361/2017 Sb. o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

Schválený:
361/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. října 2017
o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
Změna: 87/2019 Sb.
Vláda nařizuje podle § 33 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:
 
§ 1
Pracovní odměna odsouzeného
(1) Pracovní odměnu odsouzeného zařazeného do práce ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen "odměna") tvoří
a) základní složka odměny,
b) odměna za práci přesčas,
c) příplatek za práci ve svátek,
d) příplatek za noční práci a
e) příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
(2) Základní složku odměny tvoří
a) časová složka odměny, nebo
b) úkolová složka odměny.
(3) Způsob určení základní složky odměny stanoví věznice podle vykonávané práce.
(4) Odsouzený je seznámen před začátkem výkonu práce se zařazením do skupiny podle vykonávané práce, s popisem pracovní činnosti, včetně požadované kvality a množství pracovních úkolů, s výší časové složky odměny nebo s výší úkolové složky odměny a normou spotřeby práce a s výší příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
(5) Odměna je splatná pozadu za kalendářní měsíc, a to do konce následujícího kalendářního měsíce. Odměna se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Plátcem odměny je věznice.
(6) Odvede-li odsouzený zaviněně vadnou práci nebo vadnou prací vadný výrobek, nepřísluší mu za tuto práci odměna. Lze-li vadnou práci napravit nebo vadný výrobek opravit a provede-li odsouzený tuto opravu sám, přísluší mu odměna za práci nebo odměna za práci na tomto výrobku, nikoli však odměna za provedení opravy.
 
§ 2
Zařazení odsouzeného do skupiny podle vykonávané práce
Odsouzený se zařadí podle nejnáročnější práce, která je po něm požadována, do
a) I. skupiny, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon není potřebná odborná kvalifikace,
b) II. skupiny, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné střední vzdělání s výučním listem nebo jiná odborná kvalifikace,
c) III. skupiny, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo
d) IV. skupiny, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.
 
§ 3
Časová složka odměny
(1) Časová složka odměny při stanovené týdenní pracovní době podle zákoníku práce činí za kalendářní měsíc
a) v I. skupině částku ve výši 50 % minimální mzdy za měsíc,
b) ve II. skupině částku ve výši 70 % minimální mzdy za měsíc,
c) ve III. skupině částku ve výši 95 % minimální mzdy za měsíc a
d) ve IV. skupině částku ve výši 120 % minimální mzdy za měsíc.
(2) Odsouzenému s kratší pracovní dobou nebo odsouzenému, který v kalendářním měsíci neodpracoval příslušnou pracovní dobu, se časová složka odměny snižuje úměrně odpracované době.
(3) Časovou složku odměny může věznice za vyšší pracovní výkon v požadované kvalitě anebo za řízení určitého svěřeného úseku práce nebo osob zvýšit za příslušný kalendářní měsíc až o 50 %. Pokud je odsouzený zaměstnán u jiného subjektu, věznice mu časovou složku odměny může zvýšit pouze na základě odůvodněného návrhu tohoto subjektu.
(4) Časovou složku odměny může věznice snížit za příslušný kalendářní měsíc až o 50 %, neplnil-li odsouzený řádně uložené pracovní úkoly v požadované kvalitě nebo množství. Pokud je odsouzený zaměstnán u jiného subjektu, věznice mu časovou složku odměny může snížit pouze na základě odůvodněného návrhu tohoto subjektu.
 
§ 4
Úkolová složka odměny
(1) Pokud odsouzený vykonává práci, pro kterou je stanovena norma spotřeby práce, je odměňován podle jejího plnění. Jestliže odsouzený normu spotřeby práce nesplní, přísluší mu úkolová složka odměny snížená o míru nesplnění normy spotřeby práce. Za vyšší výkon normované práce v požadované kvalitě přísluší odsouzenému úkolová složka odměny zvýšená o míru překročení normy spotřeby práce.
(2) Při 100 % plnění normy spotřeby práce činí úkolová složka odměny za hodinu
a) v I. skupině částku určenou podílem 50 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3,
b) ve II. skupině částku určenou podílem 70 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3,
c) ve III. skupině částku určenou podílem 95 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3 a
d) ve IV. skupině částku určenou podílem 120 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3.
(3) Hodnota koeficientu určujícího průměrný počet hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce činí
a) 173,92 pro jednosměnný provoz,
b) 168,485 pro dvousměnný provoz a
c) 163,05 pro třísměnný a nepřetržitý provoz.
(4) Úkolovou složku odměny může věznice za řízení určitého svěřeného úseku práce nebo osob zvýšit až o 50 %. Pokud je odsouzený zaměstnán u jiného subjektu, věznice mu úkolovou složku odměny může zvýšit pouze na základě odůvodněného návrhu tohoto subjektu.
 
§ 5
Odměna za práci přesčas
(1) Odsouzenémuodměňovanému časovou složkou odměny přísluší za hodinu práce přesčas část časové složky odměny a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí připadající na hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém odsouzený práci přesčas konal, a příplatek ve výši 25 % časové složky odměny připadající na hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém odsouzený práci přesčas konal, nebo, jde-li o práci přesčas ve dnech nepřetržitého odpočinku odsouzeného v týdnu, ve výši 50 % této částky.
(2) Odsouzenému odměňovanému úkolovou složkou odměny přísluší za hodinu práce přesčas dosažená úkolová složka odměny, část příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí připadající na hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém odsouzený práci přesčas konal, a příplatek ve výši 25 % úkolové složky odměny připadající na hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém odsouzený práci přesčas konal, nebo, jde-li o práci přesčas ve dnech nepřetržitého odpočinku odsouzeného v týdnu, ve výši 50 % této částky.
 
§ 6
Příplatek za práci ve svátek
Odsouzenému přísluší za hodinu práce ve svátek příplatek ve výši 10 % základní složky odměny připadající na hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém odsouzený práci ve svátek konal.
 
§ 7
Příplatek za noční práci
Odsouzenému přísluší za hodinu noční práce příplatek ve výši 20 % základní složky odměny připadající na hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém odsouzený noční práci konal.
 
§ 8
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
(1) Odsouzenému přísluší za práci ve ztíženém pracovním prostředí příplatek ve výši 200 až 700 Kč měsíčně při stanovené týdenní pracovní době podle zákoníku práce.
(2) Odsouzenému s kratší pracovní dobou nebo odsouzenému, který v kalendářním měsíci neodpracoval příslušnou pracovní dobu, se příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí snižuje úměrně odpracované době.
(3) Ztíženým pracovním prostředím je pracovní prostředí podle právního předpisu upravujícího vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování.
(4) Výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí určí odsouzenému věznice podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů.
 
§ 9
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody.
2. Nařízení vlády č. 414/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody.
3. Nařízení vlády č. 171/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody, ve znění nařízení vlády č. 414/2000 Sb.
 
§ 10
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.