162/2002 Sb. , kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru do České republiky

Schválený:
162/2002 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. dubna 2002,
kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru do České republiky
Změna: 66/2003 Sb.
Změna: 194/2003 Sb.
Vláda nařizuje podle § 24 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů:
 
§ 1
(1) U zboží uvedeného v čísle 1701 celního sazebníku1) - třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu, se uplatňuje sazba dovozního cla stanovená celním sazebníkem1) nebo mezinárodní smlouvou2) pro celní kvóty stanovené v příloze k tomuto nařízení.
(2) Celní kvóta se otevírá v 8.00 hodin prvního dne období, na které je tato kvóta otevřena. Připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, otevírá se kvóta nejbližší následující pracovní den.
 
§ 2
(1) Před otevřením celní kvóty a po jejím vyčerpání podle § 1 se pro zboží vymezené v § 1 uplatní sazba dovozního cla stanovená celním sazebníkem1) nebo mezinárodní smlouvou2) zvýšená o 80.
(2) Pokud clo vyměřené podle odstavce 1 činí méně než 13,50 Kč/kg, vyměří se sazba cla 13,50 Kč/kg.
 
§ 3
(1) Po dobu platnosti tohoto nařízení se pro zboží pocházející z Polské republiky, vymezené v § 1 a za podmínek zde vymezených, nepoužijí celní sazby stanovené mezinárodní smlouvou.2)
(2) Zbožím pocházejícím z Polské republiky se rozumí zboží, které splňuje podmínky stanovené mezinárodní smlouvou.3)
 
§ 4
(1) Ustanovení § 1 a 2 se nevztahují na zboží pocházející ze Slovenské republiky.
(2) Zbožím pocházejícím ze Slovenské republiky se rozumí zboží, které splňuje podmínky stanovené mezinárodní smlouvou.4)
 
§ 5
(1) Ustanovení § 1 a 2 se nevztahují na zboží pocházející z rozvojové země1) nebo nejméně rozvinuté země,1) která je členem Světové obchodní organizace,5) pokud její podíl na dovozech zboží vymezeného v § 1 nepřesáhne 3 % celkového dovozu tohoto zboží a pokud dovoz z těchto zemí s podílem nižším než 3 % nepředstavuje více než 9 % z celkového objemu dováženého zboží.
(2) Zbožím pocházejícím z rozvojové země nebo nejméně rozvinuté země se rozumí zboží, které splňuje podmínky stanovené zvláštními právními předpisy.6)
 
§ 6
Zrušuje se nařízení vlády č. 212/1999 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru.
 
§ 7
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.
 
Příl.
Celní kvóty (podle § 1):
+-------------------------------+--------------------------------+
|Období             |  Zboží pocházející ze země: |
|                +--------------+---------+-------+
|                | Evropská unie|Polská  |Ostatní|
|                |       |republika|země  |
+-------------------------------+--------------+---------+-------+
|Od 11. března 2003       |       |     |    |
|do 31. března 2003       |   300 tun | 125 tun| 25 tun|
+-------------------------------+--------------+---------+-------+
|Od 1. dubna 2003        |       |     |    |
|do 30. června 2003       |  4 500 tun |1 875 tun|375 tun|
+-------------------------------+--------------+---------+-------+
|Od 1. července 2003      |       |     |    |
|do 30. září 2003        |  4 500 tun |1 875 tun|375 tun|
+-------------------------------+--------------+---------+-------+
|Od 1. října 2003 do      |       |     |    |
|31. prosince 2003       |  4 500 tun |1 875 tun|375 tun|
+-------------------------------+--------------+---------+-------+
|Od 1. ledna 2004        |       |     |    |
|do 31. března 2004       |  4 800 tun |2 000 tun|400 tun|
+-------------------------------+--------------+---------+-------+
|Od 1. dubna 2004        |       |     |    |
|do 30. června 2004       |  4 800 tun |2 000 tun|400 tun|
+-------------------------------+--------------+---------+-------+
|Od 1. července 2004      |       |     |    |
|do 30. září 2004        |  4 800 tun |2 000 tun|400 tun|
+-------------------------------+--------------+---------+-------+
|Od 1. října 2004 do      |       |     |    |
|31. prosince 2004       |  4 800 tun |2 000 tun|400 tun|
+-------------------------------+--------------+---------+-------+
1) Nařízení vlády č. 480/2001 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).
2) Například Středoevropská dohoda o volném obchodu uzavřená mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou, uveřejněná pod č. 54/1995 Sb., v platném znění.
3) Středoevropská dohoda o volném obchodu - Protokol č. 7, uveřejněná pod č. 54/1995 Sb., v platném znění.
4) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 14. prosince 2001, uveřejněná pod č. 13/2002 Sb. m. s.
5) Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), uveřejněná pod č. 191/1995 Sb.
6) § 59 až 63 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon. § 3, 4, 5 a 6 a příloha č. 4 vyhlášky č. 69/1989 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla.

Související dokumenty

Související články

Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení