Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení

Vydáno: 18 minut čtení

Manipulaci s břemeny různých tvarů a rozdílné hmotnosti pomocí zdvihacích zařízení, kterými mohou mostové nebo mobilní (automobilové) a hydraulické nakládací jeřáby, ale i používání pracovních plošin, dále stavebních výtahů apod. se z pohledu možných rizik a vzniku pracovních úrazů řadí mezi odvětví, která zaujímají po stavebnictví, lesnictví jedno z čelních míst.

Důvodem může být i skutečnost, že tyto manipulace a činnosti se provádí po celý rok za různých klimatických podmínek a v různých pracovních podmínkách. Tyto práce jsou nejen v řadě případech fyzicky velmi náročné vyžadující zdravotní předpoklady, ale také například znalosti odborné, předvídavost apod. Jsme toho názoru, že pro bezpečný provoz zdvihacích zařízení jsou zásadní kvalifikační předpoklady, tj. rozsah kvalifikace stanovené právními předpisy a kvalifikační požadavky, tj. rozsah kvalifikace stanovené zaměstnavatelem, zejména v návaznosti na provedenou analýzu rizik v rámci příslušné společnosti, a to s přihlédnutím k průvodní dokumentaci dodané výrobcem (dodavatelem) příslušného zdvihacího zařízení. Zásadní tedy je, aby školený zaměstnanec prokázal dovedností v ovládání konkrétního zdvihacího zařízení.

Školení jeřábníků, vazačů (signalistů) a obsluh zdvihacích zařízení

Povedeme-li diskuzi, jak je to se školením u zdvihacích zařízení u zaměstnavatele, pak využijeme informace uvedené v informačním systému Státního úřadu inspekce práce. Dále závěrečné zprávy k hlavnímu úkolu za rok 2019 zaměřený na problematiku zdvihacích zařízení, ale také i nedostatky zjištěné při kontrole příčin a okolností pracovních úrazů například v roce 2020, pak musíme konstatovat, že cca 25 % zaměstnanců ve výrobních provozech neprošlo školením bezpečnosti práce. Více jak 20 %, z celkové evidence pracovních úrazů, dochází u zaměstnanců, kdy délka pracovního zařazení je cca 1 až 3 měsíce. Dále zaznamenáváme zvýšenou pracovní úrazovost u zaměstnanců ve věkové skupině cca 40 let, kdy zpravidla dochází ke změně zaměstnání a nový zaměstnavatel již ve školení není tak pečlivý tzn. zaměstnanci maximálně důvěřuje. Zaměstnavatel tedy přepokládá, že zaměstnanec bezpečnosti práce zná. Ano zná, ale z předcházejícího pracoviště, nikoliv z nových pracovních podmínek.

V zásadě je třeba říct, že závěrečné zprávy (rok 2017 až 2019) k hlavnímu úkolu u zdvihacích zařízení v částí školení, ale i průběžné hodnocení roku 2020 dlouhodobě potvrzují vážné nedostatky v této oblasti. Státní úřad inspekce práce na tyto nedostatky například na odborných seminářích zaměřené na zdvihací zařízení a činnost revizních techniků zdvihacích zařízení nebo v odborných článcích poukazuje.

Konkrétně v rámci kontrolní činnosti byly v osnovách školení zjištěny tyto nedostatky:

  • nejsou uvedeny předpisy, podle kterých byl zaměstnanec seznámen se svými povinnostmi vyplývajícími například ze

Související dokumenty

Související články

Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení pomocí magnetických zařízení
Závažný pracovní úraz při manipulaci s břemenem
Metody hodnocení ruční manipulace s břemeny z hlediska možných zdravotních rizik
Bezpečnost práce u zdvihacích zařízení se stále podceňuje
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?
Charakteristické příčiny a příklady pracovních úrazů u ručních paletových vozíků
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
Zdroje a příčiny smrtelných pracovních úrazů a vybrané příklady
Bezpečnost balicích strojů. Ohlédnutí za seriálem
Manipulace s pacienty - prevence muskuloskeletárních poruch
Bezpečnost práce při provozu motorových vozíků
(Ne)bezpečný provoz a používání strojů a zařízení
Pracovní úrazy při cestách autem
Nemoci z povolání
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
První rok v práci může být fatální
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků s vlastním pohonem - motorových vozíků

Související otázky a odpovědi

Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Ohrožení nemocí z povolání
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz a daňový náklad
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz
Krácení bolestného

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
362/2006 Sb. o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování
65/1965 Sb. Zákoník práce
162/2002 Sb. , kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru do České republiky
251/2005 Sb. o inspekci práce