126/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
126/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. dubna 2016,
kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace
Čl.I
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 588/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 52/2012 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Tento zákon rovněž stanoví pravidla pro částečný přístup k regulovaným činnostem a uznávání odborného výcviku vykonaného v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci.".
2. V § 1 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 2i zrušuje.
3. V § 2 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " ; stanovené podmínky musí být přiměřené a nezbytné pro ochranu zájmů chráněných jinými právními předpisy.".
4. V § 3 odst. 1 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:
"i) domovským členským státem členský stát, ve kterém uchazeč získal odbornou kvalifikaci pro výkon předmětné činnosti, nebo členský stát, ve kterém uchazeč předmětnou činnost vykonává nebo vykonával. Pro účely posuzování jiné způsobilosti se domovským členským státem rozumí členský stát, v němž předmětnou činnost uchazeč naposledy vykonával nebo jehož je uchazeč státním příslušníkem,
j) hostitelským členským státem členský stát, kde se uchazeč hodlá trvale usadit za účelem výkonu předmětné činnosti, nebo členský stát, v němž uchazeč hodlá pouze dočasně nebo příležitostně poskytovat služby,".
Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno k).
5. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až r), která znějí:
"l) odbornou praxí skutečný a právními předpisy dovolený výkon předmětné činnosti v členském státě, a to výkon předmětné činnosti konaný v pracovněprávním vztahu po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo s tím souměřitelný výkon předmětné činnosti konaný v pracovněprávním vztahu po kratší pracovní dobu nebo konaný na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nebo s tím souměřitelný výkon předmětné činnosti konaný osobou samostatně výdělečně činnou,
m) odborným výcvikem doba odborné praxe vykonané pod dohledem, pokud to představuje podmínku přístupu k předmětné činnosti, přičemž tuto praxi je možné absolvovat v průběhu nebo po skončení vzdělávání završeného získáním diplomu nebo vysvědčení,
n) evropským profesním průkazem elektronický doklad, který buď potvrzuje, že uchazeč splnil všechny nutné podmínky pro dočasný nebo příležitostný výkon předmětné činnosti nebo dokládá uznání odborné kvalifikace pro účely usazení,
o) celoživotním vzděláváním veškeré všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, neformální vzdělávání a informální učení vedoucí ke zlepšení znalostí, dovedností a schopností, včetně profesní etiky,
p) evropským systémem přenosu a shromažďování kreditů nebo kredity ECTS kreditní systém ve vysokoškolském vzdělávání používaný v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání,
q) systémem IMI systém pro výměnu informací o vnitřním trhu určený ke správní spolupráci mezi příslušnými orgány členských států navzájem a příslušnými orgány členských států a Komisí,
r) částečným přístupem možnost uznávacího orgánu uznat v konkrétních případech kvalifikaci pouze pro oddělitelnou samostatnou část regulované činnosti.".
6. V § 4 se na konci textu odstavců 1 a 2 doplňují slova " , který může být rovněž vyjádřen odpovídajícím počtem kreditů ECTS".
7. V § 4 odst. 3 písmeno b) zní:
"b) regulované vzdělávání nebo v případě regulované činnosti vzdělávání a přípravu se zvláštní strukturou, s kompetencemi, které jsou širší než u úrovně podle odstavce 4 a ekvivalentní kompetencím u vzdělávání a přípravy podle písmene a), poskytuje-li srovnatelnou odbornou úroveň a připravuje-li na srovnatelnou úroveň povinností a funkcí, je-li dále tento doklad doprovázen potvrzením příslušného orgánu členského státu původu.".
Poznámka pod čarou č. 2m se zrušuje.
8. V § 4 odstavec 4 zní:
"(4) Dokladem o dosažené kvalifikaci druhého stupně se pro účely tohoto zákona rozumí doklad o dosažené kvalifikaci vydaný příslušným orgánem nebo institucí členského státu původu, který prokazuje, že jeho držitel
a) po úspěšném ukončení středního vzdělávání absolvoval další vzdělávání a přípravu, která není součástí vzdělávání a přípravy vedoucí k vydání dokladu o dosažené kvalifikaci třetího až pátého stupně, ve vzdělávací instituci nebo v zaměstnání a případně zkušební praxi nebo praxi pod dohledem vyžadovanou jako doplněk tohoto vzdělávání a přípravy, nebo
b) úspěšně absolvoval odborné střední vzdělávání a případně další zkušební praxi nebo praxi pod dohledem vyžadovanou jako doplněk odborného vzdělávání ve střední škole nebo v konzervatoři.".
9. V § 4 odst. 5 písm. c) se za slovo "nebo" vkládá slovo "všeobecné".
10. V § 4 odst. 7 úvodní části ustanovení se za slovo "doklad" vkládají slova "nebo soubor dokladů".
11. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 7a
Uznávání odborného výcviku
(1) Pokud je přístup k regulované činnosti v České republice podmíněn dokončením odborného výcviku, uznávací orgán při posuzování žádosti o povolení výkonu této regulované činnosti uzná odborný výcvik absolvovaný v jiném členském státě, a popřípadě zohlední odborný výcvik absolvovaný ve třetí zemi, jestliže jsou v souladu s pravidly podle odstavce 2. Uznávací orgán může prováděcím právním předpisem nebo stavovským předpisem stanovit přiměřené omezení rozsahu části odborného výcviku, jež může být prováděna v zahraničí a bude uznána v České republice.
(2) Uznání odborného výcviku nenahrazuje požadavky na absolvování zkoušky, kterou je podmíněn přístup k dané činnosti.
(3) Uznávací orgán stanoví prováděcím právním předpisem nebo stavovským předpisem pravidla uznávání odborných výcviků absolvovaných v jiném členském státě nebo ve třetí zemi.".
12. V § 8 odst. 1 písm. a) se slova "a který je nejméně stejného stupně nebo o jeden stupeň nižší než doklad o dosažené kvalifikaci vyžadovaný v České republice" zrušují.
13. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova "2 let" nahrazují slovy "1 roku" a slova " , a který je nejméně stejného stupně nebo o jeden stupeň nižší než doklad o dosažené kvalifikaci vyžadovaný v České republice" se zrušují.
14. V § 8 odst. 1 písm. c) se slova "nejméně druhého stupně" a slova " , je-li tento doklad nejméně stejného stupně nebo o jeden stupeň nižší než doklad o dosažené kvalifikaci vyžadovaný v České republice" zrušují.
15. V § 8 odstavec 2 zní:
"(2) Odchylně od odstavce 1 a § 10 může uznávací orgán odmítnout přístup k regulovanému povolání a jeho výkon držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci prvního stupně podle § 4 odst. 5, když je v České republice vyžadován k výkonu tohoto povolání doklad o dosažené kvalifikaci pátého stupně podle § 4 odst. 1.".
16. § 9 se včetně nadpisu zrušuje.
17. V § 10 odst. 1 se slova "2 až 4" nahrazují slovy "4 až 6" a na konci textu odstavce se doplňují slova " , není-li dále stanoveno jinak".
18. V § 10 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Po osobě, která získala odbornou kvalifikaci prvního stupně podle § 4 odst. 5 a žádá o uznání své odborné kvalifikace, pokud je v České republice požadovaná kvalifikace čtvrtého stupně podle § 4 odst. 2, může uznávací orgán požadovat splnění kompenzačního opatření ve formě adaptačního období nebo rozdílové zkoušky, případně adaptačního období a rozdílové zkoušky.
(3) Po osobě, která získala kvalifikaci druhého stupně podle § 4 odst. 4 a žádá o uznání své odborné kvalifikace, pokud je v České republice požadovaná kvalifikace pátého stupně podle § 4 odst. 1, může uznávací orgán požadovat splnění kompenzačního opatření ve formě adaptačního období nebo rozdílové zkoušky.".
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.
19. V § 10 odst. 4 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
20. V § 10 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova " , pokud nebude využita možnost částečného přístupu k výkonu regulované činnosti podle § 24h".
21. V § 10 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova "1 a 2" nahrazují slovy "1 až 4".
22. V § 10 odst. 5 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
23. V § 10 odstavec 6 zní:
"(6) Uznávací orgán splnění kompenzačního opatření nepožaduje a uzná odbornou kvalifikaci uchazeče, pokud je podstatný rozdíl v obsahu vzdělávání a přípravy vyrovnán znalostmi, dovednostmi a schopnostmi, které uchazeč nabyl během výkonu předmětné činnosti nebo celoživotního vzdělávání v jakémkoli členském státě nebo třetí zemi a které byly za účelem uznání jeho odborné kvalifikace potvrzeny příslušným orgánem členského státu původu.".
Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje.
24. V § 11 odst. 1 se za slova "odstavci 2" vkládají slova "a v § 10 odstavcích 2 a 3".
25. V § 14 odst. 1 se za slova "rozumí zkouška" vkládají slova "odborných znalostí, dovedností a schopností uchazeče".
26. V § 14 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Uznávací orgán zajistí, aby měl uchazeč možnost absolvovat rozdílovou zkoušku do 6 měsíců od vydání rozhodnutí podle odstavce 3.".
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
27. V § 14 odst. 5 se za slovo "jazyce" vkládají slova "a její obsah zohledňuje skutečnost, že uchazeč je osobou kvalifikovanou k výkonu povolání v domovském členském státě nebo v členském státě původu" a slova "rozdílové zkoušky, nejvýše však 5 000 Kč, hradí uchazeč" se nahrazují slovy "rozdílové zkoušky hradí uchazeč a nesmí přesáhnout výši 6 500 Kč".
28. Za § 18 se vkládají nové § 19 a 19a, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 19
Uznávání na základě společného rámce odborné přípravy
(1) Stanoví-li to přímo použitelný předpis Evropské unie, nebo rozhodne-li tak Komise, přiznává uznávací orgán dokladu o odborné kvalifikaci získanému prokázáním splnění společného rámce odborné přípravy stejné účinky jako dokladům o odborné kvalifikaci vydávaným pro příslušnou činnost v České republice.
(2) Odstavec 1 se nepoužije, pokud
a) v České republice není vzdělávací zařízení, které by poskytovalo vzdělávání ve společném rámci odborné přípravy,
b) používání společného rámce odborné přípravy by mohlo mít nepříznivý dopad na vzdělávací soustavu v České republice, nebo
c) mezi společným rámcem odborné přípravy a vzděláváním v České republice jsou podstatné rozdíly a při postupu podle odstavce 1 by mohl uchazeč výkonem předmětné činnosti vážně ohrozit veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost, zdraví a bezpečnost příjemců služeb nebo životní prostředí.
(3) Výjimky podle odstavce 2 stanoví pro regulované činnosti v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie nebo rozhodnutí Komise ministerstvo vyhláškou. Uplatnění výjimky podle věty první oznámí centrum pro uznávání odborných kvalifikací spolu s odůvodněním Komisi do 6 měsíců od přijetí přímo použitelného předpisu, nebo od rozhodnutí Komise.
 
§ 19a
Uznávání na základě společné závěrečné zkoušky z odborné přípravy
(1) Stanoví-li to přímo použitelný předpis, nebo rozhodne-li tak Komise, opravňuje úspěšné vykonání společné závěrečné zkoušky z odborné přípravy v jiném členském státě osobu, která zkoušku absolvovala, k výkonu příslušné činnosti v České republice za podmínek, které platí pro osoby splňující odbornou způsobilost pro výkon dané činnosti v České republice.
(2) Odstavec 1 se nepoužije, pokud
a) používání společných závěrečných zkoušek odborné přípravy neposkytuje s ohledem na rizika příjemců služby na území České republiky dostatečnou záruku, nebo
b) použití společných závěrečných zkoušek odborné přípravy by v České republice mohlo podstatně snížit zájem o příslušné povolání.
(3) Výjimky podle odstavce 2 stanoví pro regulované činnosti v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie nebo rozhodnutí Komise ministerstvo vyhláškou. Uplatnění výjimky podle věty první oznámí centrum pro uznávání odborných kvalifikací spolu s odůvodněním Komisi do 6 měsíců od přijetí přímo použitelného předpisu, nebo rozhodnutí Komise.".
29. V § 20 odst. 5 se slova "peněžním ústavem" nahrazují slovy "zahraniční bankou nebo pojišťovnou".
30. V § 21 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:
"(2) U držitele evropského profesního průkazu podle § 24f nebo rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle § 24 může uznávací orgán provést ověření jazykových znalostí, pokud
a) má vykonávaná činnost vliv na bezpečnost a zdraví osob, nebo
b) existují důvodné pochybnosti o dostatečné znalosti českého jazyka držitele ve vztahu k odborným činnostem, které zamýšlí vykonávat.
Uznávací orgán stanoví prováděcím právním předpisem nebo stavovským předpisem úroveň požadované znalosti českého jazyka k výkonu činností, u nichž dojde k jejímu ověření.
(3) Každé znalosti českého jazyka musí být přiměřené činnosti, jež má být vykonávána. Uchazeč má právo podat do 15 dnů námitky proti výsledku ověření u uznávacího orgánu. O námitkách rozhoduje ten, kdo stojí v čele uznávacího orgánu.
(4) V případě, že uznávací orgán ověřením zjistí, že znalost českého jazyka osoby podle odstavce 2 není dostatečná pro výkon předmětné činnosti, může pozastavit tuto činnost až do doby doplnění potřebné znalosti českého jazyka. Uznávací orgán zároveň stanoví termín příštího ověření znalosti českého jazyka.".
31. V § 22 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "žádosti" vkládají slova "kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem".
32. V § 22 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
33. Za § 24 se vkládají nové § 24a až 24h, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 24a
Evropský profesní průkaz
(1) Uznávací orgán vydává evropský profesní průkaz na základě žádosti přijaté v systému IMI. Uznávací orgán dále přijímá od žadatelů v České republice žádosti o vydání evropského profesního průkazu, zadává je do systému IMI a zajišťuje související činnosti.
(2) Uznávací orgán jako orgán hostitelského členského státu
a) vydává evropský profesní průkaz pro usazení s účinky rozhodnutí podle § 24,
b) vydává evropský profesní průkaz pro dočasný a příležitostný výkon předmětné činnosti s vlivem na život, zdraví nebo bezpečnost osob s účinky rozhodnutí o ověření kvalifikace podle § 36b,
c) přijímá evropský profesní průkaz z jiného členského státu s účinky oznámení podle § 36a pro dočasný či příležitostný výkon předmětné činnosti.
(3) Uznávací orgán jako orgán domovského členského státu
a) vydává evropský profesní průkaz pro dočasný či příležitostný výkon předmětné činnosti bez vlivu na život, zdraví nebo bezpečnost osob,
b) přijímá žádost o evropský profesní průkaz pro usazení a dočasný či příležitostný výkon předmětné činnosti s vlivem na život, zdraví nebo bezpečnost osob s účinky osvědčení podle § 29a, zadává ji do systému IMI a zajišťuje související činnosti.
(4) Není-li stanoveno jinak, komunikuje uznávací orgán ve věcech evropského profesního průkazu s orgány jiných členských států a s žadateli prostřednictvím systému IMI.
(5) Evropský profesní průkaz se vydává v systému IMI elektronickou formou a obsahuje údaje nezbytné pro zjištění práva jeho držitele na výkon předmětné činnosti, pro kterou byl vydán, a to příjmení, jména, datum a místo narození, povolání, dosaženou kvalifikaci žadatele a režim její platnosti v případě časových omezení, informaci o příslušném vydávajícím orgánu, číslo průkazu, bezpečnostní prvky a údaje o platném průkazu totožnosti. Údaje týkající se odborné praxe, kterou držitel evropského profesního průkazu získal, nebo o kompenzačních opatřeních, která absolvoval, jsou vedeny v souboru systému IMI.
(6) Požádá-li držitel evropského profesního průkazu vydaného podle odstavce 2 o odstranění souboru systému IMI spojeného s evropským profesním průkazem, vydá uznávací orgán rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle § 24 nebo o ověření odborné kvalifikace podle § 36b.
 
§ 24b
Žádost o evropský profesní průkaz a vytvoření souboru systému IMI
(1) Osoba kvalifikovaná k výkonu předmětné činnosti, pro niž byl v souladu s § 24a zaveden evropský profesní průkaz, může požádat o evropský profesní průkaz prostřednictvím elektronického nástroje poskytovaného Komisí, který vytvoří pro žadatele soubor systému IMI. Žádost o evropský profesní průkaz může být uznávacímu orgánu doručena také v listinné podobě; v takovém případě uznávací orgán vytvoří pro žadatele soubor v systému IMI na základě údajů z žádosti.
(2) Do jednoho týdne od přijetí žádosti potvrdí uznávací orgán žadateli její přijetí, a v případě, že žádost neobsahuje všechny doklady stanovené přímo použitelným předpisem, nebo rozhodnutím Komise, stanoví žadateli přiměřenou lhůtu k jejímu doplnění.
(3) Uznávací orgán nevyžaduje k žádosti doložení dokladů, které jsou již v souboru žadatele v systému IMI obsaženy a jsou v době posuzování žádosti platné.
(4) Uznávací orgán ověří, zda jsou veškeré potřebné doklady, které byly vydány v České republice, platné a pravé, popřípadě, zda je žadatel v České republice oprávněně usazen. V případě pochybností může uznávací orgán vyzvat žadatele k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů.
 
§ 24c
Evropský profesní průkaz pro dočasný nebo příležitostný výkon regulované činnosti vydaný v České republice jako domovském státě
(1) Uznávací orgán do tří týdnů ode dne, kdy prostřednictvím systému IMI obdržel úplnou žádost o vydání evropského profesního průkazu podle § 24a odst. 3 písm. a), ověří žádost a přiložené doklady a vydá evropský profesní průkaz. Uznávací orgán neprodleně předá evropský profesní průkaz příslušným orgánům v každém hostitelském státě, v němž podle údajů v žádosti hodlá žadatel dočasně či příležitostně vykonávat regulovanou činnost, a vyrozumí o tom žadatele.
(2) Lhůta uvedená v odstavci 1 větě první začíná běžet dnem obdržení chybějících dokladů, nebo marným uplynutím lhůty pro zaslání výzvy podle § 24b odst. 2.
(3) Držitel evropského profesního průkazu může požádat o rozšíření jeho platnosti na další členské státy. Pokud hodlá držitel evropského profesního průkazu pokračovat v poskytování služeb po dobu delší, než je 18 měsíců od jeho vydání, uvědomí o tom uznávací orgán. V obou případech držitel rovněž vyrozumí uznávací orgán o podstatných změnách údajů v souboru systému IMI, které může uznávací orgán požadovat v souladu s přímo použitelným předpisem nebo rozhodnutím Komise. Uznávací orgán předá aktualizovaný profesní průkaz hostitelským státům.
 
§ 24d
Evropský profesní průkaz pro dočasný nebo příležitostný výkon regulované činnosti v České republice jako hostitelském státě
(1) Po dobu 18 měsíců ode dne, kdy domovský členský stát, jiný než Česká republika, předal jím vydaný evropský profesní průkaz uznávacímu orgánu, se považuje výkon předmětné činnosti za oznámený podle § 36a.
(2) Pokud poskytovatel hodlá v dočasném či příležitostném výkonu předmětné činnosti pokračovat a oznámil tuto skutečnost domovskému členskému státu, jinému než Česká republika, může ve výkonu činnosti pokračovat po dobu dalších 18 měsíců, jestliže domovský členský stát oznámí tuto skutečnost uznávacímu orgánu prostřednictvím systému IMI. Lhůta se počítá ode dne předání oznámení příslušným orgánem domovského členského státu, jiného než Česká republika.
(3) Pro evidenci údajů o poskytovateli platí ustanovení § 36a odst. 6 a 9 obdobně.
 
§ 24e
Žádost o evropský profesní průkaz pro usazení nebo dočasný a příležitostný výkon předmětné činnosti s vlivem na život, zdraví nebo bezpečnost osoby přijatá v České republice jako domovském státě
(1) Uznávací orgán do 1 měsíce ode dne, kdy prostřednictvím systému IMI obdržel žádost o vydání evropského profesního průkazu pro usazení nebo pro dočasný či příležitostný výkon regulované činnosti s vlivem na život, zdraví nebo bezpečnost osob, u nichž se v hostitelském státě uvedeném v žádosti ověřuje odborná způsobilost před prvním poskytnutím služby, v případě, že je tato žádost úplná, ověří žádost a přiložené doklady.
(2) Lhůta uvedená v odstavci 1 začíná běžet dnem obdržení chybějících dokladů, nebo marným uplynutím lhůty pro zaslání výzvy podle § 24b odst. 2.
(3) Neprodleně poté, co ověří žádost a přiložené doklady, uznávací orgán předá žádost prostřednictvím systému IMI příslušnému orgánu hostitelského státu uvedeného v žádosti a současně o tom uvědomí žadatele.
(4) Žádost příslušného orgánu hostitelského státu o dodatečné informace nebo o přiložení ověřené kopie dokladu vyřídí uznávací orgán do 2 týdnů od podání žádosti.
 
§ 24f
Evropský profesní průkaz pro usazení nebo dočasný a příležitostný výkon předmětné činnosti s vlivem na život, zdraví nebo bezpečnost osob vydaný v České republice jako hostitelském státě
(1) Uznávací orgán po přijetí žádosti o vydání evropského profesního průkazu pro usazení nebo pro dočasný či příležitostný výkon regulované činnosti s vlivem na život, zdraví nebo bezpečnost osob, u nichž se ověřuje odborná způsobilost před prvním poskytnutím služeb, postoupené příslušným orgánem domovského státu žadatele jiného, než je Česká republika, si může vyžádat od žadatele, popřípadě od příslušného orgánu domovského členského státu, dodatečné informace nebo může požádat o předložení dokladu. Pokud neobdrží informace nebo doklady nezbytné pro vydání evropského profesního průkazu, žádost zamítne, jinak vydá evropský profesní průkaz nebo uloží žadateli kompenzační opatření.
(2) V případech uvedených v § 18, 19 a 19a uznávací orgán vydá evropský profesní průkaz podle odstavce 1 do 1 měsíce ode dne přijetí žádosti předané domovským členským státem, nebo žádost zamítne.
(3) V případech uvedených v § 10 a 36b uznávací orgán do 2 měsíců ode dne přijetí žádosti předané domovským členským státem vydá evropský profesní průkaz podle odstavce 1, nebo rozhodne o tom, že uloží žadateli kompenzační opatření nebo žádost zamítne.
(4) Uznávací orgán může prodloužit lhůty pro vydání evropského profesního průkazu stanovené v odstavcích 2 a 3 o 2 týdny, pokud je nezbytné zejména z důvodů souvisejících s veřejným zdravím nebo bezpečností příjemců služeb. O prodloužení lhůt a jeho odůvodnění informuje žadatele. Toto prodloužení může být jednou opakováno.
(5) Pokud uznávací orgán nerozhodne ve lhůtách podle odstavců 2 a 3 nebo ve lhůtách prodloužených v souladu s odstavcem 4, nebo neuspořádá rozdílovou zkoušku podle § 14, je evropský profesní průkaz považován za vydaný a je prostřednictvím systému IMI zaslán žadateli.
 
§ 24g
Zpracování a přístup k údajům týkajícím se evropského profesního průkazu
(1) Ministerstvo doplňuje do souborů systému IMI údaje související se zákazem nebo omezením výkonu předmětné činnosti držitele evropského profesního průkazu a tyto údaje aktualizuje, neaktuální údaje odstraňuje. Ministerstvo neprodleně vyrozumí o těchto úkonech držitele evropského profesního průkazu a příslušné orgány, které mají k souboru systému IMI přístup. Tím nejsou dotčeny povinnosti výstrahy podle § 30a.
(2) Postup podle odstavce 1 se týká pouze údajů o
a) totožnosti držitele evropského profesního průkazu,
b) předmětné činnosti,
c) orgánu nebo soudu, který rozhodl o omezení nebo zákazu,
d) rozsahu omezení nebo zákazu a
e) době, po kterou omezení nebo zákaz platí.
(3) Příslušný uznávací orgán informuje držitele evropského profesního průkazu na jeho žádost o obsahu souboru systému IMI.
(4) Při vydání evropského profesního průkazu a dále každé 2 roky informuje uznávací orgán držitele průkazu o jeho právech souvisejících se zpracováním osobních údajů v systému IMI. V případě, že původní žádost o evropský profesní průkaz byla podána elektronicky, je tato připomínka zasílána prostřednictvím systému IMI.
(5) Uznávací orgán poskytuje součinnost osobám, které prokáží právní zájem, a orgánům veřejné správy požadujícím ověření platnosti a obsahu evropského profesního průkazu osoby, která vůči nim tento průkaz uplatňuje.
 
§ 24h
Částečný přístup
(1) Uznávací orgán vydá rozhodnutí o částečném přístupu k výkonu odborné činnosti, pokud jsou splněny tyto podmínky:
a) uchazeč je plně způsobilý vykonávat v domovském členském státě odbornou činnost, k jejímuž výkonu se v České republice snaží získat částečný přístup,
b) rozdíly mezi odbornou činností vykonávanou v souladu se zákonem v domovském členském státě a regulovanou činností v České republice jsou takové, že by uplatnění kompenzačních opatření podle § 10 a následujících znamenalo požadovat po žadateli absolvování celého programu vzdělávání a odborné přípravy v České republice, aby měl v rámci něho přístup k celé regulované činnosti, a
c) odbornou činnost lze oddělit od ostatních činností, které v České republice spadají pod regulovanou činnost; uznávací orgán při tom zohlední, zda odborná činnost může být samostatně prováděna v domovském členském státě.
(2) Částečný přístup podle odstavce 1 může být odmítnut z naléhavých důvodů obecného zájmu, kterými jsou zejména nežádoucí dopady na život, zdraví nebo bezpečnost osob.
(3) Žádosti podané za účelem usazení v České republice se posuzují v souladu s hlavou II.
(4) Žádosti podané za účelem poskytování dočasných a příležitostných služeb v České republice, které se týkají odborných činností s důsledky pro ochranu života, zdraví nebo bezpečnosti, se posuzují v souladu s hlavou VIII.
(5) Po vydání rozhodnutí o částečném přístupu se odborná činnost vykonává pod profesním označením domovského členského státu. Osoby, které využívají částečný přístup, sdělí příjemcům služeb rozsah svého oprávnění k výkonu činnosti.".
34. V § 26 odst. 2 se slovo "služebního" zrušuje.
35. V § 28 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , které pro tento účel a plnění úkolů podle odstavce 2 zřizuje centrum pro uznávání odborných kvalifikací".
36. V § 28 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a podporuje jednotné uplatňování předpisů Evropské unie v oblasti uznávání odborných kvalifikací".
37. V § 28 odst. 2 se na konci textu písmene i) doplňují slova "a o zrušených či zmírněných požadavcích na výkon regulovaných činností v České republice v souladu s § 29 odst. 2 písm. l)".
38. V § 28 odst. 2 písmeno l) zní:
"l) pro účely informování Komise shromažďuje informace podstatné pro uplatňování systému uznávání odborné kvalifikace, zejména vede seznam povolání regulovaných na území České republiky, obsahující činnosti, jež každé povolání pokrývá, a seznam regulovaného vzdělávání a odborné přípravy včetně odborné přípravy se zvláštní strukturou; ve lhůtě 6 měsíců od zavedení nové regulované činnosti nebo nových požadavků u profesí již regulovaných v České republice o tom informuje Komisi.".
39. V § 28 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:
"m) posuzuje návrhy společných rámců odborné přípravy a společných závěrečných zkoušek odborné přípravy předloženými k projednání Komisí,
n) vyměňuje si informace a osvědčené postupy s ostatními členskými státy pro účely optimalizace nepřetržitého profesního rozvoje v členských státech a o uplatňování kompenzačních opatření podle § 10 a následujících.".
40. V § 28 odst. 3 se slovo " , který" nahrazuje slovy "a jeho zástupce, kteří".
41. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní:
 
"§ 28a
(1) Ministerstvo využívá k výkonu své působnosti podle tohoto zákona
a) ze základního registru obyvatel
1. příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. adresu místa pobytu,
4. datum a místo narození,
5. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
6. čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,
b) z informačního systému evidence občanských průkazů
1. jméno, popřípadě jména, příjmení,
2. číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
c) z informačního systému evidence cestovních dokladů
1. jméno, popřípadě jména, příjmení,
2. číslo cestovního dokladu.
(2) Z údajů uvedených v odstavci 1 lze v konkrétním případě použít jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Na žádost uznávacího orgánu, zpracovávajícího žádost o vydání evropského profesního průkazu, ministerstvo prostřednictvím systému IMI ověří údaje uvedené v odstavci 1.".
42. V § 29 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) přijímá žádosti o vydání evropského profesního průkazu a vydává evropský profesní průkaz,".
Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena c) až k).
43. V § 29 odst. 2 se za písmeno j) vkládají nová písmena k) a l), která znějí:
"k) je oprávněn vyžádat si pro účely vydání rozhodnutí podle § 24, pro účely vydání evropského profesního průkazu podle § 24a až 24g, pro účely vydání osvědčení podle § 29a nebo pro účely výmazu podle § 30a odst. 7 výpis z evidence Rejstříku trestů; žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup; pro tyto účely si rovněž může od soudu nebo jiného orgánu vyžádat kopii rozhodnutí majících vliv na rozsah oprávnění k výkonu regulované činnosti,
l) provádí vyhodnocování požadavků na výkon regulovaných činností zejména z hlediska omezení přístupu k určitému povolání pouze pro osoby, které jsou odborně kvalifikovány, včetně používání profesních označení a s ohledem na naléhavé důvody obecného zájmu, které jsou přiměřené pro dosažení sledovaného cíle a nepřesahují míru nezbytně nutnou z hlediska nediskriminace,".
Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno m).
44. V § 29a odst. 1 písm. a) a v § 38 odst. 1 se slova "§ 10 odst. 3 písm. a)" nahrazují slovy "§ 10 odst. 5 písm. a)".
45. V § 30 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "a probíhá zejména prostřednictvím systému IMI".
46. V § 30 odst. 3 se za písmeno m) vkládá nové písmeno n), které zní:
"n) o tom, že uchazeči byl pozastaven nebo zakázán výkon předmětné činnosti,".
Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno o).
47. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 30a
Výstražný mechanismus
(1) Soud nebo jiný orgán veřejné moci zašle nejpozději v den následující po dni jeho vykonatelnosti ministerstvu opis rozhodnutí, kterým se na území České republiky úplně nebo částečně omezuje nebo zakazuje výkon činnosti
a) lékaře,
b) zubního lékaře,
c) všeobecné sestry,
d) farmaceuta,
e) porodní asistentky,
f) veterinárního lékaře,
g) dalších zdravotnických pracovníků neuvedených v písmenech a) až e), kteří získávají způsobilost k výkonu zdravotnického povolání za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími podmínky pro získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání, nebo
h) v regulovaných povoláních týkajících se vzdělávání nezletilých včetně péče o děti a předškolní výchovy.
(2) Soud zašle ministerstvu rozhodnutí, jímž byl příslušník regulovaného povolání pravomocně odsouzen za padělání nebo pozměnění dokladů o dosažené kvalifikaci, a to nejpozději v den následující po dni jeho vykonatelnosti.
(3) Ministerstvo informuje do 3 dnů od vykonatelnosti prostřednictvím výstražného upozornění v systému IMI příslušné orgány všech ostatních členských států o rozhodnutí podle odstavců 1 nebo 2, včetně totožnosti osoby, které se rozhodnutí týká.
(4) Soud nebo jiný orgán veřejné moci zašle v den následující po dni vykonatelnosti ministerstvu opis rozhodnutí, kterým došlo na území České republiky ke změně omezení nebo zákazu činnosti vyplývajícího z rozhodnutí podle odstavce 1. Ministerstvo neprodleně informuje prostřednictvím výstražného upozornění v systému IMI příslušné orgány všech ostatních členských států o změnách podle věty první.
(5) Ministerstvo do 3 dnů ode dne vykonatelnosti rozhodnutí informuje příslušníka regulovaného povolání písemnou formou o odeslání výstražného upozornění.
(6) V případě, že je informování ostatních členských států prostřednictvím výstražného upozornění v systému IMI ze strany ministerstva napadeno osobou, které se toto upozornění týká, ministerstvo uvede u výstražného upozornění, že toto je předmětem řízení vyvolaného dotyčným příslušníkem regulovaného povolání.
(7) Údaje týkající se upozornění mohou být v systému IMI zpracovány pouze po dobu jejich platnosti. Ministerstvo vymaže upozornění nejpozději do 3 dnů
a) od nabytí právní moci zrušujícího rozhodnutí,
b) po ukončení zákazu nebo omezení uvedených v odstavci 1,
c) po zahlazení odsouzení, nebo
d) ode dne, kdy nastala skutečnost, na jejímž základě se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.".
48. V § 32 odst. 1 se za slova "§ 24" vkládají slova "a 36b, nebo v případě důvodných pochybností o skutečnostech uvedených v oznámení podle § 36a, nebo pro vydání evropského profesního průkazu podle § 24a a následujících".
49. V § 36a odst. 2 se slova "že v členském státě původu" nahrazují slovy "že v jednom nebo více členských státech" a slova "2 let" se nahrazují slovy "1 roku".
50. V § 36a odst. 8 se za slovo "opětovně" vkládají slova " , s výjimkou případů podle § 24c odst. 3".
51. V § 36b odst. 3 se na konci písmene a) slovo " , nebo" nahrazuje tečkou a písmeno b) se zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).
52. V § 36b odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo "osob" vkládají slova "a nelze jej nahradit odbornou praxí poskytovatele služeb ani znalostmi, dovednostmi a schopnostmi, které poskytovatel služeb nabyl celoživotním vzděláváním a které za tímto účelem potvrdil příslušný subjekt,".
53. V § 36b odst. 4 písm. a) se slova "rozhodnutím uchazeči oznámí, že" nahrazují slovy "rozhodne o tom, že uchazeč".
54. V § 37 odst. 3 se slova "§ 3 odst. 1 písm. i)" nahrazují slovy "§ 3 odst. 1 písm. k)".
55. V § 38 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Uznávací orgán může vyhláškou nebo stavovským předpisem stanovit přiměřené omezení rozsahu odborného výcviku, jenž může být prováděn v zahraničí. Uznávací orgán může vyhláškou nebo stavovským předpisem stanovit pravidla organizace uznávání odborných výcviků absolvovaných v jiném členském státě nebo ve třetí zemi.".
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
56. V § 38a odst. 1 písm. a) se slova "tímto nebo zvláštním zákonem" nahrazují slovy "§ 27".
57. V § 38a odst. 1 písm. b) se slova "tímto nebo zvláštním zákonem" nahrazují slovy "v hlavě VIII".
58. V § 38a odst. 2 se slova "uložit též zákaz činnosti na dobu" nahrazují slovy "spolu s pokutou uložit zákaz činnosti".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 18/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna živnostenského zákona
Čl.III
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 4 se za větu první vkládá věta "Dobou praxe se rozumí doba výkonu odborných činností konaných v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo souměřitelná doba výkonu těchto činností konaných v pracovním poměru po kratší pracovní dobu nebo v jiném pracovněprávním vztahu nebo s tím souměřitelná doba výkonu odborných činností osobou samostatně výdělečně činnou, osobou pověřenou vedením závodu nebo organizační složky závodu nebo odpovědným zástupcem.".
2. V § 21 odst. 1 písmeno f) zní:
"f) získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací23q) ".
3. V § 69a odst. 4 písm. b) se slovo "nařízení" nahrazuje slovem "zákona" a slova "nejméně po dobu dvou let" se nahrazují slovy "v jednom nebo více členských státech nejméně po dobu jednoho roku".
4. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání "Vodní záchranářská služba" ve druhém sloupci text zní:
"a) osvědčení o rekvalifikaci, nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
b) profesní kvalifikace pro činnost záchranáře na volné vodě, nebo pro činnost mistra plavčího podle zvláštního právního předpisu*)";
ve třetím sloupci text zní:
"*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů".
5. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání "Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže" ve druhém sloupci se na konci písmene e) doplňuje slovo " , nebo" a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) profesní kvalifikace pro činnost kosmetičky a pro některou z činností, při kterých je porušována integrita lidské kůže (odborník na permanentní make-up, piercér nebo tatér) podle zvláštního právního předpisu***) a 1 rok praxe v oboru kosmetické služby nebo v činnostech, při kterých je porušována integrita lidské kůže";
ve třetím sloupci se doplňuje text, který zní:
"***) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů".
6. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání "Provozování solárií" ve druhém sloupci se na konci písmene d) doplňuje slovo " , nebo" a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) profesní kvalifikace pro činnost obsluhy solária podle zvláštního právního předpisu***) a 1 rok praxe v oboru";
ve třetím sloupci se doplňuje text, který zní:
"***) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů".
7. V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností u živnosti "Vodní záchranářská služba" ve druhém sloupci se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) profesní kvalifikace pro činnost záchranáře na volné vodě, nebo pro činnost mistra plavčího podle zvláštního právního předpisu****), nebo";
dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e);
ve třetím sloupci se doplňuje text, který zní:
"****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů".
8. V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností u živnosti "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti-" ve druhém sloupci se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) profesní kvalifikace pro příslušnou oblast tělovýchovné činnosti podle zvláštního právního předpisu***), nebo";
dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g);
ve třetím sloupci se doplňuje text, který zní:
"***) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů".
9. V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností u živnosti "Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže" ve druhém sloupci se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
"f) profesní kvalifikace pro činnost kosmetičky a pro některou z činností, při kterých je porušována integrita lidské kůže (odborník na permanentní make-up, piercér nebo tatér) podle zvláštního právního předpisu*****), nebo";
dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g);
ve třetím sloupci se doplňuje text, který zní:
"*****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů".
10. V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností u živnosti "Provozování solárií" ve druhém sloupci se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) profesní kvalifikace pro činnost obsluhy solária podle zvláštního právního předpisu***), nebo";
dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d);
ve třetím sloupci se doplňuje text, který zní:
"***) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů".
11. V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností u živnosti "Kosmetické služby" ve druhém sloupci se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
"f) profesní kvalifikace pro činnost kosmetičky podle zvláštního právního předpisu ***), nebo";
dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i);
ve třetím sloupci se doplňuje text, který zní:
"***) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů".
12. V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností u živnosti "Pedikúra, manikúra" ve druhém sloupci se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
"f) profesní kvalifikace pro činnost pedikérka a nehtová designérka nebo manikérka a nehtová designérka podle zvláštního právního předpisu ***), nebo";
dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i);
ve třetím sloupci se doplňuje text, který zní:
"***) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů".
Čl.IV
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Čl.V
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 153/2011 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 23 odst. 7 písmeno d) zní:
"d) osvědčení, že autorizovaná osoba je držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci, který splňuje požadavky bodu 1, 2 nebo 3 přílohy k tomuto zákonu,".
2. V § 30b odst. 2 písm. b) se číslo "3.1" nahrazuje číslem "2".
3. V § 30c se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Pokud jde o znalosti českého jazyka nezbytné pro výkon vybrané činnosti v České republice, postupuje se podle § 21 zákona o uznávání odborné kvalifikace obdobně.".
4. V § 30l se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Uznávací orgán postupuje při poskytování částečného přístupu k výkonu vybrané činnosti u oborů uvedených v § 4 odst. 2 a v § 5 odst. 3 podle zákona o uznávání odborné kvalifikace obdobně.".
5. V § 30p se za slovo "podpisem" vkládá slovo " , datem".
6. V příloze body 1.2 až 1.5 znějí:
"1.2 Teoretické a praktické vzdělání vedoucí k získání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci musí být získáno studiem na vysoké škole nebo ve srovnatelné vzdělávací instituci.
1.3 Toto studium, které se v rozhodující míře týká architektury, musí zajistit vyváženost teoretických a praktických stránek přípravy v architektuře a zabezpečit získání
a) schopnosti vytvářet architektonické projekty splňující jak estetické, tak technické požadavky,
b) odpovídající znalosti historie a teorie architektury a souvisejících umění, technologií a humanitních věd,
c) znalosti výtvarného umění jako jednoho z vlivů na kvalitu architektonického díla,
d) odpovídající znalosti týkající se urbanismu, územního plánování a dovedností spojených s procesem plánování,
e) schopnosti porozumět vztahu mezi lidmi a architektonickými díly a mezi architektonickými díly a jejich prostředím, potřebě propojit architektonická díla a prostory mezi nimi s lidskými potřebami a měřítky,
f) schopnosti chápat povolání architekta a jeho úlohu ve společnosti, zejména při přípravě návrhů, které zohledňují společenské faktory,
g) znalosti metod průzkumu a přípravy zadání pro návrh projektu,
h) schopnosti pochopit projektování stavby, konstrukční a stavebně technické problémy spojené s projektováním stavby,
i) odpovídající znalosti fyzikálních problémů a technologií a funkce staveb, aby poskytovaly vnitřní podmínky pro pohodlí a ochranu před vlivy počasí v rámci udržitelného rozvoje,
j) nezbytných dovedností pro projektování, aby byly uspokojeny požadavky uživatelů stavby v rámci omezení daných nákladovými faktory a stavebními předpisy, a
k) odpovídající znalosti průmyslových odvětví, organizací, předpisů a postupů, které souvisejí s převáděním projektů do staveb a s integrací plánů do celkového plánování.
1.4 Teoretické a praktické vzdělání vedoucí k získání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci musí být zakončené úspěšným složením závěrečné zkoušky vedoucí k získání titulu. Kromě požadavků stanovených v bodu 1.3 musí rovněž splňovat následující podmínky:
a) nejméně pět let řádného denního studia na vysoké škole nebo ve srovnatelné vzdělávací instituci, nebo
b) čtyři roky řádného denního studia na vysoké škole nebo ve srovnatelné vzdělávací instituci a osvědčení o absolvování odborného výcviku v délce dvou let. Odborný výcvik se musí konat až po dokončení prvních tří let studia. Nejméně jeden rok odborného výcviku musí vycházet ze znalostí, dovedností a schopností nabytých v průběhu studia podle bodu 1.3. Odborný výcvik se provádí pod dohledem oprávněných osob nebo orgánů domovského členského státu, může proběhnout v kterémkoliv státě a vyhodnocuje jej příslušný orgán v domovském členském státě.
Počet let vysokoškolského studia může být navíc vyjádřen rovněž v kreditech ECTS.
1.5 Jako rovnocennou dokladům o dosažené kvalifikaci vydávaným v České republice, které se na jejím území vyžadují pro přístup k příslušné profesi, uznávací orgán také uzná odbornou přípravu v rámci programů zvyšování odbornosti nebo v rámci rozvolněného vysokoškolského studia, která odpovídá požadavkům stanoveným v bodu 1.3, kterou zakončil úspěšně složenou zkouškou z architektury odborník, který nejméně sedm let pracuje v oboru architektury pod dohledem architekta nebo architektonického ateliéru. Tato zkouška musí být na úrovni vysokoškolské zkoušky a musí být rovnocenná závěrečné zkoušce podle bodu 1.4".
7. V příloze se bod 1.6 zrušuje.
8. V příloze se na konci bodu 2.1 doplňují věty
"Uznávací orgán uzná osvědčení vydávaná příslušnými orgány Spolkové republiky Německo dokládající rovnocennost dokladů o dosažené kvalifikaci vydaných počínaje 8. květnem 1945 příslušnými orgány Německé demokratické republiky s doklady uvedenými v Seznamu dokladů podle § 30b odst. 2 písm. b).
Uznávací orgán uzná rovněž doklady o dosažené kvalifikaci architektů uvedené v Seznamu dokladů podle § 30b odst. 2 písm. a), pokud byla odborná příprava zahájena před 18. lednem 2016.".
9. V příloze bodě 2.2 se vkládá nový podbod 1, který zní:
"1. 1. červenec 2013 pro Chorvatsko,".
Dosavadní podbody 1 až 4 se označují jako podbody 2 až 5.
10. V příloze bodě 2.3 se číslo "3.1" nahrazuje číslem "2.1" a číslo "3.2" se nahrazuje číslem "2.2".
11. V příloze se za bod 2.3 vkládá nový bod 2.4, který zní:
"2.4. Uznávací orgán uzná jako doklad o dosažené kvalifikaci doklad o ukončené tříleté přípravě na "Fachhochschulen" ve Spolkové republice Německo, pokud tato příprava
a) splňuje formu, která existovala k 5. srpnu 1985 a byla nejpozději zahájena do 17. ledna 2014,
b) odpovídá požadavkům stanoveným v bodu 1.3,
c) umožňuje ve Spolkové republice Německo přístup k odborným činnostem v oboru architektura a
d) je doplněna čtyřletou odbornou praxí ve Spolkové republice Německo doložené osvědčením vydaným profesní organizací, na jejímž seznamu je žadatel zapsán.".
Čl.VI
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna veterinárního zákona
Čl.VII
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 59 odstavec 1 zní:
"(1) Osobami odborně způsobilými k výkonu odborné veterinární činnosti jsou veterinární lékaři, za něž se považují absolventi vysoké školy, kteří
a) dosáhli požadovaného vzdělání během nejméně pětiletého denního teoretického a praktického studia v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny30), zahrnujícím studijní předměty vymezené prováděcím právním předpisem, přičemž délka studia může být dodatečně vyjádřena rovněž odpovídajícím počtem kreditů ECTS31) stanoveném vysokou školou pro magisterský studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny30), zahrnující studijní předměty vymezené prováděcím právním předpisem, a
b) získali znalosti a dovednosti stanové v prováděcím právním předpisu, na nichž je založena odborná činnost veterinárních lékařů.".
2. V § 59 odst. 6 písm. a) se slova "studijní obory, ze kterých musí být získány přiměřené" zrušují.
Čl.VIII
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 166/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Čl.IX
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 5 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
"(9) Do specializačního vzdělávání lékaře v oborech uvedených ve sdělení ministerstva vyhlášeném ve Sbírce zákonů podle § 28a odst. 2 (dále jen "sdělení ministerstva") se započítá odborná praxe, popřípadě její část, absolvovaná v rámci úspěšně ukončeného specializačního vzdělávání v jiném z oborů uvedených ve sdělení ministerstva za předpokladu, že toto specializační vzdělání lékař doloží dokladem o dosažené kvalifikaci vydaným v souladu s příslušným předpisem práva Evropské unie v některém z členských států a pokud odpovídá jeho obsah a rozsah vzdělávacímu programu oboru, do kterého má být započteno. Takto lze započíst nejvýše polovinu ze stanovené minimální délky oboru specializačního vzdělávání uvedeného ve sdělení ministerstva. O započtení rozhodne ministerstvo, popřípadě pověřená organizace; o odvolání proti rozhodnutí pověřené organizace rozhoduje ministerstvo.".
Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.
2. V § 8 odst. 6 se slova "až 10" nahrazují slovy " , 8, 10 a 11".
3. V § 10 odstavec 2 zní:
"(2) Po získání odborné způsobilosti podle odstavce 1 může farmaceut samostatně vykonávat činnosti, které jsou poskytováním lékárenské péče a klinickofarmaceutické péče podle zákona o zdravotních službách.".
4. V § 11 odst. 12 se slova "až 10" nahrazují slovy " , 8, 10 a 11".
5. V § 24 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti (dále jen "odborná kvalifikace"), uznávání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti (dále jen "jiná způsobilost") a ověření znalosti českého jazyka, a".
6. V § 24 odst. 2 písm. g) se slovo "a" zrušuje.
7. V § 24 odst. 2 písmeno h) zní:
"h) státního příslušníka jiného než členského státu, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby,".
8. V § 24 se na konci odstavce 2 doplňují písmena i) a j) a závěrečná část ustanovení, které znějí:
"i) státního příslušníka jiného než členského státu, který je obětí obchodování s lidmi nebo obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a který spolupracuje s příslušnými orgány, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem,
j) žadatele o vydání modré karty Evropské unie nebo držitele této karty, žadatele o vydání zaměstnanecké karty nebo držitele této karty anebo držitele povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky vydaného za jiným účelem než zaměstnání, který je na území zaměstnán,
pokud odbornou kvalifikaci pro výkon zdravotnického povolání získal nebo toto povolání vykonával v souladu s právními předpisy v jiném členském státě než v České republice (dále jen "uchazeč").".
9. V § 26a se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Ministerstvo postupuje při této spolupráci podle § 39.".
10. V § 26a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
11. V § 27a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:
"h) doklad o bezúhonnosti hostující osoby podle § 3 odst. 6,
i) prohlášení o znalosti českého jazyka v rozsahu nezbytném pro výkon zdravotnického povolání v České republice.".
12. V § 27a odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova "d) a g)" nahrazují slovy "d), g) a h)".
13. V § 27a odstavec 5 zní:
"(5) Není-li odpovídající odborná činnost v členském státě původu regulována, je hostující osoba povinna doložit, že v jednom nebo více členských státech vykonávala odpovídající zdravotnické povolání po dobu nejméně 1 roku během předcházejících 10 let, nebo předložit doklad o regulovaném vzdělání, které ji odborně připravilo pro výkon odpovídajícího zdravotnického povolání v členském státě původu.".
14. V § 27a se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) V případě důvodných pochybností ministerstvo ověří u členského státu původu pravost dokladů podle odstavce 1 písm. d) a h) doložených hostující osobou k oznámení podle odstavce 1, a to prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (dále jen "systém IMI").".
15. V § 27b odst. 1 se slova "odstavce 3" nahrazují slovy "odstavce 4" a slovo "bezodkladně" se nahrazuje slovy "nejpozději do 1 měsíce od obdržení oznámení podle § 27a".
16. V § 27b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) V případech, kdy ministerstvo neověřuje odbornou kvalifikaci hostující osoby podle odstavce 1 písm. a) a b), se doložení prohlášení podle § 27a odst. 1 písm. i) k oznámení nepožaduje.".
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.
17. V § 27b odst. 4 se ve větě druhé slovo "obtíže" nahrazuje slovem "překážky" a věta třetí se nahrazuje větou "Ministerstvo musí v tomto případě překážky odstranit do 1 měsíce od doručení usnesení podle předcházející věty a rozhodnutí o ověření odborné kvalifikace v takovém případě ministerstvo vydá nejpozději do 2 měsíců po odstranění překážek.".
18. V § 27b odst. 5 a v § 27b odst. 7 písm. b) se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
19. V § 27b odst. 5 větě první se za slova "bezpečnost osob," vkládají slova "a nelze ho vyrovnat odbornou praxí hostující osoby nebo teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi získanými celoživotním vzděláváním hostující osoby potvrzeným pro účely tohoto ustanovení příslušným orgánem členského státu,".
20. V § 27b odst. 5 se za větu první vkládá věta "V těchto případech si ministerstvo může vyžádat informace o odborné kvalifikaci hostující osoby v rozsahu nutném pro posouzení podstatného rozdílu od příslušného orgánu členského státu původu, a to prostřednictvím systému IMI.".
21. V § 27b odst. 7 písm. c) se číslo "5" nahrazuje číslem "6".
22. V § 27b odst. 7 písm. d) se slova "odstavce 3, 4 nebo 5" nahrazují slovy "odstavce 4, 5 nebo 6".
23. V § 27b se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) vystavení Evropského profesního průkazu podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.".
24. V § 27b odst. 8 a v § 27c se číslo "6" nahrazuje číslem "7".
25. V § 28b se za odstavec 9 vkládají nové odstavce 10 až 12, které znějí:
"(10) Ministerstvo uzná doklad o dosažené kvalifikaci lékaře se specializovanou způsobilostí i bez doložení výkonu povolání podle odstavce 2 vydaný v Itálii lékařům, kteří započali specializovanou odbornou přípravu v období od 31. prosince 1983 do 1. ledna 1991, i když tato odborná příprava nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu v souladu s příslušným předpisem práva Evropské unie, pokud je doklad o této kvalifikaci doplněn potvrzením vydaným příslušnými italskými orgány osvědčujícím, že dotyčná osoba skutečně a v souladu s právními předpisy vykonávala činnosti specializovaného lékaře v tomtéž specializačním oboru po dobu nejméně 7 po sobě následujících let v průběhu 10 let předcházejících vydání potvrzení.
(11) Ministerstvo uzná doklad o dosažené kvalifikaci lékaře pro výkon povolání zubního lékaře, který byl vydán ve Španělsku osobám, které zahájily vysokoškolskou odbornou přípravu v období od 1. ledna 1986 do 31. prosince 1997 včetně, doplněný osvědčením vydaným příslušnými orgány Španělska. Toto osvědčení musí prokazovat splnění podmínek podle odstavců 1 a 2 a prokazovat, že jeho držitel úspěšně dokončil nejméně tříleté studium, které je rovnocenné studiu splňujícímu minimální požadavky na odbornou přípravu zubního lékaře v souladu s příslušným předpisem práva Evropské unie.
(12) Ministerstvo uzná doklady o dosažené kvalifikaci zubních lékařů, které byly vydány příslušnými orgány členských států, a to osobám, jejichž odborná příprava byla zahájena před 18. lednem 2016 včetně, a to postupem podle § 28a.".
Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 13 a 14.
26. § 31 včetně nadpisu zní:
 
"§ 31
Řízení o uznávání odborné kvalifikace, řízení o uznávání jiné způsobilosti a řízení o uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
(1) V řízení o uznávání odborné kvalifikace a v řízení o uznávání jiné způsobilosti se postupuje podle tohoto zákona a podle části první hlavy IV zákona o uznávání odborné kvalifikace 19a). Součástí žádosti o uznání odborné kvalifikace může být žádost o uznání jiné způsobilosti a žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Jsou-li součástí žádosti o uznání odborné kvalifikace též žádost o uznání jiné způsobilosti nebo žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, ministerstvo vždy nejdříve rozhodne o uznání odborné kvalifikace žadatele.
(2) K žádosti o uznání odborné kvalifikace uchazeč, který je držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci prokazujícího splnění minimálních požadavků v souladu s příslušným předpisem práva Evropské unie, přiloží osvědčení vydané příslušným orgánem členského státu potvrzující, že se na tento doklad vztahuje příslušný předpis práva Evropské unie upravující uznávání odborných kvalifikací.
(3) K žádosti o uznání jiné způsobilosti uchazeč přiloží doklady uvedené v § 29 a 30.
(4) K žádosti o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uchazeč přiloží rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace. Rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace se k žádosti nepřikládá, pokud jde o společnou žádost podle odstavce 1 nebo byl uchazeči vydán Evropský profesní průkaz podle zákona o uznávání odborné kvalifikace; skutečnost, že mu byl vydán Evropský profesní průkaz, uvede uchazeč v žádosti. K žádosti o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uchazeč dále přiloží rozhodnutí o uznání jiné způsobilosti, nejedná- li se o společnou žádost podle odstavce 1, a doklady o ověření schopnosti vyjadřovat se v českém jazyce podle § 32 odst. 1 písm. a), b) nebo c); pokud uchazeč nepředloží některý z dokladů uvedených v § 32 odst. 1 písm. a), b) nebo c), ministerstvo jej vyzve k ověření znalosti českého jazyka pohovorem.
(5) Na základě rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace, rozhodnutí o uznání jiné způsobilosti a po ověření, ve kterém uchazeč prokáže, že ovládá český jazyk v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného zdravotnického povolání, ministerstvo vydá rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, které žadatele opravňuje k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.
(6) V případě, že uchazeč při ověření znalosti českého jazyka podle § 32 neprokáže znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného zdravotnického povolání, ministerstvo řízení o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání usnesením přeruší na dobu, než
a) uchazeč předloží doklad o skutečnostech uvedených v § 32 odst. 1 písm. a), b) nebo c), nebo
b) se uchazeč přihlásí k ověření znalosti pohovorem podle § 32 odst. 1 písm. d), nejdéle však na dobu 1 roku; po marném uplynutí této doby se řízení zastaví.
(7) V případě, že uchazeč požádá o uznání jiné způsobilosti nebo uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, aniž by byl současně držitelem rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace nebo mu byl vydán Evropský profesní průkaz, ministerstvo řízení o uznání jiné způsobilosti nebo řízení o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání usnesením přeruší na dobu, než žadatel doloží rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace nebo mu bude vydán Evropský profesní průkaz, nejdéle však na dobu 3 měsíců.".
27. § 32 včetně nadpisu zní:
 
"§ 32
Ověření znalosti českého jazyka
(1) Znalost českého jazyka se vyžaduje pouze v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného zdravotnického povolání. Schopnost vyjadřovat se v českém jazyce ověřuje ministerstvo
a) posouzením dokladu o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka,
b) posouzením vzdělání absolvovaného v českém nebo slovenském jazyce,
c) posouzením jiných žadatelem doložených skutečností prokazujících znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, nebo
d) pohovorem; postup při ověření znalosti českého jazyka stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Ověření znalosti českého jazyka pohovorem podle odstavce 1 písm. d) ministerstvo provede až po vydání rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace a před vydáním rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.".
28. Nadpis části deváté zní: "SPRÁVNÍ DELIKTY".
29. Pod označení § 36a se vkládá nadpis
"Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob".
30. V § 36a se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 1 až 9.
31. V § 36a odst. 1 úvodní části ustanovení a odstavci 2 úvodní části ustanovení se za slovo "nebo" vkládá slovo "podnikající".
32. V § 36a odst. 3 písm. a) a b) se číslo "2" nahrazuje číslem "1" a číslo "3" se nahrazuje číslem "2".
33. V § 36a se odstavce 4 až 9 zrušují.
34. Za § 36a se vkládá nový § 36b, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 36b
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává ministerstvo.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokutu vybírá ministerstvo a pokuta je příjmem státního rozpočtu.".
35. § 39 zní:
 
"§ 39
(1) Ministerstvo poskytne členskému státu, v němž fyzická osoba vykonává nebo hodlá vykonávat zdravotnické povolání, na jeho žádost informace o
a) postihu za trestný čin této osoby, pokud souvisí s výkonem zdravotnického povolání, a
b) postihu za disciplinární delikt nebo správní delikt této osoby, pokud souvisí s výkonem zdravotnického povolání nebo může mít v daném členském státě vliv na zahájení výkonu zdravotnického povolání.
Poskytnutí informací podle věty první ministerstvo zajistí podle hlavy VII zákona o uznávání odborné kvalifikace. Obdobně ministerstvo informuje členský stát původu v případě hostující osoby.
(2) Pro účely stanovené v odstavci 1 je ministerstvo oprávněno si vyžádat
a) výpis z evidence Rejstříku trestů; žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup, a
b) informace o postihu za disciplinární delikt nebo správní delikt, pokud tento postih souvisí s výkonem zdravotnického povolání nebo může mít v daném členském státě vliv na zahájení výkonu zdravotnického povolání; informace o postihu za disciplinární delikt zašle Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora nebo Česká lékárnická komora ministerstvu do 5 dnů ode dne obdržení žádosti; informace o postihu za správní delikt zašle ministerstvu příslušný správní orgán do 5 dnů ode dne obdržení žádosti.
(3) Pro účely stanovené v odstavci 1 je ministerstvo oprávněno vyžádat si opis pravomocného rozhodnutí od
a) soudu,
b) příslušného správního orgánu, nebo
c) České lékařské komory, České stomatologické komory nebo České lékárnické komory.
Pokud rozhodnutí neobsahuje skutečnosti rozhodné pro posouzení skutečností uvedených v odstavci 1 písm. a), je ministerstvo oprávněno nahlížet do těch částí trestního spisu nebo správního spisu, které tyto skutečnosti obsahují.
(4) Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti se zapisují do seznamu členů nebo do seznamu hostujících osob, který vede Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora nebo Česká lékárnická komora podle zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře13).".
36. V § 42 se na konci odstavce 2 doplňují věty "K žádosti podle věty první žadatel doloží kopii dokladu o získané odborné způsobilosti nebo specializované způsobilosti podle seznamu dokladů o dosažené kvalifikaci vydaného na základě ustanovení § 28a odst. 2. V případě, že žadatel získal specializovanou způsobilost v jiném oboru specializačního vzdělávání, než který je uveden v seznamu dokladů o dosažené kvalifikaci vydaného na základě ustanovení § 28a odst. 2, žadatel k žádosti doloží kopii diplomu o specializaci vydaného na základě tohoto zákona. Bez doložení dokladu o získané odborné způsobilosti nebo specializované způsobilosti podle věty druhé nelze osvědčení podle věty první vydat.".
37. Za § 43 se vkládá nový § 43a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 43a
Kontrola
Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonává ministerstvo, pokud tento zákon nestanoví jinak.".
Čl.X
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
Čl.XI
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 111/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 346/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 53 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "v zájmu zachování bezpečného a účinného výkonu příslušného povolání. Ministerstvo oznámí Evropské Komisi znění právních předpisů upravujících celoživotní vzdělávání".
2. V § 73 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti (dále jen "odborná kvalifikace"), uznávání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti (dále jen "jiná způsobilost") a ověření znalosti českého jazyka, a".
3. V § 73 odst. 2 se na konci písmene g) slovo "a" zrušuje.
4. V § 73 odst. 2 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:
"h) státního příslušníka jiného než členského státu, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby25),".
25) § 42d zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
5. V § 73 se na konci odstavce 2 doplňují písmena i) a j), která včetně poznámek pod čarou č. 26 až 28 znějí:
"i) státního příslušníka jiného než členského státu, který je obětí obchodování s lidmi nebo obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a který spolupracuje s příslušnými orgány, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu povolen pobyt za tímto účelem26), nebo
j) žadatele o vydání modré karty Evropské unie27) nebo držitele této karty, žadatele o vydání zaměstnanecké karty28) nebo držitele této karty anebo držitele povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky vydaného za jiným účelem než zaměstnání, který je na území České republiky zaměstnán,
26) § 42e zákona č. 326/1999 Sb.
27) § 42j zákona č. 326/1999 Sb.
28) § 42g zákona č. 326/1999 Sb.".
6. V § 73 odstavec 3 zní:
"(3) Při uznávání
a) odborné kvalifikace se postupuje podle
1. § 77 až 78b, jde-li o uznávání odborné způsobilosti pro zdravotnické povolání všeobecné sestry nebo porodní asistentky,
2. zákona o uznávání odborné kvalifikace19a), pokud není dále stanoveno jinak, jde-li o uznávání odborné způsobilosti pro zdravotnická povolání neuvedená v bodě 1 nebo uznávání specializované způsobilosti,
b) jiné způsobilosti se postupuje podle § 79 a 80 a podle zákona o uznávání odborné kvalifikace19a), nebo
c) způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče na území České republiky se postupuje podle § 81.".
7. V § 73 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Při ověření znalosti českého jazyka se postupuje podle § 82.".
8. V § 75 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Ministerstvo oznámí Evropské Komisi znění právních předpisů upravujících získání odborné kvalifikace všeobecné sestry a porodní asistentky. Oznámení zahrnuje rovněž informace o trvání a obsahu studijních programů k získání odborné kvalifikace pro výkon výše uvedených povolání a bude předáno prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (dále jen "systém IMI").".
9. V § 75a se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Ministerstvo postupuje při této spolupráci podle § 94 odstavce 8 a podle hlavy VII zákona o uznávání odborné kvalifikace 19a) .".
10. V § 75a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
11. V § 76 odst. 5 se slova "podle § 78 nebo § 78a" nahrazují slovy "podle § 78, 78a nebo 78b".
12. V § 76a odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g), h) a i), která znějí:
"g) doklad o oprávnění vykonávat zdravotnické povolání,
h) doklad o bezúhonnosti hostující osoby podle § 3 odst. 6 věty poslední,
i) prohlášení o znalosti českého jazyka v rozsahu nezbytném pro výkon zdravotnického povolání v České republice.".
13. V § 76a odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova "podle písmen c) a f)" nahrazují slovy "podle písmen c), f) a h)".
14. V § 76a odstavec 5 zní:
"(5) Není-li odpovídající odborná činnost v členském státě původu regulována, je hostující osoba povinna doložit, že v jednom nebo více členských státech vykonávala odpovídající zdravotnické povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka po dobu nejméně 1 roku během předcházejících 10 let, nebo předložit doklad o regulovaném vzdělání, které ji odborně připravilo pro výkon odpovídajícího zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka v členském státě původu.".
15. V § 76a se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) V případě důvodných pochybností ministerstvo ověří u členského státu původu pravost dokladů podle odstavce 1 písm. c) a h) doložených hostující osobou k oznámení podle odstavce 1, a to prostřednictvím systému IMI.".
16. V § 76b odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "odstavce 3" nahrazují slovy "odstavce 4" a slovo "bezodkladně" se nahrazuje slovy "bezodkladně, nejpozději však do 1 měsíce od obdržení oznámení podle § 76a,".
17. V § 76b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) V případech, kdy ministerstvo neověřuje odbornou kvalifikaci uchazeče podle odstavce 1 písm. a) a b) se doložení prohlášení podle § 76a odst. 1 písm. i) k oznámení nepožaduje.".
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.
18. V § 76b odst. 3 písm. b) se slova "podle § 78 nebo § 78a" nahrazují slovy "podle § 78, 78a nebo 78b".
19. V § 76b odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova " ; toto usnesení hostující osobě doručí ve lhůtě podle věty první.".
20. V § 76b odst. 4 se ve větě druhé slovo "obtíže" nahrazuje slovem "překážky" a věta třetí se nahrazuje větou "Ministerstvo musí v tomto případě překážky odstranit do 1 měsíce od doručení usnesení podle předcházející věty a rozhodnutí o ověření odborné kvalifikace v takovém případě ministerstvo vydá nejpozději do 2 měsíců po odstranění překážek.".
21. V § 76b odst. 5 a v § 76b odst. 7 písm. b) se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
22. V § 76b odst. 5 větě první se za slova "bezpečnost osob" vkládají slova " , a nelze ho vyrovnat odbornou praxí hostující osoby nebo teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi získanými celoživotním vzděláváním hostující osoby potvrzeným pro účely tohoto ustanovení příslušným orgánem členského státu" a za větu první se vkládá věta "V těchto případech si ministerstvo může vyžádat informace o odborné kvalifikaci hostující osoby v rozsahu nutném pro posouzení podstatného rozdílu od příslušného orgánu členského státu původu, a to prostřednictvím systému IMI.".
23. V § 76b odst. 7 písm. c) se číslo "5" nahrazuje číslem "6".
24. V § 76b odst. 7 písm. d) se slova "odstavce 3, 4 nebo 5" nahrazují slovy "odstavce 4, 5 nebo 6".
25. V § 76b se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) vystavení Evropského profesního průkazu podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.".
26. V § 76b odst. 8 se číslo "6" nahrazuje číslem "7".
27. V § 77 odstavec 1 zní:
"(1) Odborně způsobilý k výkonu povolání všeobecné sestry nebo porodní asistentky je ten, komu byla uznána odborná kvalifikace. Vykonávat povolání všeobecné sestry nebo porodní asistentky na území České republiky může ten, jemuž byla uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. O uznání odborné kvalifikace, jiné způsobilosti a způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání rozhoduje ministerstvo.".
28. V § 78 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Ministerstvo uzná doklad o dosažené odborné kvalifikaci porodní asistentky, uvedený v seznamu dokladů podle odstavce 2, splňující minimální požadavky na odbornou přípravu porodních asistentek v souladu s příslušným předpisem Evropské unie upravujícím uznávání odborné kvalifikace, z něhož je zřejmé splnění alespoň jednoho z těchto kritérií:
a) absolvování řádné odborné přípravy pro porodní asistentky po dobu nejméně 3 let sestávající z nejméně 4 600 hodin teoretické a praktické výuky, z čehož nejméně jednu třetinu musí představovat praktická výuka, přičemž tuto přípravu je možné vyjádřit rovněž v odpovídajících kreditech kreditního systému používaného v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (dále jen "kreditní systém v evropském prostoru"),
b) absolvování řádné odborné přípravy pro porodní asistentky po dobu nejméně 2 let sestávající z nejméně 3 600 hodin, přičemž tuto přípravu je možné vyjádřit rovněž v odpovídajících kreditech kreditního systému v evropském prostoru, které je podmíněno získáním dokladu o dosažené odborné kvalifikaci všeobecné sestry, uvedeného v seznamu dokladů podle odstavce 2, splňující minimální požadavky na odbornou přípravu všeobecných sester v souladu s příslušným předpisem Evropské unie upravujícím uznávání odborné kvalifikace, nebo
c) absolvování řádné odborné přípravy pro porodní asistentky po dobu nejméně 18 měsíců sestávající z nejméně 3 000 hodin, přičemž tuto přípravu je možné vyjádřit rovněž v odpovídajících kreditech kreditního systému v evropském prostoru,
1. po které vykonal uchazeč jednoletou odbornou praxi porodní asistentky, o níž bylo vydáno osvědčení; osvědčení o jednoleté odborné praxi vydal příslušný orgán domovského členského státu a potvrzuje jím, že uchazeč po získání dokladu o dosažené odborné kvalifikaci porodní asistentky uspokojivě vykonával všechny činnosti porodní asistentky po odpovídající dobu u poskytovatele zdravotních služeb, a
2. která je podmíněna získáním dokladu o dosažené odborné kvalifikaci všeobecné sestry, uvedeného v seznamu dokladů podle odstavce 2, splňující minimální požadavky na odbornou přípravu všeobecných sester v souladu s příslušným předpisem Evropské unie upravujícím uznávání odborné kvalifikace.
(5) Ministerstvo uzná doklad o dosažené odborné kvalifikaci uchazeče, který je porodní asistentkou, pokud zahájil odbornou přípravu před 18. lednem 2016, a
a) odborná příprava pro porodní asistentky odpovídající úrovně zahrnovala teoretickou a praktickou výuku, trvala po dobu nejméně 3 let, obsahovala předměty studijního programu uvedeného v příloze V bodu 5.5.1 směrnice 2005/36/ES a požadavkem pro přijetí do této přípravy bylo nejméně 10 let všeobecného vzdělání, nebo
b) odborná příprava pro porodní asistentky odpovídající úrovně
1. trvala nejméně 18 měsíců,
2. zahrnovala předměty studijního programu uvedené v příloze V bodu 5.5.1 směrnice 2005/36/ES, které nebyly předmětem výuky pro všeobecné sestry, a
3. byla absolvovaná po získání dokladu o dosažené odborné kvalifikaci všeobecné sestry, uvedeném v seznamu dokladů podle odstavce 2, který splňuje minimální požadavky na odbornou přípravu všeobecných sester v souladu s příslušným předpisem Evropské unie upravujícím uznávání odborné kvalifikace.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.
29. V § 78 odst. 6 se slova "2 a 3" nahrazují slovy "1, 3 až 5".
30. V § 78a odst. 2 se slova "v odstavcích 3 až 8" nahrazují slovy "v odstavcích 3 až 6 nebo v § 78b".
31. V § 78a odstavce 5 a 6 znějí:
"(5) Ministerstvo uzná doklad, který
a) byl vydán v Polské republice všeobecným sestrám, jejichž odborná příprava skončila před 1. květnem 2004 a nesplňuje minimální požadavky na vzdělání všeobecné sestry v souladu s příslušným předpisem Evropské unie upravujícím uznávání odborné kvalifikace, a
b) je doložen diplomem "bakalář", který byl získán na základě speciálního programu pro kariérní postup uvedeného v článku 33 odst. 3 písm. b) bodě i) nebo ii) směrnice 2005/36/ES, za účelem ověření, zda dotyčná všeobecná sestra má úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou s všeobecnými sestrami, které jsou držiteli kvalifikací uvedených pro Polskou republiku v seznamu dokladů podle § 78 odst. 2.
(6) Ministerstvo uzná doklad, který
a) byl vydán v Polské republice porodním asistentkám, jejichž odborná příprava skončila před 1. květnem 2004 a nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu porodní asistentky v souladu s příslušným předpisem Evropské unie upravujícím uznávání odborné kvalifikace, a
b) je doložen diplomem "bakalář", který byl získán na základě speciálního programu pro kariérní postup uvedeného v článku 43 odst. 4 písm. b) bodě i) nebo ii) směrnice 2005/36/ES, za účelem ověření, zda dotyčná porodní asistentka má úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou s porodními asistentkami, které jsou držiteli kvalifikací uvedených pro Polskou republiku v seznamu dokladů podle § 78 odst. 2.".
32. V § 78a se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.
33. Za § 78a se vkládá nový § 78b, který zní:
 
"§ 78b
(1) Ministerstvo uzná doklad, který byl vydán v Rumunsku všeobecným sestrám a který
a) nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu všeobecných sester v souladu s příslušným předpisem Evropské unie upravujícím uznávání odborné kvalifikace, a
b) je doplněn potvrzením osvědčujícím, že tito uchazeči vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnosti všeobecné sestry v Rumunsku po dobu 3 po sobě následujících let v průběhu 5 let před datem vydání potvrzení.
(2) Doklady předkládané podle odstavce 1 jsou
a) "Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist" s postsekundárním vzděláním získaným na škole typu şcoală postliceală jako potvrzení o tom, že odborná příprava byla zahájena před 1. lednem 2007,
b) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist" s krátkodobým vyšším vzděláváním jako potvrzení, že odborná příprava byla zahájena před 1. říjnem 2003,
c) Diplomă de licentă de asistent medical generalist" s dlouhodobým vyšším vzděláváním jako potvrzení, že odborná příprava byla zahájena před 1. říjnem 2003.
(3) Nabytá práva porodních asistentek podle § 78a odst. 2 a 4 se podle předpisu Evropské unie upravujícího uznávání odborné kvalifikace nevztahují na způsobilost k výkonu povolání porodní asistentka, jde-li o doklady vydané v Chorvatsku před 1. červencem 2013
a) viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (vrchní zdravotní sestra v gynekologicko-porodním oboru),
b) medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (zdravotní sestra v gynekologicko-porodním oboru),
c) viša medicinska sestra primaljskog smjera (vrchní zdravotní sestra v oboru porodní asistence),
d) medicinska sestra primaljskog smjera (zdravotní sestra v oboru porodní asistence),
e) ginekološko-opstetrička primalja (gynekologicko- porodní asistentka),
f) primalja (porodní asistentka).".
34. § 81 včetně nadpisu zní:
 
"§ 81
Řízení o uznávání odborné kvalifikace, řízení o uznávání jiné způsobilosti a řízení o uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
(1) V řízení o uznávání odborné kvalifikace a v řízení o uznávání jiné způsobilosti se postupuje podle tohoto zákona a podle části první hlavy IV zákona o uznávání odborné kvalifikace19a). Součástí žádosti o uznání odborné kvalifikace může být žádost o uznání jiné způsobilosti a žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Jsou-li součástí žádosti o uznání odborné kvalifikace též žádost o uznání jiné způsobilosti nebo žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, ministerstvo vždy nejdříve rozhodne o uznání odborné kvalifikace žadatele.
(2) K žádosti o uznání jiné způsobilosti uchazeč přiloží doklady uvedené v § 79 a 80.
(3) K žádosti o uznání odborné kvalifikace uchazeč, který je držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci prokazujícího splnění minimálních požadavků v souladu s příslušným předpisem práva Evropské unie, přiloží osvědčení vydané příslušným orgánem členského státu potvrzující, že se na tento doklad vztahuje příslušný předpis práva Evropské unie upravující uznávání odborných kvalifikací.
(4) K žádosti o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče uchazeč přiloží rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace. Rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace se k žádosti nepřikládá, pokud jde o společnou žádost podle odstavce 1 nebo byl uchazeči vydán Evropský profesní průkaz podle zákona o uznávání odborné kvalifikace; skutečnost, že byl vydán Evropský profesní průkaz, uvede uchazeč v žádosti. K žádosti o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uchazeč dále přiloží rozhodnutí o uznání jiné způsobilosti, nejedná-li se o společnou žádost podle odstavce 1, a doklady o ověření schopnosti vyjadřovat se v českém jazyce podle § 82 odst. 1 písm. a), b) nebo c); pokud uchazeč nepředloží některý z dokladů uvedených v § 82 odst. 1 písm. a), b) nebo c), ministerstvo jej vyzve k ověření znalosti českého jazyka pohovorem.
(5) Na základě rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace, rozhodnutí o uznání jiné způsobilosti a po ověření, ve kterém uchazeč prokáže, že ovládá český jazyk v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného zdravotnického povolání, ministerstvo vydá rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, které žadatele opravňuje k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání jiného odborného pracovníka na území České republiky.
(6) V případě, že uchazeč při ověření znalosti českého jazyka podle § 82 neprokáže znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, ministerstvo řízení o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče usnesením přeruší na dobu, než
a) uchazeč předloží doklad o skutečnostech uvedených v § 82 odst. 1 písm. a), b) nebo c), nebo
b) se uchazeč přihlásí k ověření znalosti pohovorem podle § 82 odst. 1 písm. d),
nejdéle však na dobu 1 roku; po marném uplynutí této doby se řízení zastaví.
(7) V případě, že uchazeč požádá o uznání jiné způsobilosti nebo uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, aniž by byl současně držitelem rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace nebo mu byl vydán Evropský profesní průkaz, ministerstvo řízení o uznání jiné způsobilosti nebo řízení o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče usnesením přeruší na dobu, než žadatel doloží rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace nebo než mu bude vydán Evropský profesní průkaz, nejdéle však na dobu 3 měsíců.
(8) Je-li uchazeč, kterému se rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání vydává, způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, vydá mu ministerstvo současně s vydáním rozhodnutí podle odstavce 4 i osvědčení (§ 67 odst. 3).".
35. § 82 včetně nadpisu zní:
 
"§ 82
Ověření znalosti českého jazyka
(1) Znalost českého jazyka se vyžaduje pouze v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Schopnost vyjadřovat se v českém jazyce ověřuje ministerstvo
a) posouzením dokladu o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka,
b) posouzením vzdělání absolvovaného v českém nebo slovenském jazyce,
c) posouzením jiných žadatelem doložených skutečností prokazujících znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, nebo
d) pohovorem; postup při ověření znalosti českého jazyka stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Ověření znalosti českého jazyka pohovorem podle odstavce 1 písm. d) ministerstvo provede až po vydání rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace a před vydáním rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče na území České republiky.".
36. Nadpis hlavy IX zní: "SPRÁVNÍ DELIKTY".
37. V § 89a se vkládá nadpis "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob" a odstavec 1 se zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 1 až 9.
38. V § 89a odst. 1 úvodní části ustanovení a odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "nebo" vkládá slovo "podnikající".
39. V § 89a odst. 3 písm. a) a b) se číslo "2" nahrazuje číslem "1" a číslo "3" se nahrazuje číslem "2".
40. V § 89a se odstavce 4 až 9 zrušují.
41. Za § 89a se vkládá nový § 89b, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 89b
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává ministerstvo.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokutu ukládá a vybírá ministerstvo a pokuta je příjmem státního rozpočtu.".
42. V § 94 odst. 2 se slova "nebo specializovaná" zrušují.
43. V § 94 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "K žádosti podle věty první žadatel doloží kopii dokladu o získané odborné způsobilosti uvedeného v seznamu dokladů v § 78 odst. 2 tohoto zákona. Bez doložení dokladu o získané odborné způsobilosti podle věty druhé nelze osvědčení podle věty první vydat.".
44. § 95 zní:
 
"§ 95
(1) Ministerstvo poskytne členskému státu, v němž fyzická osoba vykonává nebo hodlá vykonávat zdravotnické povolání, na jeho žádost informace o
a) postihu za trestný čin této osoby, pokud postih souvisí s výkonem zdravotnického povolání, a
b) postihu za správní delikt této osoby, pokud souvisí s výkonem zdravotnického povolání nebo může mít v daném členském státě vliv na zahájení výkonu zdravotnického povolání.
Poskytnutí informací podle věty první ministerstvo zajistí podle hlavy VII zákona o uznávání odborné kvalifikace. Obdobně ministerstvo informuje členský stát původu v případě hostující osoby.
(2) Pro účely stanovené v odstavci 1 je ministerstvo oprávněno si vyžádat
a) výpis z evidence Rejstříku trestů; žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup, a
b) informace o postihu za správní delikt, pokud tento postih souvisí s výkonem zdravotnického povolání nebo může mít v daném členském státě vliv na zahájení výkonu zdravotnického povolání; informace o správním postihu zašle ministerstvu příslušný správní orgán do 5 dnů ode dne obdržení žádosti.
(3) Pro účely stanovené v odstavci 1 je ministerstvo oprávněno vyžádat si opis pravomocného rozhodnutí od soudu nebo příslušného správního orgánu. Pokud rozhodnutí neobsahuje skutečnosti rozhodné pro posouzení skutečností uvedených v odstavci 1 písm. a), je ministerstvo oprávněno nahlížet do těch částí trestního spisu nebo správního spisu, které tyto skutečnosti obsahují.".
45. Za § 95 se vkládá nový § 95a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 95a
Kontrola
Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem provádí ministerstvo, pokud dále není stanoveno jinak.".
Čl.XII
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.XIII
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 294/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., se mění takto:
1. V příloze položce 7 písmeno b) zní:
"b) rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace
  podle zvláštních právních
  předpisů o způsobilosti k výkonu
  zdravotnických povolání 9)          Kč   1 000".
2. V příloze položce 7 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:
"c) rozhodnutí o uznání jiné způsobilosti
  podle zvláštních právních
  předpisů o způsobilosti k výkonu
  zdravotnických povolání 9)          Kč    500
 
d) rozhodnutí o uznání způsobilosti
  k výkonu zdravotnického povolání
  podle zvláštních právních předpisů
  o způsobilosti k výkonu zdravotnických
  povolání 9)                  Kč    500".
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena e) a f).
3. V příloze položce 7 písm. f) se slova "až c)" nahrazují slovy "až e)".
4. V příloze položce 22 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která včetně poznámek pod čarou č. 81 až 83 znějí:
"c) Vydání Evropského profesního
  průkazu pro usazení v České republice 81) 
  a přijetí žádosti o vydání Evropského
  profesního průkazu 82) pro usazení
  v jiném členském státě Evropské unie
  než Česká republika             Kč   1 000
 
d) Přijetí žádosti o udělení povolení
  k restaurování kulturní památky nebo
  její části, které jsou díly výtvarných
  umění nebo uměleckořemeslnými díly
  ("povolení k restaurování") 21) a
  přijetí žádosti o udělení povolení
  k provádění archeologických výzkumů
  ("povolení k provádění archeologických
  výzkumů") 83)                 Kč   2 000
81) § 24a odst. 2 písm. a) zákona o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů.
82) § 24b zákona o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů.
83) § 21 odst. 2 zákona o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní písmena c) až v) se označují jako písmena e) až y).
5. V příloze položce 22 písm. e) se slova "povolení k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi ("povolení k restaurování"), 21) udělení" zrušují.
Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.
6. V příloze položce 22 písm. m) se slova "v písmenu j)" nahrazují slovy "v písmenu l)".
7. V příloze položka 108 včetně poznámky pod čarou č. 83 zní:
"Položka 108
 
1. Podání žádosti o vykonání zkoušky
  k prokázání odborné způsobilosti podle
  § 26 odst. 1 zákona o elektronických
  komunikacích, včetně vydání průkazu
  odborné způsobilosti            Kč    600
 
2. Podání žádosti o uznání odborné
  způsobilosti podle zvláštního právního
  předpisu 82) , včetně vydání průkazu
  odborné způsobilosti            Kč    400
 
3. Vydání průkazu odborné způsobilosti
  po uplynutí doby jeho platnosti
  podle § 26 odst. 7 zákona
  o elektronických komunikacích        Kč    400
 
4. Prodloužení platnosti nebo provedení
  změn v průkazu odborné způsobilosti     Kč    200
83) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.".
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o volném pohybu služeb
Čl.XIV
Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění zákona č. 247/2011 Sb. a zákona č. 278/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 13 se za slova "prováděcím právním předpisem" vkládají slova "a elektronické jednotné kontaktní místo".
2. § 14 zní:
 
"§ 14
(1) Jednotné kontaktní místo poskytuje
a) informace o požadavcích vztahujících se podle jiných právních předpisů na poskytovatele služeb, mezi něž patří zejména náležitosti žádosti o udělení oprávnění k poskytování služeb či vyřízení formalit spojených s jejím výkonem, a kontaktní údaje správních orgánů20), které jsou příslušné k vyřízení žádosti podle jiných právních předpisů,
b) obecné informace o požadavcích týkajících se přístupu k činnosti poskytování služeb a jejího výkonu v jiných členských státech,
c) obecné informace o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů20) a o možnostech řešení sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby, nebo mezi poskytovateli služby,
d) obecné informace o požadavcích týkajících se ochrany spotřebitele v jiných členských státech,
e) kontaktní údaje spolku nebo jiných právnických osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských středisek, které mohou poskytovatelům služeb nebo příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc,
f) informace o regulaci povolání, mezi něž patří zejména
1. seznam regulovaných povolání a podmínky pro jejich výkon, včetně informací o postupu při uznávání odborné kvalifikace, poplatcích, požadavcích na dokumenty a jazykové znalosti,
2. informace o povinnosti předběžně příslušnému správnímu orgánu ohlásit úmysl poskytovat v České republice danou službu a o oprávnění příslušného správního orgánu před prvním poskytnutím služby prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb,
3. seznam profesí, pro něž existuje evropský profesní průkaz a podmínky jeho získání,
4. seznam profesí, u nichž je příslušný orgán před prvním poskytnutím služby oprávněn prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb,
5. seznam regulovaného vzdělávání a odborné přípravy se zvláštní strukturou,
6. kontaktní údaje příslušných správních orgánů a centra pomoci.
(2) Jednotná kontaktní místa poskytují informace podle odstavce 1 bezodkladně, v jasné a srozumitelné formě a v rozsahu zohledňujícím reálné potřeby poskytovatelů služeb, a dbají o jejich aktuálnost. V závislosti na povaze dotazu poskytují jednotná kontaktní místa informace v českém či anglickém jazyce a podle možností i v dalších úředních jazycích Evropské unie.
(3) Příslušné správní orgány na požádání poskytnou informaci o způsobu, jakým jsou požadavky uvedené v odstavci 1 obecně vykládány a uplatňovány. Informace je poskytována bezodkladně po přijetí žádosti, která může být doručena i elektronicky, jasným a srozumitelným jazykem a zahrnuje i jednoduchý návod, jak postupovat. Informační povinnost podle tohoto odstavce nemá charakter právního poradenství v jednotlivých případech, ale týká se pouze obecných informací zejména o způsobu, jakým se požadavky obvykle vykládají nebo uplatňují.
(4) Elektronické jednotné kontaktní místo zveřejňuje informace způsobem umožňujícím dálkový přístup pomocí elektronických prostředků. Příslušné správní orgány poskytují jednotným kontaktním místům součinnost.".
3. § 15 zní:
 
"§ 15
(1) Jednotné kontaktní místo přijímá a neprodleně předává příslušným správním orgánům20) veškerá podání učiněná na základě jiného právního předpisu od osob podnikajících na základě oprávnění podle jiného právního předpisu, a to upravujícího přístup k činnosti poskytování služeb nebo její výkon, zejména
a) přihlášky k registraci nebo oznámení na základě jiného právního předpisu21),
b) oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy22),
c) oznámení o vzniku volných pracovních míst23),
d) oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem24),
e) podání spojená s uznáváním profesních kvalifikací.
(2) Veškerá podání a formality podle odstavce 1 lze vyřídit prostřednictvím jednotných kontaktních míst či příslušných správních úřadů, a to i na dálku a pomocí elektronických prostředků. Při prokazování skutečností relevantních pro správní řízení spolupracují správní orgány se správními orgány ostatních členských států Evropské unie prostřednictvím elektronického systému pro výměnu informací mezi členskými státy podle zvláštního právního předpisu.".
4. V § 16 odst. 2 se slova "předáním příslušnému správnímu orgánu 20) " nahrazují slovy "podáním u jednotného kontaktního místa".
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o zdravotních službách
Čl.XV
V § 25 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Příslušný správní orgán zašle stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí o pozastavení nebo odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle § 16 odst. 1 písm. b) nebo c) nebo odst. 2 písm. a) nebo podle § 17 písm. a), do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí uznávacímu orgánu pro uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, podle jiného právního předpisu.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
 
ČÁST DESÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.XVI
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou části sedmé, která nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (7. 4. 2016 – 4. 5. 2016)