478/2001 Sb. , kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony

Schválený:
478/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. prosince 2001,
kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Čl.I
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, se mění takto:
1. V § 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) práva a povinnosti provozovatelů a učitelů autoškol,".
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).
2. V § 1 písmeno d) zní:
"d) podmínky pro udělování a odnímání osvědčení pro učitele výuky a výcviku (dále jen "profesní osvědčení"), průkazu zkušebního komisaře a pověření k provádění přezkoušení řidičů,".
3. V § 2 odst. 1 větě čtvrté se slova "v jehož územním obvodu bude autoškola provozována" nahrazují slovy "podle místa provozovny žadatele".
4. V § 2 odst. 1 se doplňují věty: "Provozovatelem autoškoly může být i organizační složka státu, která zajišťuje obranu a bezpečnost státu, (dále jen "organizační složka státu"). Organizační složka státu může provádět výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti pouze svých zaměstnanců a osob ve služebním poměru nebo zaměstnanců a osob ve služebním poměru jiných organizačních složek státu zajišťujících obranu a bezpečnost státu.".
5. V § 2 odstavec 2 zní:
"(2) Okresní úřad vydá registraci k provozování autoškoly na základě písemné žádosti, prokáže-li žadatel, že
a) je držitelem příslušného živnostenského oprávnění, nebo v případě, kdy žadatelem je organizační složka státu, je držitelem zřizovací listiny, ze které vyplývá, že provádí výuku a výcvik k získání oprávnění k řízení vozidel,
b) splnil technické podmínky pro provozování autoškoly podle tohoto zákona.".
6. V § 2 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.
7. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "obchodní firmu" a za slova "trvalý pobyt" se vkládají slova "identifikační číslo,".
8. V § 3 odst. 1 písmeno e) zní:
"e) způsob zajištění výcvikových vozidel,".
9. V § 3 odst. 2 se písmena a) a b) zrušují.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena a) až d).
10. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slovem "trenažéru" vkládá čárka, spojka "a" se zrušuje a za slova "učebním prostorám" se doplňují slova "a k výcvikovým vozidlům".
11. V § 3 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
12. V § 3 odst. 2 písm. c) se na konci doplňují slova "nebo v případě, kdy žadatelem je organizační složka státu, zřizovací listinou".
13. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Doklady uvedené v odstavci 2 předkládá žadatel v ověřených kopiích nebo originálech k nahlédnutí.".
14. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "obchodní firmu" a slova "bylo-li již přiděleno, jméno a příjmení osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy" se zrušují.
15. V § 4 odst. 1 písm. a) se za slova "datum narození" vkládají slova "identifikační číslo,".
16. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova "jedná-li se o fyzickou osobu" zrušují.
17. V § 4 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
18. V § 5 odstavec 2 zní:
"(2) Okresní úřad na základě oznámených změn podle odstavce 1 rozhodne o změně údajů uvedených v rozhodnutí. Okresní úřad vydá novou registrační listinu, jedná-li se o změny údajů uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) až c).".
19. V § 6 odst. 1 se v uvozovací větě za slovo "rozhodne" vkládají slova "ve věci" a slovo "o" se zrušuje.
20. V § 7 se v uvozovací větě doplňuje slovo "dnem" a v písmenech a) a b) se slovo "dnem" zrušuje.
21. V § 7 písm. c) se slovo "rozhodnutím" nahrazuje slovy "kdy rozhodnutí" a doplňují se slova "nabylo právní moci".
22. Poznámka pod čarou č. 2) zní:
"2) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.".
23. V § 9 odst. 1 písm. b) se slovo "nejméně" zrušuje.
24. V § 9 odst. 1 písm. b) se za slovy "provozní brzdy vozidla" středník nahrazuje čárkou a vkládají se slova "popřípadě akcelerátoru;".
25. V § 9 odst. 1 písm. b) se v části věty za středníkem za slovy "dvojím řízením" slovo "podle" zrušuje.
26. V § 9 odst. 1 písm. b) se na konci doplňují slova "nebo elektronickým zařízením umožňujícím komunikaci učitele s žákem a ovládání zapalování motocyklu,".
27. V § 10 odstavec 1 zní:
"(1) Výcvikové vozidlo schvaluje pro jeho použití k výcviku v autoškole úřad příslušný pro registraci silničního motorového vozidla podle zvláštního zákona.2) Úřad schválí výcvikové vozidlo na základě písemné žádosti provozovatele vozidla.".
28. V § 10 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) obchodní firmu, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení, trvalý pobyt a datum narození fyzické osoby, je-li žadatelem fyzická osoba,".
29. V § 10 odst. 2 písmeno d) zní:
"d) registrační značku vozidla.".
30. V § 10 odstavec 3 zní:
"(3) Žádost musí být doložena
a) dokladem o technické prohlídce vozidla,2) pokud od zaregistrování vozidla uplynula doba delší než 1 rok,
b) písemným souhlasem vlastníka vozidla, není-li vlastník žadatelem,
c) technickým průkazem silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
d) osvědčením o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
e) doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů.".
31. V § 10 odst. 4 se slovo "Okresní" ruší.
32. V § 10 odst. 4 se slova "technickém průkazu" nahrazují slovy "registraci silničního motorového a přípojného".
33. V § 10 odstavec 5 zní:
"(5) Provozovatel vozidla je povinen před vyřazením výcvikového vozidla z výcviku písemně oznámit příslušnému úřadu změnu užívání vozidla. Oznámení musí být doloženo písemným souhlasem vlastníka vozidla, není-li vlastník žadatelem.".
34. V § 10 odstavec 6 zní:
"(6) Při vyřazení vozidla z výcviku vyznačí úřad změnu užívání vozidla způsobem uvedeným v odstavci 4.".
35. § 12 zní:
 
"§ 12
Řidič výcvikového vozidla v době, kdy využívá výcvikové vozidlo pro vlastní potřeby, musí sejmout nebo zakrýt neprůhledným krytem označení výcvikového vozidla.".
36. V § 13 odst. 1 písm. b) a d) se za slova "podle zvláštního zákona" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 2a).
37. V § 13 odst. 1 písm. c) se slova "je způsobilá" nahrazují slovy "není nezpůsobilá".
38. V § 13 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
39. V § 13 odst. 1 písm. e) se na konci doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 2a), která zní:
"2a) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
40. V § 13 odstavec 2 zní:
"(2) Žáci školy, které byla vydána registrace k provozování autoškoly, u nichž je získání řidičského oprávnění kvalifikační předpoklad výkonu povolání, na které se žáci ve škole připravují, nebo pro něž je řízení motorových vozidel volitelným (nevolitelným) předmětem, mohou být zařazeni do výuky a výcviku nejdříve rok a půl před dosažením předepsaného věku pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona.2a) Zkoušku odborné způsobilosti mohou pak složit po ukončení výuky a výcviku, a to i před dosažením předepsaného věku s tím, že řidičské oprávnění jim bude vydáno po jeho dosažení. Uvedené školy pak mohou výuku a výcvik provádět jako sdruženou ve smyslu § 16 odst. 1, přičemž při kombinaci skupin a podskupin řidičských oprávnění uvedených v § 15 odst. 1 lze přidružit i skupinu C a podskupinu C1.".
41. V § 13 odst. 3 písm. a) se slova "a datum narození" zrušují.
42. V § 13 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) adresu trvalého pobytu žadatele nebo u osob, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, místo pobytu na území České republiky,".
Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c) až h).
43. V § 13 odst. 3 písmeno c) zní:
"c) datum a místo narození žadatele,".
44. V § 13 odst. 3 se písmena e) a f) zrušují.
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena e) a f).
45. V § 13 odst. 4 se doplňují slova "v době podání žádosti".
46. V § 13 odst. 4 se doplňuje věta:
"Zdravotní způsobilost žadatele může být doložena v žádosti o řidičské oprávnění.".
47. V § 14 odst. 1 písmeno e) zní:
"e) doplňovací výuku a výcvik.".
48. V § 14 odst. 2 se v uvozovací větě slova "je povinen zajistit" nahrazují slovem "dbá".
49. V § 16 odst. 1 se za slova "pro kombinaci" vkládají slova "dvou a více".
50. V § 16 odst. 1 se slova "uvedených v § 15 odst. 1" zrušují.
51. V § 16 odstavec 2 zní:
"(2) Žadatel o řidičské oprávnění musí získat sdruženou výukou a výcvikem takové teoretické a praktické znalosti, jako by absolvoval výuku a výcvik pro každou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění samostatně.".
52. V § 16 odst. 4 se slova "základního výcviku" zrušují.
53. V § 17 odst. 1 větě první se za slova "další skupinu" vkládá čárka a vkládají se slova "popřípadě skupiny" a za slova "nebo podskupinu" se vkládá čárka a vkládají se slova "popřípadě podskupiny".
54. V § 17 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) V rámci rozšiřující výuky a výcviku lze provádět kombinaci rozšiřující a sdružené výuky a výcviku podle § 16.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
55. V § 18 odst. 3 se slova "výcviku" nahrazují slovy "výuce" a doplňuje se tato věta:
"Ve skupině může být maximálně 5 žáků.".
56. § 19 včetně nadpisu zní:
 
"§ 19
Doplňovací výuka a výcvik
(1) Doplňovací výuka a výcvik mohou být poskytnuty pouze žadateli o řidičské oprávnění, který
a) ukončil výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění, ale řidičské oprávnění mu nebylo dosud uděleno podle zvláštního zákona,2a) nejdéle však po dobu uvedenou v ustanovení § 39 odst. 5 tohoto zákona,
b) žádá o rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny A opravňující k řízení motocyklu s omezením výkonu do 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost do 0,16 kW/kg na skupinu A opravňující k řízení motocyklu o výkonu převyšujícím 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost převyšující 0,16 kW/kg,
c) žádá o rozšíření řidičského oprávnění s omezením na vozidla vybavená automatickou převodovkou na řidičské oprávnění bez tohoto omezení.
(2) Doplňovací výuku a výcvik podle odstavce 1 písm. a) může žadateli o řidičské oprávnění poskytnout pouze autoškola, která výuku a výcvik prováděla.".
57. V § 21 odst. 1 se slova "Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo")" nahrazují slovy "Krajský úřad" a slovo "ministerstvo" se nahrazuje slovy "Krajský úřad".
58. V § 21 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2b) zní:
"(2) Držitelem profesního osvědčení může být osoba, která
a) má ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, nebo jde-li o učitele výcviku v řízení vozidla nebo výuky praktické údržby vozidla, ukončené střední vzdělání strojního nebo dopravního oboru,
b) dosáhla věku 24 let,
c) se s kladným výsledkem podrobila dopravně psychologickému vyšetření; dopravně psychologické vyšetření provádějí fyzické osoby, které poskytují služby v oboru psychologického poradenství podle zvláštního právního předpisu2b) nebo právnické osoby, u kterých je dopravně psychologické poradenství předmětem činnosti, (dále jen "dopravní psycholog"),
d) absolvovala základní školení a zkouškou prokázala znalosti předpisů o provozu na pozemních komunikacích, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a znalosti ovládání a údržby vozidla, řízení vozidla a zásad bezpečné jízdy vozidla, včetně vozidla konstrukčně přizpůsobeného tělesně postižené osobě; jde-li o výuku předpisů o provozu na pozemních komunikacích a teorii řízení a zásad bezpečné jízdy, musí mít osoba řidičské oprávnění k řízení vozidel té skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, k jejímuž získání provádí výuku,
e) která nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a které v posledních třech letech nebyl takový trest uložen.
2b) Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
59. V § 21 odst. 3 písm. a) se slova "v odstavci 2 písm. a) až d)" nahrazují slovy "v odstavci 2 písm. a) až e)".
60. V § 21 odst. 3 písm. b) se slova "má řidičské oprávnění" nahrazují slovy "je držitelem řidičského oprávnění" a doplňují se slova "nejméně tři roky".
61. V § 22 písm. g) se slova "jejíž rozsah byl minimálně 80 vyučovacích hodin" zrušují.
62. V § 23 odst. 1 se slova "Základní školení a" zrušují.
63. V § 23 odst. 1 se ve větě první slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "krajský úřad".
64. V § 23 odst. 1 věta druhá zní:
"Základní školení může provádět autoškola v rozsahu registrace k provozování výuky a výcviku žadatelů o řidičské oprávnění.".
65. V § 23 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2c) zní:
"(2) Před započetím samostatné učitelské činnosti musí budoucí učitel výuky a výcviku absolvovat zácvik pod vedením osoby, která je nejméně pět let učitelem se stejným nebo širším rozsahem profesního osvědčení. Rozsah zácviku musí být nejméně v rozsahu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem.2c)
2c) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.".
66. V § 24 odst. 1 v uvozovací větě se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy "Krajský úřad".
67. V § 24 odst. 1 písm. a) se slovo "opětovně" nahrazuje slovem "opakovaně".
68. V § 24 odst. 3 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "krajský úřad".
69. § 25 zní:
 
"§ 25
Provozovatel autoškoly je povinen před zahájením výuky nebo výcviku zaslat okresnímu úřadu příslušnému podle místa provozovny provozovatele autoškoly seznam žadatelů o řidičská oprávnění zařazených do výuky a výcviku. To neplatí pro doplňovací výuku a výcvik podle § 19 odst. 1 písm. a). V seznamu uvede jméno a příjmení žadatele, jeho datum narození, adresu, číslo řidičského průkazu, pokud jej vlastní, druh výuky a výcviku a skupinu, respektive podskupinu nebo skupiny, respektive podskupiny, pro které budou výuka a výcvik žadatelů prováděny, adresu učeben, kde bude prováděna výuka, seznam cvičných vozidel, na kterých bude prováděn výcvik, a den zahájení výcviku. Výuka a výcvik jsou zahájeny absolvováním první vyučovací hodiny.".
70. V § 26 odst. 1 se slovo "přípravu" nahrazuje slovem "výuku".
71. V § 27 odst. 2 písm. b) se doplňují slova "u jednoho žadatele".
72. V § 27 odst. 2 písm. c) se slovo "učitel" nahrazuje slovem "učitelé" a doplňují se slova "a tlumočník".
73. V § 28 větě druhé se slova "silničního provozu" nahrazují slovy "provozu na pozemních komunikacích".
74. V § 30 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) V případě předčasného ukončení výuky a výcviku žadatele u provozovatele autoškoly může žadatel pokračovat ve výuce a výcviku u jiného provozovatele autoškoly. V takovém případě je provozovatel autoškoly povinen žadateli vystavit potvrzení pro doložení údajů nezbytných pro pokračování výcviku. Podrobnosti potvrzení stanoví prováděcí právní předpis.".
75. V § 32 odstavec 2 zní:
"(2) Provozovatel autoškoly je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku, popřípadě doručení žádosti žadatele o přihlášení k opakované zkoušce podle § 39 odst. 2 písemně přihlásit žadatele o řidičské oprávnění u okresního úřadu ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla pro získání řidičského oprávnění, pro které žadatel absolvoval u provozovatele autoškoly výuku a výcvik, popřípadě k opakované zkoušce. Příslušným je okresní úřad podle místa provozovny provozovatele autoškoly.".
76. V § 32 odstavec 3 zní:
"(3) Příslušný okresní úřad neprodleně písemně sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, popřípadě opakované zkoušky. Okresní úřad zařadí žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti, popřípadě opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce, a bude dbát, aby požadavek autoškoly byl uspokojen v jednom termínu.".
77. V § 33 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) V případě, kdy jsou při výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru při provádění zkoušek u zkušebního komisaře nebo vojenského zkušebního komisaře zjištěny tak závažné nedostatky, pro které nemohou být zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění tímto zkušebním komisařem dokončeny, dokončí tyto zkoušky jiný držitel průkazu zkušebního komisaře.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
78. V § 34 odst. 1 se ve větě první slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo")".
79. V § 34 odst. 1 písm. b) se slovo "úplné" zrušuje a doplňují se slova "zakončené maturitní zkouškou".
80. V § 34 odst. 1 písm. c) se doplňují slova "nejméně 5 let,".
81. V § 34 odst. 1 písm. d) se slovo "technických" zrušuje a slovo "získání" se nahrazuje slovem "získávání".
82. V § 34 odst. 1 se doplňuje písmeno e), které zní:
"e) nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a že mu v posledních pěti letech nebyl takový trest uložen.".
83. V § 34 odst. 2 věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:
"Ministerstvo může na základě výsledku výběrového řízení provedeného podle zvláštního právního předpisu3a) pověřit prováděním základního školení právnickou osobu.
3a) Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.".
84. V § 36 odst. 2 věta druhá zní:
"Ministerstvo může na základě výsledku výběrového řízení provedeného podle zvláštního právního předpisu3a) pověřit prováděním zdokonalovacího školení zkušebních komisařů právnickou osobu.".
85. V § 38 odstavec 1 zní:
"(1) Zkoušky z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění a opakované zkoušky se provádí zpravidla v jeden den, a to v autoškole, která zajišťovala výuku a výcvik žadatele, nedohodnou-li se autoškola a zkušební komisař na jiném vhodném místě konání zkoušek. Neprovede-li okresní úřad zkoušky v jeden den, zařadí žadatele k dalším zkouškám tak, aby byly provedeny nejpozději do 7 dnů od jejich zahájení.".
86. V § 38 odst. 2 se slova "na své náklady" nahrazují slovy "na náklady žadatele".
87. V § 38 odst. 3 se slova "učitel výcviku, který zpravidla prováděl výcvik v řízení vozidla" nahrazují slovy "držitel příslušného profesního osvědčení".
88. V § 39 odst. 1 písm. a) se doplňují slova "a zdravotnické přípravy".
89. V § 39 odst. 1 písm. b) se doplňují slova "kromě skupiny AM".
90. V § 39 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
91. V § 39 odst. 3 větě první se za slovo "komunikacích" vkládají slova "a zdravotnické přípravy".
92. V § 39 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
93. V § 39 se doplňují odstavce 6 a 7, které včetně poznámky pod čarou 3b) znějí: "(6) Pokud žadatel neovládá dostatečně nebo vůbec jazyk, ve kterém je konána zkouška, může zkoušku složit za přítomnosti tlumočníka ustanoveného podle zvláštního zákona.3b) Tlumočníka si zajistí žadatel na vlastní náklady. Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se v takovémto případě koná ústně.
(7) Žadatel může využít možnosti podle odstavce 6 pouze v případě, pokud měl k dispozici tlumočníka při všech hodinách výuky k řidičskému oprávnění. Účast tlumočníka při výuce musí být doložena společně s účastí žadatele při výuce.
3b) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.".
94. V nadpisu § 40 se doplňují slova "a zdravotnické přípravy".
95. V § 40 odst. 1 větě první se za slova "pozemních komunikacích" doplňují slova "a zdravotnické přípravy".
96. V § 40 odst. 1 větě druhé se slovo "technických" zrušuje, za slova "vozidel na pozemních komunikacích," se vkládají slova "ze zdravotnické přípravy" a slova "a z poskytování první pomoci" se zrušují.
97. V § 40 odst. 1 se v poslední větě za slovo "komunikacích" vkládají slova "a zdravotnické přípravy".
98. V § 42 odst. 3 písm. d) se slovo "městské" zrušuje a za slovo "hromadné" se vkládá slovo "osobní".
99. V § 42 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Od podmínky stanovené v odstavci 3 písm. c) lze upustit v případě, že žadatel absolvoval výcvik v provozovně provozovatele autoškoly s místem v okrese, kde není křižovatka řízená světelnou signalizací.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
100. V § 43 odst. 1 se slova "30 minut" nahrazují slovy "20 minut" a slova "50 minut" se nahrazují slovy "30 minut".
101. V § 43 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Dojde-li při zkoušce k takovému porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích, které ohrozilo nebo může ohrozit vážným způsobem bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, anebo k situaci, kdy musel do řízení motorového vozidla zasáhnout učitel, zkouška se okamžitě ukončí a žadatel je hodnocen stupněm "neprospěl".".
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
102. V § 43 odstavec 4 zní:
"(4) Zkoušky se účastní učitel výcviku autoškoly, která žadatele přihlásila ke zkoušce. Učitel výcviku sedí ve vozidle na sedadle pro učitele výcviku. Zkoušky se může dále účastnit osoba pověřená výkonem státního dozoru, vrchního státního dozoru a tlumočník.".
103. V § 43 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) U zkoušky k získání řidičského oprávnění skupin AM a A nebo podskupiny A1 se učitel výcviku přímého výkonu zkoušky neúčastní. V tomto případě zkušební komisař přebírá povinnosti učitele autoškoly vyplývající ze zvláštního zákona, ale i odpovědnost za žadatele o řidičské oprávnění a výcvikové vozidlo.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
104. V § 43 odst. 6 se na konci doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 2a).
105. V § 44 odst. 1 se za slovo "komunikacích" vkládají slova "a zdravotnické přípravy".
106. V § 44 odst. 3 se slova "v plném rozsahu" nahrazují slovy "příslušného druhu výcviku".
107. V § 45 odst. 1 se za slova "podle zvláštního zákona" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 2a).
108. V § 45 odst. 2 se věta čtvrtá zrušuje.
109. Za § 45 se vkládá nový § 45a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 45a
Doplňovací zkouška
(1) Doplňovací zkouška podle zvláštního zákona2a) pro získání řidičského oprávnění skupiny A opravňující k řízení motocyklu o výkonu převyšujícím 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost převyšujícím 0,16 kW/kg se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 tohoto zákona.
(2) Doplňovací zkouška pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona2a) (pro vozidla s automatickou převodovkou) se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 tohoto zákona.".
110. V § 46 se ve větě druhé doplňují slova "znalostí a u řidičů mladších 21 let dále praktickou zkouškou dovedností v ovládání vozidla v délce trvání nejméně 15 minut".
111. Poznámka pod čarou č. 5) zní:
"5) Například § 23 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.".
112. V § 46 se doplňuje tato věta: "Pokud se jedná o řidiče vozidla uvedeného v § 48 odst. 1 tohoto zákona, který je současně řidičem z povolání, nemusí se takový řidič zúčastnit proškolení a přezkoušení podle zvláštního právního předpisu.".
113. § 47 zní:
 
"§ 47
Zdokonalovací školení řidičů je oprávněna provádět osoba, která splňuje podmínky podle § 21 odst. 1 a 2.".
114. V § 48 odst. 1 se v návětí za slovo "přezkoušení" vkládají slova "jednou za tři roky".
115. V § 48 odst. 1 písmeno d) zní:
"d) nákladní a speciální vozidlo nebo soupravu o celkové hmotnosti vyšší než 3 500 kg.".
116. V § 48 odst. 1 se písmeno c) označuje jako písmeno d) a dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
117. V § 48 odstavec 4 zní:
"(4) Přezkoušení úspěšně složí ten, kdo ze 100 % možných bodů dosáhne alespoň 80 %. Další podrobnosti způsobu a rozsahu přezkoušení a způsobu provedení praktické zkoušky dovednosti v ovládání vozidla stanoví prováděcí právní předpis. Přezkoušení se provede zkušebním testem pro zkoušku z odborné způsobilosti.".
118. V § 48 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Povinnost školení a přezkoušení se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu.".
119. V § 49 se odstavec 2 zrušuje. Současně se zrušuje označení odstavce 1.
120. V § 50 odst. 1 věta druhá zní:
"Ministerstvo pověří prováděním přezkušování řidičů držitele platného profesního osvědčení, který má v posledních deseti letech praxi učitele autoškoly nejméně pět let a praxi ve výuce a výcviku té skupiny nebo podskupiny, pro kterou žádá o pověření k provádění přezkoušení řidičů, nejméně 2 roky.".
121. V § 50 odst. 1 se v poslední větě slova "a písemným souhlasem provozovatele autoškoly, u kterého je v pracovněprávním vztahu" zrušují.
122. V § 50 odst. 2 se ve větě druhé vkládá před slovo "Opakované" slovo "Každé" a za slovo "provedeno" se vkládá slovo "vždy".
123. V § 50 odst. 2 se doplňuje tato věta:
"Pokud řidič přezkoušení neabsolvuje úspěšně do jednoho měsíce ode dne konání prvního přezkoušení, je povinen absolvovat nový kurz zdokonalování odborné způsobilosti na vlastní náklady.".
124. V § 51 odst. 1 větě první se za slova "okresní úřad" vkládají slova "příslušný podle bydliště řidiče".
125. V § 51 odst. 1 se doplňuje tato věta:
"Pro další období prodlouží platnost osvědčení provozovatel autoškoly, v případě, že řidič absolvoval přezkoušení, prodlouží platnost osvědčení rovněž zkušební komisař nebo osoba pověřená k provádění zkoušek řidičů (dále jen "pověřený zkušební komisař").
126. V § 51 odst. 2 se doplňuje tato věta:
"Osvědčení profesní způsobilosti řidiče je platné vždy 1 rok od data úspěšného absolvování zdokonalování odborné způsobilosti řidiče, a nejdéle vždy tři roky od úspěšného složení přezkoušení.".
127. V § 51 odstavec 3 zní:
"(3) Jestliže dojde k poškození, zničení nebo ztrátě osvědčení profesní způsobilosti řidiče, požádá jeho držitel o vystavení druhopisu okresní úřad příslušný podle bydliště držitele.".
128. § 52 zní:
 
"§ 52
Provozovatel autoškoly je povinen pro účely vedení registru řidičů po ukončení každého kurzu zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zaslat do deseti dnů okresnímu úřadu příslušnému podle bydliště řidiče seznam účastníků kurzu zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, ve kterém uvede druh provedeného školení. Pověřený zkušební komisař je povinen pro účely vedení registru řidičů po každém přezkoušení zaslat do deseti pracovních dnů okresnímu úřadu příslušnému podle bydliště řidiče seznam řidičů, kteří prospěli při přezkoušení.".
129. V § 53 odst. 1 se za slova "okresní úřad" vkládají slova "krajský úřad".
130. V § 53 odst. 2 písmeno c) zní:
"c) zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky,".
131. V § 53 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Krajský úřad
a) rozhoduje o udělení profesního osvědčení a o jeho odnětí,
b) provádí zkoušky učitelů výuky a výcviku.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje včetně odkazů v zákonu jako odstavec 4.
132. V § 53 odstavec 4 zní:
"(4) Ministerstvo
a) rozhoduje o vydání průkazu zkušebního komisaře, o jeho prodloužení a o jeho odnětí,
b) provádí základní školení a provádí zkoušky zkušebních komisařů,
c) provádí zdokonalovací školení zkušebních komisařů a přezkušuje zkušební komisaře.".
133. V § 54 odst. 1 se doplňují slova "a krajské úřady".
134. V § 54 odst. 3 se za slova "okresní úřady" vkládají slova "krajské úřady".
135. V § 56 se v uvozovací větě za slovo "ministerstvo" vkládají slova "krajský úřad".
136. V § 57 písmeno c) zní:
"c) nepředá příslušnému okresnímu úřadu seznamy účastníků kurzu zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří prospěli při přezkoušení,".
137. V § 62 se za slova "§ 27 odst. 5" vkládají slova "§ 30 odst. 2".
138. V příloze č. 2 k zákonu se v písmenech c) a d) slovo "váha" nahrazuje slovem "hmotnost".
139. V příloze č. 2 k zákonu se v písmenu e) slova "motorovou tříkolkou nebo čtyřkolkou, jejíž" nahrazují slovy "motorovým tříkolovým nebo čtyřkolovým vozidlem, jehož".
140. Příloha č. 3 k zákonu zní:
              "§ Příl.3

Základní výuka a výcvik
Počet hodin v předmětech výuky
                             Tabulka 1
+----------+-----------------------------+------+----------------+
|Skupina  |Předmět výuky        |   |        |
|řidičského+-----+-------+--------+------+   |        |
|oprávnění | PPV | OÚV | TZBJ | ZP | OP |   Celkem   |
+----------+-----+-------+--------+------+------+----------------+
|  AM  | 14 |  1  |  6  | 2  | 3  |    26    |
+----------+-----+-------+--------+------+------+----------------+
|  A1  | 14 |  1  |  6  | 2  | 3  |    26    |
+----------+-----+-------+--------+------+------+----------------+
|  A   | 14 |  1  |  6  | 2  | 3  |    26    |
+----------+-----+-------+--------+------+------+----------------+
|  B1  | 16 |  2  |  8  | 2  | 4  |    32    |
+----------+-----+-------+--------+------+------+----------------+
|  B   | 18 |  2  |  10  | 2  | 4  |    36    |
+----------+-----+-------+--------+------+------+----------------+
|  T   | 18 | 10  |  10  | 2  | 4  |    44    |
+----------+-----+-------+--------+------+------+----------------+
Vysvětlivky:
PPV Výuka předpisů o provozu vozidel
OÚV Výuka o ovládání a údržbě vozidla
TZBJ Výuka teorie zásad bezpečné jízdy
ZP  Výuka zdravotnické přípravy
OP  Opakování a přezkoušení

Základní výuka a výcvik
Počet hodin v předmětech výcviku
                             Tabulka 2
+----------+----------------------------------------------+------+
|Skupina  |PV-ŘP                     |   |
|Řidičského+-------------+---------+----------+-----+-----+   |
|Oprávnění |  I. etapa |II. etapa|III. etapa|PV-ÚV|PV-ZP|   |
|     +-----+-------+---------+----------+   |   |   |
|     | AC |  MP |  SP  |  SP  |   |   |Celkem|
+----------+-----+-------+---------+----------+-----+-----+------+
|  AM  | 1 |  2  |  5  |  5   | 1 | 4 | 18 |
+----------+-----+-------+---------+----------+-----+-----+------+
|  A1  | 1 |  2  |  5  |  5   | 1 | 4 | 18 |
+----------+-----+-------+---------+----------+-----+-----+------+
|  A   | 1 |  2  |  5  |  5   | 1 | 4 | 18 |
+----------+-----+-------+---------+----------+-----+-----+------+
|  B1  | 2 |  5  |  10  |  6   | 2 | 4 | 29 |
+----------+-----+-------+---------+----------+-----+-----+------+
|  B   | 2 |  5  |  12  |  9   | 2 | 4 | 34 |
+----------+-----+-------+---------+----------+-----+-----+------+
|  T   | 2 |  4  |  8  |  7   | 8 | 4 | 33 |
+----------+-----+-------+---------+----------+-----+-----+------+
Vysvětlivky:
PV-ŘP praktický výcvik v řízení vozidla
   AC  autocvičiště
   MP  minimální provoz
   SP  střední provoz
PV-ÚP praktický výcvik údržby vozidla
PV-ZP praktický výcvik zdravotnické přípravy

Rozšiřující výuka a výcvik
Počet hodin v předmětech výuky

                             Tabulka 3
+----------+-----------------------------+------+----------------+
|Skupina  |Předmět výuky        |   |        |
|řidičského+-----+-------+--------+------+   |        |
|oprávnění | PPV | OÚV | TZBJ | ZP | OP |   Celkem   |
+----------+-----+-------+--------+------+------+----------------+
|R B1/AM  |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R B/AM  |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R C1/AM  |   |    |    |   |   |        |
+----------+ 6 |  1  |  3  | 2  | 4  |    16   |
|R C/AM  |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R D1/AM  |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R D/AM  |   |    |    |   |   |        |
+----------+-----+-------+--------+------+------+----------------+
|R B1/A1  |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R B/A1  |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R C1/A1  |   |    |    |   |   |        |
+----------+ 6 |  1  |  3  | 2  | 4  |    16   |
|R C/A1  |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R D1/A1  |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|RD/A1   |   |    |    |   |   |        |
+----------+-----+-------+--------+------+------+----------------+
|R A1/A  |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R B1/A  |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R B/A   |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R C1/A  |   |    |    |   |   |        |
+----------+ 6 |  1  |  3  | 2  | 4  |    16   |
|R C/A   |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R D1/A  |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|RD/A   |   |    |    |   |   |        |
+----------+-----+-------+--------+------+------+----------------+
|R A1/B1  |   |    |    |   |   |        |
+----------+ 10 |  2  |  5  | 2  | 3  |    22   |
|R A/B1  |   |    |    |   |   |        |
+----------+-----+-------+--------+------+------+----------------+
|R A1/B      |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R A/B   | 10 |  2  |  5  | 2  | 3  |    22   |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R B1/B  |   |    |    |   |   |        |
+----------+-----+-------+--------+------+------+----------------+
|R A1/T  |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R A/T   |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R B1/T  |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R B/T   |   |    |    |   |   |        |
+----------+ 10 |  6  |  8  | 2  |  4 |    30   |
|R C1/T  |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R C/T   |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R D1/T  |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R D/T   |   |    |    |   |   |        |
+----------+-----+-------+--------+------+------+----------------+
|R B/C1  |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R D1/C1  |   |    |    |   |   |        |
+----------+ 10 | 12  |  10  | 2  |  4 |    38   |
|R D/C1  |   |    |    |   |   |        |
+----------+-----+-------+--------+------+------+----------------+
|R B/C   |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R C1/C  |   |    |    |   |   |        |
+----------+ 10 | 12  |  10  | 2  |  4 |    38   |
|R D1/C  |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R D/C   |   |    |    |   |   |        |
+----------+-----+-------+--------+------+------+----------------+
|R B/D1  |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R C1/D1  | 10 | 12  |  10  | 2  |  4 |    38   |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R C/D1  |   |    |    |   |   |        |
+----------+-----+-------+--------+------+------+----------------+
|R B/D   |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R C1/D  |   |    |    |   |   |        |
+----------+ 10 | 12  |  10  | 2  |  4 |    38   |
|R C/D   |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R D1/D  |   |    |    |   |   |        |
+----------+-----+-------+--------+------+------+----------------+
|R B/B+E  |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R C1/C1+E |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R C/C+E  |   |    |    |   |   |        |
+----------+ 2 |  1  |  6  |  2 |  3 |    14   |
|R D1/D1+E |   |    |    |   |   |        |
+----------+   |    |    |   |   |        |
|R D/D+E  |   |    |    |   |   |        |
+----------+-----+-------+--------+------+------+----------------+
Vysvětlivky
R B/C Rozšíření řidičského oprávnění skupiny B o další skupinu
řidičského oprávněného skupiny C
Ostatní vysvětlivky zkratek jsou uvedeny u tabulky č. 1

Rozšiřující výuka a výcvik
Počet hodin v předmětech výcviku
                             Tabulka 4
+----------+---------------------------------------------+------+
|Skupina  |PV-ŘP                    |   |
|řidičského+------------+---------+----------+-----+-----+   |
|oprávnění | I. etapa |II. etapa|III. etapa|PV-ÚV|PV-ZP|   |
|     +-----+---+--+---------+----------+   |   |   |
|     |celk.|AC |MP|  SP  |  SP  |   |   |Celkem|
|     |jízd.|  | |     |     |   |   |   |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R B1/AM  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+   |  | |     |     |   |   |   |
|R B/AM  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+   |  | |     |     |   |   |   |
|R C1/AM  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+ 7 | 1 | 2|  2  |  2   | 1 | 2 | 10 |
|R C/AM  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+   |  | |     |     |   |   |   |
|R D1/AM  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+   |  | |     |     |   |   |   |
|R D/AM  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R B1/A1  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+   |  | |     |     |   |   |   |
|R B/A1  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+   |  | |     |     |   |   |   |
|R C1/A1  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+ 13 | 1 | 2|  5  |   5  | 1 | 2 |  16 |
|R C/A1  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+   |  | |     |     |   |   |   |
|R D1/A1  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+   |  | |     |     |   |   |   |
|R D/A1  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R A1/A  | 7 | 0 | 2|  2  |   3  | 1 | 2 |  10 |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R B1/A  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+   |  | |     |     |   |   |   |
|R B/A   |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+   |  | |     |     |   |   |   |
|R C1/A  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+   |  | |     |     |   |   |   |
|R C/A   | 13 | 1 | 2|  5  |   5  | 1 | 2 |  16 |
+----------+   |  | |     |     |   |   |   |
|R D1/A  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+   |  | |     |     |   |   |   |
|RD/A   |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R A1/B1  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+ 23 | 2 | 5|  10  |   6  | 2 | 2 |  27 |
|R A/B1  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R A1/B  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+   |  | |     |     |   |   |   |
|R A/B   | 28 | 2 | 5|  12  |   9  | 2 | 2 |  32 |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R B1/B  | 16 | 0 | 4|  6  |   6  | 2 | 2 |  20 |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R A1/T  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+ 19 | 2 | 2|  8  |   7  | 5 | 2 |  26 |
|R A/T   |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R B1/T  | 12 | 0 | 2|  5  |   5  | 5 | 2 |  19 |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R B/T   | 10 | 0 | 2|  4  |   4  | 5 | 2 |  17 |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R C1/T  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+   |  | |     |     |   |   |   |
|R C/T   |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+ 10 | 0 | 2|  4  |   4  | 2 | 2 |  14 |
|R D1/T  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+   |  | |     |     |   |   |   |
|R D/T   |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R B/C1  | 17 | 0 | 2|  9  |   6  | 4 | 4 |  25 |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R D1/C1  | 16 | 0 | 2|  8  |   6  | 4 | 4 |  24 |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R D/C1  | 10 | 0 | 1|  5  |   4  | 4 | 4 |  18 |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R B/C   | 18 | 0 | 2|  8  |   8  | 4 | 4 |  26 |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R C1/C  | 12 | 0 | 2|  6  |   4  | 2 | 4 |  18 |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R D1/C  | 18 | 0 | 2|  10  |   6  | 2 | 4 |  24 |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R D/C   | 14 | 0 | 2|  8  |   4  | 2 | 4 |  20 |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R B/D1  | 14 | 0 | 2|  8  |   4  | 4 | 4 |  22 |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R C1/D1  | 10 | 0 | 1|  5  |   4  | 2 | 4 |  16 |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
    |R C/D1  | 8 | 0 | 1|  4  |   3  | 2 | 4 |  14 |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R B/D   | 30 | 0 | 4|  16  |  10  | 8 | 4 |  42 |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R C1/D  | 16 | 0 | 2|  8  |   6  | 2 | 4 |  22 |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R C/D   | 14 | 0 | 2|  8  |   4  | 2 | 4 |  20 |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R D1/D  | 18 | 0 | 2|  10  |   6  | 2 | 4 |  24 |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
|R B/B+E  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+   |  | |     |     |   |   |   |
|R C1/C1+E |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+   |  | |     |     |   |   |   |
|R C/C+E  | 8 | 0 | 2|  2  |   4  | 2 | 2 |  12 |
+----------+   |  | |     |     |   |   |   |
|R D1/D1+E |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+   |  | |     |     |   |   |   |
|R D/D+E  |   |  | |     |     |   |   |   |
+----------+-----+---+--+---------+----------+-----+-----+------+
141. V příloze č. 4 k zákonu v písmenu c) v části věty za středníkem se slova "5 % 3. etapy" nahrazují slovy "10 % 3. etapy".
142. V příloze č. 4 k zákonu v písmenu d) v části věty za středníkem se slova "5 % 3. etapy" nahrazují slovy "15 % 3. etapy".
143. V příloze č. 4 k zákonu se za písmenem d) doplňuje tato věta:
"Pokud počet hodin získaný výpočtem není celé číslo, zaokrouhluje se na celé hodiny nahoru.".
144. V příloze č. 6 k zákonu se v bodu 2 slova "7 500 kg" nahrazují slovy "3 500 kg" a za slovo "nákladních" se vkládají slova "a speciálních nebo souprav".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích
Čl.II
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 3 se doplňuje písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:
"d) osvědčení profesní způsobilosti řidiče, pokud jde o řidiče, který je povinen účastnit se zdokonalování odborné způsobilosti podle zvláštního předpisu.2a)
2a) § 48 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.".
2. V § 91 odst. 1 písm. b) se na konci doplňují slova "nestanoví-li zvláštní zákon jinak,".
3. § 116 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 33) zní:
 
"§ 116
Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu Evropských společenství
(1) Cizinec, který je držitelem řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu Evropských společenství a byl mu povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt,33) je povinen do 3 měsíců ode dne povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu požádat příslušný okresní úřad o vydání řidičského průkazu.
(2) Osoba, která je držitelem řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu Evropských společenství, má na území České republiky trvalý pobyt a zdržuje se na tomto území více než 185 kalendářních dní v roce, je povinna požádat příslušný okresní úřad o vydání řidičského průkazu.
(3) Pro žádost o vydání řidičského průkazu podle odstavců 1 a 2 platí obdobně § 109 odst. 7, 8 a 9 a § 110 odst. 2 písm. c) a odst. 3, 4 a 5.
(4) Příslušný okresní úřad vydá řidičský průkaz, je-li řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství platný. Řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství, ve kterém je zaznamenáno, že jeho držiteli byl uložen trest zákazu řízení motorových vozidel, je pro účel vydání řidičského průkazu považován za neplatný.
33) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.".
4. V § 137 odst. 2 se slova "§ 116 odst. 6" zrušují.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna živnostenského zákona
Čl.III
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb. a zákona č. 477/2001 Sb., se mění takto:
V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI, skupina 214: Ostatní, u oboru živnosti "Provozování autoškoly" se text ve sloupci 2 nahrazuje textem, který zní: "odborná způsobilost podle § 21 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., a praxe v oboru nejméně 3 roky".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl.IV
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 5 písmeno g) zní:
"g) trvalé a dočasné vyřazení silničního motorového vozidla a přípojného vozidla z registru.".
2. V § 6 odst. 4 se písmeno h) zrušuje.
3. § 13 včetně nadpisu zní:
 
"§ 13
Trvalé a dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
(1) Okresní úřad rozhodne o trvalém vyřazení motorového vozidla a přípojného vozidla z registru, pokud
a) motorové vozidlo a přípojné vozidlo zaniklo,
b) zaniklo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se registrovaného vozidla a nebyla-li ve lhůtě čtrnácti dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (netýká se vozidel dočasně vyřazených z registru).
(2) Okresní úřad trvale vyřadí vozidlo z registru na žádost vlastníka motorového vozidla a přípojného vozidla. Tuto skutečnost vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel. Vlastník vozidla přitom odevzdá tabulky s přidělenou registrační značkou.
(3) Okresní úřad dočasně vyřadí vozidlo z registru na žádost vlastníka motorového vozidla a přípojného vozidla. Vlastník vozidla je v takovém případě povinen spolu se žádostí odevzdat okresnímu úřadu osvědčení o registraci vozidla, tabulku s přidělenou registrační značkou a předložit technický průkaz vozidla k vyznačení záznamu o jeho dočasném vyřazení z provozu na pozemních komunikacích. Okresní úřad zapíše do registru silničních vozidel údaj o počátku doby, během níž je vozidlo dočasně vyřazeno z provozu na pozemních komunikacích.
(4) Okresní úřad na žádost vlastníka silničního vozidla ukončí režim dočasného vyřazení motorového vozidla nebo přípojného vozidla z registru silničních vozidel. Vlastník vozidla je povinen k žádosti přiložit doklady o splnění podmínek pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Okresní úřad pak vlastníkovi vozidla vrátí osvědčení o registraci vozidla a tabulku s přidělenou registrační značkou a tyto skutečnosti vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel.".
4. V § 14 odst. 1 se v uvozovací větě před slovo "vyřazení" vkládá slovo "trvalém".
5. V § 14 odst. 2 se ve větě první vždy před slovo "vyřazení" vkládá slovo "trvalé".
6. V § 14 odst. 2 se ve větě druhé před slovo "vyřazení" vkládá slovo "trvale".
7. V § 34 odst. 3 písmeno a) zní:
"a) dokladem schválení technické způsobilosti silničního vozidla vydaným jiným státem nebo jeho ověřenou kopií,".
8. V § 34 odst. 3 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní:
"b) dokladem o vyřazení vozidla z registru vozidel jiného státu, jedná-li se o vozidlo, na které se vztahuje povinnost registrace v jiném státě, a pokud vozidlo v jiném státě již registrováno bylo, nebo dokladem o celním odbavení vozidla.8a)
8a) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.".
9. V § 34 odst. 3 písmeno c) zní:
"c) protokolem o evidenční kontrole nebo technickým protokolem vydaným zkušební stanicí, jedná-li se o vozidlo, které již bylo registrováno v jiném státě,".
10. V § 34 odst. 3 písmeno e) zní:
"e) technickým protokolem vydaným pověřenou zkušebnou, jedná-li se o vozidlo, u kterého byly lhůty podle odstavce 3 písm. d) překročeny,".
11. V § 34 odst. 3 se písmeno f) zrušuje.
12. V § 35 odst. 1 písmeno c) zní:
"c) údaje v předložených dokladech k žádosti odpovídající skutečnosti zjištěné protokolem o evidenční kontrole nebo technickým protokolem vydaným zkušební stanicí,".
13. V § 35 odst. 5 se slova "nebo postupu" zrušují.
14. V § 36 odstavec 3 zní:
"(3) Historické vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích jen na základě registračního průkazu historického vozidla a se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo. Sportovní vozidlo lze provozovat jen na základě povolení vydaného ministerstvem. Vozidlo vybavené zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo nesmí být používáno pro účely podnikání. Na pozemních komunikacích nelze provozovat historické vozidlo, které nesplnilo testování. Testování u historického vozidla nahrazuje technickou prohlídku a platí vždy do 31. května následujícího kalendářního roku. Testování provádí právnická osoba, která má udělenou národní autoritu od mezinárodní organizace FIVA (Federation internationale des véhicules anciens), a to prostřednictvím jí ustanovených krajských testačních komisí. Předsedy krajských testačních komisí jmenuje ministerstvo na návrh právnické osoby provádějící testování. Prováděcí právní předpis stanoví způsob a podmínky registrace historického vozidla, další podrobnosti o provozu sportovního vozidla a další podrobnosti testování.".
15. V § 54 odst. 3 písmeno a) zní:
"a) žadatel, statutární orgán nebo členové statutárního orgánu právnické osoby dosáhli věku 18 let, jsou způsobilí k právním úkonům a bezúhonní,".
16. V § 54 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
17. V § 55 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
18. V § 63 odstavce 1 a 2 znějí:
"(1) Stanice měření emisí je pracoviště specializované na měření emisí vozidel, které je zřízeno:
a) v opravně motorových vozidel, která je pověřena výrobcem vozidla nebo výrobcem systému vozidla ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech vozidla,
b) při stanici technické kontroly.
(2) Stanice měření emisí se dělí na typy stanic měření emisí podle druhu vozidel a druhu motorů na stanice měření emisí pro vozidla
a) poháněná zážehovými motory,
b) poháněná zážehovými motory a těmito motory upravenými na pohon zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem,
c) poháněná vznětovými motory,
d) poháněná vznětovými motory a těmito motory upravenými na pohon zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem.".
19. V § 63 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Stanici měření emisí může provozovat právnická nebo fyzická osoba, která má k jejímu provozování oprávnění udělené okresním úřadem. Příslušným k rozhodování o udělení oprávnění je okresní úřad, v jehož územním obvodu bude mít stanice měření emisí své sídlo.".
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
20. V § 72 odstavec 1 zní:
"(1) Ministerstvo vydá oprávnění stanici technické kontroly k provádění technické kontroly jednotlivých druhů vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, pokud splňuje tyto požadavky:
a) je držitelem oprávnění k provozování stanice technické kontroly,
b) alespoň jeden zaměstnanec je držitelem platného osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích,
c) činnosti budou vykonávat fyzické osoby, které jsou pro tyto činnosti odborně způsobilé a mají povinnost zachovávat státní, obchodní nebo služební tajemství.".
21. V § 80 odst. 3 písm. f) se před slovo "vyřazení" vkládají slova "trvalém a dočasném".
22. V § 88 odst. 2 se za slova "jednotnost provádění" vkládají slova "technických kontrol ve zkušebních stanicích nebo pověřené zkušebně,".
23. V § 89 odst. 10 se slova "ve lhůtě jednoho roku" nahrazují slovy "ve lhůtě tří let".
24. V § 89 se doplňuje odstavec 12, který zní:
"(12) Technickou způsobilost silničního vozidla jednotlivě dovezeného do 30. června 2001 schvaluje okresní úřad na základě písemné žádosti podle předpisů platných před nabytím účinnosti tohoto zákona. Příslušným je okresní úřad, v jehož územním obvodu má žadatel pobyt nebo sídlo.".
 
ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl.V
1. Držitelé osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel, jejichž osvědčení bylo vydáno před 1. lednem 2001, mohou požádat ministerstvo o výměnu dosavadního osvědčení za profesní osvědčení; ministerstvo vymění stávající osvědčení pro učitele za profesní osvědčení.
2. Profesní osvědčení pro učitele výcviku vydaná po 1. lednu 2001 podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jsou profesními osvědčeními pro učitele výcviku podle tohoto zákona.
3. Učitelé, kterým bylo uděleno osvědčení podle právních předpisů platných před 1. lednem 2001, se považují za učitele podle tohoto zákona.
4. Řízení o odnětí osvědčení pro učitele výcviku zahájená podle § 60 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, se ke dni účinnosti tohoto zákona zastavují.
5. Výuka a výcvik zahájené před 1. lednem 2001 musí být ukončeny nejpozději do 31. července 2002.
6. Splnění podmínky třech let praxe v oboru pro vydání živnostenského oprávnění pro obor živnosti "Provozování autoškoly" se nevyžaduje pro podnikatele nebo odpovědného zástupce, který byl držitelem příslušného živnostenského oprávnění nebo byl odpovědným zástupcem pro takovou živnost.
7. Učitelům autoškol, kteří podali žádost o prodloužení platnosti osvědčení pro učitele od 1. října 2000 a o jejichž žádosti nebylo do 31. prosince 2000 rozhodnuto, se vydá profesní osvědčení.
8. Učitelé, kteří absolvovali v období od 1. července 2000 do 31. prosince 2000 zkoušky pro získání, rozšíření nebo prodloužení platnosti osvědčení pro učitele, při které neprospěli, mohou opravnou zkoušku umožněnou podle právních předpisů platných před 1. lednem 2001 složit do 31. prosince 2002.
9. Příprava učitelů autoškol započatá před 1. lednem 2001 se dokončí podle právních předpisů platných před 1. lednem 2001. Závěrečné zkoušky se provedou podle tohoto zákona.
10. Žadateli, který zahájil výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění před účinností tohoto zákona, bude výuka a výcvik poskytnuta v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 k zákonu č. 247/2000 Sb. Žadateli, který zahájí výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění po účinnosti tohoto zákona, bude výuka a výcvik poskytnuta v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
11. Učitelé autoškoly, kterým bylo vydáno osvědčení podle dřívějších právních předpisů, se považují za učitele podle tohoto zákona.
 
ČÁST ŠESTÁ
ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl.VI
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených tímto zákonem.
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl.VII
Tento zákon nabývá účinnosti pátým dnem následujícím po dni vyhlášení, s výjimkou čl. I bodů 57, 63, 66, 68, 129, 131, 133, 134 a 135, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Související dokumenty

Související články

Je možné provádět školení BOZP a PO formou e-learningu?