452/2002 Sb. , kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování

Schválený:
452/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. října 2002,
kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování
Správa státních hmotných rezerv stanoví podle § 2 odst. 6 zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Ropa a ropné poloprodukty, které lze skladovat v nouzových zásobách ropy
V nouzových zásobách ropy lze skladovat pouze druhy ropy zpracovatelné v rafineriích na území České republiky vedené v celním sazebníku1) pod položkou 2709 00 90 a poloprodukty pro další rafinérské nebo petrochemické zpracování - benziny určené pro specifické zpracování a benziny určené pro chemické zpracování vedené v celním sazebníku pod položkami 2710 11 11 a 2710 11 15.
 
§ 2
Ropné produkty, které lze skladovat v nouzových zásobách ropy
V nouzových zásobách ropy lze skladovat pouze následující ropné produkty:
a) motorové benziny,
b) střední oleje,
c) plynové oleje,
d) topné oleje
zahrnuté v celním sazebníku pod položkou 2710 a blíže specifikované v Českém integrovaném tarifu kódy podpoložek s doplňkovými národními kódy.
 
§ 3
Výpočet průměrné devadesátidenní spotřeby vybraných ropných produktů
(1) Nouzových zásob ropy ve výši průměrné devadesátidenní spotřeby vybraných ropných produktů musí být dosaženo v každé kategorii vybraných ropných produktů podle § 2 odst. 4 zákona.
(2) Průměrná devadesátidenní spotřeba se vypočte z celkové spotřeby vybraných ropných produktů v kalendářním roce dělené počtem kalendářních dní v daném roce a násobené devadesáti.
 
§ 4
Výpočet devadesátidenních průměrných čistých dovozů ropy, ropných poloproduktů a ropných produktů
(1) Výpočet sestává z porovnání celkových dovozů ropy, ropných poloproduktů a ropných produktů do České republiky s jejich celkovými vývozy z České republiky za kalendářní rok s přihlédnutím k bilanci primárního benzinu takto:
VÝTĚŽEK PRIMÁRNÍHO BENZINU v procentech, vypočtený ze vztahu
E = (A - B - C)/D x 100,kde
A. Vnitrostátní výroba primárního benzinu kt
B. Primární benzin použitý jako rafinérské palivo kt
C. Primární benzin použitý jako rafinérský zpětný tok kt
D. Rafinérský vstup ropy, NGL a ropných poloproduktů kt
E. Výtěžek primárního benzinu %
ČISTÝ DOVOZ ROPY A ROPNÝCH POLOPRODUKTŮ v kt, vypočtený ze vztahu
I = F - G - H, kde
F. Dovoz ropy, NGL a ostatních poloproduktů pro rafinérské zpracování kt
G. Vývoz ropy, NGL a ostatních poloproduktů pro rafinérské zpracování kt
H. Změna stavu zásob ropy, NGL a ostatních poloproduktů pro rafinérské zpracování kt
I. Čistý dovoz ropy a ropných poloproduktů kt
J. Čistý dovoz ropy a ropných poloproduktů snížený o pevně stanovený podíl na neenergetické zpracování podle vztahu J = I x 0,96 kt
ČISTÝ DOVOZ ROPNÝCH PRODUKTŮ v kt, vypočtený ze vztahu
S = (K - L) - (M - N) - (O - P) - (Q - R), kde
K. Celkový dovoz ropných produktů kt
L. Dovoz primárního benzinu kt
M. Celkový vývoz ropných produktů kt
N. Vývoz primárního benzinu kt
O. Palivo určené pro námořní lodě kt
P. Primární benzin určený jako palivo pro námořní lodě kt
Q. Změna stavu zásob ropných produktů oproti předchozímu kalendářnímu roku kt
R. Změna stavu zásob primárního benzinu oproti předchozímu kalendářnímu roku kt
S. Vypočtený čistý dovoz ropných produktů kt
T. Čistý dovoz ropných produktů upravený výpočtovým koeficientem pro vyjádření hodnoty produktů bez primárního benzinu v ropném ekvivalentu vztahem T = S x 1,065 kt
ČISTÝ DEVADESÁTIDENNÍ PRŮMĚRNÝ DOVOZ
U. Celkový roční dovoz vypočtený ze vztahu U = J + T kt
V. Denní průměrný čistý dovoz vypočtený ze vztahu V = (U/počet kalendářních dní v daném roce) kt
W. Devadesátidenní průměrný čistý dovoz W = V x 90 kt.
(2) Pro potřeby výpočtu se
a) za primární benziny považují benziny určené pro specifické zpracování položka celního sazebníku 2710 11 11 a benziny pro chemické zpracování položka celního sazebníku 2710 11 15,
b) za kapalné podíly zemního plynu (NGL) považují kondenzáty přírodního plynu položka celního sazebníku 2709 00 10,
c) za ostatní ropné poloprodukty považují všechny vstupní komponenty rafinérského zpracování s výjimkou ropy, primárního benzinu a NGL,
d) za ropné produkty považují všechny finální ropné produkty,
e) v ostatních případech použije definic zveřejňovaných v metodické příručce k měsíčním výkazům o ropě a ropných produktech, vydávané Českým statistickým úřadem k opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování pro jednotlivé kalendářní roky.
2)
(3) Zdrojem údajů pro výpočet výše průměrných čistých dovozů jsou statistické informace Českého statistického úřadu.
 
§ 5
Výpočet výše nouzových zásob ropy vyjádřené ve dnech spotřeby
(1) Výše nouzových zásob ropy v každé kategorii vybraných ropných produktů podle § 2 odst. 4 zákona, zvýšená o náhradu ropou a ropnými poloprodukty podle § 2 odst. 5 zákona, se vydělí jejich průměrnou denní spotřebou za kalendářní rok a výsledek se zaokrouhlí směrem nahoru na celá čísla.
(2) Pro zjištění celkové výše nouzových zásob ropy se součet výše zásob všech kategorií vybraných produktů vypočtených podle odstavce 1 vydělí součtem průměrných denních spotřeb všech vybraných ropných produktů a výsledek se zaokrouhlí směrem nahoru na celá čísla.
 
§ 6
Výpočet výše nouzových zásob ropy vyjádřené v počtu průměrných denních čistých dovozů ropy a ropných produktů
(1) Pro přepočet výše nouzových zásob ropy na počet průměrných čistých denních dovozů ropy a ropných produktů slouží jako kalkulační jednotka tuna ropy.
(2) Výpočet výše nouzových zásob ropy se provádí podle tohoto kalkulačního vzorce:
ZÁSOBY ROPY A ROPNÝCH POLOPRODUKTŮ v kt, snížené o podíl pro neenergetické zpracování vypočtený ze vztahu
B = A x 0,96
A. Zásoby ropy, NGL a ostatních poloproduktů pro rafinérské zpracování kt
B. Započitatelné zásoby ropy a ropných poloproduktů kt
ZÁSOBY PRODUKTŮ v kt, vypočtené ve dvou alternativách
- pod písmenem F jako zásoby všech produktů mimo primárního benzinu, násobené koeficientem 1,065,
- pod písmenem L jako zásoby pouze vybraných ropných produktů, násobené koeficientem 1,2, který převádí vybrané ropné produkty na tuny ropného ekvivalentu
C. Celkové zásoby všech produktů vyrobených z ropy, NGL a ostatních poloproduktů určených pro rafinérské zpracování kt
D. Zásoby primárního benzinu kt
E. Celkové zásoby produktů snížené o zásoby primárního benzinu
vypočtené ze vztahu E = (C - D)
kt
F. E x 1,065 kt
G. Zásoby benzinů kt
H. Zásoby petrolejů kt I. Zásoby motorové nafty a plynových olejů kt
J. Zásoby topných olejů kt
K. Zásoby 4 hlavních skupin produktů
(G + H + I + J)
kt
L. K x 1,2 kt
JINÉ ZÁSOBY
M. Zásoby zkapalněných ropných plynů (LPG) kt
N. Zásoby ostatních produktů kt
CELKOVÉ ZAPOČITATELNÉ NOUZOVÉ ZÁSOBY
O. Vypočtené metodou 1 jako součet zásob všech i neenergetických produktů vynásobený koeficientem 0,9 vyjadřujícím technickou vyčerpatelnost skladovacích zařízení podle vztahu
O = (B + F) x 0,9
kt
P. Vypočtené metodou 2 jako součet zásob vybraných ropných produktů vynásobený koeficientem 0,9 vyjadřujícím technickou vyčerpatelnost skladovacích zařízení podle vztahu
P = (B + L) x 0,9
kt
VÝŠE ČISTÝCH DOVOZŮ
Q. Denní průměrný čistý dovoz podle § 4 kt
R. Počet dní průměrného čistého dovozu dle metody 1, vypočtený ze
vztahu R = (O/Q)
dní
S. Počet dní průměrného čistého dovozu dle metody 2, vypočtený ze
vztahu S = (P/Q)
dní.
(3) Pro potřeby výpočtu se použije ustanovení § 4 odst. 2 a 3 s tím, že
a) za zkapalněný ropný plyn (LPG) se považuje zkapalněný propan a butan položky celního sazebníku 2711 12 11, 2711 12 19 a 2711 12 94 a 2711 13 91 a 2711 13 97,
b) za motorovou naftu a plynové oleje se považují střední oleje ostatní položky celního sazebníku 2710 19 41,
c) za ostatní produkty se považují ropné produkty pro jiné než energetické účely.
(4) Pro stanovení výše počtu dní pokrytí průměrného čistého dovozu nouzovými zásobami ropy se použije toho z výsledků, uvedených pod písmeny R a S kalkulace, který uvádí vyšší počet dní průměrného čistého dovozu.
 
§ 7
Skladovací, plnicí a výdejová zařízení a zařízení pro aditivaci
Nouzové zásoby ropy lze skladovat pouze ve skladovacích zařízeních, která splňují následující podmínky:
a) nejmenší povolený objem 4 000 m3 s výjimkou skladovacích zařízení pro skladování topných olejů, kde nejmenší objem může být 500 m3,
b) jednotlivé nádrže musí být vybaveny zařízením pro kontinuální měření obsahu nádrže,
c) skladovací zařízení pro ropné produkty o objemu do 20 000 m3 musí být vybaveno příjmovým a výdejovým zařízením pro plnění do automobilových cisteren s kapacitou plnění nejméně dvou souprav automobilových cisteren najednou s výkonem 70 m3 za hodinu. U skladovacích zařízení na uskladnění topných olejů příjmovým a výdejovým zařízením pro příjem z automobilových nebo železničních cisteren a výdej do automobilových a železničních cisteren,
d) skladovací zařízení pro ropné produkty o objemu nad 20 000 m3 musí být vybaveno příjmovým a výdejovým zařízením pro plnění do automobilových cisteren s kapacitou plnění nejméně čtyř souprav automobilových cisteren najednou s výkonem 140 m3 za hodinu, musí být napojeno na železniční síť a vybaveno příjmovým a výdejovým zařízením pro plnění železničních cisteren, umožňujícím naplnit a předat k přepravě 2 000 m3 ropných poloproduktů a produktů za 24 hodin. U skladovacích zařízení na uskladnění topných olejů příjmovým a výdejovým zařízením pro příjem z automobilových nebo železničních cisteren a výdej do automobilových a železničních cisteren,
e) příjmová a výdejová zařízení podle písmen c) a d) musí být vybavena zařízením pro měření průtoku ropných produktů,
f) skladovací zařízení pro skladování ropy musí umožňovat propojení na ropovod na území České republiky a musí být vybaveno zařízením na měření množství přijaté a vydané ropy,
g) zařízení určená k výdeji nouzových zásob do automobilových cisteren, železničních cisteren a k čerpání do ropovodní nebo produktovodní sítě musí být připravena k činnosti do 24 hodin od obdržení požadavku Správy státních hmotných rezerv,
h) pokud nejsou nouzové zásoby skladovány odděleně od ostatních zásob, musí skladová zařízení umožňovat oddělené sledování stavu nouzových zásob a přednostní výdej nouzových zásob bez ohledu na ostatní skladované zásoby. Manipulace s ostatními zásobami nesmí způsobit pokles množství nouzových zásob nebo změnu jejich kvality,
i) skladovací zařízení na pohonné hmoty, které výrobce dodává bez přísad, musí být vybaveno zařízením umožňujícím aditivaci vydávaných pohonných hmot. Výkon zařízení musí být v souladu s výkony požadovanými pod písmeny c) a d),
j) zařízení skladů musí umožnit odběr vzorků nouzových zásob pro ověření jejich kvality podle české technické normy ČSN 656005. Kontrolní analýzy vzorků pro zjištění kvality uskladněných nouzových zásob se provádějí v akreditovaných laboratořích. Míra shody výsledků kontrolních analýz musí odpovídat české technické normě ČSN EN ISO 4559 (656003).
 
§ 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 184/2000 Sb., kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování.
 
§ 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Předseda:
Ing. Štrauch, CSc. v. r.
1) Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 480/2001 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).
2) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Související dokumenty

Související články

Lékařská služba na pracovišti