362/2006 Sb. o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování

Schválený:
362/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 28. června 2006
o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 385/2005 Sb. a zákona č. 212/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 10 odst. 2 zákona:
 
§ 1
Přípustná míra obtěžování zápachem
(1) Přípustná míra obtěžování zápachem je stav pachových látek ve vnějším ovzduší, kterého je třeba dosáhnout, pokud je to běžně dostupnými prostředky možné, odstraněním nebo omezením obtěžujícího pachového vjemu.
(2) Překročení přípustné míry obtěžování zápachem se posuzuje na základě písemné stížnosti osob bydlících nebo pracujících v oblasti, ve které k obtěžování zápachem dochází.
(3) Přípustná míra obtěžování zápachem je překročena vždy, pokud si na obtěžování zápachem stěžuje více než 20 osob podle odstavce 2 a pokud alespoň u jednoho z provozovatelů stacionárních zdrojů bylo prokázáno porušení povinnosti podle zákona, které překročení přípustné míry obtěžování zápachem způsobilo.
 
§ 2
Způsob stanovení koncentrace pachových látek
(1) Stanovení koncentrace pachových látek se provádí u stacionárních zdrojů uvedených v příloze k této vyhlášce postupem stanoveným touto vyhláškou a českou technickou normou ČSN EN 13725 (dále jen "technická norma"). Stanovení koncentrace pachových látek se nevztahuje na malé stacionární zdroje.
(2) Stanovení koncentrace pachových látek podle odstavce 1 se provádí
a) ke dni stanovenému v povolení podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona při uvádění stacionárního zdroje do provozu,
b) po každé změně, na kterou bylo příslušným orgánem ochrany ovzduší vydáno povolení podle § 17 odst. 2 písm. f) zákona,
c) po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zařízení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně koncentrace pachových látek,
a to do 3 měsíců od vzniku některé ze skutečností uvedených pod písmeny a) až c).
(3) Koncentraci pachových látek posuzuje komise uvedená v technické normě. Od stanovení koncentrace pachových látek lze upustit v případě, kdy její stanovení představuje riziko poškození zdraví členů komise.
(4) Odběr vzorků pro stanovení koncentrace pachových látek se provádí v místě před vyústěním odpadního plynu do ovzduší nebo na jiném místě v souladu se zásadami stanovenými ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.
(5) Doba odběru vzorků se přizpůsobí očekávaným koncentracím a provede se v období minimálně 1 hodiny, s tím, že doba každého jednotlivého odběru se bude pohybovat v rozmezí 5 až 15 minut.
(6) Při stanovení koncentrace pachových látek se provádí nejméně 3 odběry na každém měřicím místě. Výsledná koncentrace pachových látek v odpadním plynu zdroje je geometrický průměr výsledků jednotlivých odběrů.
 
§ 3
Stanovení koncentrace pachových látek
Stanovení koncentrace pachových látek se provede nejpozději
a) do 1. srpna 2007 u stacionárních zdrojů uvedených v části A přílohy k této vyhlášce,
b) do 1. srpna 2008 u stacionárních zdrojů uvedených v části B přílohy k této vyhlášce a
c) do 1. srpna 2009 u stacionárních zdrojů uvedených v části C přílohy k této vyhlášce.
 
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2006.
Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.
 
Příl.
Stacionární zdroje, u kterých se stanovuje koncentrace pachových látek
A.
1. Potravinářský průmysl
1.1 Jatka s kapacitou porážky nad 50 t/den
1.2 Zpracování ryb
1.3 Pekárny
1.4 Sušení vajec
1.5 Zpracování čokoládových produktů
1.6 Výroba tabákových výrobků
1.7 Udírny
1.8 Pražírny kávy, kávových náhražek, kakaových bobů nebo oříšků
2. Extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků a rafinace rostlinných olejů
3. Laminování dřeva, kovu, textilu, vláken a plastů (výroba kompozitních materiálů na bázi organických pryskyřic).
B.
1. Zpracování kaučuku a výroba pryže
2. Výroby buničiny ze dřeva a papíru z panenské buničiny - platí pro výrobní kapacitu od 20 t/den včetně
3. Průmyslové zpracování dřeva - sušení nativního dřeva v sušárnách o projektované kapacitě větší než 50 m3 a sušení jeho dezintegrovaných částic v sušárnách o projektované kapacitě větší než 3 t/h, výroba dřevovláknitých, dřevotřískových a OSB desek.
C.
1. Čistírny odpadních vod
1.1 Čistírny městských odpadních vod s projektovanou kapacitou 2000 a více ekvivalentních obyvatel
1.2 Čistírny průmyslových odpadních vod zpracovávající odpadní vody v množství větším než 50 m3/den z procesů emitujících sulfan nebo amoniak nebo chlor
2. Veterinární asanační zařízení
3. Výroba krmiv z vedlejších produktů porážky
4. Výroba technických tuků z vedlejších produktů porážky
5. Průmyslové kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů
6. Výroba farmaceutických meziproduktů
7. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládky inertního odpadu.