106/2015 Sb. o oborech státní služby

Schválený:
106/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. dubna 2015
o oborech státní služby
Vláda nařizuje podle § 5 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
 
§ 1
Obory státní služby
Obory státní služby jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
 
§ 2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Nařízení vlády č. 85/2003 Sb., kterým se stanoví obory státní služby.
2. Nařízení vlády č. 4/2015 Sb., kterým se stanoví obor služby.
 
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
 
Příloha 1
Obory státní služby
1. Finance
(zejména fiskální politika, státní rozpočet, státní závěrečný účet, státní pokladna, finanční hospodaření, veřejnosprávní kontrola mimo oblasti spadající do oboru státní služby Audit, správa cen, správa účetnictví, správa dotací a návratných finančních výpomocí)
2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
(zejména daňová politika, rozvoj soustavy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, správa daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, převádění vybraných výnosů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů, oceňování pro potřeby správy daní, daňové poradenství)
3. Audit
(zejména interní audit, veřejnosprávní kontrola podle § 7 zákona o finanční kontrole, audit podle přímo použitelných předpisů Evropské unie, přezkum hospodaření územních samosprávných celků)
4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace
5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím
(zejména ochrana zahraničních investic, členství v mezinárodních finančních a ekonomických organizacích a jejich orgánech, koordinace příjmu zahraniční pomoci, podpora a financování vývozu)
6. Loterie a jiné podobné hry
7. Finanční trh
8. Ekonomická ochrana státu
(zejména zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu)
9. Zahraniční vztahy a služba
(zejména zahraniční politika, diplomatická služba, konzulární služba, rozvojová a humanitární pomoc)
10. Školství, výchova a vzdělávání
11. Mládež, tělovýchova a sport
12. Výzkum, vývoj a inovace
13. Umění
14. Ochrana kulturního dědictví, státní památková péče a péče o sbírky muzejní povahy
15. Kulturně výchovná činnost, správa ve věcech knihovnických a informačních služeb
16. Církve a náboženské společnosti
17. Ochrana práv duševního vlastnictví
18. Média, audiovize, regulace vysílání
19. Nepojistné sociální dávkové systémy
20. Sociální služby a sociální práce
21. Sociálněprávní ochrana dětí a rodinná politika
22. Sociální pojištění
23. Lékařská posudková služba
24. Zaměstnanost
25. Pracovněprávní vztahy
26. Platy, mzdy a jiné odměny za práci
27. Bezpečnost práce
28. Zdravotnictví a ochrana zdraví
29. Legislativa a právní činnost
30. Lidská práva
31. Vnitřní pořádek a bezpečnost státu
32. Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém
33. Systém veřejné správy
(zejména koordinace organizace a výkonu veřejné správy, poskytování informací o činnosti vykonavatelů veřejné správy)
34. Všeobecná vnitřní správa
35. Archivnictví a spisová služba
36. Informační a komunikační technologie
37. Energetika
38. Surovinová politika
39. Průmysl
40. Stavebnictví
(zejména výroba stavebních hmot, výkon činností podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího stanovení harmonizačních podmínek pro uvádění stavebních výrobků na trh, stavební výroba)
41. Licence a jiná povolení v oblasti zahraničního obchodu
42. Podnikání a živnosti
(zejména rozhodování ve věci živnostenského podnikání, správa živnostenského rejstříku, věci malých a středních podnikatelů)
43. Ochrana spotřebitele a trhu
(zejména technická normalizace, metrologie a státní zkušebnictví, ochrana spotřebitele, puncovnictví a zkoušení drahých kovů)
44. Obchod a mezinárodní ekonomické vztahy
(zejména spolupráce s institucemi Evropské unie při výkonu společné obchodní politiky a v otázkách vnitřního trhu Evropské unie, sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních a ekonomických dohod včetně komoditních dohod, realizace obchodní spolupráce s mezinárodními organizacemi a integračními seskupeními)
45. Elektronické komunikace a poštovní služby
46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek
47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy
48. Regionální rozvoj
49. Cestovní ruch
50. Bydlení
51. Územní plánování
52. Stavební řád
53. Zemědělství
54. Lesní hospodářství
55. Myslivost
56. Rybářství a včelařství
57. Vodní hospodářství
58. Potravinářská výroba a péče o potraviny
(zejména bezpečnost potravin)
59. Veterinární péče
60. Rostlinolékařská péče
61. Pozemková správa a krajinotvorba
62. Financování, řízení a sledování Společné zemědělské politiky
63. Zabezpečování obrany státu a správa vojenských újezdů
64. Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerv
65. Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti
66. Doprava
67. Ochrana přírody a krajiny
(zejména ochrana přírody, krajiny a lesa, ochrana ohrožených druhů, ochrana půdy, ochrana nerostných zdrojů a horninového prostředí, geologie)
68. Technická ochrana životního prostředí
(zejména posuzování vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence a integrovaný registr znečišťování, odpadové hospodářství, ochrana vod, environmentální rizika a ekologické škody, geneticky modifikované organismy, ochrana klimatu, ochrana ovzduší, ozonové vrstvy a omezování fluorovaných skleníkových plynů)
69. Státní statistická služba
70. Zeměměřictví a katastr nemovitostí
71. Hornictví, geologie, podzemní stavitelství a výbušniny
72. Průmyslové vlastnictví
73. Hospodářská soutěž, dohled nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí a dohled nad poskytováním veřejné podpory
74. Jaderná bezpečnost, radiační ochrana, správa ve věcech chemických a biologických zbraní
75. Ochrana utajovaných informací
76. Ochrana osobních údajů
77. Odborné zabezpečení činnosti vlády
78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání
79. Evropská politika vlády
  

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (4. 12. 2018 - 7. 1. 2019)