245/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

Schválený:
245/2021 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. června 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
Změna: 321/2022 Sb.
Vláda nařizuje podle § 31a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb.:
Čl.I
V § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví, se slova "zastupitelském úřadu České republiky v Kyjevě" nahrazují slovy "generálním konzulátu České republiky ve Lvově".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 291/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 291/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.III
Účinnost
1. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.
2. Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2025.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.