Pracovněprávní aktuality (7. 9. 2022 – 4. 10. 2022)

Vydáno: 23 minut čtení

Vyhlášené předpisy

Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 276/2022 Sb. dne 27. 9. 2022

Nařízení vlády stanovuje částku příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který je poskytován zaměstnavatelům, se kterými Úřad práce České republiky uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, za třetí kalendářní čtvrtletí roku 2022 ze stávajících 13 600 Kč na 14 200 Kč.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2022 Sb. dne 30. 9. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím svého sdělení informuje o uložení Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství ze dne 15. května 2020, který byl uzavřen dne 18. července 2022 mezi Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice, Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství a Českou asociací podnikatelů v lesním hospodářství.

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 289/2022 Sb. dne 30. 9. 2022

Mimo navýšení částky měsíčních normativních nákladů na bydlení pro období do 31. 12. 2022 pro bydlení v bytech užívaných na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy, toto nařízení vlády dále novelizuje také nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).

Zde nově stanovuje, že pro výpočet základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, nebo částky, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy (vypočtené podle § 279 odst. 1 věta první občanského soudního řádu) bez omezení, se z částky stanovené v nařízení vl

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2022 – 6. 9. 2022)
Pracovněprávní aktuality (5. 10. 2022 – 8. 11. 2022)
Změny v právních předpisech za období od 30. 11. do 10. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23.12. 2021 do 31. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 6. 1. 2022 do 4. 2. 2022
Pracovněprávní aktuality (5. 1. 2022 – 8. 2. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 2. 2022 – 8. 3. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 3. 2022 – 4. 4. 2022)
Pracovněprávní aktuality (5. 4. 2022 – 3. 5. 2022)
Pracovněprávní aktuality (4. 5. 2022 – 8. 6. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2022 – 9. 8. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 12. 2021 – 4. 1. 2022)
Pracovněprávní aktuality (3. 12. 2019 – 9. 1. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 1. 2020 – 6. 2. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 2. 2020 – 5. 3. 2020)
Pracovněprávní aktuality (6. 3. 2020 – 9. 4. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 4. 2020 – 7. 5. 2020)
Pracovněprávní aktuality (8. 5. 2020 – 11. 6. 2020)
Pracovněprávní aktuality (12. 6. 2020 – 6. 8. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 8. 2020 – 10. 9. 2020)

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Související předpisy

276/2022 Sb. o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
285/2022 Sb. o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
289/2022 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů
99/1963 Sb. občanský soudní řád
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
290/2022 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023
291/2022 Sb. o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023
236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
234/2014 Sb. o státní službě
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
284/1995 Sb. , kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
325/1999 Sb. o azylu
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci