92/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Schválený:
92/2018 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. května 2018,
kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Změna: 335/2018 Sb.
Změna: 164/2019 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl.I
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 213/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb. a zákona č. 310/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 4 písm. a) bodě 7 se slova "a na penále" nahrazují slovy " , penále nebo pokutě".
2. V § 11a odst. 4 písm. l) se slovo "údaje" nahrazuje slovy "rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství a registrovaného partnerství a údaje".
3. V § 14 odst. 3 písm. d) se za slovo "Prahu" vkládají slova "(dále jen "krajská pobočka Úřadu práce")".
4. V § 37 odst. 5 větě třetí se slova "plátci důchodu, je-li jím některý z orgánů sociálního zabezpečení uvedených v § 9 odst. 1," nahrazují slovy "příslušnému plátci důchodu".
5. V § 54 odst. 3 písm. i) se text "odst. 6" nahrazuje textem "odst. 5".
6. V § 83b se odstavec 3 zrušuje.
7. V § 88 odst. 5 se text "odst. 6" nahrazuje textem "odst. 6 a 7".
8. V § 104a se slova "nebo penále" nahrazují slovy " , penále nebo pokutě".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl.II
V § 19 odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se slova "účtu rezervy pro důchodovou reformu" nahrazují slovy "zvláštního účtu rezervy důchodového pojištění".
Čl.III
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 19 odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2018.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl.IV
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb. a zákona č. 310/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 14 odst. 7 se slova "nebo peněžité pomoci v mateřství z" nahrazují slovy " , peněžité pomoci v mateřství nebo dlouhodobého ošetřovného z".
2. V § 14c odst. 6 větě první se text "odstavci 4" nahrazuje textem "odstavci 5".
3. V § 16a odst. 2 se věta druhá zrušuje.
4. V § 20 odst. 5 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) v případě, že záloha na pojistné nebyla zaplacena ve lhůtě stanovené v § 14a odst. 1 větě první, pokud tato záloha na pojistné byla zaplacena do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla záloha na pojistné splatná,".
Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i).
5. V § 20 odst. 5 písmena e) až h) znějí:
"e) za dobu ode dne zahájení insolvenčního řízení do dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým insolvenční řízení končí, s výjimkou případů, kdy soud rozhodl o skončení insolvenčního řízení podle § 142 insolvenčního zákona,
f) za dobu ode dne, od kterého došlo k promlčení pohledávky na pojistném podle § 18,
g) za dobu od vstupu plátce pojistného do likvidace,
h) byla-li podána kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o povinnosti zaplatit pojistné, za dobu ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí krajského soudu, do osmého dne po dni nabytí právní moci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti, pokud dlužné pojistné bylo zaplaceno do tohoto dne; nebylo-li v této lhůtě dlužné pojistné zaplaceno, platí se penále ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti.".
6. V § 20a odst. 1 větě poslední se text "písm. f) a h)" nahrazuje textem "písm. e) a g)".
7. V § 20a odst. 1 větě poslední se text "písm. e) a g)" nahrazuje textem "písm. f) a h)".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl.V
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 253/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 98/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb. a zákona č. 222/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slovo "přídavek" nahrazuje slovy "služební příspěvek".
2. V § 10 odst. 3 se text "odst. 8" nahrazuje textem "odst. 9".
3. V § 25 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje dvojtečkou a doplňuje se tabulka, která zní:
"
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I   Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona    I     Kč    I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I jedna                         I 746        I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I dvě                          I 1 020       I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I tři                          I 1 335       I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I čtyři a více                      I 1 649       I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
                                      .".
4. V § 30 odst. 6 se slova "celkové částky 220 000 Kč" nahrazují slovy "celkové částky rodičovského příspěvku".
5. V § 30 odst. 7 se částka "220 000 Kč" zrušuje.
6. V § 51 odst. 2 se slova "věty druhé a třetí" nahrazují slovy "věty třetí a čtvrté".
7. V § 51 odst. 5 větě poslední se slova "odstavce 1 věty páté až sedmé" nahrazují textem "odstavce 4".
8. V § 69 odst. 1 písm. b) a c) se text "odst. 1 a 2" nahrazuje textem "odst. 1 až 3 a 5".
9. V § 69 odst. 2 se text "odst. 4" nahrazuje textem "odst. 7".
10. V § 70 odst. 1 se slova "odst. 2 věty čtvrté" nahrazují slovy "v případech zastavení výplaty dávky podle § 51 odst. 2 věty čtvrté, odst. 3 věty druhé a odst. 5 věty čtvrté".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl.VI
V § 10 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 25/2015 Sb. a zákona č. 264/2016 Sb., se slova "účtu rezervy pro důchodovou reformu" nahrazují slovy "zvláštního účtu rezervy důchodového pojištění".
Čl.VII
Přechodné ustanovení
Účet rezervy pro důchodovou reformu podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem 13. července 2017, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stává zvláštním účtem rezervy důchodového pojištění podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne 13. července 2017.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl.VIII
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 14/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb. a zákona č. 310/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 38b odst. 4 se slova "Výplata otcovské" nahrazují slovy "Podpůrčí doba u otcovské".
2. Poznámka pod čarou č. 76 vložená zákonem č. 303/2013 Sb. se zrušuje.
3. V § 72g písm. a) a l) se za text "§ 61" vkládá text "odst. 1".
4.
zrušen
5.
zrušen
6. V § 109a se slova "a potvrzení o trvání potřeby ošetřování" nahrazují slovy " , potvrzení o trvání potřeby ošetřování a potvrzení o trvání potřeby dlouhodobé péče", slova "a rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování" se nahrazují slovy " , rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování a rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče" a slova "nebo potřeba ošetřování" se nahrazují slovy " , potřeba ošetřování nebo potřeba dlouhodobé péče".
7. V § 109a se za slova "trvání potřeby ošetřování" vkládají slova "nebo potvrzení o trvání potřeby dlouhodobé péče", za slova "ukončení potřeby ošetřování" se vkládají slova "nebo rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče" a za slova "potřeba ošetřování" se vkládají slova "nebo potřeba dlouhodobé péče".
8. V § 116 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.
9. V § 116 odst. 7 písm. d) se slova "a zda vyplacená dávka dosahuje výše podléhající výkonu rozhodnutí," nahrazují slovy " , jaká je výše dávky".
10.
zrušen
11. V § 127 odst. 2 se slova "uvedenou v" nahrazují slovem "podle".
12. V § 138a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), které zní:
"x) v rozporu s § 61 odst. 1 písm. t) umožní jiné fyzické osobě nebo právnické osobě pod svou identitou přístup na elektronickou adresu určenou orgánem nemocenského pojištění, nebo nechrání identifikátor ošetřujícího lékaře před zneužitím, anebo neoznámí ztrátu nebo odcizení přiděleného identifikátoru ošetřujícího lékaře.".
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o Úřadu práce České republiky
Čl.IX
V § 4b odst. 1 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 306/2013 Sb. a zákona č. 259/2017 Sb., se věta druhá nahrazuje větou "Portál je informačním systémem veřejné správy14).".
Poznámka pod čarou č. 14 zní:
"14) § 2 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 259/2017 Sb.
Čl.X
Zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se mění takto:
1. V čl. I se bod 44 zrušuje.
2. V čl. I bodě 46 se text "Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i)." zrušuje.
3. V čl. III se bod 26 zrušuje.
4. V čl. VII se body 36, 40, 58, 72 a 85 zrušují.
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona č. 310/2017 Sb.
Čl.XI
V čl. III zákona č. 310/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se bod 2 zrušuje.
 
ČÁST DESÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.XII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. VIII bodů 2 a 6, která nabývají účinnosti dnem 1. června 2018, a ustanovení čl. IV bodů 2 až 4 a 7, čl. IX, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, a čl. VIII bodů 3, 7 a 12, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.