316/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
316/2018 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. prosince 2018,
kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
V § 3 odst. 3 větě první zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb. a zákona č. 359/2014 Sb., se slovo "2,75násobek" nahrazuje slovem "2,5násobek" a slova "fyzických osob" se nahrazují slovy "na přepočtené počty zaměstnanců".
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.