Pracovněprávní aktuality (5. 3. 2019 - 3. 4. 2019)

Vydáno: 22 minut čtení

(sledované období: 5. 3. 2019 - 3. 4. 2019)

Vyhlášené Předpisy

Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 74/2019 Sb. dne 14. 3. 2019

O tomto zákonu, který již vyšel ve Sbírce zákonů, jsme vás podrobně informovali již v minulém vydání časopisu Práce a mzda. S ohledem na nejistou politickou situaci ve Spojeném království, které i po původně plánovaném termínu Brexitu (tedy 29. 3. 2019) je stále členem Evropské unie, není dosud jasné, zda vůbec dojde k odchodu z Evropské unie, kdy a zda bude schválena dohoda o vystoupení s Evropskou unií.

V případě, že by opravdu došlo k tzv. tvrdému Brexitu, tedy odchodu Spojeného království bez dohody s Evropskou unií, uplatní se pravidla stanovená v tomto zákoně, která po přechodnou dobu zvýhodňují občany Spojeného království oproti cizincům ze třetích zemí mimo EU. V zákoně je upraveno pouze postavení občanů Spojeného království v České republice, přičemž postavení českých pracovníků na pracovním trhu ve Spojeném království upravuje samotné Spojené království. Aby byl přístup českých občanů na trh práce ve Spojeném království zachován, je nezbytné požádat o tzv. settled status, který by měl být udělen tomu, kdo pobývá ve Spojeném království alespoň 5 let, případně o pre-settled status. Ostatní občané EU, kteří nemají trvalý pobyt ve Spojeném království, se budou muset podrobit standardnímu imigračnímu procesu a získat jak vízum, tak pracovní povolení.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 91/2019 Sb. dne 2. 4. 2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 92/2019 Sb. dne 2. 4. 2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 93/2019 Sb. dne 2. 4. 2019

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (5. 2. 2019 - 4. 3. 2019)
Pracovněprávní aktuality (8. 1. 2019 - 4. 2. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 23. 11. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 17. 12. 2019 do 20. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020
Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020
Změny v právních předpisech za období od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 4. 2020 do 19. 5. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 19. 10. 2017 do 7. 12. 2017

Související předpisy

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
262/2006 Sb. zákoník práce
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
259/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
92/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
586/1992 Sb. o daních z příjmů
340/2006 Sb. o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
99/1963 Sb. občanský soudní řád
150/2002 Sb. soudní řád správní
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
74/2019 Sb. o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
91/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
92/2019 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
93/2019 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty