Pracovněprávní aktuality (8. 1. 2019 - 4. 2. 2019)

Vydáno: 18 minut čtení

(sledované období: 8. 1. 2019 - 4. 2. 2019)

Vyhlášené předpisy

Nařízení vlády o oborech státní služby

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 1/2019 Sb. dne 7. 1. 2019

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 74/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2019

Vyhlášeno ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 4/2019 Sb. m. s. dne 24. 1. 2019

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zrušení karenční doby)

Sněmovní tisk: 109

Stav projednávání: prezident podepsal

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2019

Postupu návrhu zákona, kterým se plánuje s účinností od 1. 7. 2019 zrušení institutu tzv. karenční doby (tedy prvních tří dní, kdy se zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje náhrada mzdy), jsme se již věnovali v minulých vydáních časopisu Práce a mzda. Tento návrh byl po zamítnutí Senátem České republiky znovu předložen ke schválení Poslanecké sněmovně, která nadpoloviční většinou svých členů tento návrh schválila. Schválený návrh zákona byl již dne 30. 1. 2019 podepsán prezidentem a bude vyhlášen ve Sbírce zákonů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sněmovní tisk: 132

Stav projednávání: prezident podepsal

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2019

Ani návrh změny služebního zákona, o kterém jsme vás rovněž informovali v minulých vydáních časopisu Práce a mzda, neměl u senátorů velký úspěch. Novela byla vrácena Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem, v němž senátoři nesouhlasili s možností vlády odvolávat ministerské státní tajemníky. I v tomto případě Poslanecká sněmovna schválila tento návrh ve svém původním znění a nově bude mít vláda v kompetenci možnost tyto státní tajemníky odvolávat. Návrh zákona byl již poslední lednový den podepsán prezidentem a bude publikován ve Sbírce zákonů.

Návrh zákona o zpracování osobních údajů

Sněmovní tisk: 138

Stav projednávání: vráceno Senátem s připomínkami

Předpokládaná účinnost: vyhlášením

Návrh zákona o zpracování osobních údajů jednak transponuje "trestněprávní" směrnici (EU) 2016/680 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jednak navazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známější pod zkratkou GDPR, které je přímo účinné již od 25. května 2018.

Návrh zákona sice neduplikuje jednotlivé články GDPR (jelikož GDPR je přímo aplikovatelné), nicméně upravuje některé odchylky či doplnění, které GDPR umožňuje členským státům prostřednictvím legislativních opatření upravit.

V návrhu zákona o zpracování osobních údajů jsou tak upraveny pouze oblasti, kde byla členským státům dána možnost vlastního uvážení při volbě vhodné právní úpravy - návrh ve svém dosavadním znění přináší pouze několik málo odchylek. Mezi ně patří např. povinnost mlčenlivosti pověřence pro ochranu osobních údajů, výjimky z oznamovací či informační povinnosti, úprava způsobilosti dítěte pro souhlas se zpracováním osobních údajů. Nechybí ani úprava správních sankcí, která je zejména ve vztahu k veřejnoprávním subjektům předmětem velké diskuze.

Senátoři ve svých připomínkách žádají, aby tzv. malé obce (obce, které nevykonávají přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností) nebyly pokutovány za případné porušení pravidel ochrany osobních údajů. Senát dále nesouhlasí s ustanovením, které se v textu ocitlo díky pozměňovacímu návrhu a podle kterého by Úřad pro ochranu osobních údajů byl odvolacím správním orgánem pro odmítnuté žádosti o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

V neposlední řadě má nový zákon o zpracování osobních údajů ukotvit podmínky fungování Úřadu pro ochranu osobních údajů a zrušit stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který je i přes účinnost GDPR stále platný a v částech neupravených GDPR i účinný. O tom, zda Poslanecká sněmovna schválí tento značně zpožděný návrh (původně navrhovaná účinnost odpovídala účinnosti GDPR - tedy 25. květnu 2018), vás budeme informovat v některém z příštích vydání časopisu Práce a mzda.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Sněmovní tisk: 139

Stav projednávání: vráceno Senátem s připomínkami

Předpokládaná účinnost: vyhlášením

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (příplatek pedagogického pracovníka)

Sněmovní tisk: 159

Stav projednávání: 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (zrušení minimálního vyměřovacího základu u zaměstnanců)

Sněmovní tisk: 162

Stav projednávání: 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 182

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. ledna roku následujícího po roku jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a další související zákony (dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání)

Sněmovní tisk: 203

Stav projednávání: 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (odložení zavedení elektronické neschopenky)

Sněmovní tisk: 204

Stav projednávání: 2. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 31. 12. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (přejmenování mateřské a rodičovské dovolené)

Sněmovní tisk: 212

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (rodičovský příspěvek)

Sněmovní tisk: 224

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sleva na pojistném pro zaměstnance žijící ve znevýhodněných lokalitách)

Sněmovní tisk: 246

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zrušení superhrubé mzdy)

Sněmovní tisk: 254

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. následujícího roku po vydání ve sbírce zákonů

Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 205 o zaměstnanosti a důstojné práci pro mír a odolnost

Sněmovní tisk: 277

Stav projednávání: 1. čtení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů (transpozice směrnice)

Sněmovní tisk: 297

Stav projednávání: 2. čtení

Předpokládaná účinnost: Dnem vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 298

Stav projednávání: 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (prodloužení délky základní výměry dovolené)

Sněmovní tisk: 317

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2020

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (etapy zavedení elektronické neschopenky)

Sněmovní tisk: 333

Stav projednávání: 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 352

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2020

Návrh nařízení vlády o úpravě podmínek pro uplatnění dlužných mzdových nároků zaměstnanců zaměstnavatele v platební neschopnosti

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2019 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (zvýšení rodičovského příspěvku)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2020

Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2020

Návrh zákona o lobbování

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2021

Návrh nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2021

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2021

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2021

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Stav projednávání: vláda (připomínkové řízení ukončeno)

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2021

Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2019

Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na zvýšení částek životního a existenčního minima, které jsou určující pro výpočet některých dávek hmotné nouze a státní sociální podpory či výpočet nezabavitelné částky v exekuci, byl předložen vládě. Ministerstvo v něm navrhovalo zvýšení o 11 %, tj. u životního minima jednotlivce mělo jít o nárůst z 3 410 Kč na 3 790 Kč a u částky existenčního minima z 2 200 Kč na 2 440 Kč. Vláda sice předložený návrh projednala, ale neschválila. Z tohoto důvodu zůstaly dané částky na stejné výši jako v loňském roce.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Stav projednávání: vláda (připomínkové řízení ukončeno)

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2019

Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

Stav projednávání: vláda (v připomínkovém řízení)

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh nařízení má provádět některá ustanovení návrhu novely zákona o investičních pobídkách, který je v současné době projednáván Poslaneckou sněmovnou a o němž jsme vás informovali již v předchozích vydáních (sněmovní tisk č. 298).

Konkrétně pak stanovuje bližší parametry investic, které je možné investiční pobídkou podpořit, tj. zpřesňuje všeobecné podmínky pro jednotlivé typy investičních akcí (spočívající v pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v určité hodnotě, vytvoření určitého počtu pracovních míst, určitém podílu činností s vyšší přidanou hodnotou apod.).

Návrh zákona o sociálním podniku

Stav projednávání: vláda (v připomínkovém řízení)

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2020

Návrh zákona by měl nově upravovat postavení a státní podporu sociálních podniků a integračních sociálních podniků - těmito se rozumí fyzické nebo právnické osoby, kterým byl Ministerstvem práce a sociálních věcí udělen příslušný status sociálního podniku, popř. integračního sociálního podniku.

Status sociálního podniku může být přiznán osobám, jejichž podnikání je společensky prospěšné, zejména tím, že přispívá k ochraně životního prostředí, udržitelnému rozvoji, místnímu, kulturnímu nebo sociálnímu rozvoji nebo vzdělanosti. Sociální podnik je ostatně podle návrhu povinen do svého zakladatelského právního jednání (u fyzické osoby do veřejného závazného prohlášení o společensky prospěšné činnosti) zahrnout zásady ochrany životního prostředí při své činnosti. Na hospodaření sociálního podniku se pak vztahují zákonná omezení týkající se nakládání se ziskem.

Integrační sociální podnik je obdobou sociálního podniku, kdy je však povinen zaměstnávat tzv. znevýhodněné osoby (osoby se zdravotní postižením a osoby sociálně znevýhodněné - věkově znevýhodněné osoby, osoby bez vzdělání, osoby se záznamem v rejstříku trestů apod.). Podíl znevýhodněných osob musí dosahovat alespoň 30 % průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců. Integrační sociální podnik má povinnost svým znevýhodněným zaměstnancům zajistit psychosociální podporu spočívající v pomoci se začleněním na trh práce a do společnosti formou poradenství, doprovázení při vyřizování záležitostí nezbytných pro začlenění se na trh práce a posilování společenských vazeb.

Na přiznání statusu by měl být právní nárok po splnění zákonem stanovených podmínek a na základě podané žádosti.

Stát by pak prostřednictvím příslušných ministerstev sociálním podnikům, resp. integračním sociálním podnikům poskytoval podporu, a to zejména ve formě různých dotací, služeb, záruk, zvýhodněných úvěrů, finančních příspěvků nebo vyhrazených veřejných zakázek. Podpora by měla být poskytována zejména na služby poradenství, rekvalifikace, vytváření nových pracovních míst, úhradu provozních nákladů, veřejně prospěšné projekty apod.

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o sociálním podnikání

Stav projednávání: vláda

Mezinárodní smlouvy

Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení

Sněmovní tisk: 165

Stav projednávání: 2. čtení

Změny z roku 2016 k Úmluvě Mezinárodní organizace práce o práci na moři

Sněmovní tisk: 177

Stav projednávání: 1. čtení

Úřad práce ČR

Rekvalifikaci loni absolvovalo téměř 13 tisíc lidí

V souvislosti se začátkem nového roku začíná období statistik a vyhodnocování roku předchozího. Úřad práce zveřejnil dne 30. 1. 2019 na svých webových stránkách zajímavou statistiku, která se týká rekvalifikace.

Během uplynulého roku 2018 se 7 232 uchazečů a zájemců o zaměstnání zúčastnilo některého z rekvalifikačních kurzů, které hradil Úřad práce ČR. Mimoto dalších 5 668 lidí absolvovalo rekvalifikaci zvolenou. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací byly v loňském roce kurzy zaměřené na získání řidičských a profesních průkazů, vč. profesní způsobilosti.

Podle této tiskové zprávy se pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci mezi 40 a 44 lety.

V roce 2018 poskytl Úřad práce na rekvalifikace bezmála 128 milionů Kč.

Zvýšení nezaměstnanosti

Úřad práce pravidelně zveřejňuje informace o vývoji nezaměstnanosti. V prosinci 2018 došlo v návaznosti na postupné ukončování sezónních prací k nárůstu počtu nezaměstnaných oproti předchozímu měsíci o více než 16 tisíc osob (celkem Úřad práce evidoval v prosinci 231 534 uchazečů). Přesto vedl Úřad práce ve své evidenci téměř o 50 tisíc osob méně než v loňském roce. Jedná se o nejnižší prosincovou hodnotu od roku 1996, kdy bylo bez práce 186 339 lidí.

Celý text tiskových zpráv Úřadu práce naleznete na adrese http://portal.mpsv.cz/upcr v sekci Pro média - Tiskové zprávy (Leden).

Evropská unie

Dne 24. ledna 2019 dospěl Evropský parlament a Evropská Rada k předběžné dohodě o klíčových bodech návrhu Evropské komise na novou směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem pro rodiče a pečující osoby. Cílem návrhu je zajistit větší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem (tzv. work life balance) u pracujících rodičů a osob, které pečují o zdravotně znevýhodněné osoby.

Nová směrnice má zejména podpořit muže, aby se spolu s ženami podíleli na rodinných záležitostech, což by mělo ženám usnadnit setrvat na pracovním trhu. Tím by podle Evropské unie mohlo dojít k prolomení zažitých stereotypů, kdy se především žena stará o domácnost a výchovu dětí, a naopak muž zůstává plně pracovat ve svém zaměstnání. K úpravě má konkrétně dojít například v oblasti:

  • otcovské a rodičovské dovolené;
  • osob, které pečují o zdravotně znevýhodněné osoby;
  • flexibilních pracovněprávních vztahů.

Návrh této směrnice budou projednávat členské státy Evropské unie, takže dosud není zřejmé, zda směrnice opravdu bude schválena, případně v jakém znění.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Pracovněprávní aktuality (4. 12. 2018 - 7. 1. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020
Změny v právních předpisech za období od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 13. 11. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Změny v právních předpisech za období od 14. 3. 2019 do 12. 4. 2019
Změny v právních předpisech za období od 16. 4. 2019 do 16. 5. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021

Související otázky a odpovědi

Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Související předpisy

1/2019 Sb. o oborech státní služby
74/2017 Sb.m.s. , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
4/2019 Sb.m.s. , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 74/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
262/2006 Sb., zákoník práce
234/2014 Sb. o státní službě
361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
259/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
92/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
586/1992 Sb. o daních z příjmů
340/2006 Sb. o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)