74/2019 Sb. o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

Schválený:
74/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. února 2019
o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Spojené království") z Evropské unie bez uzavření dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii po přechodné období
a) pobyt občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království na území České republiky,
b) nabývání státního občanství České republiky občanem Spojeného království,
c) uzavírání manželství a registrovaného partnerství občanem Spojeného království a prohlášení o podobě jeho jména,
d) přístup občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království na trh práce a podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti,
e) výplatu některých dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči občanu Spojeného království nebo rodinnému příslušníkovi občana Spojeného království,
f) daně z příjmů ve vztahu ke Spojenému království,
g) stavební spoření občana Spojeného království,
h) penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření osoby s bydlištěm na území Spojeného království,
i) provádění platební transakce v britských librách a provádění platební transakce s využitím platebních služeb ve Spojeném království,
j) uznávání odborné kvalifikace občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království,
k) uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané na území Spojeného království,
l) poskytování právních služeb občanem Spojeného království,
m) poskytování daňového poradenství občanem Spojeného království nebo rodinným příslušníkem občana Spojeného království,
n) poskytování finančních služeb na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království,
o) poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání zahraniční vysokou školou, která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území Spojeného království nebo byla zřízena nebo založena podle práva Spojeného království (dále jen "zahraniční vysoká škola se sídlem na území Spojeného království"), nebo její tuzemskou pobočkou,
p) nakládání s léčivými přípravky vyrobenými nebo propuštěnými ve Spojeném království,
q) veřejnou sbírku konanou právnickou osobou se sídlem na území Spojeného království,
r) postavení osoby se sídlem na území Spojeného království v oblasti hazardních her.
(2) Ustanovení tohoto zákona se použijí přednostně před ustanoveními jiných právních předpisů upravujících tyto vztahy.
 
ČÁST DRUHÁ
POBYT OBČANA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ NEBO RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA OBČANA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
 
§ 2
Přechodný pobyt občana Spojeného království na území České republiky
(1) Občan Spojeného království, kterému bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky a jehož přechodný pobyt nebyl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zrušen, ani nezanikl, je oprávněn přechodně pobývat na území České republiky.
(2) Občan Spojeného království, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podal žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky, o níž nebylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, je oprávněn přechodně pobývat na území České republiky do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti. Ministerstvo vnitra potvrdí občanu Spojeného království na jeho žádost podání žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky.
(3) Občan Spojeného království, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podal žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky a kterému bylo po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky, je oprávněn přechodně pobývat na území České republiky.
(4) Ministerstvo vnitra zruší přechodný pobyt občana Spojeného království na území České republiky podle odstavců 1 až 3 z důvodu podle § 87d odst. 2 zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Ustanovení § 87d odst. 3 a 4 zákona o pobytu cizinců na území České republiky se použijí obdobně.
 
§ 3
Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Spojeného království na území České republiky
(1) Rodinným příslušníkem občana Spojeného království se rozumí osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve vztahu k občanu Spojeného království splňuje podmínky uvedené v § 15a zákona o pobytu cizinců na území České republiky.
(2) Rodinný příslušník občana Spojeného království, kterému bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno povolení k přechodnému pobytu na území České republiky a jehož přechodný pobyt na území České republiky nebyl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ukončen, ani nezanikl, je oprávněn přechodně pobývat na území České republiky.
(3) Rodinný příslušník občana Spojeného království, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podal žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu na území České republiky, o níž nebylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, je oprávněn, pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 87y zákona o pobytu cizinců na území České republiky, přechodně pobývat na území České republiky do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti. Pro osvědčení oprávněnosti pobytu se použije § 47 odst. 11 zákona o pobytu cizinců na území České republiky obdobně.
(4) Rodinný příslušník občana Spojeného království, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podal žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu na území České republiky a kterému bylo po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno povolení k přechodnému pobytu na území České republiky, je oprávněn přechodně pobývat na území České republiky.
(5) Ministerstvo vnitra ukončí přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Spojeného království na území České republiky podle odstavců 2 až 4 z důvodů podle § 87f odst. 1 nebo 3 zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Ustanovení § 87f odst. 2 a 4 až 6 zákona o pobytu cizinců na území České republiky se použijí obdobně.
 
§ 4
Žádost o vydání povolení k pobytu na území České republiky
(1) Občan Spojeného království, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněně pobýval na území České republiky, je oprávněn na území České republiky podat žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.
(2) Občan Spojeného království, který na území České republiky pobývá nepřetržitě po dobu 5 let, je oprávněn na území České republiky podat žádost o vydání povolení k trvalému pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.
(3) Rodinný příslušník občana Spojeného království podle odstavce 1 je oprávněn na území České republiky podat žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.
(4) Rodinný příslušník občana Spojeného království podle odstavce 1 nebo 2 je oprávněn v době přechodného pobytu na území České republiky podat žádost o vydání povolení k trvalému pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, pokud na území České republiky pobývá nepřetržitě po dobu 5 let.
(5) Do doby nepřetržitého pobytu na území České republiky osoby podle odstavce 2 nebo 4 se pro účely vydání povolení k trvalému pobytu započítávají doby přechodného pobytu podle § 18 písm. c), § 87a a 87b zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Pro posouzení požadavku nepřetržitého pobytu na území České republiky osoby podle odstavce 2 nebo 4 se pro pobyt přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona použijí § 87g odst. 7 až 9 a § 87h odst. 3 zákona o pobytu cizinců na území České republiky obdobně.
(6) Pokud o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo k trvalému pobytu podané osobou podle odstavců 1 až 4 nebylo pravomocně rozhodnuto do dne pozbytí platnosti tohoto zákona, je tato osoba oprávněna přechodně pobývat na území České republiky do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti. Pro osvědčení oprávněnosti pobytu se použije § 47 odst. 11 zákona o pobytu cizinců na území České republiky obdobně.
(7) V případě žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podané osobou podle odstavce 1 nebo 3 se § 42 odst. 1 a § 46 odst. 1 věta druhá zákona o pobytu cizinců na území České republiky nepoužijí.
(8) V případě žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu podané osobou podle odstavce 2 nebo 4 se nevyžaduje předložení dokladu prokazujícího požadovanou znalost jazyka podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.
 
ČÁST TŘETÍ
NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBČANEM SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
 
§ 5
Občan Spojeného království, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podal žádost o udělení státního občanství České republiky, o níž nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se pro účely posouzení splnění podmínky trvalého pobytu na území České republiky považuje za občana Evropské unie.
 
ČÁST ČTVRTÁ
UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ A REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ OBČANEM SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ A PROHLÁŠENÍ O PODOBĚ JEHO JMÉNA
 
§ 6
Uzavírání manželství a registrovaného partnerství občanem Spojeného království
Povinnost předložit potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky se nevztahuje na občana Spojeného království, který jako snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do registrovaného partnerství, předložil matričnímu úřadu tiskopis podle zákona o matrikách, jménu a příjmení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
§ 7
Prohlášení o podobě jména občanem Spojeného království
Právo nebo tradice Spojeného království se pro účely uvedení jména, popřípadě jmen, nebo příjmení v matriční knize na základě prohlášení občana Spojeného království podle zákona o matrikách, jménu a příjmení považují za právo nebo tradici jiného členského státu Evropské unie.
 
ČÁST PÁTÁ
PŘÍSTUP OBČANA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ NEBO RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA OBČANA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ NA TRH PRÁCE A PODMÍNKY NÁROKU NA PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI
 
§ 8
Přístup občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království na trh práce
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta se nevyžaduje k zaměstnání občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království, jejichž výkon práce v základním pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce započal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Podpora v nezaměstnanosti
 
§ 9
Doba pojištění, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění, získaná ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve Spojeném království se pro účely splnění podmínky podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti považuje za předchozí zaměstnání.
 
§ 10
Podpora v nezaměstnanosti, která byla přiznána občanu Spojeného království nebo rodinnému příslušníkovi občana Spojeného království přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se v případě, že občan Spojeného království nebo rodinný příslušník občana Spojeného království požádal v souladu s čl. 64 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o poskytování podpory v nezaměstnanosti do Spojeného království, poskytne do Spojeného království.
 
ČÁST ŠESTÁ
VÝPLATA NĚKTERÝCH DÁVEK STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY A PŘÍSPĚVKU NA PÉČI OBČANU SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ NEBO RODINNÉMU PŘÍSLUŠNÍKOVI OBČANA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
 
§ 11
(1) Nárok občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království na výplatu rodičovského příspěvku vzniklý přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstává zachován, nejdéle však do doby, kdy na rodičovském příspěvku byla vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka.
(2) Nárok občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království na výplatu přídavku na dítě a příspěvku na péči vzniklý přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstává zachován, a to nejdéle do doby, kdy tento zákon pozbyde platnosti.
(3) Dávky poskytované podle odstavců 1 a 2 se na žádost příjemce vyplácejí do Spojeného království na platební účet určený příjemcem těchto dávek.
 
ČÁST SEDMÁ
DANĚ Z PŘÍJMŮ VE VZTAHU KE SPOJENÉMU KRÁLOVSTVÍ
 
§ 12
(1) Poplatník daní z příjmů, který je daňovým rezidentem Spojeného království, se pro účely daňové povinnosti za zdaňovací období, ve kterém nabyl tento zákon účinnosti, považuje za daňového rezidenta členského státu Evropské unie; to neplatí pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně a pro zajištění daně.
(2) Spojené království se pro účely daňové povinnosti poplatníka daní z příjmů, který není daňovým rezidentem Spojeného království, považuje do konce zdaňovacího období, ve kterém tento zákon pozbyde platnosti, za členský stát Evropské unie.
 
ČÁST OSMÁ
STAVEBNÍ SPOŘENÍ OBČANA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
 
§ 13
Občan Spojeného království, který byl ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona účastníkem stavebního spoření, se pro účely zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření považuje za občana Evropské unie.
 
ČÁST DEVÁTÁ
PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ OSOBY S BYDLIŠTĚM NA ÚZEMÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
 
§ 14
Penzijní připojištění se státním příspěvkem osoby s bydlištěm na území Spojeného království
Osoba, která měla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona bydliště na území Spojeného království, se pro účely účasti na penzijním připojištění se státním příspěvkem podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem považuje za osobu, která má bydliště na území jiného členského státu Evropské unie.
 
§ 15
Doplňkové penzijní spoření osoby s bydlištěm na území Spojeného království
(1) Osoba, která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona účastníkem doplňkového penzijního spoření a má bydliště na území Spojeného království, se pro účely nároku na státní příspěvek podle zákona o doplňkovém penzijním spoření považuje za účastníka doplňkového penzijního spoření, který má bydliště na území jiného členského státu Evropské unie.
(2) Spojené království se pro účely vedení údaje o názvu členského státu Evropské unie v informačním systému doplňkového penzijního spoření, podávání žádostí o poskytnutí státního příspěvku a zpráv o vracení státního příspěvku považuje za členský stát Evropské unie.
 
ČÁST DESÁTÁ
PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍ TRANSAKCE V BRITSKÝCH LIBRÁCH A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍ TRANSAKCE S VYUŽITÍM PLATEBNÍCH SLUŽEB VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ
 
§ 16
(1) Platební transakce prováděná v britských librách, k níž byl platební příkaz přijat přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a u které lhůta pro její provedení poskytovatelem platebních služeb plátce podle zákona o platebním styku uplyne dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo později, se pro účely lhůty pro provedení platební transakce považuje za platební transakci prováděnou v měně, která není měnou členského státu Evropské unie ani smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
(2) Platební transakce, k níž byl platební příkaz přijat přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u které lhůta pro její provedení poskytovatelem platebních služeb plátce podle zákona o platebním styku uplyne dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo později a u které poskytovatel platebních služeb příjemce poskytuje platební službu ve Spojeném království, se pro účely lhůty pro provedení platební transakce považuje za platební transakci, u které poskytovatel platebních služeb příjemce poskytuje platební službu ve státě, který není členským státem Evropské unie ani smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE OBČANA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ NEBO RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA OBČANA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
 
§ 17
(1) Občan Spojeného království, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podal žádost o uznání odborné kvalifikace podle zákona upravujícího uznávání odborné kvalifikace, o níž nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se pro účely tohoto řízení považuje za občana Evropské unie.
(2) Rodinný příslušník občana Spojeného království, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podal žádost o uznání odborné kvalifikace podle zákona upravujícího uznávání odborné kvalifikace, o níž nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se pro účely tohoto řízení považuje za rodinného příslušníka občana Evropské unie.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ A K VÝKONU ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE ZÍSKANÉ NA ÚZEMÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
 
§ 18
Uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta získané na území Spojeného království
Pro účely uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta podle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se odborná způsobilost lékaře, zubního lékaře a farmaceuta získaná na území Spojeného království do 31. prosince 2020, pokud obsah a rozsah vzdělávání odpovídá požadavkům stanoveným podle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, považuje za odbornou způsobilost získanou v jiném členském státě Evropské unie.
 
§ 19
Uznávání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře a zubního lékaře získané na území Spojeného království
Pro účely uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře a zubního lékaře podle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se specializovaná způsobilost lékaře a zubního lékaře získaná na území Spojeného království do 31. prosince 2020, pokud obsah a rozsah vzdělávání odpovídá požadavkům stanoveným podle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, považuje za specializovanou způsobilost získanou v jiném členském státě Evropské unie.
 
§ 20
Uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané na území Spojeného království
Pro účely uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních se odborná způsobilost získaná na území Spojeného království do 31. prosince 2020, pokud obsah a rozsah vzdělávání odpovídá požadavkům stanoveným podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, považuje za odbornou způsobilost získanou v jiném členském státě Evropské unie.
 
§ 21
Uznávání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání získané na území Spojeného království
Pro účely uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních se specializovaná způsobilost získaná na území Spojeného království do 31. prosince 2020, pokud obsah a rozsah vzdělávání odpovídá obsahu a rozsahu vzdělávání stanovenému ve vzdělávacím programu pro příslušný obor, který je platný v době rozhodování o uznání této způsobilosti, považuje za specializovanou způsobilost získanou v jiném členském státě Evropské unie.
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB OBČANEM SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
 
§ 22
Občan Spojeného království zapsaný ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona do seznamu evropských advokátů se pro účely posouzení splnění podmínky podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii považuje za občana Evropské unie. Spojené království se pro účely posouzení, zda občan Spojeného království splňuje podmínky podle věty první, považuje za členský stát Evropské unie.
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
POSKYTOVÁNÍ DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ OBČANEM SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ NEBO RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKEM OBČANA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
 
§ 23
(1) Občan Spojeného království oprávněný ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytovat daňové poradenství na území České republiky jako usazený daňový poradce nebo jako hostující daňový poradce se pro účely zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky považuje za občana Evropské unie.
(2) Rodinný příslušník občana Spojeného království oprávněný ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytovat daňové poradenství na území České republiky jako usazený daňový poradce nebo jako hostující daňový poradce se pro účely zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky považuje za rodinného příslušníka občana Evropské unie.
(3) Komora daňových poradců České republiky vyškrtne ke dni bezprostředně následujícímu po dni pozbytí platnosti tohoto zákona osobu podle odstavce 1 nebo 2 ze seznamu daňových poradců nebo ze seznamu hostujících daňových poradců.
 
ČÁST PATNÁCTÁ
POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÍ UDĚLENÉHO VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ
 
§ 24
(1) Právo poskytovatele finančních služeb, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytoval finanční služby na území České republiky na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království, vykonávat na území České republiky činnosti, které jsou nezbytné k vypořádání jeho pohledávek a dluhů z takto poskytnutých finančních služeb, zůstává zachováno.
(2) Poskytovatel finančních služeb podle odstavce 1 se při výkonu činností podle odstavce 1 považuje za poskytovatele finančních služeb se sídlem v členském státě Evropské unie vykonávajícího činnosti na území České republiky podle zákonů upravujících poskytování finančních služeb.
(3) Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním povinností poskytovatele finančních služeb podle odstavce 1 při výkonu činností podle odstavce 1; ustanovení o výkonu dohledu České národní banky nad dodržováním povinností uložených poskytovateli finančních služeb se sídlem v České republice, včetně ustanovení o opatření k nápravě, se použijí obdobně.
(4) Poskytovatel finančních služeb podle odstavce 1 je pachatelem přestupku, jestliže k naplnění znaků přestupku spočívajícího v porušení povinnosti uložené poskytovateli finančních služeb se sídlem v České republice došlo jednáním poskytovatele finančních služeb podle odstavce 1.
 
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
POSKYTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍ VYSOKOU ŠKOLOU SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ NEBO JEJÍ TUZEMSKOU POBOČKOU
 
§ 25
(1) Zahraniční vysoká škola se sídlem na území Spojeného království, která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněna poskytovat na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském studijním programu uskutečňované podle práva Spojeného království, se po dobu 7 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za evropskou zahraniční vysokou školu podle zákona o vysokých školách.
(2) Tuzemská právnická osoba, která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněna poskytovat na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském studijním programu zahraniční vysoké školy se sídlem na území Spojeného království uskutečňované podle práva Spojeného království, se po dobu 7 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za pobočku evropské zahraniční vysoké školy podle zákona o vysokých školách.
 
ČÁST SEDMNÁCTÁ
NAKLÁDÁNÍ S LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY VYROBENÝMI NEBO PROPUŠTĚNÝMI VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ
 
§ 26
Léčivé přípravky registrované v České republice ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, které byly vyrobeny nebo propuštěny k prodeji ve Spojeném království, nebo hodnocené léčivé přípravky, které byly ve Spojeném království vyrobeny nebo propuštěny k použití v klinickém hodnocení, které je povoleno ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v České republice, se pro účely zákona o léčivech považují za léčivé přípravky z jiného členského státu Evropské unie.
 
ČÁST OSMNÁCTÁ
VEŘEJNÁ SBÍRKA KONANÁ PRÁVNICKOU OSOBOU SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
 
§ 27
Právnická osoba se sídlem na území Spojeného království může za podmínek stanovených zákonem o veřejných sbírkách konat veřejnou sbírku, oznámila-li její konání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DEVATENÁCTÁ
POSTAVENÍ OSOBY SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ V OBLASTI HAZARDNÍCH HER
 
§ 28
(1) Provozovatel hazardní hry, kterému bylo vydáno základní povolení podle zákona o hazardních hrách přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který má sídlo na území Spojeného království, se pro účely zákona o hazardních hrách považuje za osobu se sídlem v jiném členském státě Evropské unie.
(2) Provozovatel hazardní hry, který ohlásil hazardní hru podle zákona o hazardních hrách přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který má sídlo na území Spojeného království, se pro účely zákona o hazardních hrách považuje za osobu se sídlem v jiném členském státě Evropské unie.
(3) Osoba, které bylo vydáno pověření k odbornému posuzování a osvědčování podle zákona o hazardních hrách přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která má sídlo na území Spojeného království, se pro účely zákona o hazardních hrách považuje za osobu se sídlem v jiném členském státě Evropské unie.
 
ČÁST DVACÁTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
 
§ 29
(1) Občan Spojeného království se považuje za občana Evropské unie, rodinný příslušník občana Spojeného království se považuje za rodinného příslušníka občana Evropské unie, právnická osoba nebo jiné právní uspořádání se sídlem na území Spojeného království se považuje za právnickou osobu nebo jiné právní uspořádání se sídlem v Evropské unii a Spojené království se považuje za členský stát Evropské unie v řízení, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončeno, jde-li o řízení
a) podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
b) o podpoře v nezaměstnanosti podle zákona o zaměstnanosti,
c) o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta podle části sedmé zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
d) o uznání způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka podle části první hlavy VII zákona o nelékařských zdravotnických povoláních,
e) o zápisu do seznamu advokátů podle § 5b nebo 5c zákona o advokacii nebo do seznamu evropských advokátů,
f) o možnosti poskytovat daňové poradenství jako usazený daňový poradce nebo o registraci v seznamu hostujících daňových poradců podle zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, nebo
g) podle zákona o hazardních hrách zahájené na základě žádosti.
(2) Povolení k přechodnému pobytu podle § 87b zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, rodinnému příslušníkovi občana Spojeného království vydá ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Ministerstvo vnitra formou průkazu o povolení k pobytu pro cizince; tento průkaz se vydává s platností do 31. prosince 2020.
(3) Platnost pobytové karty vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rodinnému příslušníkovi občana Spojeného království skončí uplynutím doby v ní uvedené, nejpozději však uplynutím dne 31. prosince 2020.
(4) Povolení k trvalému pobytu vydané podle části první hlavy IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona občanu Spojeného království nebo rodinnému příslušníkovi občana Spojeného království se považuje za povolení k trvalému pobytu vydané podle části první hlavy IV zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
(5) Občan Spojeného království nebo rodinný příslušník občana Spojeného království, kteří jsou držiteli průkazu o povolení k trvalému pobytu vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 87r zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni nejpozději před uplynutím doby jeho platnosti požádat Ministerstvo vnitra o výměnu tohoto průkazu za průkaz o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem. Žádost podle věty první se považuje za žádost o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu podle § 117d zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
(6) V řízení o žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu podle části první hlavy IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, podané občanem Spojeného království nebo rodinným příslušníkem občana Spojeného království přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončeném, vydá Ministerstvo vnitra v případě vyhovění žádosti rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu a průkaz o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem. Povolení k trvalému pobytu podle věty první se považuje za povolení k trvalému pobytu vydané podle části první hlavy IV zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
(7) Pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu podle odstavce 2, 5 nebo 6 je občan Spojeného království nebo rodinný příslušník občana Spojeného království povinen se dostavit na Ministerstvo vnitra k pořízení a zpracování biometrických údajů podle § 74 odst. 2 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona; pro tyto účely se použije § 117a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, obdobně.
(8) Na poskytování podpory v nezaměstnanosti, která byla přiznána občanu Spojeného království nebo rodinnému příslušníkovi občana Spojeného království v řízení podle odstavce 1 písm. b), se použije § 10 obdobně.
 
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
ÚČINNOST
 
§ 30
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem, kdy pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, nevstoupí-li současně v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii.
(2) Tento zákon pozbývá platnosti dnem vstupu dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii v platnost. Nevstoupí-li dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii v platnost do 31. prosince 2020, tento zákon, s výjimkou ustanovení § 4 odst. 6, § 9, § 12 odst. 2, § 18 až 21 a § 23 odst. 3, pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2020.
(3) Ministerstvo vnitra vyhlásí sdělením ve Sbírce zákonů den, kdy pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, a den vstupu dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii v platnost.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.