plk. Mgr. Bc. Mgr. Filip Dostál, MPA

 • Článek
1. Úvod Poslední článek minisérie na téma práva požární ochrany byl tematicky zaměřen na „dokumentaci zdolávání požáru“1) ve vazbě na změny, o kterých jsme informovali2) v souvislosti s takzvanou...
Vydáno: 20. 07. 2018
 • Článek
Nejaktuálnější platná a účinná novela zákona o požární ochraně, zákon č. 225/2017 Sb., je součástí rozsáhlejší koncepční změny stavebního práva a do účinnosti vstoupila po cca půlroční legisvakanční době dne 1. 1. 2018. Ze zásadnějších změn, které je vhodné zmínit, patří úprava povinností vztahujících se k nástupním plochám pro požární techniku. Dále došlo k rozšíření kompetencí Ministerstva vnitra, Podstatné jsou i změny v rozsahu státního požárního dozoru, a to i ve vztahu k výkonu státního požárního dozoru Ministerstvem vnitra. Bez významu pro právo požární ochrany není ani související změna správního řádu, která nově zavádí povinnost dotčenému orgánu odůvodňovat závazná stanoviska, což má rovněž přímý dopad do oblasti výkonu státního požárního dozoru v oblasti stavební prevence.
Vydáno: 12. 04. 2018
 • Článek
1. Úvod Tento text přímo navazuje na první část tematického bloku věnovanému povinnostem právnických a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti se zvýšeným (a vysokým) požárním nebezpečím dle zákona o...
Vydáno: 07. 12. 2017
 • Článek
I. Úvod Článek je pokračováním série v tomto periodiku dříve publikovaných textů a logicky navazuje na ucelený blok zabývajících se problematikou povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob dopadajících...
Vydáno: 12. 10. 2017
 • Článek
I. Úvod Tento článek je návazným pokračováním textu uveřejněného v předchozím čísle tohoto periodika, kdy plynule navazuje na odstavec Povinnosti všech právnických a podnikajících osob dle zákona o požární...
Vydáno: 21. 07. 2017
 • Článek
Tento článek se věnuje návaznému třetímu bloku povinností ukládaných § 5 zákona o požární ochraně (dále též „ZPO“) právnickým a podnikajícím fyzickým osobám; jde o specifikaci povinností uvedených v § 5 odst. 1 písm. e) a písm. f) ZPO ve vazbě na bližší specifikaci ve vyhlášce o požární prevenci. Dalším povinnostem od § 5 odst. 1 písm. g) a násl. ZPO se budou věnovat další části článku o povinnostech ukládaných zákonem o požární ochraně právnickým a podnikajícím fyzickým osobám.
Vydáno: 12. 05. 2017
 • Článek
I. Úvod Tento článek je návazným pokračováním textu uveřejněného v předchozím čísle tohoto periodika „Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně – 1. část“, kdy plynule...
Vydáno: 02. 02. 2017
 • Článek
Tento článek se věnuje toliko prvnímu bloku povinností ukládaných § 5 zákona o požární ochraně právnickým a podnikajícím fyzickým osobám; de facto jde pouze o specifikaci povinností uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně ve vazbě na bližší specifikaci ve vyhlášce o požární prevenci. Přestože text víceméně doslovně přenáší normativní text citované vyhlášky, jde o poměrně složitý a rozsáhlý soubor provázaných povinností, ve kterém není snadné se orientovat. Dalším povinnostem uvedeným v § 5 odst. 1 písm. b) až h) a odst. 2 zákona o požární ochraně se budou věnovat další části článku o povinnostech ukládaných zákonem o požární ochraně právnickým a podnikajícím fyzickým osobám.
Vydáno: 12. 01. 2017
 • Článek
Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí (část 2.) III. Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí Dle důvodové zprávy k zákonu č. 237/2000 Sb. tehdy nová právní úprava přinášela ustanovení týkající...
Vydáno: 08. 12. 2016
 • Článek
Současná zákonná úprava povinností právnických a podnikajících fyzických osob dle zákona o požární ochraně vychází ze systémové změny, kterou do práva požární ochrany implementovala novela zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) provedená zákonem č. 237/2000 Sb. ze dne 28. června 2000, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Vydáno: 10. 11. 2016
 • Článek
Zákon o požární ochraně – významné a aktuální novely a systematika zákona I. ÚVOD Nejstarším stále platným zákonem bez nadsázky tvořícím páteř práva požární ochrany je zákon č. 133/1985 Sb.,...
Vydáno: 08. 09. 2016
 • Článek
Historie, bezpečnostní systematika a právní základ I. Úvod Požární ochrana je imanentní součástí bezpečnostního systému každého moderního státu a nejinak tomu je i v České republice. Je nesporně příjemným atributem,...
Vydáno: 21. 07. 2016