101/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
101/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. března 2017,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změna: 167/2018 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 16 se odstavec 11 zrušuje.
2. V § 16a odst. 6 se text "§ 174 odst. 5" nahrazuje textem "§ 174 odst. 6".
3. V nadpisu nad § 20 se doplňují slova "a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí".
4. V § 20 odstavec 4 zní:
"(4) Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělání. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti.".
5. Za § 22 se vkládají nové § 22a a 22b, které včetně nadpisů znějí:
"Práva a povinnosti pedagogických pracovníků
 
§ 22a
Práva pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
d) volit a být voleni do školské rady,
e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.
 
§ 22b
Povinnosti pedagogických pracovníků
Pedagogický pracovník je povinen
a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.".
6. V § 23 odst. 4 se slova "krajským normativem" nahrazují slovy "podle § 161 až 162".
7. V § 30 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Žák střední školy, který dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku, se může zavázat smlouvou podle věty první; smlouva podle věty první uzavřená nezletilým žákem je neplatná, jestliže k jejímu uzavření nedal souhlas zákonný zástupce žáka.".
8. V § 31 odst. 2 se za větu první vkládají věta druhá a třetí, které znějí "V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. To neplatí pro zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona upravujícího ústavní a ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči.".
9. V § 31 odst. 3 se za slova "Zvláště hrubé" vkládá slovo "opakované" a slova "se vždy považují za závažné" se nahrazují slovy "nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné".
10. V § 31 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce 3, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.".
11. V § 34 odst. 1 větě první se slova "zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let" nahrazují slovy "od 2 do zpravidla 6 let".
12. V § 38 odst. 3 se vkládá věta první, která zní "Žák, který plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. a), b) nebo d) nebo v odstavci 2, může být na základě rozhodnutí zákonného zástupce zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka." a slova "nebo 2, je" se nahrazují slovy "písm. c), musí být".
13. V § 38 odst. 5 se za slova "odstavci 2" vkládají slova "a současně je žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka", za slova "povinné školní docházky žáka škole uvedené v odstavci 3" vkládají slova " , nebo, nemá-li tuto školu, ministerstvu", za slova "vzdělávání občanů České republiky v zahraničí" vkládají slova "(dále jen "poskytovatel vzdělávání v zahraničí")" a za slova "u tohoto poskytovatele" vkládají slova "vzdělávání v zahraničí".
14. V § 38 odst. 6 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) náležitosti vyúčtování příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělání, a".
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).
15. V § 40 písm. a) se slovo "vzdělání" nahrazuje slovem "vzdělávání".
16. V § 41 odst. 8 písm. d) se text "4 a 5" nahrazuje textem "5 a 6".
17. V § 57 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Při vytváření předpokladů pro výkon povolání nebo pracovní činnosti školy vyvinou úsilí spolupracovat se zaměstnavateli, je-li to s ohledem na obor vzdělání vhodné a možné, zejména tím, že
a) se zaměstnavateli projednávají školní vzdělávací programy,
b) zaměstnavatele zapojí do tvorby koncepčních záměrů rozvoje školy,
c) zabezpečují, aby se praktické vyučování uskutečňovalo v souladu s tímto zákonem v části také na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání,
d) umožňují účast odborníka z praxe v rámci teoretické odborné přípravy ve škole,
e) umožňují účast odborníka z praxe u profilové části maturitní zkoušky,
f) zabezpečují ve spolupráci se zaměstnavateli další vzdělávání a stáže pedagogických pracovníků teoretického i praktického vyučování u zaměstnavatelů.
(3) Ředitel školy může vytvořit poradní sbor ze zaměstnavatelů za účelem spolupráce se zaměstnavateli podle odstavce 2.".
18. V § 81 odst. 11 písm. d) se slovo "cizinců" nahrazuje slovy "osob podle § 20 odst. 4 věty třetí".
19. V § 102 odst. 4 se za slova "přísedící, který vyučuje daný předmět," vkládají slova "odborník z praxe," a věta čtvrtá se zrušuje.
20. V § 108 odst. 5 poslední věta zní: "Žadatel, který není státním občanem České republiky, nebo získal vzdělání ve škole mimo území České republiky, nekoná nostrifikační zkoušku z předmětu český jazyk a literatura.".
21. Za § 111 se vkládá nový § 111a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 111a
Organizace činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání
(1) Vzdělávací hodina v zájmovém vzdělávání trvá 60 minut.
(2) Školní družina se organizačně člení na oddělení; členění ostatních školských zařízení pro zájmové vzdělávání stanoví ředitel.
(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem nejnižší a nejvyšší počty dětí a žáků v oddělení školní družiny.
(4) Zřizovatel může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí a žáků stanoveného prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na zájmové vzdělávání ve školní družině, a to nad výši stanovenou normativem. Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí a žáků stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí a žáků za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě zájmového vzdělávání ve školní družině a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.".
22. V § 121 odst. 1 se za slovo "uživatelů" vkládají slova "vzdělávání a školských" a za slova "za nichž lze" se vkládají slova "vzdělávání a".
23. V § 149 odst. 1 se text "až f)" nahrazuje textem "až g)".
24. V § 160 odst. 1 písm. a), c) a d) se slova "uvedených v § 16 odst. 9" nahrazují slovy "se speciálními vzdělávacími potřebami".
25. V § 160 odst. 1 se v písmenu d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno e), které zní:
"e) poskytovatelů vzdělávání v zahraničí.".
26. V § 160 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 34a zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
27. V § 161 odst. 8 a 9 se číslo "6" nahrazuje číslem "7".
28. § 161 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 60 až 62 zní:
 
"§ 161
Financování mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a školních družin zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí
(1) Ministerstvo vyhlásí na kalendářní rok a zveřejní ve Věstníku
a) pro mateřské školy, základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí
1. normativy jako průměrnou roční výši zvláštních příplatků podle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příplatků za vedení podle zákoníku práce a specializačních příplatků pedagogických pracovníků podle § 133 odst. 1 zákoníku práce, jakož i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jehož poplatníkem je zaměstnavatel, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance, a částky, v jejíž výši se stanoví základní příděl, kterým je tvořen fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen "povinný odvod") připadající na 1 pracovní poměr pedagogického pracovníka vyjádřený počtem hodin přímé pedagogické činnosti podle jiného právního předpisu60) (dále jen "úvazek pedagogického pracovníka"),
2. normativy jako průměrnou roční výši osobních příplatků, odměn a cílových odměn podle zákoníku práce, jakož i povinných odvodů připadající na 1 úvazek pedagogického pracovníka a opravné koeficienty k těmto normativům podle § 161c odst. 1 písm. b),
3. normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu na platy a na odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a na odstupné (dále jen "ostatní osobní náklady"), jakož i povinných odvodů pro ostatní zaměstnance připadající na 1 právnickou osobu vykonávající činnost alespoň jedné z těchto škol, na 1 další pracoviště téže právnické osoby vykonávající činnost školy, dále u mateřských škol a základních škol na 1 třídu a u středních škol v denní formě vzdělávání na 1 třídu v oboru vzdělání a u konzervatoří v denní formě vzdělávání na 1 žáka v oboru vzdělání; dalším pracovištěm se rozumí takové pracoviště, které s jiným pracovištěm prostorově nesouvisí, není s ním spojeno stavebně nebo technicky, ani není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno ve školském rejstříku jako samostatná právnická osoba (dále jen "další pracoviště"),
4. normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu na další výdaje školy související s adaptačním obdobím podle jiného právního předpisu61) připadající na 1 učitele v adaptačním období,
5. opravné koeficienty k normativům na 1 třídu v oboru vzdělání střední školy a na 1 žáka v oboru vzdělání konzervatoře podle bodu 3 pro jiné než denní formy vzdělávání,
b) pro školní družiny zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí normativy podle
1. písmene a) bodu 1,
2. písmene a) bodu 2,
c) pro vyšší odborné školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí
1. normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu na platy a ostatní osobní náklady pro pedagogické pracovníky, jakož i povinných odvodů připadající na 1 studenta v denní formě vzdělávání v akreditovaném vzdělávacím programu,
2. normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu na platy a ostatní osobní náklady, jakož i povinných odvodů pro ostatní zaměstnance připadající na 1 právnickou osobu vykonávající činnost vyšší odborné školy, na 1 další pracoviště téže školy a na 1 studenta v denní formě vzdělávání v akreditovaném vzdělávacím programu,
3. opravné koeficienty k normativům podle bodu 1 pro jiné než denní formy vzdělávání,
4. opravné koeficienty k normativům na 1 studenta v akreditovaném vzdělávacím programu podle bodu 2 pro jiné než denní formy vzdělávání,
5. normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu na další výdaje školy související s adaptačním obdobím podle jiného právního předpisu61) připadající na 1 učitele v adaptačním období,
d) pro základní umělecké školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí
1. normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu připadající na 1 žáka ve stupni uměleckého oboru,
2. normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu na další výdaje školy související s adaptačním obdobím podle jiného právního předpisu61) připadající na 1 učitele v adaptačním období,
e) pro mateřské školy, základní školy, školní družiny, střední školy a konzervatoře a vyšší odborné školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí normativy jako roční výši ostatních neinvestičních výdajů státního rozpočtu připadajících na 1 dítě, 1 žáka na prvním stupni základní školy, 1 žáka na druhém stupni základní školy, 1 dítě nebo 1 žáka ve školní družině, 1 žáka v denní formě vzdělávání v oboru vzdělání a 1 studenta v denní formě vzdělávání v akreditovaném vzdělávacím programu.
(2) Vláda stanoví nařízením pro základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na 1 třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě a pro konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na 1 ročník v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku.
(3) Ministerstvo stanoví pro jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení uvedených v odstavci 1 výši finančních prostředků na kalendářní rok jako součet
a) ročního objemu platových tarifů pedagogických pracovníků62), jakož i povinných odvodů,
b) součinů normativů podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 a 2 a písmene b) a počtu jednotek, na které uvedené normativy připadají, a opravných koeficientů podle § 161c odst. 1 písm. b),
c) ročního objemu specializačních příplatků podle § 133 odst. 2 zákoníku práce, jakož i povinných odvodů,
d) součinů normativů podle odstavce 1 písm. a) bodu 4, písm. c) bodu 5 a písm. d) bodu 2 a počtu jednotek, na které uvedené normativy připadají,
e) součinů normativů podle odstavce 1 písm. a) bodu 3, písm. c) bodů 1 a 2, písm. d) bodu 1 a odstavce 1 písm. e) a počtu jednotek, na které uvedené normativy připadají,
f) součinů normativů na 1 třídu v oboru vzdělání střední školy nebo normativu na 1 žáka v oboru vzdělání konzervatoře a počtů tříd v oboru vzdělání střední školy v jiných formách vzdělávání nebo počtů žáků v oboru vzdělání konzervatoře v jiných formách vzdělávání a opravných koeficientů podle odstavce 1 písm. a) bodu 5,
g) součinů normativů podle odstavce 1 písm. c) bodu 1 a počtů studentů v jiných formách vzdělávání než v denní formě a opravných koeficientů podle odstavce 1 písm. c) bodu 3,
h) součinů normativů na 1 studenta podle odstavce 1 písm. c) bodu 2 a počtů studentů v jiných formách vzdělávání než v denní formě a opravných koeficientů podle odstavce 1 písm. c) bodu 4, a
i) součinů příplatků podle § 161c odst. 1 písm. a) a počtu jednotek, na které uvedené příplatky připadají.
(4) Výše finančních prostředků podle odstavce 3 písm. a) a b) se stanoví do výše odpovídající maximálním počtům hodin stanovených podle odstavce 2 a podle § 161c odst. 2 písm. c).
(5) Krajský úřad v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem podle § 170 písm. b) rozepisuje a poskytuje finanční prostředky podle odstavce 3 jednotlivým právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v souladu s výší prostředků stanovenou ministerstvem a po případné úpravě podle odstavce 6.
(6) Při rozpisu finančních prostředků podle odstavce 5 ověří krajský úřad správnost všech jednotek rozhodných pro rozpis finančních prostředků pro jednotlivé právnické osoby. U právnických osob zřizovaných obcí nebo svazkem obcí provádí ověření podle věty první obecní úřad obce s rozšířenou působností a zjištěné rozdíly oznámí krajskému úřadu. V případě zjištění rozdílů oproti jednotkám výkonu použitým ministerstvem pro stanovení finančních prostředků upraví krajský úřad rozpis finančních prostředků jednotlivým právnickým osobám podle zjištěné skutečnosti a o provedených změnách následně informuje ministerstvo.
60) Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
61) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
62) Příloha č. 9 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.".
29. Poznámka pod čarou č. 37 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
30. Za § 161 se vkládají nové § 161a až 161c, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 63 znějí:
 
"§ 161a
Financování školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a školských výchovných a ubytovacích zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí
(1) Ministerstvo vyhlásí na kalendářní rok a zveřejní ve Věstníku pro školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, školská zařízení pro preventivně výchovnou péči a školská výchovná a ubytovací zařízení zřizovaná krajem, obcí nebo svazkem obcí republikové normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu připadající na
a) 1 rodinnou skupinu dětského domova,
b) 1 lůžko kapacity ostatního školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči,
c) 1 ubytovaného ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b).
(2) Krajský úřad v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem podle § 170 písm. b) rozepisuje prostřednictvím krajských normativů a poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost školských zařízení uvedených v odstavci 1 v závislosti na jejich vykonávané činnosti finanční prostředky na výdaje uvedené v § 160.
 
§ 161b
Financování ostatních školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí
(1) Ministerstvo vyhlásí na kalendářní rok a zveřejní ve Věstníku pro školská zařízení neuvedená v § 161 a 161a, a pro výdaje na platy a ostatní osobní náklady ostatních zaměstnanců a ostatní neinvestiční výdaje školních družin zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí republikové normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu na činnost školských zařízení uvedených v tomto odstavci, připadajících na 1 dítě, žáka a studenta v mateřské a základní škole a v denní formě vzdělávání ve střední škole, konzervatoři a ve vyšší odborné škole.
(2) Krajský úřad v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem podle § 170 písm. b) rozepisuje prostřednictvím krajských normativů a poskytuje právnickým osobám zřízeným krajem, obcí nebo svazkem obcí a vykonávajícím činnost školského zařízení uvedeného v odstavci 1 finanční prostředky na výdaje uvedené v § 160.
 
§ 161c
Společná ustanovení pro financování škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí
(1) Ministerstvo vyhlásí na kalendářní rok a zveřejní ve Věstníku
a) příplatky na jednotlivá podpůrná opatření podle § 16 stanovené se zřetelem k normované finanční náročnosti podpůrných opatření stanovené jiným právním předpisem63),
b) opravné koeficienty k normativům podle § 161 odst. 1 písm. a) bodu 2 a písm. b) bodu 2 zohledňující naplněnost tříd a oddělení v jednotlivých mateřských, základních a středních školách a školních družinách a opravné koeficienty k normativům podle § 161 odst. 1 písm. a) bodu 2 a písm. b) bodu 2 zohledňující vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v jednotlivých mateřských, základních a středních školách a konzervatořích a školních družinách,
c) kritéria pro rozpis rezervy podle odstavce 3 písm. c) z rozpočtu ministerstva do rozpočtů jednotlivých krajů a kritéria pro změnu rozpisu.
(2) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem
a) termíny, rozsah a způsob předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení,
b) členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění,
c) maximální počty hodin přímé pedagogické činnosti v mateřské škole a školní družině zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí v závislosti na jejich organizační struktuře a maximální počty hodin výuky v přípravných třídách základní školy a ve třídách přípravného stupně základní školy speciální financované ze státního rozpočtu.
(3) Ministerstvo rozepisuje a poskytuje na zvláštní účet kraje finanční prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí na výdaje uvedené v § 160 odst. 1 písm. c) a d) (dále jen "přímé výdaje"). Výše poskytnutých finančních prostředků podle věty první je tvořena součtem
a) celkových objemů finančních prostředků stanovených na kalendářní rok pro jednotlivé právnické osoby podle § 161 odst. 3 a 4,
b) objemů přímých výdajů pro školská zařízení odpovídajících součinům republikových normativů podle § 161a odst. 1 a § 161b odst. 1 a počtu jednotek, na které tyto republikové normativy připadají, a
c) rezervy k řešení nezbytných případů zvýšených přímých výdajů vzniklých v průběhu kalendářního roku; způsob, podmínky a pravidla použití rezervy krajským úřadem stanoví ministerstvo směrnicí podle § 170 písm. b).
(4) Ministerstvo sdružuje pro účely financování škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí údaje podle odstavce 2 písm. a).
(5) Krajský úřad stanoví krajské normativy jako výši přímých výdajů připadajících na jednotku výkonu na kalendářní rok za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Krajský úřad v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem podle § 170 písm. b) rozepisuje a poskytuje právnickým osobám zřizovaným krajem, obcí nebo svazkem obcí vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení finanční prostředky z rezervy podle odstavce 3 písm. c).
(7) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem podle § 170 písm. c) předkládají krajskému úřadu návrhy rozpisu finančních prostředků podle odstavce 6 pro právnické osoby zřizované obcí nebo svazkem obcí.
(8) O rozpisu a přidělení finančních prostředků podle § 161 až 161c krajský úřad následně informuje zastupitelstvo kraje.
(9) Právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, základní školy, školní družiny, střední školy nebo konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí předkládají ministerstvu údaje podle odstavce 2 písm. a).
(10) Krajský úřad ověřuje správnost údajů předkládaných školami a školskými zařízeními zřizovanými krajem podle odstavce 9 a dále ověřuje správnost údajů předávaných podle § 28 odst. 5.
(11) Obecní úřad obce s rozšířenou působností ověřuje správnost údajů předkládaných školami a školskými zařízeními zřizovanými obcí nebo svazkem obcí podle odstavce 9 a dále ověřuje správnost údajů předávaných podle § 28 odst. 5.
63) Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.".
31. § 162 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 64 zní:
 
"§ 162
Financování škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí
(1) Ministerstvo rozepisuje prostřednictvím normativů a poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), finanční prostředky na výdaje uvedené v § 160 odst. 1 písm. b).
(2) Finanční prostředky ze státního rozpočtu podle § 160 odst. 1 písm. b) a odstavce 2 se poskytují podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných nebo jiných jednotek výkonu stanovených jiným právním předpisem64), uvedeného ve školních matrikách pro příslušný školní rok, nejvýše však do výše povoleného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných nebo jiných jednotek výkonu stanovených jiným právním předpisem64), uvedeného ve školském rejstříku.
(3) Normativ stanoví ministerstvo jako průměrný roční objem výdajů uvedených v § 160 odst. 1 písm. b) připadajících na jednotku výkonu podle odstavce 2 v daném oboru vzdělání a formě vzdělávání nebo v dané školské službě a zveřejní je ve Věstníku.
(4) Ministerstvo poskytuje na zvláštní účet kraje finanční prostředky na činnost škol a školských zařízení, které nezřizuje stát, kraj, obec, svazek obcí nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6).
(5) Krajský úřad poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), dotaci v rozsahu a za podmínek stanovených jiným právním předpisem31) a kontroluje její využití.
64) Například § 16 zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
32. Za § 162 se vkládá nový § 162a, který zní:
 
"§ 162a
Ministerstvo poskytuje poskytovatelům vzdělávání v zahraničí příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělání podle tohoto zákona ze státního rozpočtu v závislosti zejména na počtu žáků a počtu vyučovacích hodin. Poskytovatel vzdělání v zahraničí má povinnost zaslat ministerstvu vyúčtování poskytnutých prostředků dokládajících jejich využití v souladu se zákonem do konce měsíce následujícího po skončení období, na které byly poskytnuty. Pokud není vyúčtování předloženo řádně a včas, nemusí ministerstvo poskytovateli vzdělávání v zahraničí poskytnout finanční prostředky v následujícím období.".
33. V § 166 odst. 5 písm. b) se text "§ 174 odst. 13" nahrazuje textem "§ 174 odst. 14".
34. V § 170 písm. b) se text "odst. 6" nahrazuje textem "odst. 7".
35. V § 170 písm. b) se text "§ 161 odst. 7 a § 162 odst. 4" nahrazuje textem "§ 161 odst. 5, § 161a odst. 2, § 161b odst. 2 a § 161c odst. 6".
36. V § 170 písm. c) se text "odst. 6" nahrazuje textem "odst. 7".
37. V § 170 písm. c) se text "§ 161 odst. 7 písm. b)" nahrazuje textem "§ 161c odst. 7".
38. V § 170 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) stanoví prováděcím právním předpisem pro určení výše příslušných krajských normativů minimální personální zabezpečení k zajištění vzdělávání a školských služeb poskytovaných školskými zařízeními zřizovanými krajem, obcí nebo svazkem obcí s výjimkou školních družin.".
39. V § 180 odst. 1 se text "odst. 6" nahrazuje textem "odst. 7".
40. V § 180 odst. 1 se text "§ 161 odst. 7 písm. b)" nahrazuje textem "§ 161 odst. 3 a 4, § 161a odst. 2, § 161b odst. 2, § 161c odst. 6".
41. V § 182 odst. 1 se text "odst. 6" nahrazuje textem "odst. 7".
42. V § 182 odst. 1 se text "§ 161 odst. 7 písm. a)" nahrazuje textem "§ 161 odst. 3 a 4, § 161a odst. 2, § 161b odst. 2, § 161c odst. 6".
43. V § 183a se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
"(9) Ministerstvo poskytuje Ministerstvu vnitra pro účely výkonu jeho působnosti podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky z údajů sdružovaných ministerstvem podle § 28 odst. 5 údaje o cizincích, kteří jsou přihlášeni k plnění povinné školní docházky, v rozsahu rodné číslo, státní občanství a údaje o škole nebo školském zařízení, kde je cizinec přihlášen k plnění povinné školní docházky. Údaje se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.".
Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Školy a školská zařízení jsou do 31. prosince 2019 financovány ze státního rozpočtu podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásí a zveřejní ve Věstníku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, příplatky podle § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na speciální vzdělávací potřeby pro dítě, žáka nebo studenta uvedeného v § 16 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, kterému není poskytováno podpůrné opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.
3. Finanční prostředky odpovídající součinu příplatků podle bodu 2 a počtu jednotek, na které uvedené příplatky připadají, spolu s finančními prostředky podle § 161 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, rozepisuje a poskytuje krajský úřad v přenesené působnosti. Příplatky se poskytují do dne zahájení poskytování podpůrného opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Čl.III
V zákoně č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v části první čl. I se bod 9 zrušuje.
Čl.IV
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2018, s výjimkou čl. I ustanovení bodů 2, 15, 16, 27, 33, 34, 36, 39 a 41, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení, čl. I ustanovení bodů 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23 a 43, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2017, čl. I ustanovení bodu 11 a čl. III, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2020.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.