Zaměstnanecký benefit

Plné znění otázky

Soukromá základní škola a soukromé gymnázium plánuje poskytovat dětem, jejichž rodiče mají příjmy do určitého limitu tzv. sociální stipendium. Zatím není rozhodnuto, zda toto stipendium bude mít povahu slevy ze školného, či zda se bude poskytovat studujícím ve formě peněžitého příspěvku (vzhledem k věku studujících se s největší pravděpodobností bude zasílat na BÚ některého z rodičů). Na daných školách studují i děti některých ze zaměstnanců. Dosáhne-li na toto stipendium (ať už bude ve formě slevy ze školného, či ve formě peněžitého příspěvku) některé z dětí zaměstnance přímo dané školy, bude se jednat na straně daného zaměstnance o zdanitelný příjem? Osobně se domníváme, že se o zdanitelný příjem na straně zaměstnance jednat nebude, neboť tato pravidla jsou shodná pro všechny rodiče studujících na daných školách, a tudíž nelze aplikovat pravidlo § 6 odst. 3 zákona o daních z příjmů, dle kterého je zdanitelným příjmem zaměstnance rovněž částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnuté plnění nižší než cena, kterou účtuje jiným osobám, a dále z toho důvodu, že nelze toto plnění z logiky věci považovat za odměnu za vykonanou práci (je-li poskytováno všem rodičům studujících). Je naše úvaha správná?

Dále daná soukromá základní škola a soukromé gymnázium plánuje, že bude svým zaměstnancům poskytovat nepeněžní benefit spočívající v příspěvku na vzdělávání dětí těchto zaměstnanců na těchto soukromých školách. Je v tomto případě aplikovatelný § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů? Osobně se domníváme, že v tomto případě nebude splněna podmínka, že se bude jednat o nepeněžní příjem poskytovaný ze zisku či na vrub daňově neuznatelných nákladů, neboť žádná platba ze strany zaměstnavatele v podstatě neproběhne. Nebo tato podmínka bude splněna zaúčtování tímto způsobem? Předpis školného (v plné výši) MD 311/D 602. Částečná úhrada zaměstnancem MD 221/D 311 a výhoda ze strany zaměstnavatele poskytnutá zaměstnanci MD 548 (nedaňový)/D 311. V opačném případě, bude daná podmínka splněna alespoň tehdy, neproběhne-li žádná úhrada ze strany zaměstnance? Je nějaká možnost, aby takovýto benefit byl na straně zaměstnance považován za osvobozený příjem nebo je tento benefit posuzován stejně jako sleva z plnění, která zaměstnavatel poskytuje, a tedy se bude na straně zaměstnance jednat o zdanitelný příjem?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Několik poznámek ke školním úrazům
Odškodňování školních úrazů
Zdroje zábavy i poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví pro děti a mládež v prostředí internetu
(Ne)bezpečný svět chemie
Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství
Výtvarná soutěž "Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého"
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Specifické odměny zaměstnanců v praxi mzdové účetní
Odpovědnost školy za úraz žáka
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Zaměstnanecké akcie
Daňové aktuality
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury

Související otázky a odpovědi

Kvalifikační dohoda
Sauna jako osvobozený benefit
Stravování zaměstnanců
Služební byt
Zaměstnanecký benefit - Flexi pas Sodexo
Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli
Registrační poplatek za Do práce na kole
Poplatek za zkoušku daňového poradce
Souběh benefitů u dvou zaměstnavatelů
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Dárkový poukaz zaměstnanci
Čerpání FKSP na poukázky Relax Pass
Dárková cestovní poukázka
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Kombinace stravenek od více dodavatelů a jejich vydávání zaměstnancům
Obědy pro dobrovolníky v nemocnici v rámci nouzového stavu kvůli Covid-19
Neuskutečnění rekreací částečně hrazených z FKSP a jejich neuskutečnění kvůli opatřením proti Covid-19
Neuskutečněné dovolené a voucher z FKSP
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond

Související předpisy

§ 25. 1. h) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 4. 1. k) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6. 1, 3, 9. d) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů