Digitalizované školení a inteligentní ochrana budoucnosti

Vydáno: 28 minut čtení

Digitalizace nabízí potenciál pro inovace a dynamický vývoj na pracovišti, ale rovněž představuje nové výzvy. Vývoj v oblasti digitalizace zahrnuje i nové metody vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. V oblasti školení můžeme například využít výhod virtuální a rozšířené reality. Ve virtuální realitě může zaměstnanec zažít rychlost šíření požáru, výbuch, vtažení ruky do stroje, poranění oka, když si nenasadí ochranné brýle apod. Virtuální a rozšířená realita ovšem může být i zdrojem rizik, jako je rozptýlení, informační přetížení, dezorientace, nemoc z pohybu a namáhání očí.

Další rychle se rozvíjející oblastí spojenou s digitalizací je vývoj a výroba inteligentních osobních ochranných prostředků. Mobilní miniaturizovaná monitorovací zařízení zabudovaná v systému osobních ochranných prostředků (OOP) umožňují v reálném čase monitorování rizik a lze je použít k včasnému poskytnutí varování před škodlivými expozicemi, stresem, zdravotními problémy a únavou.

[1], [5]

1. Digitalizace a školení v oblasti BOZP

Chcete-li zvýšit své šance na místo EHS manažera (Environment – Health – Safety), kromě nezbytného vzdělání musíte mít dobře rozvinuté komunikační dovednosti, a to jak ústní, tak písemné. To je jeden ze závěrů uvedených v bílé knize, kterou vydala Americká asociace průmyslové hygieny (AIHA).

Zpráva rovněž uvádí, že mezi požadovanými komunikačními dovednosti, které zaměstnavatelé hledají v souvislosti s obecnou pozicí EHS manažera patří dovednosti, jako jsou „ovlivňovat ostatní, školit pracovníky, prezentovat informace netechnickým zaměstnancům a psát technické zprávy pro různé publikum“. A právě v oblasti školení v éře digitalizace společností, můžeme využít různé formy a způsoby školení, které odpovídají současným trendům a požadavkům.

Vzdělávání a školení jsou důležitými nástroji informování pracovníků o rizicích na pracovišti. Další úlohou vzdělávání a odborné přípravy je poskytnout pracovníkům lepší porozumění zavedenému programu bezpečnosti a ochrany zdraví v organizaci, aby mohli přispět k jeho rozvoji, provádění a udržování.

Vzdělávání a školení poskytuje zaměstnavatelům, manažerům, vedoucím a zaměstnancům:

  • znalosti a dovednosti potřebné k bezpečné práci a vyhnutí se rizikům, která by mohla ohrozit je i ostatní,
  • povědomí a pochopení rizik na pracovišti a jak je identifikovat, ohlásit a řídit.

V závislosti na přidělených „rolích“ zaměstnavatelům nebo jednotlivým vedoucím, nadřízeným a zaměstnancům může být zapotřebí další školení. Například zaměstnavatelé, manažeři a vedoucí pracovníci mohou potřebovat zvláštní školení, aby se zajistilo, že mohou plnit své role při zajišťování vedení a řízení programu bezpečnosti a ochrany zdraví.

Cílem školení BOZP je poskytovat zaměstnancům a dalším osobám, které se vyskytují na pracovištích zaměstnavatele informace o vyskytujícím se nebezpečí a o způsobu jejich ochrany před tímto nebezpečím.

Oblast školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP je upravena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. práce). V ustanovení § 103 odst. 1 písm. f) zák. práce se uvádí, že zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

Informace a pokyny musí být zajištěny vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

Důležité:

Informace a pokyny by se měly již vztahovat ke konkrétnímu pracovnímu místu, například ke konkrétnímu technickému zařízení.

Dále v § 103 odst. 2 zák. práce se uvádí, že zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k

Související dokumenty

Související články

Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele
Nanočástice, nanotechlonogie a nanoprodukty a jejich vazba na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Nebezpečné látky pod kontrolou. Evropská kampaň 2018-2019
Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele
Nebezpečné látky pod kontrolou. Evropská kampaň 2018-2019
Nanočástice, nanotechlonogie a nanoprodukty a jejich vazba na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Pilíře bezpečnosti ve stavebnictví a ostatních odvětvích
Digitalizace a dynamické hodnocení rizik jako vize budoucnosti
Zdravotní a bezpečnostní rizika ve stavebnictví
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Projevy a posuzování vibrací v pracovním prostředí na zdraví člověka
Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce
Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech - Skladování technických plynů
Prediktivní ukazatele výkonnosti pro trvalé zlepšování BOZP
Psychosociální rizika
Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory
Expozice karcinogenům na pracovištích
Azbest a zdraví
Staveniště je stále jedno z nejrizikovějších pracovišť
Problematika psychické zátěže, stresu a násilí na pracovišti

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související otázky a odpovědi

Střídání práce a bezpečnostní přestávky při teplotě 40 °C na pracovišti
Psychická zátěž u pedagogických pracovníků
Povinné školení řidičů
Profesní způsobilost řidiče
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL