291/2019 Sb. o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

Schválený:
291/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. října 2019
o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
Změna: 245/2021 Sb.
Změna: 321/2022 Sb.
Vláda nařizuje podle § 31a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb.:
 
§ 1
Počty žádostí
(1) Maximální počet žádostí o mimořádné pracovní vízum, které lze podat v rámci období jednoho kalendářního měsíce na zastupitelském úřadu, činí 125.
(2) Žádosti o mimořádné pracovní vízum se podávají na generálním konzulátu České republiky ve Lvově.
 
§ 2
Státní příslušnost žadatele
Žádost o mimořádné pracovní vízum podle § 1 jsou oprávněni podat státní příslušníci Ukrajiny.
 
§ 3
Vymezení ekonomických činností zaměstnavatele
Mimořádné pracovní vízum lze vydat pouze pro zaměstnání, které spadá do oddílů ekonomických činností zaměstnavatele podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)1) označené kódem a názvem
a) 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti,
b) 02 Lesnictví a těžba dřeva,
c) 10 Výroba potravinářských výrobků, nebo
d) 11 Výroba nápojů.
 
§ 4
Pracovní pozice žadatele
Pracovní pozice žadatele o mimořádné pracovní vízum musí spadat mezi druhy prací označené v Klasifikaci zaměstnání (CZ-ISCO)2) kódem a názvem
a) 51649 Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci,
b) 61 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství,
c) 621 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech,
d) 723 Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických),
e) 751 Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci,
f) 752 Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci,
g) 816 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků,
h) 817 Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru,
i) 8183 Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování,
j) 83221 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní služby),
k) 834 Obsluha pojízdných zařízení,
l) 921 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství, nebo
m) 93292 Pomocní dělníci ve výrobě.
 
§ 5
Zaměstnavatel
(1) Zaměstnavatelem žadatele na území České republiky může být pouze účastník vládou schváleného programu "Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví".
(2) Zaměstnavatelem žadatele nesmí být agentura práce.
 
§ 6
Termín podání žádosti
Žádost o mimořádné pracovní vízum lze podat do 31. prosince 2025.
 
§ 7
Přechodné ustanovení
Řízení o žádosti o udělení mimořádného pracovního víza podané do 31. prosince 2025, o které nebylo k tomuto dni pravomocně rozhodnuto, se dokončí podle tohoto nařízení.
 
§ 8
Účinnost
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.
(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2025.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II nařízení vlády č. 245/2021 Sb.
Přechodné ustanovení
Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 291/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 291/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
1) Sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).
2) Sdělení Českého statistického úřadu č. 206/2010 Sb., o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), ve znění pozdějších sdělení.