Ing. Lenka Svobodová

Počet vyhledaných dokumentů: 4
Počet vyhledaných dokumentů: 4
  • Článek
Stanovení rizikovosti ekonomických činností dle CZ-NACE na základě ocenění potenciálních nebezpečí vzniku poranění člověka či poškození jeho zdraví v pracovních systémech. Přehodnocení rizikovosti práce v návaznosti na nový systém CZ-NACE s ohledem na změny výskytu a charakteru rizik i důsledků nízké úrovně prevence BOZP. Rámcová prezentace přístupů a vytvořené metodiky pro objektivnější ohodnocení rizikovosti práce v ČR, a to na makro úrovni a s využitím oficiálních statistik a dostupných dat bez další zátěže pro podnikatelské subjekty. Podle potřeby vytvořený model umožňuje aktuální propočty (vhodné by bylo např. jednou za tři roky).
  • Článek
Rozdílný pohled žen a mužů na nejrůznější životní situace, pracovní i rodinné je ve své podstatě přirozeným a očekávaným standardem. Přináší tak nejen pestrost do našich životů, ale rovněž...
  • Článek
Ekonomické důsledky vyplývající z nízké úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“), souvisejících nákladů a ztrát z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání představují na jedné straně zátěž společnosti, na druhé straně tato oblast představuje velké rezervy a příležitosti pro budoucí úspory a racionálnější hospodaření s veřejnými i soukromými zdroji. Ve světě i v České republice dosahují ztráty z pracovních úrazů a nemocí z povolání dle kvalifikovaných odhadů cca 1 až 5 % HDP.
  • Článek
Článek obsahuje tři části. V první části jsou představeny hlavní výstupy i samotný projekt „Kvalita pracovního života“, ve druhé je v časovém horizontu deseti let prezentován jeden z aspektů práce, který je zaměřen na zjišťování přístupu ekonomicky aktivní populace v ČR k ochotě stále se učit novým věcem, vzdělávat se, zdokonalovat, rozšiřovat i získávat nové dovednosti. Třetí část je zaměřena na význam a důležitost sociální investice k získávání nových dovedností v měnícím se světě práce.