První rok v práci může být fatální

Vydáno: 26 minut čtení

Nový zaměstnanec, ať už se jedná o jeho první, druhé nebo třetí zaměstnání, čelí vysokému riziku zranění nebo poškození zdraví. A proč? Zaměstnanec není dostatečně seznámen s procesy na pracovišti. Statistiky vývoje pracovní úrazovosti v České republice hovoří jasně, k největšímu počtu pracovních úrazů dojde v prvním roce zaměstnání.

Nemusí se jednat pouze o mladé zaměstnance, ale jakékoliv "nové zaměstnance", kteří přicházejí do nového pracovního prostředí, a to včetně zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, osob samostatně výdělečně činných nebo agenturních zaměstnanců.

1. Vybrané ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v letech 2014-2017

Doba v zaměstnání

Nejvyšší počet úrazů mají "noví zaměstnanci" v prvním roce zaměstnání. Tito zaměstnanci často postrádají zkušenosti nebo nemají dostatečné kvalifikační předpoklady pro konkrétní práci. Jedná se o "ohroženou skupinu" zaměstnanců, u které je riziko pracovního úrazu poměrně vysoké. Jelikož tito zaměstnanci jsou relativně krátkou dobu na pracovišti, nejsou dostatečně seznámeni s procesy a prostředím na pracovišti. Z hlediska prevence je tak důležité, aby tito zaměstnanci byli řádně zaškoleni a v prvních měsících pracovali pod dohledem.

Mladí, noví a nezkušení zaměstnanci s novými úkoly a povinnostmi čelí na pracovišti mnohem vyššímu riziku poškození jejich zdraví. Neuvědomují si nebezpečí nebo nejsou dostatečně kompetentní k řízení rizik, souvisejících s jejich povinnostmi a riziky pracovního prostředí, což zvyšuje jejich potenciál k incidentům a úrazům a jejich závažnost.

Identifikace zvýšeného rizika mladých, nových a nezkušených zaměstnanců je zásadním prvkem při hodnocení rizik. U této skupiny je vyšší pravděpodobnost vzniku úrazu a tento fakt je zapotřebí brát v úvahu při vytváření systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v organizaci. Potenciál pro vznik zranění u této skupiny se zvyšuje, jelikož jsou jim přiděleny nové úkoly, u nichž vzhledem k jejich neznalostí procesů na pracovišti, si neuvědomují reálná nebezpečí, kterým jsou na pracovištích vystaveni.

Vzdělávání a odborná příprava na pracovišti připravují zaměstnance k tomu, aby zlepšili své porozumění rizikům souvisejících s jejich úkoly a pracovním prostředím. Zaměřením se na výcvikové programy, se může zaměstnanec přesunout z "nevědomého nekompetentního stavu", na zaměstnance, který je "vědomě kompetentní".

Tabulka č. 1: Počet pracovních úrazů podle odpracovaných let (uvedeny pouze roky 0 až 3)
Zaměstnání (roky) Počet úrazů
2015 2016 2017
0 12 875 14 112 14 147
1 4 769 5 605 5 908
2 2 939 3 334 3 693
3 2 406 2 285 2 503

DŮLEŽITÉ:

Z tabulky vyplývá, že první rok v zaměstnání je pravděpodobnost vzniku úrazu, u této skupiny zaměstnanců, značně vysoká.

Věk

Tabulka č. 2: Počet pracovních úrazů podle věku zraněného (první 3 věkové skupiny s nejvyšším počtem pracovních úrazů)
Pořadí podle počtu úrazů (sestupně) Věk zraněného/počet úrazů
2014 2015 2016
1. místo 36 - 40 21 - 25 41 - 45
5 773 5 742 5 886
2. místo 21 - 25 36 - 40 21 - 25
5 120

Související dokumenty

Související články

Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - II. Úraz při práci na lisu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - I. Přejetí vedoucího skladu motorovým vozítkem
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Pracovní úrazy při cestách autem
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Pracovní úraz - co teď?!
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Související otázky a odpovědi

Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Krácení bolestného
Krácení dovolené, pracovní úraz
Ohrožení nemocí z povolání
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu