Pracovněprávní aktuality (4. 12. 2018 - 7. 1. 2019)

Vydáno: 17 minut čtení

(sledované období: 4. 12. 2018 - 7. 1. 2019)

Vyhlášené předpisy

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 273/2018 Sb. dne 7. 12. 2018

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 291/2018 Sb. dne 13. 12. 2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanosti

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 311/2018 Sb. dne 20. 12. 2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí každý rok vyhlašuje výši průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku pro účely zákona o zaměstnanosti. Oproti roku 2017, kdy takto vyhlášená průměrná mzda činila 28 761 Kč, se v období 1. až 3. čtvrtletí roku 2018 zvýšila na 31 225 Kč.

Takto stanovená výše průměrné mzdy je pro oblast pracovního práva a zaměstnanosti klíčová, neboť právě z ní se následně vypočítává zejména maximální výše podpory v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci či příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa.

Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 316/2018 Sb. dne 20. 12. 2018

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 320/2018 Sb. dne 20. 12. 2018

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 321/2018 Sb. dne 20. 12. 2018

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 333/2018 Sb. dne 28. 12. 2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (lékařská posudková služba)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 335/2018 Sb. dne 31. 12. 2018

Nařízení vlády o oborech státní služby

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 1/2019 Sb. dne 7. 1. 2019

Nařízení vlády o oborech státní služby reaguje v praxi na identifikované problémy právní úpravy obsažené v nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby, tj. na určitou nevyváženost některých resortních oborů, ať už jde o jejich věcný rozsah, nebo o počet služebních míst, na nichž je vykonávána služba v tomto oboru, a jednak snižuje stávající počet oborů státní služby. Díky širšímu věcnému rozsahu některých dosud poměrně úzce vymezených oborů státní služby by toto nařízení, s účinností od července 2019, mělo přispět k rozšíření možnosti uplatnění státních zaměstnanců ve státní službě, konkrétně k větší mobilitě a kariérnímu růstu státních zaměstnanců.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání

Vyhlášeno ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 54/2018 Sb. dne 28. 12. 2018

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlásilo ve sbírce mezinárodních smluv své sdělení, v němž informuje o tom, že Parlament České republiky a prezident ratifikovali Úmluvu č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání ze dne 19. června 1981 a že byla ratifikační listina uložena u Mezinárodního úřadu práce. Tato úmluva vstoupila pro Českou republiku v platnost dne 6. prosince 2018.

Úmluva č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání v 8 věcných článcích obecně vymezuje, co se rozumí pojmem kolektivní vyjednávání, co je jeho předmětem a jaká opatření mají být na vnitrostátní úrovni přijata pro jeho podporu.

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zrušení karenční doby)

Sněmovní tisk: 109

Stav projednávání: vráceno Senátem

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2019

O plánovaném zrušení institutu tzv. karenční doby (tedy prvních tří dní, kdy se zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje náhrada mzdy) jsme vás informovali již v minulých vydáních časopisu Práce a mzda. Tento návrh byl po schválení Poslaneckou sněmovnou projednán i v horní komoře Parlamentu České republiky. Senát však svým usnesením tento návrh zákona zamítl. I přes zamítnutí návrhu Senátem může Poslanecká sněmovna tento návrh prosadit. Pro daný návrh však musí "zvednout ruku" již nadpoloviční většina všech poslanců.

O průběhu tohoto návrhu a o tom, zda Poslanecká sněmovna tzv. přehlasuje Senát, vás budeme informovat v některém z dalších vydání.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sněmovní tisk: 132

Stav projednávání: vráceno Senátem s pozměňovacími návrhy

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2019

Senát dále vrátil Poslanecké sněmovně i novelu služebního zákona. Tento zákon má zejména stanovit další požadavky pro profesionalizaci státní služby, větší motivaci státních zaměstnanců k dalšímu profesnímu rozvoji a posílení odpovědnosti představených zaměstnanců. Dále má tato novela rozšířit důvody pro odvolání představených, pružněji zohledňovat změny ve služebním hodnocení či dát nově možnost vládě odvolávat ministerské státní tajemníky na podnět příslušných ministrů. Právě s možností vlády odvolávat ministerské státní tajemníky nesouhlasil Senát, který svým pozměňovacím návrhem navrhuje zamítnutí této části návrhu.

Poslanecká sněmovna může vzít návrh Senátu v potaz, ale i setrvat na svém původním návrhu. Více se o této novele můžete dočíst v příštím čísle.

Návrh zákona o zpracování osobních údajů

Sněmovní tisk: 138

Stav projednávání: schváleno

Předpokládaná účinnost: vyhlášením

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Sněmovní tisk: 139

Stav projednávání: schváleno

Předpokládaná účinnost: vyhlášením

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (příplatek pedagogického pracovníka)

Sněmovní tisk: 159

Stav projednávání: 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (zrušení minimálního vyměřovacího základu u zaměstnanců)

Sněmovní tisk: 162

Stav projednávání: 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006, o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 182

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. ledna roku následujícího po roku jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony (dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání)

Sněmovní tisk: 203

Stav projednávání: 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (odložení zavedení elektronické neschopenky)

Sněmovní tisk: 204

Stav projednávání: 2. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 31. 12. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (přejmenování mateřské a rodičovské dovolené)

Sněmovní tisk: 212

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (rodičovský příspěvek)

Sněmovní tisk: 224

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sleva na pojistném pro zaměstnance žijící ve znevýhodněných lokalitách)

Sněmovní tisk: 246

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zrušení superhrubé mzdy)

Sněmovní tisk: 254

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. následujícího roku po vydání ve sbírce zákonů

Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 205 o zaměstnanosti a důstojné práci pro mír a odolnost

Sněmovní tisk: 277

Stav projednávání: 1. čtení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů (transpozice směrnice)

Sněmovní tisk: 297

Stav projednávání: 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 13. 1. 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 298

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (prodloužení délky základní výměry dovolené)

Sněmovní tisk: 317

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2020

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (etapy zavedení elektronické neschopenky)

Sněmovní tisk: 333

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 352

Stav projednávání: zaslán vládě k vyjádření stanoviska

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2020

Návrh zákona si klade za cíl upravit stanovení vyměřovacího základu pro pojistné v případě, kdy je plátcem pojistného stát. V současné době může být částka vyměřovacího základu upravena nařízením vlády, a to s přihlédnutím k vývoji průměrné mzdy. Tento postup je podle předkladatelů novely nestabilní, jelikož neexistuje pevně dané pravidlo výpočtu tohoto systému, přičemž změny mohou podléhat politickým či společenským tlakům.

Nově by měl být vyměřovací základ pevně stanoven jako 25 % průměrné mzdy vždy za druhé čtvrtletí předchozího kalendářního roku. V takovém případě by docházelo k automatické valorizaci a vláda by danou výši nemusela ad hoc upravovat svým nařízením.

Návrh nařízení vlády o úpravě podmínek pro uplatnění dlužných mzdových nároků zaměstnanců zaměstnavatele v platební neschopnosti

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2019 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (zvýšení rodičovského příspěvku)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2020

Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2020

Návrh zákona o lobbování

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2021

Návrh nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Stav projednávání: vláda (připomínkové řízení ukončeno)

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2020

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Stav projednávání: vláda (připomínkové řízení ukončeno)

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2021

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů

Stav projednávání: vláda (připomínkové řízení ukončeno)

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2021

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Stav projednávání: vláda (připomínkové řízení)

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2021

Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Stav projednávání: vláda (připomínkové řízení)

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2019

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Stav projednávání: vláda (připomínkové řízení)

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2019

V souvislosti s připravovanou novelou insolvenčního zákona se odborné diskuze zaměřily i na výši tzv. nezabavitelné částky, tedy částky, která nesmí být sražena povinnému (zaměstnanci) z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí.

S ohledem na inflaci, a tedy výši cen a příjmů, je podle diskuzí současná částka, nad kterou lze srazit povinnému mzdu bez omezení, stanovena příliš nízko a nemotivuje povinného/dlužníka k dosahování vyšších příjmů za účelem uspokojování jeho věřitelů. Výsledkem je časté vytlačování dlužníků do šedé ekonomiky, která jim umožňuje zvýšit své příjmy.

Předložený návrh zvyšuje hranici částky, nad kterou lze srazit povinnému bez omezení na dvojnásobek součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení (v současnosti činí součet životního minima a normativních nákladů na bydlení).

Vzhledem k tomu, že se rovněž navrhuje, aby se výše uvedené vztahovalo i na řízení (exekuční a insolvenční), která již byla zahájena, může daný návrh pomoci i zaměstnancům, jejichž mzda je již postihována.

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o sociálním podnikání

Stav projednávání: vláda

Mezinárodní smlouvy

Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení

Sněmovní tisk: 165

Stav projednávání: 1. čtení

Změny z roku 2016 k Úmluvě Mezinárodní organizace práce o práci na moři

Sněmovní tisk: 177

Stav projednávání: 1. čtení

Státní úřad inspekce práce

Kontroly agentur práce

Státní úřad inspekce práce v prosinci zveřejnil na svých webových stránkách 4. vydání svého zpravodaje, v němž informuje o své činnosti či praktických problémech ze své aplikační praxe. Mimo problematiku zaměstnávání občanů EU a cizinců či práci ve výškách se pozornost v daném vydání zaměřila na kontroly agenturního zaměstnávání v roce 2018. Kontrolní činnost inspektorátů práce byla na počátku roku zaměřena zejména na to, zda agentury práce, které neposkytly kauci ve výši 500 000 Kč, i nadále, bez jakéhokoliv oprávnění, neprovádějí zprostředkování zaměstnání.

Kontroly se dále věnovaly jak dodržování obecných pracovněprávních podmínek, z nichž nejčastější byla již tradičně kontrola tzv. srovnatelných podmínek zaměstnanců, tak dodržování povinnosti uzavřít se svým odpovědným zástupcem pracovní poměr alespoň v rozsahu 20 hodin týdně.

Státní úřad inspekce práce nadto upozornil, že kontroly agenturního zaměstnávání patří k vůbec k nejčastějším kontrolám, přičemž za neplnění povinností v této oblasti hrozí nejen pokuty, ale v opakovaných případech i odejmutí licence ke zprostředkování zaměstnání.

Celé znění zpravodaje č. 4/2018 naleznete na webových stránkách www.suip.cz.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (8. 1. 2019 - 4. 2. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020
Změny v právních předpisech za období od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 13. 11. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Změny v právních předpisech za období od 14. 3. 2019 do 12. 4. 2019
Změny v právních předpisech za období od 16. 4. 2019 do 16. 5. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021

Související otázky a odpovědi

Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Související předpisy

567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
273/2018 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
291/2018 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
311/2018 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanosti
236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
316/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
320/2018 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
321/2018 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
333/2018 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
335/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1/2019 Sb. o oborech státní služby
106/2015 Sb. o oborech státní služby
54/2018 Sb. o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
262/2006 Sb., zákoník práce
234/2014 Sb. o státní službě
361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
259/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
92/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
586/1992 Sb. o daních z příjmů
340/2006 Sb. o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)