování podmínek, za nichž je práce vykonávána).

Zákon o inspekci práce

První změnou v zákoně o inspekci práce je zavedení povinnosti Státního úřadu inspekce práce poskytovat aktuální informace o pracovních podmínkách vyslaných zaměstnanců. Za tímto účelem by měly být vytvořeny speciální webové stránky, na kterých by navíc předmětné informace byly přeloženy do jazyků nejčastěji používaných dočasně vyslanými zaměstnanci.

Některé zahraniční stránky už takto fungují, například:

Slovensko – http://www.nip.sk/?id_af=500&ins=nip,

Velká Británie – https://www.gov.uk/guidance/temporarywork-in-other-eu-countries; your-employment-rights.

Dalším bodem je posílení přeshraniční správní spolupráce orgánů inspekce práce. Příslušné orgány tak budou úžeji spolupracovat především v oblasti poskytování informací, doručování rozhodnutí o uložení pokuty/jiné sankce a jejich vymáhání.

Zákoník práce

Poslední, zato významnou změnou je zavedení institutu ručení v tom smyslu, že za úhradu mzdy náležící vyslanému zaměstnanci ručí právnická nebo fyzická osoba, ke které byl zaměstnanec zaměstnavatelem usazeným v EU vyslán v rámci nadnárodního poskytování služeb. Ručení vznikne za splnění následujících podmínek:

  1. odměna nejméně ve výši minimální mzdy/nejnižší zaručené mzdy a příplatky za práci přesčas nebyly zaměstnanci vyplaceny zaměstnavatelem usazeným v jiném státě EU vysílajícím zaměstnance na území ČR,
  2. tomuto zaměstnavateli byla pravomocně uložena pokuta za přestupek podle § 13 odst. 1 písm. b) nebo za správní delikt podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona o inspekci práce, a
  3. o neposkytnutí odměny osoba, k níž byl zaměstnanec vyslán, věděla nebo při vynaložení náležité péče vědět měla a mohla.

Rozhodnutí o tom, zda ručení vzniklo a kdo je ručitelem, bude vydávat Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, který o uložení pokuty rozhodoval v prvním stupni. Vyslaný zaměstnanec poté bude moci požadovat vyplacení dlužné mzdy po ručiteli – tedy zaměstnavateli, u kterého konal práci během svého vyslání.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy (transpoziční novela)

Sněmovní tisk: 688

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 23. 12. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 5. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (změny redukčních hranic pro výpočet PPM)

Sněmovní tisk: 730

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 29. 2. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 9. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (karenční doba)

Sněmovní tisk: 744

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 22. 3. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. měsíce po vyhlášení

Návrh na vydání zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů

Sněmovní tisk: 799

Předkladatel: poslanec Andrej Babiš (předložil PS dne 29. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona o pobytu cizinců z nebezpečných zemí

Sněmovní tisk: 833

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 7. 6. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dozor ÚP nad stavem/střízlivostí uchazeče o zaměstnání)

Sněmovní tisk: 892

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 19. 8. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2017

Návrh zákona o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a o změně zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (transpoziční novela)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zdravotní pojištění cizinců)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (valorizace pojistného placeného státem)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (diferenciace sazeb pojistného na SZ)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 7. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti (zaměstnávání OZP/rekvalifikace)

Stav projednávání: připomínkové řízení ukončeno

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon o nemocenském pojištění a další související zákony (dlouhodobé ošetřovné)

Stav projednávání: připomínkové řízení ukončeno

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 9. měsíce po vyhlášení

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Stav projednávání: připomínkové řízení ukončeno

Předpokládaná účinnost: dnem vyhlášení

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Stav projednávání: připomínkové řízení ukončeno

Předpokládaná účinnost: dnem vyhlášení

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících

Stav projednávání: vláda

Mezinárodní smlouvy

Protokol k Úmluvě Mezinárodní organizaci práce č. 29 o nucené práci

Sněmovní tisk: 563

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Tuniskou republikou

Sněmovní tisk: 690

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Smlouva mezi ČR a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení

Sněmovní tisk: 691

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Dohoda mezi ČR a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené

Sněmovní tisk: 659

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna i Senát – souhlas s ratifikací

Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204 k přechodu z neformální do formální ekonomiky

Sněmovní tisk: 969

Předkladatel: vláda

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Pracovněprávní aktuality (5. 3. 2019 - 3. 4. 2019)
Pracovněprávní aktuality (5. 2. 2019 - 4. 3. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020
Změny v právních předpisech za období od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 13. 11. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Změny v právních předpisech za období od 14. 3. 2019 do 12. 4. 2019
Změny v právních předpisech za období od 16. 4. 2019 do 16. 5. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021

Související otázky a odpovědi

Nezabavitelná částka pro rok 2024
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
262/2006 Sb., zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
251/2005 Sb. o inspekci práce
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
384/2016 Sb. o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru
366/2016 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017
89/2012 Sb. občanský zákoník
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
234/2014 Sb. o státní službě