Pracovněprávní aktuality (8. 9. 2021 – 6. 10. 2021)

Vydáno: 21 minut čtení

(sledované období: 8. 9. 2021 – 6. 10. 2021)

Vyhlášené předpisy

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 330/2021 Sb. dne 8. 9. 2021

Ve Sbírce zákonů byla vyhlášena novela zákona o nemocenském pojištění. Změny s účinností od 1. 1. 2022 se týkají otcovské dovolené, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného.

Zákonodárci se rozhodli vyjít vstříc rodičům a přistoupili k prodloužení délky podpůrčí doby, kdy je dávka poskytována, a to z jednoho týdne na dva týdny, což by mělo otcům lépe umožnit podílet se na péči o dítě a chodu domácnosti. Dále došlo novelou k prodloužení šestitýdenního období po narození dítěte o případnou dobu hospitalizace novorozence (jak z důvodu zdravotního stavu dítěte, tak i matky).

Doposud bylo možné dávku ošetřovného (tzv. OČR) čerpat pouze za podmínky, že zaměstnanec žádající o ošetřovné žil s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti (výjimkou byla péče o vlastní děti). Nyní je tato podmínka vyžadována pouze v případě, že ošetřovaná osoba není zaměstnancův příbuzný v přímé linii, sourozenec, manžel, registrovaný partner nebo rodič manžela či registrovaného partnera zaměstnance. U osob ve společné domácnosti se žádný vztah nevyžaduje.

Další novinka se týká i dlouhodobého ošetřovného. Nová úprava v zásadě spočívá v uvolnění podmínek čerpání dlouhodobého ošetřovného:

  • přibyla možnost zažádat o tuto dávku i po propuštění z hospitalizace, a to až do 8 dnů, u ošetřujícího lékaře zařízení lůžkové péče,
  • byla zkrácena doba, po kterou musí být ošetřovaná osoba hospitalizována, a to ze 7 na 4 dny,
  • byla vypuštěna podmínka hospitalizace u péče o lidi v konečném stadiu nevyléčitelné nemoci.

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 329/2021 Sb. dne 8. 9. 2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 323/2021 Sb. dne 8. 9. 2021

Ve Sbírce zákonů byla vyhlášena novela, která obsahuje opatření týkající se výše důchodů. Důchody se od roku 2022 zvýší kromě procentní výměry také o jednotnou pevnou částku 300 Kč. V případě souběhu více důchodů na osobu náleží toto zvýšení

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2021 – 7. 9. 2021)
Pracovněprávní aktuality (7. 10. 2021 – 8. 11. 2021)
Změny v právních předpisech za období od 30. 11. do 10. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23.12. 2021 do 31. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 6. 1. 2022 do 4. 2. 2022
Pracovněprávní aktuality (5. 1. 2022 – 8. 2. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 2. 2022 – 8. 3. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 3. 2022 – 4. 4. 2022)
Pracovněprávní aktuality (5. 4. 2022 – 3. 5. 2022)
Pracovněprávní aktuality (4. 5. 2022 – 8. 6. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2022 – 9. 8. 2022)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2022 – 6. 9. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 9. 2022 – 4. 10. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 12. 2021 – 4. 1. 2022)
Pracovněprávní aktuality (3. 12. 2019 – 9. 1. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 1. 2020 – 6. 2. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 2. 2020 – 5. 3. 2020)
Pracovněprávní aktuality (6. 3. 2020 – 9. 4. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 4. 2020 – 7. 5. 2020)
Pracovněprávní aktuality (8. 5. 2020 – 11. 6. 2020)
Pracovněprávní aktuality (12. 6. 2020 – 6. 8. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 8. 2020 – 10. 9. 2020)

Související otázky a odpovědi

Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
330/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
329/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
323/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců
347/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
352/2021 Sb. o uložení kolektivní dohody vyššího stupně
351/2021 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
356/2021 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022
262/2006 Sb., zákoník práce
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
363/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
99/1963 Sb. občanský soudní řád
586/1992 Sb. o daních z příjmů
108/2006 Sb. o sociálních službách
159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
136/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
589/2006 Sb. , kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
290/1995 Sb. , kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
589/2020 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad