273/2018 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
273/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. listopadu 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 111 odst. 2 a § 112 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
Čl.I
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., nařízení vlády č. 452/2009 Sb., nařízení vlády č. 246/2012 Sb., nařízení vlády č. 210/2013 Sb., nařízení vlády č. 204/2014 Sb., nařízení vlády č. 233/2015 Sb., nařízení vlády č. 336/2016 Sb., nařízení vlády č. 337/2016 Sb. a nařízení vlády č. 286/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se číslo "73,20" nahrazuje číslem "79,80" a číslo "12 200" se nahrazuje číslem "13 350".
2. V § 3 odstavec 1 zní:
"(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:
---------------------------------------------------------------
Skupina prací       Nejnižší úroveň zaručené mzdy
            ---------------------------------------
             v Kč za hodinu    v Kč za měsíc 
---------------------------------------------------------------
  1.             79,80      13 350
---------------------------------------------------------------  
  2.             88,10      14 740
---------------------------------------------------------------
  3.             97,30      16 280
---------------------------------------------------------------
  4.            107,40      17 970
---------------------------------------------------------------
  5.            118,60      19 850
---------------------------------------------------------------
  6.            130,90      21 900
---------------------------------------------------------------
  7.            144,50      24 180
---------------------------------------------------------------
  8.            159,60      26 700
---------------------------------------------------------------.".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.