72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)

Schválený:
72/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. února 2000
o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
(zákon o investičních pobídkách)
Změna: 453/2001 Sb.
Změna: 320/2002 Sb.
Změna: 19/2004 Sb.
Změna: 436/2004 Sb.
Změna: 62/2005 Sb.
Změna: 443/2005 Sb.
Změna: 159/2007 Sb.
Změna: 73/2011 Sb.
Změna: 192/2012 Sb.
Změna: 407/2012 Sb.
Změna: 84/2015 Sb.
Změna: 210/2019 Sb.
Změna: 450/2020 Sb.
Změna: 426/2023 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
INVESTIČNÍ POBÍDKA
 
§ 1
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie pro poskytování regionální investiční podpory a podpory zaměstnanosti a vzdělávání1) všeobecné podmínky pro poskytování investiční pobídky, postup při poskytování investiční pobídky a výkon státní správy s tím související za účelem podpory hospodářského rozvoje a vytváření pracovních míst na území České republiky.
(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) plní oznamovací povinnost o poskytování investiční pobídky podle tohoto zákona vyplývající pro Českou republiku z přímo použitelného předpisu Evropské unie1).
 
§ 1a
Vymezení základních pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) investiční pobídkou veřejná podpora ve formě
1. slevy na daních z příjmů podle zvláštního právního předpisu12),
2. převodu pozemků včetně související infrastruktury za zvýhodněnou cenu,
3. hmotné podpory vytváření nových pracovních míst podle zvláštního právního předpisu13),
4. hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu13),
5. hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci, nebo
6. osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem23),
b) investiční akcí investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku uskutečněná na území České republiky v rámci podnikání příjemce investiční pobídky,
c) zahájením prací souvisejících s realizací investiční akce
1. zahájení stavebních prací,
2. zahájení pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pořizování pozemků a s výjimkou pořizování dokumentace potřebné pro realizaci investiční akce, nebo
3. právní jednání zavazující k pořízení strojního zařízení,
d) příjemcem investiční pobídky podnikající právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky (dále jen "rozhodnutí o příslibu"),
e) strojním zařízením dlouhodobý hmotný majetek, který spadá do kapitol 84, 85 nebo 90 celního sazebníku26), nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, který spadá do kapitol 84, 85 nebo 90 celního sazebníku26),
f) dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle právních předpisů upravujících účetnictví,
g) novým pracovním místem pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu zaměstnanců v místě realizace investiční akce ve srovnání s průměrným počtem zaměstnanců v místě realizace investiční akce za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byl předložen záměr získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1, a které je obsazené zaměstnancem, který má sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou a je občanem České republiky, státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem nebo dlouhodobě pobývajícím rezidentem v Evropské unii na území České republiky podle zvláštního právního předpisu18),
h) počtem zaměstnanců v místě realizace investiční akce evidenční počet zaměstnanců příjemce investiční pobídky s místem výkonu práce v místě realizace investiční akce přepočtený na stanovenou týdenní pracovní dobu8a).
(2) Tento zákon se nevztahuje na služby cestovního ruchu, rekreační, kulturní a sportovní služby, dále služby zdravotní a sociální, služby dopravní a přepravní, distribuční, logistické, poštovní a kurýrní služby, konzultační a poradenské služby, bankovní, realitní, leasingové služby, služby audiovizuální19), přímý marketing, služby spojené s ochranou životního prostředí, služby agentur práce a na oblasti, ve kterých nelze poskytnout regionální investiční podporu nebo podporu na vzdělávání podle přímo použitelného předpisu Evropské unie25).
 
§ 1b
(1) Zvýhodněnou průmyslovou zónou je vládou schválená průmyslová zóna určená k podpoře vyváženého a dynamického hospodářského rozvoje České republiky.
(2) Ministerstvo navrhuje zvýhodněné průmyslové zóny vládě na základě průběžné analýzy volných ploch ve stávajících státem podporovaných průmyslových zónách a s ohledem na aktuální hospodářský vývoj v jednotlivých částech území České republiky.
 
§ 1c
Typy investičních akcí
(1) Investiční pobídku lze poskytnout na investiční akci, která je realizována
a) v oborech zpracovatelského průmyslu15) za účelem zavedení výroby, zvýšení výrobní kapacity, rozšíření výrobního sortimentu o nové výrobky nebo zásadní změny celkového výrobního postupu,
b) v technologickém centru za účelem jeho vybudování, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové produkty, přičemž zaměřením technologického centra je aplikovaný výzkum, vývoj a inovace17) technicky či jinak vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů, včetně tvorby a inovace jejich softwaru, nebo
c) v centru strategických služeb za účelem zahájení jeho činnosti, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové služby, přičemž centrum strategických služeb může být realizováno ve formě
1. centra pro tvorbu softwaru se zaměřením na tvorbu nového nebo inovace17) stávajícího softwaru,
2. datového centra se zaměřením na ukládání, třídění a správu dat,
3. opravárenského centra se zaměřením na opravu technicky vyspělých zařízení, nebo
4. centra sdílených služeb se zaměřením na převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností od ovládající nebo ovládané osoby27) nebo od smluvních partnerů, pro které nejsou tyto činnosti předmětem podnikání.
(2) Na základě analýzy ekonomického a průmyslového vývoje České republiky, vývoje míry nezaměstnanosti v České republice a zhodnocení dosud podpořených investičních akcí zpracované ministerstvem ve spolupráci s ostatními dotčenými ústředními správními úřady stanoví vláda nařízením, na které typy investičních akcí uvedené v odstavci 1 může ministerstvo za účelem podpory hospodářského rozvoje a vytváření pracovních míst investiční pobídku poskytnout.
(3) Schválí-li vláda pro investiční akci poskytnutí investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5, jedná se o strategickou investiční akci. Typy investičních akcí, na které lze poskytnout investiční pobídku podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5, stanoví vláda nařízením na základě analýzy ekonomického a průmyslového vývoje České republiky, vývoje míry nezaměstnanosti v České republice a zhodnocení dosud podpořených investičních akcí.
 
§ 1d
Investiční pobídku, kterou nelze poskytnout na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie pro poskytování regionální investiční podpory a podpory zaměstnanosti a vzdělávání1), lze poskytnout v souladu s čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud byla na investiční akci udělena individuální výjimka ze zákazu veřejné podpory Evropskou komisí (dále jen "Komise").
 
§ 2
(1) Podnikající právnické nebo fyzické osobě lze investiční pobídku poskytnout, pokud prokáže, že může splnit všeobecné podmínky stanovené tímto zákonem, zvláštní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy12),13),23) a podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie1). Podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie1) se nepoužijí, pokud byla na investiční akci udělena individuální výjimka ze zákazu veřejné podpory Komisí.
(2) Všeobecnými podmínkami jsou
a) realizace investiční akce na území České republiky,
b) šetrnost činností, stavby nebo zařízení k životnímu prostředí4),
c) zahájení prací souvisejících s realizací investiční akce až po dni předložení záměru získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1.
(3) Dalšími všeobecnými podmínkami, stanoví-li tak vláda nařízením, jsou
a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6a odst. 1 písm. a) nejméně v hodnotě stanovené nařízením vlády, a to do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu,
b) vytvoření nových pracovních míst nejméně v počtu stanoveném nařízením vlády, a to do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu, nebo
c) realizace investiční akce v rámci činnosti, která zvyšuje hodnotu prováděné činnosti prostřednictvím využití kvalifikované pracovní síly nebo pokročilých technologií a kterou stanoví vláda nařízením (dále jen "činnost s vyšší přidanou hodnotou"), a to do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu.
(4) Vláda nařízením stanoví pro každý typ investiční akce, která z dalších všeobecných podmínek podle odstavce 3 se použije a ve kterých regionech České republiky. Minimální hodnotu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, minimální počet nových pracovních míst a činnosti s vyšší přidanou hodnotou, v závislosti na typu investiční akce, regionu, v němž má být investiční akce realizována, a velikosti příjemce investiční pobídky stanoví vláda nařízením na základě analýzy ekonomického a průmyslového vývoje České republiky, vývoje míry nezaměstnanosti v České republice a zhodnocení dosud podpořených investičních akcí.
(5) Do částek podle odstavce 3 písm. a) se nezahrnují platby na základě smlouvy umožňující užívání věci před nabytím vlastnického práva.
(6) Jsou-li z investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 až 3, 5 a 6 hrazeny náklady, které se současně uhrazují z investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 4, lze tyto náklady hradit do výše maximální míry veřejné podpory podle § 6 odst. 1.
(7) Na žádost příjemce investiční pobídky, který prokáže, že v důsledku šíření onemocnění COVID-19 nemůže splnit všeobecné podmínky ve lhůtách stanovených v odstavci 3 písm. a), b) nebo c), může ministerstvo lhůtu podle odstavce 3 prodloužit nejdéle o 2 roky. Žádost musí být podána nejméně 30 dnů před uplynutím lhůty podle odstavce 3.
 
§ 3
(1) Žadatelem o investiční pobídku (dále jen „žadatel“) může být podnikající právnická nebo fyzická osoba, která má v rámci svého podnikání alespoň 2 skončená účetní nebo zdaňovací období. Žadatel předloží na tiskopisu záměr získat investiční pobídku a dokumenty podle odstavců 3 až 6 (dále jen „podklady pro poskytnutí investiční pobídky“). Podklady pro poskytnutí investiční pobídky předloží žadatel buď v listinné podobě a současně v elektronické podobě na předepsaném technickém nosiči dat, anebo v elektronické podobě organizaci zřízené ministerstvem (dále jen „určená organizace“). Vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku stanoví vláda nařízením.
(2) Žadatel v záměru uvede
a) jde-li o právnickou osobu, identifikační údaje osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, s uvedením způsobu, v jakém mohou jednat jejím jménem, identifikační údaje osob, které disponují 20 % nebo více hlasovacími právy nebo mají obchodní podíl ve výši 20 % nebo více základního kapitálu nebo v případě, jde-li o ovládanou osobu, identifikaci obchodní firmy nebo název anebo jméno a příjmení ovládající osoby a stát, ve kterém je umístěno její sídlo,
b) hlavní předmět podnikání, velikost žadatele20), údaje o kontaktní osobě zmocněné k jednání za žadatele v řízeních podle tohoto zákona, vybrané ekonomické údaje o žadateli a údaje o počtu zaměstnanců,
c) údaje o investiční akci, jejím umístění, termínu jejího zahájení a ukončení a o způsobu jejího finančního, personálního a materiálního zajištění,
d) údaje o vlivu investiční akce na životní prostředí a spotřebu energie energetického hospodářství podle zákona upravujícího hospodaření s energií v místě realizace investiční akce,
e) údaje k požadovaným formám investiční pobídky,
f) údaje o dalších požadovaných nebo poskytnutých podporách pro investiční akci,
g) údaje ke způsobilým nákladům a volbu způsobilých nákladů podle § 6a odst. 1,
h) údaje o dalších investicích žadatele nebo osob považovaných za podniky propojené s žadatelem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie20) zahájených v předcházejících 3 letech přede dnem podání záměru získat investiční pobídku na území kraje, ve kterém má být investiční akce realizována, a na něž byla poskytnuta nebo je žádána veřejná podpora, která je regionální investiční podporou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1),
i) požadovanou výši veřejné podpory, a
j) vyčíslení a zdůvodnění předpokládaného přínosu investiční akce pro region a stát.
(3) Žadatel k záměru připojí,
a) jde-li o právnickou osobu, výroční zprávy, účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky za poslední 2 skončená účetní období, pokud je žadatel povinen je sestavovat podle právních předpisů upravujících účetnictví; pokud jsou ke dni předložení záměru uveřejněny výroční zprávy, účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky ve sbírce listin veřejného rejstříku, žadatel je nepředkládá; zahraniční osoba připojí výpis z veřejného rejstříku a účetní závěrky za poslední 2 skončená účetní období, má-li povinnost je zpracovávat podle právního řádu státu, ve kterém má sídlo, a dále připojí zakladatelské právní jednání nebo jeho úředně ověřenou kopii a stanovy, nejsou-li zakladatelským právním jednáním,
b) jde-li o podnikající fyzickou osobu, doklad o oprávnění k podnikání, účetní závěrky, daňovou evidenci nebo kopie daňových přiznání k dani z příjmů za poslední 2 skončená účetní nebo zdaňovací období; pokud jsou ke dni předložení záměru uveřejněny účetní závěrky ve sbírce listin veřejného rejstříku, žadatel je nepředkládá; zahraniční osoba připojí výpis z veřejného rejstříku a účetní závěrky, daňovou evidenci nebo kopie daňových přiznání k dani z příjmů za 2 poslední skončená účetní nebo zdaňovací období, má-li povinnost je zpracovávat, vést nebo předkládat podle právního řádu státu, ve kterém má sídlo.
(4) Žadatel k záměru dále připojí
a) čestné prohlášení, že
1. zahájí práce související s realizací investiční akce až po dni předložení záměru získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1,
2. je nebo není malým nebo středním podnikatelem20),
3. vůči němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo obdobné rozhodnutí u zahraniční osoby, nebo že mu úpadek nehrozí,
4. podklady pro poskytnutí investiční pobídky předložené v elektronické podobě na technickém nosiči dat jsou shodné s podklady pro poskytnutí investiční pobídky předloženými v listinné podobě v případě, že žadatel tyto podklady předkládá v listinné podobě,
5. se nenachází v obtížích podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) a nejedná se o žadatele, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz, který dosud nebyl splacen,
6. neprovedl v předcházejících 2 letech přede dnem předložení záměru získat investiční pobídku přemístění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) do místa realizace investiční akce, na kterou je investiční pobídka žádána, a zaváže se, že tak neučiní do 2 let po dokončení investiční akce, na kterou je investiční pobídka žádána,
7. není obchodní společností, které je zakázáno poskytnout investiční pobídku podle zákona upravujícího střet zájmů,
b) potvrzení příslušného orgánu, že nemá v evidenci daní evidován nedoplatek, nemá nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně penále, nemá nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, včetně penále; potvrzení nesmí být starší 2 měsíců a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni podání žádosti,
c) popis způsobu financování investiční akce,
d) popis investiční akce,
e) organizační uspořádání podnikatelského seskupení, pokud je žadatel jeho součástí,
f) další údaje a podklady nezbytné pro posouzení individuální výjimky ze zákazu veřejné podpory Komisí v případě investiční akce vyžadující udělení individuální výjimky ze zákazu veřejné podpory Komisí.
(5) Má-li být žadatel současně příjemcem investiční pobídky, připojí dále k záměru doklad o zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost podle daňového řádu pro zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky a zaměstnance v Ministerstvu financí vůči ministerstvu pro účely kontroly podle § 7 odst. 1 a zvláštního právního předpisu22), a to v rozsahu údajů dokládajících stav plnění všeobecných podmínek podle § 2 odst. 2 písm. c) a § 2 odst. 3 písm. a), povinností podle § 6a odst. 2, 3 a 6, jakož i údajů o výši uplatněné investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 a 6.
(6) Zahraniční osoba může předložit zakladatelské právní jednání a stanovy, nejsou-li zakladatelským právním jednáním, a účetní závěrky, daňovou evidenci nebo kopie daňových přiznání k dani z příjmů v anglickém jazyce.
 
§ 4
(1) Určená organizace vypracuje k podkladům pro poskytnutí investiční pobídky posudek a spolu s nimi ho předloží ministerstvu nejpozději do 30 dnů ode dne jejich podání. V posudku uvede, zda žadatel může splnit všeobecné a zvláštní podmínky, a zhodnotí soulad investiční akce uvedené v záměru s přímo použitelným předpisem Evropské unie1). Soulad investiční akce s přímo použitelným předpisem Evropské unie1) se nehodnotí, jde-li o investiční akci vyžadující udělení individuální výjimky ze zákazu veřejné podpory Komisí. Vyplyne-li z posudku, že žadatel může splnit všeobecné a zvláštní podmínky pro poskytnutí investiční pobídky a investiční akce uvedená v záměru je v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), s výjimkou investiční akce vyžadující udělení individuální výjimky ze zákazu veřejné podpory Komisí, připojí k posudku návrh na poskytnutí investiční pobídky. V návrhu na poskytnutí investiční pobídky uvede, jakou formu investiční pobídky je možné poskytnout, její výši a podmínky pro její uplatnění. V případě, že z posudku vyplyne, že žadatel nemůže splnit všeobecné a zvláštní podmínky, připojí určená organizace k posudku návrh na zamítnutí poskytnutí investiční pobídky.
(2) Žádá-li žadatel o poskytnutí investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5 nebo investiční pobídky podle § 1d a ministerstvo doporučí vládě její schválení, předloží ministerstvo před vydáním rozhodnutí o nabídce na poskytnutí investiční pobídky (dále jen "rozhodnutí o nabídce") podle odstavce 5 nebo rozhodnutí o příslibu podle § 5a vládě návrh na schválení investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5. Vláda o návrhu ministerstva na schválení investiční pobídky rozhodne ve lhůtě do 3 měsíců od jeho předložení. Do doby schválení vládou lhůta pro vydání rozhodnutí o nabídce podle odstavce 5 nebo rozhodnutí o příslibu podle § 5a neběží.
(3) Vyplyne-li z posudku podle odstavce 1, že jde o investiční akci vyžadující udělení individuální výjimky ze zákazu veřejné podpory Komisí, podá ministerstvo před vydáním rozhodnutí o nabídce podle odstavce 5 nebo rozhodnutí o příslibu podle § 5a Komisi žádost o individuální výjimku ze zákazu veřejné podpory. Do doby vydání rozhodnutí Komise o žádosti lhůta pro vydání rozhodnutí o nabídce podle odstavce 5 nebo rozhodnutí o příslibu podle § 5a neběží.
(4) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí (dále jen „dotčený orgán“) posoudí předpoklady splnění všeobecných a zvláštních podmínek pro poskytnutí investiční pobídky a do 30 dnů od doručení podkladů podle odstavce 1 vydá závazné stanovisko, ve kterém vyjádří souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím investiční pobídky na základě zhodnocení jejího přínosu pro stát. V případě, že si dotčený orgán vyžádá doplnění podkladů pro poskytnutí investiční pobídky, lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží a prodlužuje se o dobu doplnění těchto podkladů. Obec nebo kraj, v jejichž vlastnictví je pozemek, na kterém bude realizována investiční akce (dále jen „vlastník pozemku“), vyjádří do 60 dnů od obdržení žádosti ministerstva souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2. Obec, na jejímž katastrálním území bude realizována investiční akce (dále jen „obec“), vyjádří do 60 dnů od obdržení žádosti ministerstva souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 6. Pokud nebylo ve lhůtě uvedené ve větě první nebo druhé vydáno nesouhlasné stanovisko, má se za to, že bylo vydáno souhlasné stanovisko; pokud nebyl ve lhůtě uvedené ve větě třetí nebo čtvrté vyjádřen souhlas, má se za to, že vlastník pozemku nebo obec nesouhlasí.
(5) Ministerstvo vydá rozhodnutí o nabídce, včetně podmínek, za kterých lze investiční pobídku čerpat, a to do 30 dnů od uplynutí lhůty podle odstavce 4 na základě posouzení podkladů pro poskytnutí investiční pobídky a stanovisek doručených ve lhůtě podle odstavce 3, nebo vydá rozhodnutí, kterým poskytnutí investiční pobídky zamítne. Pokud vyjádřil nesouhlas vlastník pozemku, ministerstvo neposkytne nabídku investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2. Pokud vláda poskytnutí investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5 nebo investiční pobídky podle § 1d neschválí, ministerstvo ji neposkytne. Pokud vyjádřila nesouhlas obec, ministerstvo neposkytne nabídku investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 6. Rozhodnutí o nabídce nebo rozhodnutí, kterým poskytnutí investiční pobídky zamítne, zašle ministerstvo prostřednictvím určené organizace žadateli a stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí zašle dotčeným orgánům, a pokud se vyjadřují k poskytnutí investiční pobídky, také vlastníkovi pozemku a obci.
 
§ 5
(1) Na základě rozhodnutí o nabídce může zájemce o investiční pobídku (dále jen „zájemce“) předložit ministerstvu prostřednictvím určené organizace nejpozději do 3 měsíců od jeho doručení žádost o příslib investiční pobídky. Zájemcem může být právnická osoba, která bude realizovat investiční akci, pro kterou bylo vydáno rozhodnutí o nabídce, která nebyla založena dříve než 6 měsíců přede dnem předložení záměru získat investiční pobídku a žadatel má v této osobě stoprocentní majetkovou účast.
(2) Žádost o příslib investiční pobídky podaná zájemcem musí obsahovat souhlas zájemce s investiční pobídkou a podmínkami uvedenými v rozhodnutí o nabídce.
(3) Zájemce k žádosti o příslib investiční pobídky přiloží
a) výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 3 měsíce a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni podání žádosti o příslib,
b) čestné prohlášení zájemce o pravdivosti údajů týkajících se investiční akce uvedených v podkladech pro poskytnutí investiční pobídky,
c) čestné prohlášení zájemce, že neprovedl přemístění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) do místa realizace investiční akce, na kterou je investiční pobídka žádána, a zaváže se, že tak neučiní do 2 let po dokončení investiční akce, na kterou je investiční pobídka žádána, a
d) zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost podle § 3 odst. 5.
(4) Ministerstvo vydá rozhodnutí o příslibu do 30 dnů od doručení žádosti podle odstavce 1.
(5) Rozhodnutí o příslibu musí obsahovat
a) označení příjemce investiční pobídky,
b) formy přiznané investiční pobídky,
c) podmínky, za kterých lze investiční pobídku čerpat,
d) maximální míru a výši veřejné podpory,
e) podmínky, za nichž se veřejná podpora poskytuje,
f) mechanismus případné kompenzace mezi jednotlivými formami investiční pobídky.
(6) Na žádost příjemce investiční pobídky ministerstvo rozhodnutí o příslibu pro tohoto příjemce investiční pobídky zruší, pokud příjemce nezačal investiční pobídku dosud čerpat.
(7) Stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí podle odstavce 4 nebo 6 ministerstvo zašle dotčeným orgánům, správci daně z příjmů příjemce investiční pobídky, a pokud se vyjadřují k poskytnutí investiční pobídky, také vlastníkovi pozemku a obci.
(8) Za den poskytnutí veřejné podpory1) se považuje den vydání rozhodnutí o příslibu.
 
§ 5a
Má-li být žadatel současně příjemcem investiční pobídky, posoudí ministerstvo podklady pro poskytnutí investiční pobídky a vyhodnotí stanoviska doručená ve lhůtě podle § 4 odst. 4 a do 30 dnů od uplynutí lhůty podle § 4 odst. 4 vydá rozhodnutí o příslibu podle § 5 nebo rozhodnutí, kterým poskytnutí investiční pobídky zamítne. Pokud vyjádřil nesouhlas vlastník pozemku, ministerstvo neposkytne příslib investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2. Pokud vláda poskytnutí investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5 nebo investiční pobídky podle § 1d neschválí, ministerstvo ji neposkytne. Pokud vyjádřila nesouhlas obec, ministerstvo neposkytne příslib investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 6.
 
§ 6
(1) Maximální mírou veřejné podpory pro investiční akci je podíl výše veřejné podpory poskytnuté formou investiční pobídky, s výjimkou investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 4, na způsobilých nákladech vyjádřený v procentech a stanovený v souladu s nařízením vlády nebo s rozhodnutím Komise, kterým byla na investiční akci udělena individuální výjimka ze zákazu veřejné podpory v případě investiční pobídky podle § 1d.
(2) Maximální výší veřejné podpory pro investiční akci je absolutní částka vypočtená z předpokládaných způsobilých nákladů, uvedených v záměru podle § 3 s ohledem na stanovenou maximální míru veřejné podpory.
(3) Přípustné míry veřejné podpory v jednotlivých regionech8) České republiky, které nemohou být překročeny, stanoví vláda nařízením. Tyto přípustné míry veřejné podpory se nepoužijí v případě investiční pobídky podle § 1d.
(4) Investiční pobídku nelze poskytnout, pokud byl v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven vůči příjemci investiční pobídky inkasní příkaz, který dosud nebyl splacen.
 
§ 6a
(1) Způsobilými náklady jsou náklady vynaložené po dni předložení záměru získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1, které se vztahují k investiční akci, jsou určeny k činnosti, jež je vykonávána v důsledku realizace investiční akce, a pro které příjemce vede oddělenou evidenci; způsobilé náklady jsou tvořeny
a) hodnotou strojního zařízení, které bylo pořízeno za tržní cenu a nebylo vyrobeno více než 2 roky před zahájením jeho pořizování, a dále hodnotou nebo částí hodnoty dlouhodobého hmotného majetku ve formě pozemků nebo staveb nebo dlouhodobého nehmotného majetku, a to až do výše hodnoty strojního zařízení zahrnuté do způsobilých nákladů. Dlouhodobý nehmotný majetek lze do způsobilých nákladů zahrnout pouze za podmínky, že byl pořízen za tržní cenu od jiných než spojených osob21) a bude využíván příjemcem investiční pobídky výhradně v místě realizace investiční akce. Do způsobilých nákladů lze zahrnout pouze majetek pořízený do uplynutí 5 let od vydání rozhodnutí o příslibu nebo v případě strategické investiční akce do uplynutí 7 let od vydání rozhodnutí o příslibu. Do způsobilých nákladů nelze zahrnout
1. majetek, nebo jeho část, pokud již byly předmětem účetních odpisů, s výjimkou dlouhodobého hmotného majetku ve formě staveb, který byl nabyt za tržních podmínek od jiných než spojených osob a u kterého příjemce doloží při kontrole podle § 7 písemné prohlášení předchozího vlastníka, že na majetek neuplatňoval veřejnou podporu a že majetek byl součástí obchodního závodu nebo jeho části, jejichž provoz byl přede dnem převodu vlastnických práv ukončen,
2. majetek, který není využíván příjemcem v místě realizace investiční akce, nebo
3. majetek pořízený po dokončení investiční akce, nebo
b) hodnotou mzdových nákladů vynaložených na nová pracovní místa v průběhu 24 měsíců bezprostředně následujících po měsíci, ve kterém bylo místo obsazeno. Do těchto nových pracovních míst lze zahrnout pouze nová pracovní místa obsazená zaměstnancem v období po dni předložení záměru získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1 do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu nebo od dokončení investiční akce, pokud byla dokončena před vydáním rozhodnutí o příslibu. Do hodnoty měsíčních mzdových nákladů lze měsíčně zahrnout hrubou mzdu zaměstnanců a příslušné odvody pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance, maximálně však do výše trojnásobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém žadatel předložil záměr.
(2) Příjemce investiční pobídky, u něhož jsou způsobilé náklady tvořeny náklady podle odstavce 1 písm. a), je povinen
a) využívat a zachovat ve svém majetku a v místě realizace investiční akce dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, na který byla poskytnuta investiční pobídka, v rozsahu odpovídajícím skutečné výši dosud čerpané podpory, nejméně však ve výši a skladbě, které odpovídají splnění všeobecné podmínky podle § 2 odst. 3 písm. a), a to po dobu uplatňování investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo 6, nejméně však po dobu 5 let od dokončení investiční akce,
b) zachovat nová pracovní místa podle § 2 odst. 3 písm. b) nejméně po dobu 5 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru na každém novém pracovním místě a
c) zachovat činnost s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) nejméně po dobu 5 let ode dne splnění všeobecných podmínek podle § 2 odst. 2 a 3.
Pokud příjemce investiční pobídky zašle ministerstvu oznámení o tom, kdy byla investiční akce dokončena a v jakém rozsahu, považuje se investiční akce za dokončenou ke dni uvedenému v tomto oznámení. Investiční akce se považuje za dokončenou, pokud příjemce investiční pobídky nezašle toto oznámení do 5 let ode dne vydání rozhodnutí o příslibu nebo v případě strategické investiční akce do 7 let ode dne vydání rozhodnutí o příslibu.
(3) Příjemce investiční pobídky, u něhož jsou způsobilé náklady tvořeny hodnotou mzdových nákladů podle odstavce 1 písm. b), je povinen
a) zachovat nová pracovní místa, na která byla poskytnuta investiční pobídka, v počtu odpovídajícím skutečné výši dosud čerpané podpory, nejméně však v počtu, který odpovídá splnění všeobecné podmínky podle § 2 odst. 3 písm. b), a to po dobu uplatňování investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo 6, nejméně však 5 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru na každém novém pracovním místě,
b) využívat a zachovat ve svém majetku a v místě realizace investiční akce dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 2 odst. 3 písm. a) nejméně po dobu 5 let od dokončení investiční akce a
c) zachovat činnost s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) nejméně po dobu 5 let ode dne splnění všeobecných podmínek podle § 2 odst. 2 a 3.
Pokud příjemce investiční pobídky zašle ministerstvu oznámení o tom, kdy byla investiční akce dokončena a v jakém rozsahu, považuje se investiční akce za dokončenou ke dni uvedenému v tomto oznámení. Investiční akce se považuje za dokončenou, pokud příjemce investiční pobídky nezašle toto oznámení do 5 let ode dne vydání rozhodnutí o příslibu.
(4) Za splnění povinnosti zachování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 písm. b) se považuje také nahrazení majetku z důvodu jeho zničení, poruchy nebo zastarání majetkem, který je ve stejné nebo vyšší hodnotě, slouží ke stejnému účelu a je způsobilým nákladem podle odstavce 1.
(5) Příjemce investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3 je povinen zachovat nová pracovní místa, na která byla čerpána investiční pobídka podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3, po dobu nejméně 5 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru na každém novém pracovním místě.
(6) Investiční akce posuzovaná pro účely poskytnutí veřejné podpory musí být provedena tak, že alespoň 25 % celkové hodnoty investice musí být financováno prostředky, v nichž není obsažen žádný prvek veřejné podpory.
(7) Příjemce investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5
a) je do 5 let od vydání rozhodnutí o příslibu povinen pořídit dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle odstavce 1 písm. a) nejméně v hodnotě stanovené nařízením vlády a vytvořit nová pracovní místa nejméně v počtu stanoveném nařízením vlády; vláda nařízením stanoví minimální hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a minimální počty nových pracovních míst na základě analýzy ekonomického a průmyslového vývoje České republiky, vývoje míry nezaměstnanosti v České republice a zhodnocení dosud podpořených investičních akcí,
b) nesmí evidovat ke dni dokončení investiční akce podle odstavce 2 nižší hodnotu způsobilých nákladů o více než 15 % oproti předpokládané hodnotě způsobilých nákladů uvedené v záměru získat investiční pobídku a vytvořit nižší počet nových pracovních míst o více než 10 % oproti předpokládanému počtu nových pracovních míst uvedenému v záměru získat investiční pobídku a
c) je povinen využívat a zachovat ve svém majetku a v místě realizace investiční akce dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ve výši a skladbě uvedené v dohodě o poskytnutí hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 11a nejméně po dobu 5 let od dokončení investiční akce a zachovat nová pracovní místa v počtu uvedeném v dohodě o poskytnutí hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 11a nejméně po dobu 5 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru na každém novém pracovním místě.
(8) Maximální výši veřejné podpory na investiční akci určenou podle § 6 odst. 2 nesmí překročit příjemce podpory ani její poskytovatel nebo poskytovatelé. Pokud příjemce získá veřejnou podporu nad maximální výši veřejné podpory, je povinen vrátit tu část veřejné podpory, o kterou byla překročena maximální výše veřejné podpory pro danou investiční akci, a zaplatit penále ve výši stanovené rozpočtovými pravidly, nejméně však ve výši úroků8b) stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí o příslibu. Ministerstvo provádí kontrolu nepřekročení maximální míry a výše veřejné podpory průběžně po dobu čerpání investiční pobídky. Ministerstvo předkládá Komisi zprávu o hodnocení poskytování investičních pobídek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1); k tomu je příjemce investiční pobídky povinen poskytnout na žádost ministerstva údaje o stavu realizace investiční akce a skutečné výši čerpané podpory.
(9) Nesplnění povinnosti uvedené v odstavci 5 příjemcem investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3 je porušením rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel s tím, že odvod za porušení rozpočtové kázně se uloží ve výši poměrné části takto získané investiční pobídky, která odpovídá počtu nezachovaných nových pracovních míst.
(10) Rozhodnutí o příslibu pozbývá platnosti při nesplnění
a) všeobecných podmínek uvedených v § 2 odst. 2 a 3,
b) povinnosti zachovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 písm. b) nejméně ve výši a skladbě stanovené v § 2 odst. 3 písm. a),
c) povinnosti zachovat nová pracovní místa a jejich obsazení zaměstnancem podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 písm. a) nejméně v počtu stanoveném v § 2 odst. 3 písm. b),
d) povinnosti zachovat činnost s vyšší přidanou hodnotou podle odstavce 2 písm. c) a odstavce 3 písm. c),
e) povinnosti uvedené v odstavci 6,
f) povinnosti poskytnout na žádost údaje o stavu realizace investiční akce a skutečné výši čerpané podpory uvedené v odstavci 8, nebo
g) podmínek pro poskytnutí podpory stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie1) nebo podmínek pro poskytnutí podpory stanovených rozhodnutím Komise, kterým byla na investiční akci udělena individuální výjimka ze zákazu veřejné podpory, v případě investiční pobídky podle § 1d.
(11) Pozbyde-li rozhodnutí o příslibu platnosti podle odstavce 10, musí být vše, co bylo formou investiční pobídky získáno, vráceno nebo odvedeno podle zvláštních právních předpisů28) včetně příslušných sankcí. Sankce podle zvláštních právních předpisů28) musí činit nejméně výši úroků8b) stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí o příslibu.
(12) V případě nesplnění povinnosti zachovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, na který byla poskytnuta investiční pobídka, v rozsahu odpovídajícím skutečné výši dosud čerpané podpory podle odstavce 2 písm. a) nebo v případě nesplnění povinnosti zachovat nová pracovní místa, na která byla poskytnuta investiční pobídka, v počtu odpovídajícím skutečné výši dosud čerpané podpory podle odstavce 3 písm. a), vrací příjemce investiční pobídky poměrnou část poskytnuté investiční pobídky, která odpovídá výši nezachovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle odstavce 2 písm. a) nebo počtu nezachovaných nových pracovních míst podle odstavce 3 písm. a), a to včetně příslušných sankcí podle zvláštních právních předpisů28), nejméně však ve výši úroků8b) stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí o příslibu.
(13) Nesplnění povinností uvedených v odstavci 7 příjemcem investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5 je porušením rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel s tím, že odvod za porušení rozpočtové kázně se uloží ve výši poskytnuté hmotné podpory.
(14) Pokud se chce příjemce investiční pobídky zúčastnit fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka jako zanikající obchodní korporace a má zájem, aby na právního nástupce přešly práva a povinnosti z rozhodnutí o příslibu, je povinen před zveřejněním projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka požádat ministerstvo o souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o příslibu a v žádosti uvést právního nástupce, na něhož mají práva a povinnosti z rozhodnutí o příslibu přejít. Ministerstvo ve spolupráci s dotčenými orgány posoudí, zda bude zachován účel, pro který byla investiční pobídka přiznána, a zda je zajištěno plnění podmínek pro poskytnutí investiční pobídky. V případě kladného posouzení vydá rozhodnutí, kterým udělí souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o příslibu a určí osobu, na kterou práva a povinnosti z rozhodnutí o příslibu mají přejít. Bez tohoto souhlasu nelze práva a povinnosti z rozhodnutí o příslibu převést a zanikající obchodní korporace je povinna postupovat podle odstavců 9 až 13.
 
§ 7
(1) Pro kontrolu uplatňování investiční pobídky a pro vyvozování důsledků za porušení podmínek, za kterých byla investiční pobídka poskytnuta, platí zvláštní právní předpisy. Příslušné správní orgány při kontrole spolupracují a navzájem si poskytují údaje potřebné k provádění kontroly; přitom dbají předpisů upravujících povinnost mlčenlivosti.
(2) Výkon kontroly přísluší
a) ministerstvu u investiční pobídky uvedené v § 1a odst. 1 písm. a) bodech 2 a 5, u všeobecných podmínek uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) a v § 2 odst. 3 písm. b) a c), u povinnosti zachovat nová pracovní místa podle § 6a odst. 2 písm. b) a § 6a odst. 3 písm. a), u povinnosti zachovat činnost s vyšší přidanou hodnotou podle § 6a odst. 2 písm. c) a § 6a odst. 3 písm. c) a u povinností uvedených v § 6a odst. 7,
b) Ministerstvu životního prostředí u všeobecné podmínky uvedené v § 2 odst. 2 písm. b),
c) Úřadu práce České republiky - generálnímu ředitelství u investiční pobídky uvedené v § 1a odst. 1 písm. a) bodech 3 a 4 a u povinnosti uvedené v § 6a odst. 5,
d) Ministerstvu financí a finančnímu úřadu u investiční pobídky uvedené v § 1a odst. 1 písm. a) bodech 1 a 6 a u všeobecných podmínek uvedených v § 2 odst. 2 písm. c) a § 2 odst. 3 písm. a), u povinnosti zachovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 2 písm. a) a § 6a odst. 3 písm. b) a u povinnosti uvedené v § 6a odst. 6.
(3) Kontrolu podle odstavce 2 písm. a) a d) jsou příslušné orgány povinny provést nejpozději k datu uplynutí 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu nebo k datu uplynutí 5 let od vydání rozhodnutí o příslibu, byla-li lhůta podle § 2 odst. 7 prodloužena, s výjimkou kontroly splnění povinností uvedených v § 6a odst. 2, 3 a 7 a investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5.
(4) Kontrola splnění podmínky zachovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 2 písm. a) a § 6a odst. 3 písm. b) a povinnosti podle § 6a odst. 7 písm. c) se provede po uplynutí pětileté lhůty pro zachování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6a odst. písm. a)2 a § 6a odst. 3 písm. b) nebo, pokud je investiční pobídka podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo 6 i po této době uplatňována, v roce následujícím po uplynutí posledního zdaňovacího období, v němž bylo možno naposledy uplatnit investiční pobídku podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo 6. Kontrola splnění podmínky zachovat nová pracovní místa podle § 6a odst. 2 písm. b) a § 6a odst. 3 písm. a) a zachovat činnost s vyšší přidanou hodnotou podle § 6a odst. 2 písm. c) a § 6a odst. 3 písm. c) se provede po 8 letech ode dne vydání rozhodnutí o příslibu nebo, byla-li lhůta podle § 2 odst. 7 prodloužena, po 10 letech ode dne vydání rozhodnutí o příslibu nebo, pokud je investiční pobídka podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo 6 i po této době uplatňována, v roce následujícím po uplynutí posledního zdaňovacího období, v němž bylo možno naposledy uplatnit investiční pobídku podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo 6.
(5) Kontrola podle odstavce 2 písm. b) se provádí podle zvláštních právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí.9)
(6) Kontrola investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodů 3 až 5 se provádí po uplynutí lhůty uvedené v písemné dohodě uzavřené podle § 11a nebo zvláštního právního předpisu10) a kontrola splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 5 se provede po uplynutí pětileté lhůty pro zachování nových pracovních míst podle § 6a odst. 5.
(7) Kontrola splnění povinnosti podle § 6a odst. 7 písm. a) a b) se provádí po dokončení investiční akce, nejpozději k datu uplynutí 7 let ode dne vydání rozhodnutí o příslibu.
 
§ 7a
Ministerstvo předkládá vládě jedenkrát ročně nejpozději do 30. dubna zprávu, ve které vyhodnotí stávající podmínky pro poskytování investičních pobídek, zhodnotí přínos již podpořených investičních akcí a informuje o případném záměru na změnu podmínek pro poskytování investičních pobídek.
 
§ 8
(1) Při rozhodování podle tohoto zákona se postupuje podle správního řádu,11) pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Proti rozhodnutí ministerstva podle § 4 odst. 5, § 5 odst. 4 a § 5a není přípustný rozklad a nepřipouští se obnova řízení a přezkumné řízení, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu.
Společná a přechodná ustanovení
 
§ 9
zrušen
 
§ 10
(1) Investiční pobídky udělené před nabytím účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti za podmínek a v rozsahu, v jakém byly poskytnuty.
(2) Rozhodnutí o příslibu nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčených orgánů státní správy vyžadované zvláštním právním předpisem.
 
§ 11
zrušen
 
§ 11a
Postup při poskytování investiční pobídky ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
(1) Hmotnou podporu pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5 poskytuje ministerstvo na základě dohody uzavřené mezi ministerstvem a příjemcem investiční pobídky.
(2) Dohoda o poskytnutí hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se uzavírá vždy na kalendářní rok, ve kterém má být hmotná podpora vyplacena, a musí obsahovat
a) identifikační údaje účastníků dohody,
b) počet nových pracovních míst a hodnotu způsobilých nákladů,
c) vymezení nákladů, na něž se hmotná podpora poskytuje,
d) výši hmotné podpory,
e) způsob a termín poskytnutí hmotné podpory,
f) způsob a termín zúčtování hmotné podpory,
g) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,
h) lhůtu a podmínky vrácení hmotné podpory nebo její poměrné části, pokud byla příjemcem čerpána nebo použita v rozporu s dohodou,
i) ujednání o vypovězení dohody, včetně lhůty pro její vypovězení.
(3) Příjemce má právo dohodu vypovědět, pokud je ministerstvo v prodlení s výplatou hmotné podpory déle než 60 dnů. Ministerstvo má právo dohodu vypovědět, pokud příjemce přestal splňovat všeobecné podmínky podle § 2 odst. 2 a 3 nebo neplní povinnosti vyplývající z dohody.
(4) Hmotná podpora pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je účelově určena a nemůže být použita na jiný účel, než je uvedený v dohodě.
(5) Výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nesnižuje hodnotu způsobilých nákladů. Způsobilými náklady pro poskytnutí hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou náklady podle § 6a odst. 1 písm. a). Maximální výši hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku stanoví vláda nařízením, a to maximálně do výše přípustné míry veřejné podpory v regionech České republiky. Tato maximální výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se nepoužije v případě investiční pobídky podle § 1d.
(6) Nedodržení podmínek sjednaných v dohodě podle odstavce 2 nebo nevrácení hmotné podpory ve stanoveném termínu je porušením rozpočtové kázně a bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů
 
§ 12
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb. a zákona č. 27/2000 Sb., se mění takto:
1. Za § 35 se vkládají nové § 35a a 35b, které včetně poznámek pod čarou č. 67), 68) a 34d) znějí:
 
"§ 35a
(1) Poplatník, kterému byl poskytnut příslib investiční pobídky podle zvláštního právního předpisu,67) který pro poskytnutí příslibu zahájil podnikání a zaregistroval se podle zvláštního právního předpisu41) jako poplatník, může, splňuje-li všeobecné podmínky stanovené zvláštním právním předpisem a zvláštní podmínky stanovené tímto zákonem, uplatnit slevu na dani, a to,
a) jde-li o poplatníka daně z příjmů právnických osob, ve výši 31 % ze základu daně podle § 20 odst. 1 sníženého o položky podle § 34 a § 20 odst. 8 a o rozdíl, o který úrokové příjmy uvedené v § 36 odst. 6 písm. a) převyšují s nimi související náklady (výdaje),
b) jde-li o poplatníka daně z příjmů fyzických osob, ve výši daně vypočtené podle § 16 odst. 1 z dílčího základu daně (§ 7).
Výše slevy na dani se nemění, je-li dodatečně vyměřena vyšší daňová povinnost.34d)
(2) Zvláštními podmínkami, za kterých lze uplatnit slevu na dani podle odstavce 1, jsou
a) poplatník využije v nejvyšší možné míře všech ustanovení tohoto zákona ke snížení základu daně, a to zejména uplatněním
1. všech odpisů podle § 26 až 33; v období uplatňování slevy nelze odpisování přerušit (§ 26 odst. 8), stanovení způsobu odpisování podle tohoto zákona provede poplatník,
2. opravných položek k pohledávkám podle zvláštního právního předpisu,22a)
3. odpočtu daňové ztráty nebo její části podle § 34 odst. 1 v nejbližším zdaňovacím období, kdy je vykázán základ daně,
b) poplatník bude u hmotného investičního majetku,20) s výjimkou nemovitostí, pořízeného v rámci poskytnutých investičních pobídek, prvním vlastníkem na území České republiky; to se nevztahuje na majetek nabytý v rámci zpeněžení konkurzní podstaty podle zvláštního právního předpisu; tento majetek se nepovažuje za součást investičních prostředků podle zvláštního právního předpisu,68)
c) poplatník v období, za které může uplatnit slevu na dani podle odstavce 3, nebude zrušen, nebude vůči němu zahájeno konkurzní řízení, nebo se s ním nesloučí jiný subjekt,
d) poplatník nezvýší základ pro výpočet slevy obchodními operacemi ve vztazích s ekonomicky nebo personálně propojenými osobami, nebo blízkými osobami (§ 23 odst. 7) způsobem, který neodpovídá ekonomickým principům běžných obchodních vztahů, nebo převodem části majetku výše uvedených osob, který u nich bude mít za následek snížení základu daně.
(3) Slevu na dani podle odstavce 1 lze uplatňovat po dobu 10 po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích období, přičemž prvním zdaňovacím obdobím, za které lze uplatnit slevu, je zdaňovací období, ve kterém
a) nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, nebo
b) byl vydán souhlas stavebního úřadu se zahájením zkušebního provozu před vydáním kolaudačního rozhodnutí na první stavbu nebo část stavby, jíž se investiční pobídky týkají.
(4) Slevy na dani u téhož poplatníka nesmí za stanovené desetileté období v souhrnu překročit celkovou hodnotu investičních pobídek poskytnutých na toto období, sníženou o hodnotu skutečně čerpaných ostatních druhů investičních pobídek, včetně pobídky ve formě dotace obcím na technické vybavení území a osvobození od cla.
(5) Částka slevy na dani se zaokrouhluje na celé Kč dolů.
(6) Nedodrží-li poplatník některou z podmínek uvedených v odstavci 2 nebo některou ze všeobecných podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, nárok na slevu podle odstavce 1 zaniká a poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání za všechna zdaňovací období, ve kterých slevu uplatnil.
(7) Byl-li poskytnut příslib investiční pobídky veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, postupuje společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti při uplatnění slevy na dani podle odstavců 1 až 6 obdobně.
 
§ 35b
(1) Poplatník, kterému byl poskytnut příslib investiční pobídky podle zvláštního právního předpisu a na kterého se nevztahuje ustanovení § 35a, může, splňuje-li všeobecné podmínky stanovené zvláštním právním předpisem a zvláštní podmínky stanovené tímto zákonem, uplatnit slevu na dani, která se vypočte podle vzorce S1 minus S2, přičemž
a) S1 se rovná částce daně vypočtené podle odstavce 2 za zdaňovací období, za které bude sleva uplatněna; výše této částky se nemění, je-li dodatečně vyměřena vyšší daňová povinnost,39a)
b) S2 se rovná částce daně vypočtené podle odstavce 2 za jedno ze dvou zdaňovacích období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za které lze slevu uplatnit poprvé, a to ta částka daně, která je vyšší; uvedená částka bude výchozí částkou uplatňovanou při výpočtu slevy na dani za všechna zdaňovací období, za která budou slevy uplatňovány; tato částka bude upravena o hodnoty jednotlivých meziročních odvětvových indexů cen vyhlašovaných Českým statistickým úřadem, a to počínaje indexem vztahujícím se ke zdaňovacímu období, za které byla tato částka vypočtena; výše této částky se nemění, je-li za příslušné zdaňovací období dodatečně vyměřena nižší daňová povinnost.34d)
(2) Částka daně pro účely odstavce 1 je
a) u poplatníka daně z příjmů právnických osob rovna částce vypočtené sazbou 31 % ze základu daně podle § 20 odst. 1 sníženého o položky podle § 34 a § 20 odst. 8 a o rozdíl, o který úrokové příjmy uvedené v § 36 odst. 6 písm. a) převyšují s nimi související náklady (výdaje),
b) u poplatníka daně z příjmů fyzických osob rovna částce vypočtené podle § 16 odst. 1 z dílčího základu daně podle § 7.
(3) Pokud ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících období, za které lze slevu uplatnit poprvé, vykázal poplatník daňovou ztrátu nebo mu daňová povinnost nevznikla, sleva na dani se vypočte podle odstavce 1 písm. a).
(4) Slevu na dani podle odstavce 1 lze uplatňovat po dobu 5 po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích období, přičemž prvním zdaňovacím obdobím, za které lze uplatnit slevu, je zdaňovací období, ve kterém
a) nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, nebo
b) byl vydán souhlas stavebního úřadu se zahájením zkušebního provozu před vydáním kolaudačního rozhodnutí na první stavbu nebo část stavby, jíž se investiční pobídky týkají.
(5) Slevy na dani u téhož poplatníka nesmí za stanovené pětileté období v souhrnu překročit celkovou hodnotu investičních pobídek poskytnutých na toto období, sníženou o hodnotu skutečně čerpaných ostatních druhů investičních pobídek, včetně pobídky ve formě dotace obcím na technické vybavení území a osvobození od cla.
(6) Ustanovení § 35a odst. 2 a 5 platí obdobně.
(7) Nedodrží-li poplatník některou z podmínek uvedených v § 35a odst. 2 nebo některou ze všeobecných podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, nárok na slevu podle odstavce 1 zaniká a poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání za všechna zdaňovací období, ve kterých slevu uplatnil.
(8) Byl-li poskytnut příslib investiční pobídky veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, postupuje společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti při uplatnění slevy na dani podle odstavců 1 až 7 obdobně.
67) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách).
68) § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 72/2000 Sb.
34d) § 46 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".
2. Za § 38p se vkládá nový § 38r, který včetně poznámky pod čarou č. 39c) zní:
 
"§ 38r
(1) Byla-li poskytnuta investiční pobídka formou slevy na dani, běží lhůty pro vyměření39c) po dobu 15 let od konce kalendářního roku, v němž byl poprvé uplatněn nárok na slevu na dani.
(2) Lze-li uplatnit daňovou ztrátu nebo její část ve zdaňovacích obdobích následujících po zdaňovacím období, v němž daňová ztráta vznikla, jako položku odčitatelnou od základu daně, lhůta pro vyměření39c) jak pro zdaňovací období, v němž daňová ztráta vznikla, tak i pro všechna zdaňovací období, za která lze tuto daňovou ztrátu nebo její část uplatnit, končí současně se lhůtou pro vyměření za poslední zdaňovací období, za které lze daňovou ztrátu nebo její část uplatnit.
(3) Lhůty pro doměření daně39c) z důvodů nesplnění podmínek pro uplatnění nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku jako výdaje počínají běžet od konce kalendářního roku, v němž bylo možno poprvé ověřit splnění těchto zákonných podmínek.
39c) § 47 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 35/1993 Sb.".
 
ČÁST TŘETÍ
zrušena
 
§ 13
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
 
§ 14
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
 
Příl.
zrušena
Vybraná ustanovení novel
Čl. II zákona č. 453/2001 Sb.
Přechodná ustanovení k části první
1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.
2. Investiční pobídky udělené v souladu s dosavadními předpisy zůstávají v platnosti za podmínek, za kterých byly uděleny.
3. Ustanovení § 7 se přiměřeně použijí i pro příjemce investičních pobídek, kterým bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investičních pobídek v rámci řízení zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.II zákona č. 19/2004 Sb.
Přechodné ustanovení
Řízení, ve kterých Ministerstvo průmyslu a obchodu podalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona žádost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
Čl. II zákona č. 159/2007 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Investiční pobídky poskytnuté přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti za podmínek a v rozsahu, v jakém byly poskytnuty.
2. Řízení, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a o žádostech o investiční pobídky se rozhodne podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou ustanovení § 2 odst. 2 písm. g), které se použije pouze do 30. června 2007.
Čl. II zákona č. 192/2012 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
2. Investiční pobídky poskytnuté v souladu s dosavadními právními předpisy zůstávají v platnosti v rozsahu a za podmínek, za kterých byly poskytnuty.
3. Kontrola investičních pobídek poskytnutých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se provádí podle dosavadních právních předpisů.
4. Při nesplnění podmínek, za kterých byly investiční pobídky poskytnuty podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou nesplnění podmínky podle § 6a odst. 3 zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, kdy se postupuje podle § 6a odst. 8 věty druhé zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. II zákona č. 84/2015 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Řízení, která nebyla pravomocně ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Investiční pobídky poskytnuté podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, trvají v rozsahu a za podmínek, za kterých byly poskytnuty.
3. Ustanovení § 6a odst. 2 věta poslední zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro příjemce investičních pobídek, kterým byl příslib investiční pobídky poskytnut v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.II zákona č. 210/2019 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Investiční pobídky poskytnuté podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, trvají v rozsahu a za podmínek, za kterých byly poskytnuty.
Čl.II zákona č. 450/2020 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení § 2 odst. 7 zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije obdobně i pro příjemce investiční pobídky, kterým bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Lhůta uvedená v § 6a odst. 7 písm. a) zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro příjemce investiční pobídky ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci, u kterých lhůta uvedená v § 6a odst. 7 písm. a) zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, neuplynula přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.II zákona č. 426/2023 Sb.
Přechodné ustanovení
Řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou ustanovení § 4 odst. 2 a 4 a § 5a zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která se použijí i pro řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyla k podkladům vydána stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
1) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, v platném znění.
4) Například zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
5a) Čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES.
6) Například zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1999 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.
8a) § 79 zákoníku práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.
8b) Čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES.
8c) Například zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
9) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
10) § 111 odst. 6 a 7 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
11) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
12) § 35a a 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
13) § 111 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb.
15) Sekce C sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).
17) Čl. 2.2 Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.
18) § 83 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
19) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání.
20) Příloha I k nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
21) § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 346/2010 Sb.
22) Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.
23) Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.
25) Čl. 1 a čl. 13 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
26) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.
27) § 74 až 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
28) Například zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.