296/2022 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích

Schválený:
296/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 30. září 2022
o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích
Ministerstvo financí stanoví podle § 69 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 609/2020 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje náklady na stravování a jejich úhradu v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích. Organizační složky státu a příspěvkové organizace jsou zaměstnavatelem (dále jen "zaměstnavatel").
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) strávníkem
1. zaměstnanec v pracovním poměru,
2. státní zaměstnanec,
3. příslušník bezpečnostního sboru ve služebním poměru,
4. voják z povolání,
5. soudce,
6. žák nebo student, který u zaměstnavatele vykonává činnost, která je praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou, pokud není jeho stravování zajištěno podle jiného právního předpisu,
b) místem výkonu práce místo
1. sjednané v pracovní smlouvě,
2. služebního působiště,
3. pravidelného výkonu služby,
4. výkonu funkce soudce, nebo
5. sjednané ve smlouvě o zajištění praktického vyučování u žáků a studentů,
c) příspěvkovou organizací příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu nebo příspěvková organizace, k níž plní organizační složka státu funkci zřizovatele.
Stravování zabezpečované prostřednictvím vlastních zařízení
 
§ 3
(1) U zaměstnavatele, který zajišťuje stravování ve vlastním stravovacím zařízení, tvoří náklady na stravování
a) náklady na hlavní jídla,
b) náklady na doplňková jídla a nápoje, jsou-li doplňková jídla nebo nápoje nabízeny,
c) náklady na provoz.
(2) Náklady na hlavní jídla se pro účely této vyhlášky rozumí náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných hlavních jídel.
(3) Náklady na doplňková jídla a nápoje se pro účely této vyhlášky rozumí náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných doplňkových jídel nebo nápojů.
(4) Náklady na provoz se pro účely této vyhlášky rozumí provozní náklady na přípravu podávaných hlavních jídel, doplňkových jídel a nápojů.
 
§ 4
(1) Náklady na hlavní jídla a náklady na doplňková jídla a nápoje zaměstnavatel hradí z výnosů ze stravování, které jsou tvořeny
a) úhradami od strávníků nebo úhradami od fyzických osob podle § 5 odst. 3 nebo zaměstnanců podle § 5 odst. 4 a
b) příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen "příspěvek z fondu"), je-li poskytován.
(2) Náklady na provoz hradí zaměstnavatel v plné výši. Je-li zaměstnavatel organizační složkou státu, hradí náklady na provoz ze státního rozpočtu. Je-li zaměstnavatel příspěvkovou organizací, hradí náklady na provoz na vrub nákladů hlavní činnosti.
(3) Strávník hradí u
a) hlavního jídla pořizovací cenu surovin, sníženou o příspěvek z fondu, je-li poskytován (dále jen "snížená úhrada"),
b) doplňkového jídla nebo nápoje náklady na spotřebované suroviny.
(4) Příspěvek z fondu může činit až celou částku nákladů podle odstavce 3 písm. a), kterou by jinak hradil strávník.
(5) O nákladech a výnosech podle odstavce 1 účtuje zaměstnavatel na příslušných účtech nákladů a výnosů. K jejich hrazení a přijímání zřizuje zaměstnavatel, je-li organizační složkou státu, samostatný běžný účet stravování.
 
§ 5
(1) Zaměstnavatel poskytuje strávníkovi za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo v den, ve kterém strávník vykonává práci pro zaměstnavatele alespoň 3 hodiny v místě podle § 2 písm. b).
(2) Umožňuje-li to kolektivní smlouva, kolektivní dohoda nebo vnitřní předpis, může zaměstnavatel strávníkovi poskytnout v daném dni za sníženou úhradu další hlavní jídlo, pokud tento strávník vykonává práci pro zaměstnavatele déle než 11 hodin v daném dni v místě podle § 2 písm. b). Do této doby se započítává přestávka v práci, kterou je zaměstnavatel povinen tomuto strávníkovi poskytnout podle jiného právního předpisu upravujícího výkon jeho práce.
(3) Umožňuje-li to kolektivní smlouva, kolektivní dohoda nebo vnitřní předpis, může zaměstnavatel poskytnout za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo v den též fyzické osobě, která u něj před odchodem do starobního důchodu, nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovala jako zaměstnanec v pracovním poměru, jako státní zaměstnanec, jako příslušník bezpečnostního sboru, jako voják z povolání nebo jako soudce. Ustanovení § 4 odst. 3 a 4 platí obdobně.
(4) Umožňuje-li to kolektivní smlouva, kolektivní dohoda nebo vnitřní předpis, může zaměstnavatel zaměstnancům činným u něj na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr poskytovat v den, ve kterém pro něj tento zaměstnanec vykonává práci, jedno hlavní jídlo za úhradu ve výši nákladů na hlavní jídlo. Kolektivní smlouva, kolektivní dohoda nebo vnitřní předpis mohou stanovit minimální dobu výkonu práce v daném dni nutnou pro poskytnutí hlavního jídla; tato doba však musí činit alespoň 3 hodiny. Ustanovení § 4 odst. 3 písm. b) platí obdobně.
 
§ 6
(1) Před zahájením provozu vlastního stravovacího zařízení nebo při potřebě zvýšení zásob může zaměstnavatel, je-li organizační složkou státu, převést na samostatný běžný účet stravování prostředky ze státního rozpočtu. Tyto prostředky zaměstnavatel, je-li organizační složkou státu, vrátí na příjmový účet státního rozpočtu při trvalém snížení stavu zásob, nebo neprodleně po ukončení činnosti vlastního stravovacího zařízení.
(2) Poskytuje-li zaměstnavatel jídla na základě smlouvy o stravování jinému zaměstnavateli nebo jiné osobě, musí sjednaná cena jídla krýt veškeré náklady na stravování. Je-li zaměstnavatel organizační složkou státu, převede z částky, kterou obdržela na základě smlouvy o stravování, část odpovídající nákladům na provoz na příjmový účet státního rozpočtu.
(3) U zaměstnavatelů v působnosti jednoho správce kapitoly státního rozpočtu nemusí při postupu podle odstavce 2 sjednaná cena hlavního jídla krýt náklady na provoz.
 
§ 7
Stravování zabezpečované ve vlastním zařízení jiným zaměstnavatelem nebo jinou osobou
(1) Jsou-li příprava a výdej jídel zajišťovány ve vlastním stravovacím zařízení zaměstnavatele jiným zaměstnavatelem nebo jinou osobou a náklady na provoz jsou hrazeny z rozpočtu organizační složky státu, nebo na vrub nákladů hlavní činnosti příspěvkové organizace, použijí se § 4 až 6 obdobně.
(2) V jiném případě smluvního zajištění stravování než podle odstavce 1 se postupuje podle § 9 obdobně.
Stravování zabezpečované prostřednictvím jiného zaměstnavatele nebo jiné osoby
 
§ 8
(1) U zaměstnavatele zajišťujícího stravování na základě smlouvy s jiným zaměstnavatelem nebo jinou osobou tvoří náklady na stravování cena za poskytnutou službu sjednaná ve smlouvě.
(2) Zajistit stravování podle odstavce 1 lze i poskytováním stravovacích poukázek.
 
§ 9
(1) Na úhradě nákladů na stravování podle § 8 se podílí zaměstnavatel a strávník.
(2) Zaměstnavatel uhradí z nákladů podle odstavce 1 nejvýše 55 %. Úhrada zaměstnavatele však může činit nejvýše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin podle právního předpisu upravujícího cestovní náhrady.
(3) Strávník uhradí nejméně 45 % nákladů podle odstavce 1. Zaměstnavatel může strávníkovi poskytnout příspěvek z fondu, a to až do výše částky, kterou by strávník jinak hradil.
(4) Zaměstnavatel poskytuje strávníkovi za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo v den, ve kterém strávník vykonává práci pro zaměstnavatele alespoň 3 hodiny v místě podle § 2 písm. b).
(5) Umožňuje-li to kolektivní smlouva, kolektivní dohoda nebo vnitřní předpis, může zaměstnavatel strávníkovi poskytnout v daném dni za sníženou úhradu další hlavní jídlo, pokud tento strávník vykonává práci pro zaměstnavatele déle než 11 hodin v daném dni v místě podle § 2 písm. b). Do této doby se započítává přestávka v práci, kterou je zaměstnavatel povinen tomuto strávníkovi poskytnout podle jiného právního předpisu upravujícího výkon jeho práce.
(6) Náklady podle odstavce 2 a náklady spojené s dovozem a výdejem jídel v případě dovážení jídel do vlastní výdejny hradí zaměstnavatel. Je-li zaměstnavatel organizační složkou státu, hradí tyto náklady ze státního rozpočtu. Je-li zaměstnavatel příspěvkovou organizací, hradí tyto náklady na vrub nákladů hlavní činnosti.
 
§ 10
Zvláštní ustanovení
(1) Je-li stravování zajišťováno a hrazeno podle § 3 až 7, může zaměstnavatel zajišťovat a hradit stravování podle § 8 a 9 pouze
a) strávníkovi, kterému nelze jinak zajistit stravu odpovídající jeho zdravotnímu stavu; požadavek na zajištění této stravy musí být doložen písemným lékařským potvrzením vystaveným příslušným odborným lékařem s doporučeným typem stravování,
b) strávníkovi, jde-li o odběr hlavního jídla, popřípadě dalšího hlavního jídla, který spadá do doby, kdy vlastní stravovací zařízení jídla nevydává, nebo
c) v období, kdy je vlastní stravovací zařízení mimo provoz.
(2) Je-li stravování zajišťováno a hrazeno podle § 8 a 9, může být zajišťováno a hrazeno na základě smlouvy s více zaměstnavateli nebo jinými osobami.
(3) V případech podle odstavce 1 může být poskytován peněžitý příspěvek na stravování podle § 69 odst. 4 rozpočtových pravidel. V takovém případě nelze zajišťovat a hradit stravování podle § 8 a 9.
(4) Pokud má zaměstnavatel více místně oddělených pracovišť, postupuje pro každé takové pracoviště podle odstavců 1 až 3 samostatně. Místně odděleným pracovištěm se rozumí také jiné dohodnuté místo.
 
§ 11
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích.
2. Vyhláška č. 99/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích.
3. Vyhláška č. 354/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění vyhlášky č. 99/2006 Sb.
4. Vyhláška č. 335/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyhláška č. 129/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.