Pracovněprávní aktuality (8. 10. 2019 – 4. 11. 2019)

Vydáno: 18 minut čtení

 (sledované období: 8. 10. 2019 – 4. 11. 2019)

Vyhlášené předpisy

Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 260/2019 Sb. dne 14. 10. 2019

Vláda stanovila svým nařízením parametry, ze kterých se bude vycházet při výpočtu důchodů v roce 2020. Všeobecný vyměřovací základ za rok 2018 vzrostl na 32 510 Kč (tj. o více než 2 000 Kč). Přepočítací koeficient pro jeho úpravu za rok 2018 činí 1,0715. První redukční hranice pro stanovení výpočtového základu bude v roce 2020 činit 15 328 Kč, druhá redukční hranice poté 139 340 Kč.

Nový limit maximálního možného vyměřovacího základu pro placení pojistného v roce 2020 činí 1 672 080 Kč (v letošním roce činí 1 569 552 Kč).

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu vzroste v roce 2020 na 3 490 Kč. Vedle toho dojde také ke zvýšení procentní výměry důchodů, a to o 5,2 % a o 151 Kč.

Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 261/2019 Sb. dne 14. 10. 2019

Společně se zvýšením důchodů vzrostou příplatky k penzím účastníků odboje a osobám rehabilitovaným. Tyto příplatky se zvýší stejně jako procentní výměra u vyplácených důchodů, tedy rovněž o 5,2 % a pevnou částku 151 Kč.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 270/2019 Sb. dne 29. 10. 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo ve svém sdělení nové výše redukčních hranic, které se v roce 2020 uplatní pro výpočet dávek nemocenského pojištění a také se použijí pro stanovení redukčních hranic pro úpravu náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců. Redukční hranice se na základě sdělení zvýší takto: první redukční hranice z 1 090 Kč na 1 162 Kč, druhá redukční hranice z 1 635 Kč na 1 742 Kč a třetí z 3 270 Kč na 3 484 Kč.

Opatření se také odrazí

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (5. 11. 2019 – 2. 12. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 22. 8. 2019 do 14. 10. 2019
Pracovněprávní aktuality (3. 9. 2019 – 7. 10. 2019)
Pracovněprávní aktuality (6. 8. 2019 – 2. 9. 2019)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2021 – 7. 9. 2021)
Pracovněprávní aktuality (8. 9. 2021 – 6. 10. 2021)
Pracovněprávní aktuality (7. 10. 2021 – 8. 11. 2021)
Pracovněprávní aktuality (9. 11. 2021 – 6. 12. 2021)
Pracovněprávní aktuality (3. 12. 2019 – 9. 1. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 1. 2020 – 6. 2. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 2. 2020 – 5. 3. 2020)
Pracovněprávní aktuality (6. 3. 2020 – 9. 4. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 4. 2020 – 7. 5. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7.1.2016 – 10.2.2016)
Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality (7. 4. 2016 – 4. 5. 2016)
Pracovněprávní aktuality (5. 5. 2016 – 8. 6. 2016)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2016 - 15. 8. 2016)
Pracovněprávní aktuality (16. 8. 2016 – 7. 9. 2016)
Pracovněprávní aktuality (8. 9. 2016 - 5. 10. 2016)
Pracovněprávní aktuality (8. 5. 2020 – 11. 6. 2020)
Pracovněprávní aktuality (12. 6. 2020 – 6. 8. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 8. 2020 – 10. 9. 2020)

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Související předpisy

304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců
260/2019 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020
261/2019 Sb. o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020
270/2019 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020
47/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
99/1963 Sb. občanský soudní řád
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
515/2004 Sb. o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě