54/2018 Sb. o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

Schválený:
54/2018 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 20. března 2018
o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na léta 2017 - 2018, který byl uzavřen dne 28. 12. 2017 mezi vyšším odborovým orgánem - Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu a organizací zaměstnavatelů - Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazný i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ - NACE s číselným označením 231, 2341 a 2342.
S obsahem Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).
Ministryně:
Ing. Němcová, MBA, v. r.