1/2019 Sb. o oborech státní služby

Schválený:
1/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2018
o oborech státní služby
Změna: 62/2022 Sb.
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb. a zákona č. 205/2017 Sb.:
 
§ 1
Obory státní služby
Obory státní služby jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
 
§ 2
Přechodná ustanovení
(1) Státní zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení vykonával státní službu v oboru státní služby podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby, uvedeném ve sloupci A přílohy č. 2 k tomuto nařízení, vykonává ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení státní službu v oboru státní služby uvedeném na stejném řádku ve sloupci B přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
(2) Osoba, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení úspěšně vykonala zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb. uvedený ve sloupci A přílohy č. 2 k tomuto nařízení, se dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení považuje za osobu, která úspěšně vykonala zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby uvedený na stejném řádku ve sloupci B přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
 
§ 3
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby, se zrušuje.
 
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.
 
Příl.1
Obory státní služby
I------------------------------------------------------------I---------------I
I         Název oboru státní služby         I  Číselné  I
I                              I  označení  I
I                              I oboru státní I
I                              I  služby   I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Finance                          I    1    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní  I    2    I
I hry                            I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Audit                           I    3    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace      I    4    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím       I    5    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Finanční trh                        I    6    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Ekonomická ochrana státu                  I    7    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Zahraniční vztahy a služba                 I    8    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Školství, mládež a tělovýchova               I    9    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Výzkum, vývoj a inovace                  I   10    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Kultura, církve a náboženské společnosti          I   11    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Média, audiovize, regulace vysílání            I   12    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Nepojistné sociální dávkové systémy            I   13    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Sociální služby, sociální práce a sociálně-právní ochrana I   14    I
I dětí, rodinná politika                   I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Sociální pojištění                     I   15    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Lékařská posudková služba                 I   16    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Zaměstnanost                        I   17    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Pracovněprávní vztahy                   I   18    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Platy, mzdy a jiné odměny za práci             I   19    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Bezpečnost práce                      I   20    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Zdravotnictví a ochrana zdraví               I   21    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Legislativa a právní činnost                I   22    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Lidská práva                        I   23    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Vnitřní pořádek a bezpečnost státu             I   24    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný     I   25    I
I záchranný systém                      I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa      I   26    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Archivnictví a spisová služba               I   27    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Informační a komunikační technologie            I   28    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Energetika                         I   29    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Hornictví, geologie, podzemní stavitelství, výbušniny a  I   30    I
I surovinová politika                    I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Průmysl                          I   31    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Stavebnictví                        I   32    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Obchod, licence a mezinárodní ekonomické vztahy      I   33    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Podnikání a živnosti                    I   34    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Ochrana spotřebitele a trhu                I   35    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Elektronické komunikace a poštovní služby         I   36    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek      I   37    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské   I   38    I
I strukturální, investiční a obdobné fondy          I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Regionální rozvoj                     I   39    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Cestovní ruch                       I   40    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Bydlení, územní plánování a stavební řád          I   41    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Zemědělství a rostlinolékařská péče            I   42    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Lesní hospodářství, myslivost, rybářství a včelařství   I   43    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Vodní hospodářství                     I   44    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Potravinářská výroba a péče o potraviny          I   45    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Veterinární péče                      I   46    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Pozemková správa a krajinotvorba              I   47    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Financování, řízení a sledování Společné zemědělské    I   48    I
I politiky                          I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Obrana                           I   49    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních  I   50    I
I hmotných rezerv                      I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Doprava                              I   51    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Ochrana přírody a krajiny                 I   52    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Technická ochrana životního prostředí           I   53    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Státní statistická služba                 I   54    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Zeměměřictví a katastr nemovitostí             I   55    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Ochrana průmyslového vlastnictví, autorských práv a práv  I   56    I
I souvisejících                       I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Ochrana hospodářské soutěže a dozor nad zadáváním     I   57    I
I veřejných zakázek                     I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Jaderná bezpečnost, radiační ochrana, správa ve věcech   I   58    I
I chemických a biologických zbraní              I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Ochrana utajovaných informací               I   59    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Ochrana osobních údajů                   I   60    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Odborné zabezpečení činnosti vlády             I   61    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Evropská politika vlády                  I   62    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů I   63    I
I státních zaměstnanců                    I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
 
Příl.2
Převodní tabulka oborů státní služby
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I   A Obory státní služby podle   I   B Obory státní služby podle   I
I   nařízení vlády č. 106/2015 Sb.  I   nařízení vlády č. 1/2019 Sb.   I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Finance               I Finance               I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Daně, poplatky a jiná obdobná    I Daně, poplatky a jiná obdobná    I
I peněžitá plnění           I peněžitá plnění a hazardní hry    I
I--------------------------------------I                   I
I Loterie a jiné podobné hry      I                   I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Audit                I Audit                I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Hospodaření s majetkem státu a jeho I Hospodaření s majetkem státu a jeho I
I privatizace             I privatizace             I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Finanční a ekonomická spolupráce se I Finanční a ekonomická spolupráce se I
I zahraničím              I zahraničím              I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Finanční trh             I Finanční trh             I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Ekonomická ochrana státu       I Ekonomická ochrana státu       I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Zahraniční vztahy a služba      I Zahraniční vztahy a služba      I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Školství, výchova a vzdělávání    I Školství, mládež a tělovýchova    I
I--------------------------------------I                   I
I Mládež, tělovýchova a sport     I                   I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Výzkum, vývoj a inovace       I Výzkum, vývoj a inovace       I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Umění                I Kultura, církve a náboženské     I
I--------------------------------------I společnosti             I
I Ochrana kulturního dědictví, státní I                   I
I památková péče a péče o sbírky    I                   I
I muzejní povahy            I                   I
I--------------------------------------I                   I
I Kulturně výchovná činnost, správa ve I                   I
I věcech knihovnických a informačních I                   I
I služeb                I                   I
I--------------------------------------I                   I
I Církve a náboženské společnosti   I                   I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Média, audiovize, regulace vysílání I Média, audiovize a regulace vysílání I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Nepojistné sociální dávkové systémy I Nepojistné sociální dávkové systémy I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Sociální služby a sociální práce   I Sociální služby, sociální práce,   I
I--------------------------------------I sociálně-právní ochrana dětí a    I
I Sociálněprávní ochrana dětí a    I rodinná politika           I
I rodinná politika           I                   I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Sociální pojištění          I Sociální pojištění          I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Lékařská posudková služba      I Lékařská posudková služba      I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Zaměstnanost             I Zaměstnanost             I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Pracovněprávní vztahy        I Pracovněprávní vztahy        I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Platy, mzdy a jiné odměny za práci  I Platy, mzdy a jiné odměny za práci  I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Bezpečnost práce           I Bezpečnost práce           I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Zdravotnictví a ochrana zdraví    I Zdravotnictví a ochrana zdraví    I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Legislativa a právní činnost     I Legislativa a právní činnost     I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Lidská práva             I Lidská práva             I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Vnitřní pořádek a bezpečnost státu  I Vnitřní pořádek a bezpečnost státu  I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Krizové řízení, ochrana obyvatelstva I Krizové řízení, ochrana obyvatelstva I
I a integrovaný záchranný systém    I a integrovaný záchranný systém    I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Systém veřejné správy        I Systém veřejné správy a všeobecná  I
I--------------------------------------I vnitřní správa            I
I Všeobecná vnitřní správa       I                   I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Archivnictví a spisová služba    I Archivnictví a spisová služba    I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Informační a komunikační technologie I Informační a komunikační technologie I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Energetika              I Energetika              I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Surovinová politika         I Hornictví, geologie, podzemní    I
I--------------------------------------I stavitelství, výbušniny a surovinová I
I Hornictví, geologie, podzemní    I politika               I
I stavitelství a výbušniny       I                   I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Průmysl               I Průmysl               I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Stavebnictví                 I Stavebnictví             I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Licence a jiná povolení v oblasti  I Obchod, licence a mezinárodní    I
I zahraničního obchodu         I ekonomické vztahy          I
I--------------------------------------I                   I
I Obchod a mezinárodní ekonomické   I                   I
I vztahy                I                   I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Podnikání a živnosti         I Podnikání a živnosti         I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Ochrana spotřebitele a trhu     I Ochrana spotřebitele a trhu     I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Elektronické komunikace a poštovní  I Elektronické komunikace a poštovní  I
I služby                I služby                I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Veřejné investování a zadávání    I Veřejné investování a zadávání    I
I veřejných zakázek          I veřejných zakázek          I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Společné evropské politiky podpory a I Společné evropské politiky podpory a I
I pomoci, evropské strukturální,    I pomoci a evropské strukturální,   I
I investiční a obdobné fondy      I investiční a obdobné fondy      I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Regionální rozvoj          I Regionální rozvoj          I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Cestovní ruch            I Cestovní ruch            I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Bydlení               I Bydlení, územní plánování a stavební I
I--------------------------------------I řád                 I
I Územní plánování           I                   I
I--------------------------------------I                   I
I Stavební řád             I                   I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Zemědělství             I Zemědělství a rostlinolékařská péče I
I--------------------------------------I                   I
I Rostlinolékařská péče        I                   I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Lesní hospodářství          I Lesní hospodářství, myslivost,    I
I--------------------------------------I rybářství a včelařství        I
I Myslivost              I                   I
I--------------------------------------I                   I
I Rybářství a včelařství        I                   I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Vodní hospodářství          I Vodní hospodářství          I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Potravinářská výroba a péče o    I Potravinářská výroba a péče o    I
I potraviny              I potraviny              I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Veterinární péče           I Veterinární péče           I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Pozemková správa a krajinotvorba   I Pozemková správa a krajinotvorba   I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Financování, řízení a sledování   I Financování, řízení a sledování   I
I Společné zemědělské politiky     I Společné zemědělské politiky     I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Zabezpečování obrany státu a správa I Obrana                I
I vojenských újezdů          I                   I
I--------------------------------------I                   I
I Obranná standardizace, katalogizace I                   I
I a státní ověřování jakosti      I                   I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Hospodářská opatření pro krizové   I Hospodářská opatření pro krizové   I
I stavy a správa státních hmotných   I stavy a správa státních hmotných   I
I rezerv                I rezerv                I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Doprava               I Doprava               I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Ochrana přírody a krajiny      I Ochrana přírody a krajiny      I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Technická ochrana životního     I Technická ochrana životního     I
I prostředí              I prostředí              I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Státní statistická služba      I Státní statistická služba      I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Zeměměřictví a katastr nemovitostí  I Zeměměřictví a katastr nemovitostí  I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Ochrana práv duševního vlastnictví  I Ochrana průmyslového vlastnictví,  I
I--------------------------------------I autorských práv a práv souvisejících I
I Průmyslové vlastnictví        I                   I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Hospodářská soutěž, dohled nad    I Ochrana hospodářské soutěže a dozor I
I zadáváním veřejných zakázek a    I nad zadáváním veřejných zakázek   I
I koncesí a dohled nad poskytováním  I                   I
I veřejné podpory           I                   I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Jaderná bezpečnost, radiační     I Jaderná bezpečnost, radiační ochrana I
I ochrana, správa ve věcech chemických I a správa ve věcech chemických a   I
I a biologických zbraní        I biologických zbraní         I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Ochrana utajovaných informací    I Ochrana utajovaných informací    I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Ochrana osobních údajů        I Ochrana osobních údajů        I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Odborné zabezpečení činnosti vlády  I Odborné zabezpečení činnosti vlády  I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Evropská politika vlády       I Evropská politika vlády       I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Organizační věci státní služby a   I Organizační věci státní služby a   I
I správa služebních vztahů státních  I správa služebních vztahů státních  I
I zaměstnanců, příslušníků       I zaměstnanců, příslušníků       I
I bezpečnostních sborů a vojáků z   I bezpečnostních sborů a vojáků    I
I povolání               I                   I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
Vybraná ustanovení novel
Čl.III nařízení vlády č. 62/2022 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Státní zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení vykonával státní službu v oboru státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, vykonává ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení státní službu v oboru státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců.
2. Úspěšně vykonaná zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení považuje za úspěšně vykonanou zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců.