Pracovněprávní aktuality (3. 9. 2019 – 7. 10. 2019)

Vydáno: 16 minut čtení

(sledované období: 3. 9. 2019 – 7. 10. 2019)

Vyhlášené předpisy

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 238/2019 Sb. dne 18. 9. 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím svého sdělení informovalo o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřené mezi Odborovým svazem KOVO a Asociací leteckých a kosmických výrobců na období od 1. 2. 2019 do 31. 12. 2019.

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (zvýšení základní výměry důchodu)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 244/2019 Sb. dne 24. 9. 2019

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o důchodovém pojištění, která má za cíl zlepšit životní úroveň důchodců nad rámec obecných pravidel, a to měsíčně v průměru o 900 Kč. Daný zákon má především pomoci seniorům, kteří mají nižší příjmy a jsou ohroženi chudobou.

Naopak senátní návrh, aby se přidalo dalších tisíc korun měsíčně těm, kteří jsou ve starobním důchodu alespoň 25 let a zároveň nedosáhli věku 85 let, nebyl dolní komorou Parlamentu České republiky schválen.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 247/2019 Sb. dne 24. 9. 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím svého sdělení informovalo také o rozšíření účinnosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2019 uzavřené mezi vyšším odborovým orgánem – Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice, Česko-moravským odborovým sdružením a organizací zaměstnavatelů – Asociací Českého papírenského průmyslu, i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (6. 8. 2019 – 2. 9. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020
Změny v právních předpisech za období od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 13. 11. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Změny v právních předpisech za období od 14. 3. 2019 do 12. 4. 2019
Změny v právních předpisech za období od 16. 4. 2019 do 16. 5. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021

Související otázky a odpovědi

Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Související předpisy

47/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
99/1963 Sb. občanský soudní řád
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
515/2004 Sb. o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců
238/2019 Sb. o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
244/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
247/2019 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně