308/2022 Sb. o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

Schválený:
308/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. října 2022
o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
Změna: 79/2023 Sb.
Změna: 455/2023 Sb.
Vláda nařizuje podle § 5a odst. 2 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Ustanovení § 5a odst. 1 věty první zákona se nevztahuje na žádost o
a) udělení
1. krátkodobého víza, je-li žadatel rodinným příslušníkem občana Evropské unie podle § 15a odst. 1 nebo 2 zákona o pobytu cizinců na území České republiky a takového občana doprovází nebo následuje,
2. dlouhodobého víza za účelem rodinným,
3. diplomatického nebo zvláštního víza podle § 40 zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
4. dlouhodobého víza, je-li žadatel rodinným příslušníkem držitele diplomatického nebo zvláštního víza podle § 40 zákona o pobytu cizinců na území České republiky, nebo
5. mimořádného pracovního víza podle § 31a zákona o pobytu cizinců na území České republiky, pobývá-li žadatel na Ukrajině,
b) vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
1. společného soužití rodiny na území podle § 42a zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
2. vědeckého výzkumu podle § 42f zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
3. výkonu zaměstnání podle § 42g zákona o pobytu cizinců na území České republiky podávanou občanem Ukrajiny, který je účastníkem vládou schváleného programu a zároveň mu nebyla Českou republikou udělena dočasná ochrana nebo mezinárodní ochrana, nebo
4. výkonu zaměstnání podle § 42i nebo 42k zákona o pobytu cizinců na území České republiky podávanou občanem Ukrajiny, kterému nebyla Českou republikou udělena dočasná ochrana nebo mezinárodní ochrana,
c) udělení oprávnění k pobytu za účelem studia podle § 64 písm. a) a d) zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
d) udělení oprávnění k pobytu, je-li pobyt žadatele v zájmu České republiky, nebo
e) vydání povolení k trvalému pobytu cizinci s prokázaným českým původem, žijícímu v zahraničí, podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců na území České republiky.
 
§ 2
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem, kterým pozbývá platnosti § 5a zákona.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr zahraničních věcí:
Bc. Lipavský v. r.