Pracovněprávní aktuality (5. 10. 2022 – 8. 11. 2022)

Vydáno: 25 minut čtení

(sledované období: 5. 10. 2022 – 8. 11. 2022)

Vyhlášené předpisy

Vyhláška o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 296/2022 Sb. dne 7. 10. 2022

Tato vyhláška nahrazuje současnou vyhlášku o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích. Změny jsou spíše jen legislativně-technického charakteru.

Nově vyhláška stanovuje:

 • podmínky pro poskytnutí dalšího hlavního jídla;
 • minimální dobu výkonu práce pro poskytnutí hlavního jídla u zaměstnanců konajících práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;
 • možnost zajištění stravování poskytováním stravovacích poukázek.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 303/2022 Sb. dne 11. 10. 2022

Nařízení vlády v reakci na současnou situaci, kdy v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině dochází k omezování či přerušování dodávek zemního plynu a ke zvyšování cen dalších energií, mění přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek na pracovišti tak, že:

 • pro třídu práce I minimální teplota na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou činí 18 °C (kanceláře),
 • pro třídu práce IIa minimální teplota na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou činí 16 °C,
 • pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa u optimální teploty 22 °C pro třídu I a optimální 20 °C pro třídu práce IIa je možná záporná odchylka v nastavení vytápění až 4 °C,
 • výsledná teplota v šatnách činí 18 °C,
 • výsledná teplota v umývárnách činí 19 °C,
 • výsledná teplota ve sprchách činí 19 °C, a
 • výsledná teplota na záchodech činí 15 °C.

K 1. 7. 2024 dojde opět k navrácení se ke stavu před 12. 10. 2022 (tedy před účinností tohoto nařízení vlády).

Nařízení vlády o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 308/2022 Sb. dne 14. 10. 2022

Nařízení vlády umožňuje podat žádost na zastupitelských úřadech o oprávnění k pobytu za účelem studia těm občanům Ukrajiny, kterým byla udělena dočasná ochrana v jiném členském státě EU nebo o ni v jiném členském státě EU požádali.

Nařízení vlády o změnách nařízení vlády v oblasti pracovní migrace

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 321/2022 Sb. dne 27. 10. 2022

Změny přinášené tímto nařízením vlády se s účinností od 1. 11. 2022 dotknou:

 • nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žád

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (7. 9. 2022 – 4. 10. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 11. 2022 – 6. 12. 2022)
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 23. 11. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 17. 12. 2019 do 20. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020
Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020
Změny v právních předpisech za období od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 4. 2020 do 19. 5. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 19. 10. 2017 do 7. 12. 2017

Související předpisy

118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
234/2014 Sb. o státní službě
329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
325/1999 Sb. o azylu
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
329/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
500/2004 Sb. správní řád
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců
276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
224/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
296/2022 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
303/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
308/2022 Sb. o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
321/2022 Sb. o změnách nařízení vlády v oblasti pracovní migrace
220/2019 Sb. o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
291/2019 Sb. o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
245/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
319/2022 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2023
320/2022 Sb. , kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce