336/2015 Sb. o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi

Schválený:
336/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2015
o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 81/2015 Sb., k provedení § 67a odst. 3 a § 67c odst. 2:
 
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
 
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) obsah, rozsah a způsob provádění výcviku a školení členů posádky,
b) podmínky bezpečného stavu lodě, jejího zařízení a vybavení z hlediska ochrany zdraví při práci,
c) podrobnosti zásad a postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
d) místa uložení výtisků zásad a postupů bezpečnosti práce na lodi.
 
ČÁST DRUHÁ
OBSAH, ROZSAH A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ VÝCVIKU A ŠKOLENÍ ČLENŮ POSÁDKY
 
§ 2
Obsah výcviku a školení
Velitel lodě zajišťuje výcvik a školení členů posádky v oblasti
a) obsluhy záchranného a bezpečnostního vybavení lodě včetně vodotěsných a protipožárních dveří a bezpečné manipulaci s nimi,
b) bezpečnosti a ochrany zdraví před riziky z nebezpečných látek, jimž mohou být členové posádky lodě při práci vystaveni,
c) používání osobních ochranných pracovních prostředků a používání a údržby zařízení a oděvů pro vstup do uzavřeného nebo omezeného prostoru, který může obsahovat hořlavé nebo jedovaté plyny nebo výpary nebo v něm může být nedostatek kyslíku, prostoru, který je obvykle nebo dočasně větrán a v němž došlo k omezení nebo výpadku tohoto větrání, prostoru, v němž došlo k úbytku kyslíku nebo jsou v něm obsaženy zdraví nebezpečné plyny nebo výpary, nebo prostoru zátěžových a stabilizačních nádrží (dále jen „nebezpečný prostor“),
d) rozpoznání okolností a prací vedoucích ke vzniku nebezpečného ovzduší a rizik spojených se vstupem do nebezpečných prostor a přijímání opatření k jejich odvrácení,
e) záchrany osoby v bezvědomí z nebezpečného prostoru,
f) informování o umístění lékárniček,
g) bezpečné práce se stroji, nářadím a materiály,
h) bezpečné práce se zdvihacím zařízením,
i) bezpečné práce se zařízením v stravovacím provozu a vybavením používaným na lodi v prádelnách.
Rozsah školení a výcviku
 
§ 3
(1) Školení a výcvik k obsluze záchranného a bezpečnostního vybavení lodě včetně vodotěsných a protipožárních dveří a bezpečné manipulaci s nimi zahrnuje zejména
a) seznámení s prvky záchranného a bezpečnostního vybavení lodě a jeho konkrétním rozmístěním na lodi,
b) seznámení s ovládacími prvky zařízení,
c) seznámení s rozmístěním a obsluhou hlavních vodotěsných a protipožárních dveří s mechanickým a dálkovým ovládáním na lodi,
d) signály vyhlašované na lodi k provádění poplachů jednotlivých druhů,
e) rozmístění poplachových rozpisů na lodi a
f) předání osobních poplachových rozpisů pro konkrétní členy posádky.
(2) Školení a výcvik k bezpečnosti a ochraně zdraví před riziky z nebezpečných látek, jimž mohou být členové posádky lodě při práci vystaveni, zahrnuje zejména
a) obecné poučení o zacházení s nebezpečnými látkami a
b) informování o převáženém nebezpečném zboží podle Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři2), informace o bezpečném zacházení s ním a úkonech, které mají být provedeny v případě požáru, zaplavení lodě nebo zasažení osoby nebezpečnou látkou.
(3) Školení a výcvik v používání osobních ochranných pracovních prostředků a používání a údržbě zařízení a oděvů pro vstup do nebezpečných prostorů zahrnuje zejména
a) seznámení s osobními ochrannými pracovními prostředky, jimiž je loď vybavena,
b) seznámení se správným použitím jednotlivých osobních ochranných pracovních prostředků a
c) zdůraznění požadavku provádění údržby osobních ochranných pracovních prostředků podle návodů výrobců včetně informace, kde jsou tyto návody k dispozici.
(4) Školení a výcvik v rozpoznání okolností a prací vedoucích ke vzniku nebezpečného ovzduší a rizik spojených se vstupem do nebezpečných prostor a přijímání opatření k jejich odvrácení zahrnuje zejména
a) seznámení s konstrukcí lodě a místy na lodi, kde může vzniknout potřeba práce a zároveň mohou představovat nebezpečný prostor,
b) obeznámení s pravidly pro povolení vstupu a práce v nebezpečných prostorech a
c) obeznámení, kdo má být na lodi informován při podezření na vznik nebezpečného prostoru v důsledku poruchy nebo jiné situace.
 
§ 4
(1) Školení a výcvik v oblasti záchrany osoby v bezvědomí z nebezpečného prostoru zahrnuje zejména
a) seznámení s figurínou používanou pro výcvik,
b) upozornění na důležitost zjištění, zda se osoba v bezvědomí nenachází v kontaktu s nebezpečným elektrickým napětím nebo v bezprostřední blízkosti neizolovaného vodiče pod napětím,
c) upozornění na postup informování odpovědných osob na lodi v případě zjištění osoby v bezvědomí a
d) zopakování zásad identifikace zranění osoby v bezvědomí.
(2) Školení a výcvik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se stroji, nářadím a materiály zahrnuje zejména
a) poučení o správném používání nástroje, nářadí nebo materiálu a praktické předvedení správné práce a
b) seznámení s umístěním nouzových vypínačů, jedná-li se o mechanicky poháněná zařízení a nářadí.
(3) Školení a výcvik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zdvihacím zařízením zahrnuje zejména
a) seznámení s konkrétním typem zdvihacího zařízení a vysvětlením principu jeho fungování,
b) seznámení s ovládacími a bezpečnostními prvky zařízení, zejména s umístěním nouzových vypínačů,
c) seznámení se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zdvihacím zařízením konkrétního typu a
d) praktický výcvik v ovládání příslušného zdvihacího zařízení.
(4) Školení a výcvik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zařízením v stravovacím provozu a zařízením používaným na lodi v prádelnách zahrnuje zejména
a) seznámení s vybavením stravovacího provozu a prádelny,
b) seznámení s ovládacími a bezpečnostními prvky příslušného zařízení, zejména s umístěním nouzových vypínačů,
c) seznámení se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s horkými předměty a potravinami v stravovacím provozu a
d) seznámení s návody k obsluze vybavení stravovacího provozu a vybavení prádelny včetně jejich umístění.
 
§ 5
Způsob provádění školení a výcviku
(1) Školení, které nevyžaduje praktický výcvik s konkrétním zařízením, je možné uskutečnit s použitím instruktážních videí nebo jiné techniky.
(2) Školení a výcvik podle § 3 odst. 1 a 2 se provádí před vyplutím lodě z přístavu a po nalodění nových členů posádky. Není-li to z provozních důvodů možné, školení a výcvik se provádí nejpozději do 24 hodin po vyplutí lodě z přístavu.
(3) Není-li stanoveno jinak, školení a výcvik musí být provedeny nejpozději před započetím příslušných prací.
 
ČÁST TŘETÍ
PODMÍNKY BEZPEČNÉHO STAVU LODĚ, JEJÍHO ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Z HLEDISKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
 
§ 6
Zajištění proti pohybům lodě
(1) Těžké předměty včetně nábytku musí být zajištěny proti pohybům lodě a nežádoucímu samovolnému přemístění.
(2) Dveře musí být zajištěny a nesmí se volně pohybovat.
 
§ 7
Elektrická zařízení
(1) Ve všech místnostech, kde jsou elektrická a spínací zařízení, musí být umístěny vývěsky s instrukcemi o ošetření člověka po zasažení elektrickým proudem.
(2) Elektrická zařízení musí být upevněna, a je-li to proveditelné, napájena přes pevné přípojky.
(3) Ohebné vodiče musí být co nejkratší a uspořádány tak, aby se zabránilo jejich prodření nebo přetržení během provozu.
(4) Elektrické obvody nesmí být přetěžovány.
(5) Elektrické ohřívače musí být vybaveny ochranami pevně připojenými k ohřívačům.
 
§ 8
Přenosná topná tělesa
Přenosná topná tělesa nesmí být umisťována na dřevěných podlahách a přepážkách, kobercích a linoleu bez tepelného odizolování ochrannou deskou z nehořlavého materiálu. Přenosná topná tělesa musí být vybavena kryty.
 
§ 9
Ochranné prostředky a nápoje
Loď musí být vybavena osobními ochrannými pracovními prostředky, mycími, čisticími a dezinfekčními prostředky a ochrannými nápoji.
 
§ 10
Bezpečný přechod
Na každé lodi musí být zajištěn bezpečný přechod z lodě na břeh nebo na jiné plavidlo. Je-li zařízení pro bezpečný přechod přenosné, musí být vybaveno zábradlím a ochrannou sítí.
 
§ 11
Záchranné kruhy
V bezprostřední blízkosti lodních schodů a můstků spojujících loď se břehem musí být umístěny záchranné kruhy s lankem o délce nejméně 30 m.
 
§ 12
Závěsné lávky
Závěsné lávky musí být nejméně 0,5 m široké a opatřené ochranným zábradlím nebo stojinami s lanem vypnutým ve výšce 1,1 m od podlahy. Na závěsné lávce musí být viditelně vyznačena její nosnost.
 
§ 13
Úvazná lana
Délka lan, která jsou používaná jako pružiny pro ocelová úvazná lana, musí být nejméně 11 m. Pevnost nové pružiny musí být přibližně o 25 % větší než pevnost úvazného ocelového lana.
 
§ 14
Jeřáby
(1) Lodní jeřáby se udržují v souladu s instrukcemi výrobce. Musí být zajištěna dostupnost technických informací o
a) délce, rozměru a povoleném bezpečném zatížení lan,
b) povoleném bezpečném zatížení další výstroje,
c) omezení úhlu zdvihu ramene a
d) výměně lan, zdvihací hydraulice a další údržbě.
(2) Nosnost jeřábu musí být viditelně vyznačena.
(3) Pojízdné jeřáby s vlastním pohonem musí být vybaveny účinnou brzdou, která zablokuje pojezd.
(4) Kola pojízdných jeřábů musí být opatřena bezpečnostními kryty bránícími přejetí nohy člověka a shrnujícími z kolejí volné předměty.
 
§ 15
Dílenské pevně instalované stroje
Všechny nebezpečné části dílenského pevně instalovaného stroje musí být opatřeny ochrannými kryty, které musí být připevněny před spuštěním stroje. Brusky musí být opatřeny štítkem na ochranu očí.
 
§ 16
Vstupy do nákladových prostorů
Vstupy do nákladových prostorů musí být vytvořeny tak, že
a) přístup nesmí vést přes jícen nákladového prostoru,
b) pevný žebřík nebo řada pevných příček nesmí mít v žádném místě opačný sklon,
c) příčky pevného žebříku musí být nejméně 300 mm široké a tak vytvarované, aby na kraji nemohla noha sklouznout. Příčky musí být umístěny ve vzdálenostech nepřesahujících 300 mm a za každou příčkou musí být nejméně 180 mm volného prostoru,
d) po straně stojek musí být volný prostor nejméně 75 mm, aby se za ně osoba mohla přidržovat,
e) podél žebříku musí být nejméně 760 mm volného prostoru. Výjimku tvoří průlezy, kde může být prostor zmenšen na nejméně 600 mm x 600 mm,
f) pevné svislé žebříky musí být opatřeny odpočívadly ve vzdálenosti nepřesahující 6 metrů,
g) mezi svislými žebříky na nižší palubě, které nejsou v jedné linii, musí být odpočívadlo,
h) odpočívadla musí mít šířku, aby zajistila pevnou základnu pro nohy, a musí být opatřena zábradlím,
i) pevné žebříky a schody umožňující sestup do nákladového prostoru musí být umístěny tak, aby se riziko jejich poškození během překládacích prací snížilo na minimum,
j) pevné žebříky musí být, pokud je to možné, umístěny nebo instalovány tak, aby zajistily oporu zad pro sestupující nebo vystupující osoby.
 
§ 17
Lednice
(1) Část paluby před vstupem do lednic musí mít protismykový nátěr.
(2) Dveře všech lednic musí být vybaveny zevnitř prostředky pro jejich otevření a spuštění akustického signálu.
(3) V týdenních intervalech musí být prováděno pravidelné testování signalizace, uzávěrů dveří a jejich otevírání zevnitř.
 
ČÁST ČTVRTÁ
PODROBNOSTI ZÁSAD A POSTUPŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
 
HLAVA I
PODROBNOSTI ZÁSAD A POSTUPŮ Z HLEDISKA OCHRANY ZDRAVÍ A DODRŽOVÁNÍ HYGIENY
 
§ 18
Obecná ustanovení
(1) Ve strojovně, v kuchyni, na velitelském můstku a na přídi lodě musí být umístěny viditelně označené lékárničky vybavené prostředky pro poskytnutí první pomoci.
(2) V případě potřísnění olejem musí být pokožka očištěna a ošetřena. K tomuto účelu nesmí být používána organická rozpouštědla.
(3) Dojde-li na lodi k úhynu zvířat, je třeba zajistit likvidaci pozůstatků těchto zvířat spálením a provést dezinfekci příslušných lodních prostor účinnými sporicidními přípravky.
 
§ 19
Práce v prostředí s rizikovými faktory pracovních podmínek
(1) Vystavení se vlivu nebo přímý kontakt s rizikovými faktory musí být okamžitě hlášeny veliteli lodě a musí být přijata účinná nápravná opatření.
(2) Při práci nebo činnosti vykonávané v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách, zejména při vysoké vlhkosti vzduchu, je nezbytné zajistit k ochraně zdraví dostatečný příjem minerálních látek.
(3) Dojde-li během cesty k uvolnění nebo poškození panelů, krytů nebo izolací obsahujících azbest, musí být opravy poškozených částí obsahujících vlákna azbestu zabezpečeny účinnými prostředky zamezujícími dalšímu uvolňování azbestu. Tyto opravy mohou provádět pouze určení členové posádky lodě, kteří byli vybaveni vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky a seznámeni s podmínkami práce s azbestem včetně způsobu ukládání a likvidace azbestového prachu a použitých osobních ochranných pracovních prostředků. Kde je to prakticky proveditelné, musí být azbest odstraněn. Odstranění musí být prováděno v přístavu osobou specializovanou na odstraňování azbestu.
 
HLAVA II
PODROBNOSTI ZÁSAD A POSTUPŮ Z HLEDISKA SNÍŽENÍ RIZIKA VZNIKU POŽÁRU
 
§ 20
(1) Spreje a prázdné nádoby od sprejů nesmí být používány nebo umisťovány blízko otevřeného ohně nebo jiných tepelných zdrojů a musí být bezpečně skladovány za účelem odevzdání sběrným zařízením v přístavech.
(2) Kouření na lodi je povoleno pouze na vyhrazených místech, která jsou vybavena popelníky nebo jinými vhodnými nádobami. Hořící nebo doutnající předměty, neuhašené nedopalky a zápalky musí být bezpečně likvidovány v nádobě s pískem. Ve všech částech lodě, kde není kouření povoleno, musí být umístěna nápadná výstražná upozornění o tomto opatření doplněná o příslušnou bezpečnostní značku zákazu.
 
§ 21
Ochrana před samovznícením
(1) Znečištěný odpad, piliny a zaolejované a jiné obdobné materiály se musí skladovat v uzavřených kovových nádobách do doby, než mohou být bezpečně zlikvidovány nebo odevzdány sběrným zařízením v přístavu.
(2) Nasákavé materiály musí být bezpečně uloženy v místnostech s větráním zajišťujícím odsávání hořlavých výparů, nesmí se skladovat v blízkosti olejů, barev, ani na parním potrubí nebo v jeho blízkosti. Vlhké materiály musí být před opětovným uskladněním vysušeny. Nasákly-li tyto materiály olejem, musí být vyčištěny a vysušeny.
 
§ 22
Elektrické spotřebiče
Elektrické spotřebiče, které nepatří do vybavení lodě, se smí připojovat k lodní síti pouze se souhlasem elektrodůstojníka, elektrotechnika nebo odpovědného strojního důstojníka.
 
HLAVA III
PODROBNOSTI ZÁSAD A POSTUPŮ Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ
 
§ 23
Ochrana hlavy
Členové posádky lodě nosí ochrannou přilbu při všech pracích prováděných na palubách, v nákladových prostorech, ve dvojitém dně, tancích, kofrdamech a při činnostech ve strojovně s výjimkou prostoru velínu, dílen a skladů. Členové posádky lodě dále nosí ochrannou přilbu při poplachové činnosti, překládacích operacích, manipulaci s kryty nákladových prostorů a s překládacím zařízením, při práci s uvazovacím a kotevním zařízením, při práci se čluny, pontony a vory, při upevňování nákladu a jeho kontrole, při práci ve výšce a za bokem lodě, na loděnici a v doku a vždy, když o tom rozhodne velitel lodě nebo osoba pověřená velitelem lodě nebo provozovatelem lodě.
 
§ 24
Ochrana před pády
Členové posádky lodě pracující ve výšce, za bokem lodě nebo na jiném místě, kde hrozí nebezpečí pádu z výšky větší než 1,5 metru, musí mít bezpečnostní postroj připevněný k bezpečnostnímu lanku.
 
§ 25
Ochrana těla
(1) Pracovní oděv musí být přiléhavý, bez volně visících částí, vystouplých kapes nebo přesahujících konců pásků a musí být udržován v čistotě. Členové posádky, kteří pracují na palubě lodě, používají pevnou bezpečnostní obuv.
(2) Při práci se znečišťujícími nebo nebezpečnými chemickými látkami musí být použit k tomu účelu určený vrchní ochranný oděv.
 
§ 26
Ochrana před hlukem
Každý člen posádky vstupující do prostor s hladinou akustického tlaku přesahující 85 dB musí použít osobní ochranné prostředky k ochraně sluchu.
 
§ 27
Ochrana před utonutím
Je-li vykonávána práce za bokem lodě nebo v místech, kde lze předpokládat nebezpečí pádu nebo spláchnutí přes palubu, nebo při práci prováděné z lodních člunů a vorů musí být v blízkosti záchranný kruh s lankem o délce nejméně dvojnásobku výšky, v které je záchranný kruh umístěn nad vodní hladinou. Délka lanka nesmí být kratší než 30 metrů.
 
HLAVA IV
PODROBNOSTI ZÁSAD A POSTUPŮ Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO VSTUPU NA LOĎ A BEZPEČNÉHO POHYBU NA PALUBĚ LODĚ
Díl 1
Bezpečný vstup na loď
 
§ 28
Umístění prostředků pro vstup a výstup z lodě
Přechodové lávky nesmí být používány při úhlu sklonu překračujícím 30 stupňů od vodorovné roviny a lodní schody nesmí být používány při úhlu překračujícím 55 stupňů od vodorovné roviny, pokud nejsou zvlášť určeny pro větší úhly.
 
§ 29
Osvětlení a bezpečný pohyb na vstupním zařízení
Vstupní zařízení a přístupy k němu přiléhající musí být osvětleny z lodě nebo ze břehu minimálně 150 luxů měřeno ve výšce 1 m nad povrchem zařízení. Kde je zvýšené nebezpečí zakopnutí nebo pádu vzhledem ke zhoršeným povětrnostním podmínkám nebo kde je přístupové zařízení hůře viditelné, je nutné zvýšit intenzitu osvětlení na 250 luxů.
 
§ 30
Přenosné žebříky
(1) Přenosný žebřík smí být použit pro vstup na loď pouze tehdy, není-li proveditelný jiný bezpečnější způsob.
(2) Jestliže je nevyhnutelné použít pro vstup na loď přenosný žebřík, musí být ustaven pod úhlem mezi 60 stupňů a 75 stupňů od vodorovné roviny. Žebřík musí přečnívat nejméně 1,1 m nad horním výstupním místem, pokud v tomto místě nejsou jiná vhodná madla. Žebřík musí být řádně zajištěn proti podklouznutí, posunu do strany nebo pádu a být umístěn tak, aby za příčkami bylo nejméně 180 mm volného prostoru.
 
§ 31
Ochranné sítě
Na každé lodi musí být k dispozici přiměřený počet ochranných sítí vhodné velikosti a pevnosti s ohledem na místo použití. V místech, kde existuje riziko pádu ze vstupního zařízení, z přiléhajícího nábřeží nebo z paluby lodě, musí být instalována po celé délce vstupního zařízení ochranná síť. Ochranná síť musí být pevně připevněna a tam, kde je to možné, musí být využita připevňovací místa na nábřeží.
Díl 2
Bezpečný pohyb na lodi
 
§ 32
Přechody a průchody
Přechody a průchody na lodi musí mít protismykové povrchy. Na kluzkých místech musí být povrchy posypány pískem nebo jiným vhodným materiálem. Skvrny od olejů nebo mazadel musí být bez prodlení očištěny.
 
§ 33
Osvětlení
(1) Na místech nakládky a vykládky a ostatních pracovištích musí být zajištěna intenzita osvětlení nejméně 200 luxů a na místech pro pohyb osob nejméně 100 luxů, není-li stanoveno jinak. Intenzita osvětlení se měří ve výšce 1 m nad povrchem.
(2) Nezakryté otvory v palubách musí být trvale osvětleny.
 
§ 34
Pobyt na palubě lodě za bouřlivého počasí
Za bouřlivého počasí je vstup na palubu zakázán. V nutných případech, při použití všech dostupných zabezpečovacích opatření, povoluje vstup na palubu velitel lodě.
 
HLAVA V
PODROBNOSTI ZÁSAD A POSTUPŮ Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO VSTUPU DO NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ
 
§ 35
Opatření při vstupu do nebezpečných prostor
(1) Před vstupem do nebezpečného prostoru musí být provedeny úkony zajišťující bezpečný vstup bez dýchacího přístroje a bezpečnost tohoto prostoru. Velitel lodě nebo osoba pověřená velitelem lodě nebo provozovatelem lodě
a) vyhodnotí možnou nebezpečnost prostoru,
b) připraví a zabezpečí vstup do nebezpečného prostoru,
c) otestuje ovzduší v prostoru,
d) stanoví postup pro vstup a pobyt a
e) určí osobu odpovědnou za dohled nad prováděnými pracemi.
(3) Při hodnocení možné nebezpečnosti prostoru se přihlíží zejména k okolnostem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce. Při hodnocení možné nebezpečnosti prostoru se přihlíží i ke všem potenciálním nebezpečím spojeným s konkrétním nebezpečným prostorem, k nebezpečí vyplývajícímu ze sousedních a napojených prostor a k charakteru práce, která má být v nebezpečném prostoru prováděna.
 
§ 36
Testování ovzduší nebezpečného prostoru
(1) Testování ovzduší nebezpečného prostoru musí být prováděno pouze osobou obeznámenou s používáním testovacího zařízení.
(2) Testování musí být provedeno z vnějšku před vstupem do nebezpečného prostoru. Jestliže je to neproveditelné, osoba vybraná k testování provádí tento úkon až po předchozím přijetí opatření k ochraně zdraví a použití dýchacího přístroje.
(3) Před povolením vstupu musí odečet vykazovat nejméně 20 procent objemového obsahu kyslíku.
(4) Pro zjišťování úbytku kyslíku se nesmí používat indikátor hořlavých plynů.
(5) Ovzduší je z hlediska přítomnosti hořlavých plynů bezpečné, je-li na citlivém indikátoru hořlavých plynů odečet „0“ a jestliže po celou dobu odečet nepřesahuje o více než 1 procento dolní hranici hořlavosti.
 
§ 37
Postupy a opatření před vstupem do nebezpečného prostoru
(1) V blízkosti vstupu do nebezpečného prostoru musí být připraveny k použití
a) dýchací přístroj spolu s rezervními naplněnými vzduchovými láhvemi, bezpečnostními lanky a záchranářským postrojem,
b) baterka nebo svítilna schválená pro použití v hořlavé atmosféře a
c) prostředky pro případné vytažení nebo vyzvednutí osoby v bezvědomí ze stísněného prostoru.
(2) U vstupu do nebezpečného prostoru musí být po celou dobu práce nejméně 1 člen posádky lodě.
(3) Při vstupu do nebezpečného prostoru musí být použit bezpečnostní postroj.
 
§ 38
Postupy a opatření během pobytu v nebezpečném prostoru
(1) Po celou dobu pobytu v nebezpečném prostoru, včetně dočasných přestávek, musí být zajištěno nepřetržité větrání. Při jakékoliv poruše větrání musí být práce přerušena a prostor opuštěn.
(2) Během pobytu člena posádky lodě v nebezpečném prostoru se musí ovzduší v nebezpečném prostoru periodicky testovat a člen posádky musí být instruován, aby okamžitě opustil prostor, jestliže dojde ke zhoršení podmínek.
 
HLAVA VI
PODROBNOSTI ZÁSAD A POSTUPŮ Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO RUČNÍHO ZDVIHÁNÍ BŘEMEN A BEZPEČNÉ PRÁCE S NÁŘADÍM A MATERIÁLY
 
§ 39
Ruční zdvihání břemen
(1) Při ručním zdvihání a přenášení břemen je nutné nejprve posoudit břemeno, které bude zdviháno, prověřit ostré hrany, vyčnívající hřeby nebo třísky, mastné nebo jinak nezvyklé povrchy, které mohou ovlivnit pevnost uchopení, a další skutečnosti, které mohou být nebezpečné.
(2) Pokud s břemenem manipuluje více osob, úkony zdvihání, spouštění a přenášení musí být pokud možno provedeny současně, aby se zabránilo momentálnímu přetížení nebo vyvedení z rovnováhy některého z pracovníků.
(3) Jestliže se břemeno zdvihá do větší výšky, je třeba nejprve zdvihnout břemeno na vhodnou oporu a po novém uchopení zdvihnout břemeno do požadované výše.
 
§ 40
Přenosné elektrické zařízení
(1) Na vlhkých, mokrých místech nebo místech s vodivými povrchy lze používat pouze elektrické nářadí napájené nízkým napětím do 50 V střídavého proudu s maximem 30 V proti zemi nebo 50 V stejnosměrného proudu. Není-li použití nízkého napětí prakticky proveditelné, musí být přijata jiná potřebná opatření.
(2) Napájení přenosných elektrických lamp nesmí překročit 24 V.
 
§ 41
Brusné kotouče
(1) Pokud to charakter práce nevylučuje, musí být nad každým brusným kotoučem nasazen pevný kryt.
(2) Je-li součástí brusného kotouče opěrka, musí být připevněna a nastavena co nejblíže brusnému kotouči tak, aby prostor mezi opěrkou a brusným kotoučem nepřesahoval 1,5 mm.
(3) Je zakázáno brousit na boční straně brusného kotouče. Při broušení na sucho, při zarovnávání nebo úpravách brusného kotouče musí být před brusným kotoučem připevněn průhledný kryt a musí být použita ochrana očí.
 
§ 42
Lihové kahany
Před plněním lihového kahanu palivem se musí lihový kahan nechat vychladnout na teplotu okolního prostředí.
 
§ 43
Láhve se stlačenými plyny
(1) Láhve se stlačenými plyny musí být upevněny a udržovány ve svislé poloze. Zařízení pro upevňování láhví musí zajistit rychlé a snadné uvolnění tak, aby mohly být kdykoliv rychle vyjmuty, zejména v případě požáru.
(2) U láhví, které nejsou používány, nebo při transportu láhví musí být vždy nasazen ochranný kryt ventilu. Ventily musí být uzavřeny i u prázdných láhví.
(3) Láhve s kyslíkem a láhve s hořlavým plynem musí být uloženy v oddělených dobře větraných prostorech, které nejsou vystaveny působení extrémních teplot. V prostoru, v němž jsou uloženy láhve s hořlavými plyny, nesmí být žádné elektrické zařízení nebo jiné zdroje zážehu. Prázdné láhve musí být označeny a uloženy odděleně od plných.
 
HLAVA VII
PODROBNOSTI ZÁSAD A POSTUPŮ Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO VYKONÁVÁNÍ SVÁŘEČSKÝCH PRACÍ
 
§ 44
(1) Při svařování a řezání v uzavřených prostorech musí být zajištěno dostatečné větrání. Větrání musí být průběžně kontrolováno po celou dobu práce.
(2) Jsou-li při svařování nebo řezání plamenem používána přenosná světla, musí být tato světla bezpečně připevněna a nesmí být držena v ruce. Přívodní kabely musí být vedeny mimo pracovní prostor.
Osobní ochranné pracovní prostředky pro svařování a příbuzné procesy
 
§ 45
(1) Při svařování nebo řezání plamenem musí být použit členem posádky, který takové práce provádí, ochranný oděv a další osobní ochranné pracovní prostředky určené podle návodu výrobce ke svařování a k ochraně proti vznikajícím rizikům, zejména
a) svářečská helma se zabarveným průhledným sklem; výjimečně lze použít brýle nebo ochranný štít,
b) kožené pracovní rukavice a
c) kožená zástěra.
(2) Ochranný oděv a osobní ochranné pracovní prostředky uvedené v odstavci 1 písm. a) a c) musí použít i členové posádky, kteří jsou takovým činnostem přítomni.
 
§ 46
(1) Při svařování nebo řezání plamenem musí být vždy připraven hasicí přístroj k okamžitému použití.
(2) Větrací, prosvětlovací a jiné otvory, jimiž by mohly proniknout jiskry při svařování nebo řezání plamenem, musí být uzavřeny.
(3) Nejméně 2 hodiny po skončení svařování nebo řezání plamenem se musí provádět pravidelné protipožární kontroly.
 
§ 47
Elektrické svářecí zařízení
(1) Napájecí zdroj elektrického svařování na lodi musí být stejnosměrný, s výstupním napětím nepřevyšujícím 70 V, se zajištěním minimálního kolísání napětí.
(2) Jestliže není k dispozici zařízení na stejnosměrný proud, může být použito zařízení na střídavý proud, má-li vestavěný omezovač napětí, který zajistí, aby napětí bez zatížení nepřevýšilo 25 V. Správná funkce zařízení musí být zkontrolována před každým použitím.
(3) Zařízení musí být opatřeno lokálním vypínačem nebo jiným prostředkem pro rychlé odpojení proudu od elektrody pro případ vzniklé komplikace nebo izolování držáku při výměně elektrody.
 
§ 48
Opatření při svařování elektrickým obloukem
(1) Svářeč musí mít suchý ochranný oděv, nevodivou bezpečnostní obuv a další osobní ochranné pracovní prostředky určené podle návodu výrobce ke svařování a k ochraně proti vznikajícím rizikům.
(2) Během svařování je celou dobu přítomen člen posádky, který dává pozor, zda svářeč nebyl náhodně zasažen elektrickým proudem, a který je připraven k okamžitému vypnutí elektrického svářecího zařízení, vyhlášení poplachu a poskytnutí první pomoci. Je-li to možné, při práci v obtížných podmínkách jsou přítomni 2 členové posádky.
(3) V horkých, mokrých nebo vlhkých podmínkách je provádění svařování elektrickým obloukem zakázáno.
 
§ 49
Plynové svařování a řezání
(1) Acetylén pro svařování se nesmí používat při větším tlaku než 1 atmosféra.
(2) V kyslíkovém i acetylénovém vedení musí být umístěny lapače plamene.
(3) Ventily proti zpětnému šlehnutí musí být umístěny na plynové a kyslíkové hadici v blízkosti držáku hořáku.
(4) Acetylénové láhve je třeba neustále hlídat, jestli se nezahřívají. Při zahřátí musí být láhev okamžitě vynesena ven, ochlazena a uzavírací ventil láhve naplno otevřen.
(5) V pevných instalacích musí být na rozdělovačích jasné označení, jaký plyn jimi prochází. Hadicové koncovky rozdělovačů včetně přívodních a výstupních musí být natolik odlišné, aby nemohlo dojít k záměně rozdělovačů pro palivový plyn a kyslík.
 
HLAVA VIII
PODROBNOSTI ZÁSAD A POSTUPŮ Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO PROVÁDĚNÍ NATĚRAČSKÝCH PRACÍ, PRACÍ VE VÝŠKÁCH, ZA BOKEM LODĚ A SE ZÁCHRANNÝMI ČLUNY A VORY
Díl 1
Natěračské práce
 
§ 50
(1) Při používání chemických odstraňovačů starých nátěrů je třeba použít osobní ochranné pracovní prostředky, které zabrání jejich styku s pokožkou a chrání oči. Při práci ve výšce nebo jinde v blízkosti lan nesmí dojít ke styku barev s lany, bezpečnostními postroji nebo lanky.
(2) Podle druhu nanášené barvy musí být použity účinné osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně dýchacího ústrojí. Nanášet barvy obsahující olovo, rtuť nebo podobné zdraví škodlivé složky stříkáním ve vnitřních prostorech je zakázáno.
 
§ 51
Natěračské práce prováděné v rizikových situacích
(1) Člen posádky provádějící natěračské práce za bokem lodě musí být zajištěn bezpečnostním lankem a mít záchrannou vestu, a musí být neustále pozorován členem posádky na palubě. V blízkosti musí být připraven záchranný kruh.
(2) Jestliže jsou natěračské práce prováděny v blízkosti zádě u lodního šroubu nebo jiných propulzních zařízení nebo pod vyústěním lodních odpadních systémů, musí být upozorněn strážní strojní a palubní důstojník a ve strojovně, na můstku a u příslušných ovládacích ventilů musí být až do ukončení natěračských prací vyvěšena příslušná upozornění.
Díl 2
Práce ve výškách a za bokem lodě
 
§ 52
(1) Člen posádky pracující ve výšce musí být vždy zajištěn bezpečnostním postrojem. Pro práci nad běžný dosah musí být použita pracovní plošina, lešení nebo žebřík.
(2) Při práci za bokem lodě musí být použita záchranná vesta a v blízkosti musí být připraven záchranný kruh.
(3) Práce za bokem lodě je s výjimkou havarijních případů zakázána za jízdy, v suchém doku, mezi boky dvou vedle sebe stojících plavidel a mezi bokem lodě a nábřežím.
 
§ 53
Při práci ve výšce musí být zajištěna bezpečnost osob procházejících nebo pracujících pod místem práce ve výšce. Pod místem práce ve výšce musí být vyvěšeno viditelné upozornění na probíhající práci.
 
§ 54
Lana
(1) Při používání lan je nutné vycházet z jejich odolnosti vůči chemickým vlivům.
(2) Lana musí být skladována mimo působení tepla a světla, v prostorech oddělených od chemických a jiných látek, které je mohou poškodit.
(3) Lana musí být před použitím prohlédnuta zevnitř i zevně s cílem zjistit možné zhoršení stavu, nadměrné opotřebení nebo poškození.
(4) Před použitím musí být bezpečnostní lanka, spouštěcí lana a lávky otestovány na nejméně čtyřnásobek pracovního zatížení.
Díl 3
Práce se čluny a vory
 
§ 55
Práce se záchrannými čluny
(1) Spouštění a zvedání člunu musí být prováděno pod přímým vedením službu konajícího palubního důstojníka a velitele člunu.
(2) Je nepřípustné zvedat čluny s nákladem, přepravovanými osobami nebo s kompletní posádkou veslařů. Při zvedání může zůstat ve člunu jen minimální počet osob nezbytně nutný pro zvednutí nebo uvolnění člunu.
(3) Člen posádky lodě, který velí spouštění člunu, musí dohlížet na to, aby člunové kladkostroje pracovaly bez závad a aby při dosedu člunu na vodu byly rychle a najednou vyháknuty bloky kladkostrojů.
Použití pracovních vorů
 
§ 56
(1) Pracovní vor je možné používat pouze se svolením velitele lodě nebo prvního palubního důstojníka.
(2) Před použitím musí být provedena vizuální prohlídka voru a závěsu. Při zjištění závad se nesmí vor spustit na vodu.
(3) Okraj pracovního voru a lešení na něm umístěné musí být vybaveno zábradlím.
(4) Používání voru při silném proudu, vysoké vlně a za silného větru je zakázáno.
 
§ 57
(1) Při práci na voru poblíž zádě lodě je nutno zabezpečit, aby nedošlo k pohybu lodního šroubu.
(2) Při práci na voru musí být na lodi v pohotovosti člen posádky se záchranným kruhem.
(3) Při práci na voru není dovoleno používat elektricky poháněné mechanizační pomůcky.
 
§ 58
Práce s ostatními čluny
Pro spouštění, zvedání a manipulaci s jinými čluny na lodi se použijí obdobně ustanovení o práci se záchrannými čluny.
 
HLAVA IX
PODROBNOSTI ZÁSAD A POSTUPŮ Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO VYKONÁVÁNÍ KOTEVNÍCH A UVAZOVACÍCH ÚKONŮ A BEZPEČNÉHO VLEČENÍ LODĚ
Díl 1
Kotevní a uvazovací úkony
Kotvení
 
§ 59
(1) Před hozením kotvy je nutné se přesvědčit, zda v prostoru pod kotvou nejsou malá plavidla nebo jiné překážky.
(2) Členové posádky obsluhující kotevní zařízení a všechny ostatní osoby v blízkosti musí mít ochranné brýle, ochrannou přilbu a nesmí se zdržovat na trase pohybu řetězu.
(3) Příkazy předávané přenosnou vysílačkou musí vždy identifikovat loď, přednostně jménem zahrnutým do znění příkazu.
(4) Osoba ukládající řetěz v kotevní komoře musí stát na chráněném místě a mít nepřetržité spojení s obsluhou kotevního vrátku.
(5) Zatažená kotva, která není momentálně používána, musí být zajištěna proti neúmyslnému uvolnění brzdy.
 
§ 60
(1) Pokud je kotevní vrátek v provozu, člen posádky určený k jeho obsluze neopouští stanoviště. Před spouštěním kotev je třeba prověřit popuštěním řetězu na vrátku, zda není kotva zaseknuta.
(2) Zajišťovat kotvy při kotvení pouze pásovými brzdami je zakázáno. Kotevní řetězy musí být navíc zajištěny čelisťovým jištěním.
(3) Po vyplutí lodě z přístavu je nutné prověřit upevnění kotev a utěsnění průvlaků do řetězových komor. Je zakázáno uvolňovat spojky řetězových bubnů, pokud nejsou bubny spolehlivě upevněny pásovými brzdami.
Uvazování lodě
 
§ 61
(1) Povrchy průvlaků, úvazných pacholat a navíjecích bubnů musí být udržovány v čistotě. Rolny se musí volně otáčet a musí být vizuálně kontrolovány, zda nejsou zeslabeny korozí.
(2) Úvazné lano musí být prohlíženo po celé délce z důvodu kontroly vnějšího opotřebení a opotřebení mezi prameny. Splety musí být nepoškozené.
(3) Ocelová lana musí být konzervována mazadlem.
 
§ 62
(1) Jsou-li lana vystavena silnému pnutí, zejména při vlečení lodě, všechny osoby se musí zdržovat mimo linii tahu lana a mimo vnitřní úhly jeho ohybů.
(2) Během navíjení na bubnu vrátku musí jedna osoba stát u bubnu ve vzdálenosti nejméně 1 m a druhá za ní odebírat a ukládat volnou část lana. Lano se nikdy nesmí navíjet pod ostrým úhlem k bubnu.
(3) Na pacholatech se nikdy nesmí dávat ocelové lano přes lano z umělých nebo přírodních vláken. Pro lana ocelová a z umělých nebo přírodních vláken se musí používat oddělené průvlaky nebo pacholata.
(4) Ocelové lano na bubnu vrátku se nikdy nesmí používat jako lano, kterým se kontroluje pohyb lodě.
 
§ 63
Uvazování lodě na bóje
(1) Jestliže je uvazování prováděno pomocí lodního člunu, musí mít člen posádky lodě ve člunu záchrannou vestu a na člunu musí být připraven záchranný kruh s připojeným bezpečnostním lankem.
(2) Jestliže se vázání na bóji provádí přímo z lodě, musí být připraven k okamžitému použití záchranný kruh s připevněným bezpečnostním lankem.
 
§ 64
Odvazování lodě
Při odvazování lodě musí být všechny osoby mimo vnitřní úhly ohybů lan.
Díl 2
Vlečení lodě
 
§ 65
(1) Při vlečení lodě je zakázáno zdržovat se ve vnitřním ohybu lana nebo v místě možného dosahu lana při jeho náhodném prasknutí.
(2) Mezi vlečenou a vlečnou lodí se udržuje komunikace prostřednictvím vysílačky.
 
HLAVA X
PODROBNOSTI ZÁSAD A POSTUPŮ Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO VYKONÁVÁNÍ PRACÍ SE ZDVIHACÍM ZAŘÍZENÍM, S KRYTY A V NÁKLADOVÝCH PROSTORECH LODĚ
Díl 1
Práce se zdvihacím zařízením
 
§ 66
(1) Zatížení zdvihacího zařízení nesmí překračovat povolené bezpečné zatížení, ledaže se provádí zátěžový test.
(2) Zdvihací zařízení může obsluhovat pouze člen posádky, který absolvoval školení a výcvik v oblasti bezpečné práce se zdvihacím zařízením a který byl pověřen odpovědným důstojníkem.
(3) Ovládací prvky zdvihacího zařízení musí být trvale a čitelně označeny funkcemi. Směr pohybu musí být vyznačen šipkami nebo jinými jednoduchými znaky.
(4) Břemena nesmí být zdvihána nad osobami a místy pro přecházení osob, ledaže přenos břemen nelze zabezpečit jinak.
(5) Zdvihacím zařízením se nesmí zdvihat osoby, pokud toto zařízení není určeno nebo zvlášť upraveno a vybaveno pro zdvihání osob nebo pokud se nejedná o záchranu v případě ohrožení života.
 
§ 67
Použití signálů a jiných pokynů
(1) Má-li obsluha zdvihacího zařízení zakrytý výhled na celou trasu přepravovaného břemene, musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo možnému nebezpečí. Takovým opatřením je zejména použití osoby určené k dávání směrových pokynů během pohybu břemene obsluze ruční signalizací, rádiem nebo jiným způsobem (dále jen „signalista“).
(2) Signalista musí mít nezakrytý výhled na trasu břemene, která není viditelná obsluze. V případě potřeby se použije druhý signalista, který dává pokyny prvnímu signalistovi.
(3) Každý signalista musí být na místě, které je bezpečné a dobře viditelné osobě, která obsluhuje překládací zařízení, pokud není ustaven spolehlivý způsob spojení.
(4) Každý signalista musí být řádně instruován a musí používat předem dohodnuté jasné signály, srozumitelné všem osobám zúčastněným na práci.
(5) Ruční signalizace pro práci se zdvihacím zařízením je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 68
Vysokozdvižné vozíky
(1) Vysokozdvižné vozíky smí být pro zdvihání a přepravu obsluhovány pouze tehdy, jestliže je loď na klidné vodě. Nikdy nesmí být používány během plavby.
(2) Nikdy nesmí být manipulováno s těžkým břemenem současně dvěma vozíky.
(3) Na vozíku se nesmí přepravovat žádná osoba mimo řidiče, pokud k tomu není vozík přizpůsoben.
Díl 2
Práce s kryty nákladových prostorů
 
§ 69
(1) Během plavby musí být kryty nákladových prostorů kontrolovány z hlediska jejich zajištění.
(2) Vadné nebo poškozené kryty musí být vyměněny nebo opraveny bez zbytečného odkladu. Vadné nebo poškozené kryty se nesmí používat.
(3) Všechny kryty nákladových prostorů na hlavní palubě musí být udržovány tak, aby v zavřené poloze byly vodotěsné.
Díl 3
Práce v nákladových prostorech
 
§ 70
(1) Nákladové prostory musí být vždy před vstupem osob odvětrány. Jestliže je nutné vstoupit do nákladového prostoru nebo jiného uzavřeného prostoru s nákladem, musí být dodržena všechna pravidla pro vstup do nebezpečných prostor.
(2) Při vstupu do nákladových prostorů se musí přednostně použít instalovaných žebříků. V ostatních případech musí být použity pevné přenosné žebříky. Je-li to nutné, musí být připraven a použit bezpečnostní postroj a bezpečnostní lanko.
(3) Před započetím práce v nákladových prostorech musí být všechny otvory, které by mohly být příčinou úrazu, zakryty nebo ohrazeny.
 
HLAVA XI
PODROBNOSTI ZÁSAD A POSTUPŮ Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO VYKONÁVÁNÍ PRACÍ VE STROJNÍCH PROSTORECH
 
§ 71
Kotle
(1) Na každém kotli musí být vyvěšeny provozní instrukce. V kotelně musí být vyvěšeny informace dodávané výrobcem hořákového zařízení.
(2) Únikové cesty od předních částí kotlů musí být udržovány volné.
(3) Kotle smí být otevírány pouze pod dohledem strojního důstojníka. Před odstraněním krytu vstupního otvoru je nutné se ujistit, že v kotli není podtlak.
(4) Před povolením vstupu do kotle, který je částí soustavy dvou nebo více kotlů, musí odpovědný strojní důstojník zajistit, aby všechny vstupní otvory, jimiž může vniknout do kotle pára nebo voda z kterékoliv jiné části soustavy, byly odpojeny, odvodněny a otevřeny do okolního ovzduší, nebo všechny ventily nebo kohouty ovládající průchod páry nebo vody byly uzavřeny a bezpečně zablokovány a bylo u nich vyvěšeno upozornění zakazující jejich otevření. Provedená opatření musí trvat po celou dobu pobytu osob v kotli.
 
§ 72
Strojovny s bezobslužným provozem
(1) Člen posádky lodě nesmí vstupovat nebo zůstávat ve strojovně během bezobslužného provozu sám, pokud k tomu nemá svolení anebo příkaz službu konajícího strojního důstojníka. Před vstupem do prostoru strojovny, v předem dohodnutých pravidelných intervalech po dobu pobytu ve strojovně a po jejím opuštění musí telefonicky nebo jiným předem dohodnutým způsobem informovat službu konajícího strojního důstojníka.
(2) Upozornění na bezpečnostní opatření, která je třeba dodržovat osobou pracující v neobsluhované strojovně, musí být vyvěšena u všech vchodů do strojovny. Upozornění musí obsahovat informaci, že v neobsluhované strojovně je pravděpodobnost automatických startů jednotlivých strojních zařízení.
(3) Strojovna s bezobslužným provozem musí být neustále osvětlena.
(4) Je-li strojovna s bezobslužným provozem pod kontrolou z můstku, musí být na můstek vždy ohlášeno, když strojní posádka hodlá převzít kontrolu ovládání a naopak.
Opravy a údržba ve strojovně
 
§ 73
(1) Jakákoliv údržbářská nebo opravárenská práce, při níž bude přerušena dodávka vody do požární magistrály, nesmí začít bez svolení velitele lodě a prvního strojního důstojníka.
(2) Bez povolení prvního strojního důstojníka nesmí být odpojen žádný výstražný systém.
(3) Stroje s elektrickým pohonem musí být odpojeny od rozvodné sítě.
(4) V prostoru, kde je olej, palivo nebo výpary, se pro osvětlení musí používat pouze bezpečnostní svítilna, která nemůže způsobit vznícení. Před začátkem práce se musí výpary co nejvíce rozptýlit větráním.
 
§ 74
(1) Stroje s parním pohonem musí mít ventily pro přívod i výstup páry uzavřené a tam, kde je to možné, zamčené nebo zablokované nebo zajištěné jinými prostředky, z nichž zřetelně vyplývá, že ventil nesmí být otevřen.
(2) Při provádění oprav a údržby musí být přímo na stroji nebo v jeho blízkosti vyvěšeno upozornění, že se dotyčné zařízení nesmí používat.
(3) Mají-li se snímat ventily nebo víka filtrů v tlakovém systému, daná část systému musí být odpojena uzavřením příslušných ventilů. Odvodňovací kohouty musí být otevřeny, aby nebyl v systému tlak.
(4) Před puštěním páry do parního potrubí musí být otevřena všechna odvodnění. Parní ventil musí být jenom mírně pootevřen a odvodnění musí zůstat otevřeno, dokud není všechna voda vypuštěna.
(5) Přístup k požárnímu vybavení, únikovým cestám a vodotěsným dveřím musí vždy zůstat volný.
 
§ 75
Elektrické vybavení
(1) Před prací na elektrickém zařízení musí být vyjmuty pojistky nebo vypnuty jističe. Pokud je to možné, musí být vypínače a jističe zablokovány ve vypnuté poloze nebo na nich umístěno upozornění „NEZAPÍNAT, NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE“. Pokud je vyjmuta pojistka, musí ji mít u sebe až do skončení zákroku člen posádky, který práci provádí. Musí být prověřeno, zda všechny blokády a další bezpečnostní zařízení jsou provozuschopné. Při práci na zařízení, které pracuje s nominálním napětím přesahujícím 1 kV, jsou nutná dodatečná bezpečnostní opatření. Práce musí být prováděna osobou s odpovídajícími technickými znalostmi nebo pod jejím přímým dohledem.
(2) Hořlavé materiály se nikdy nesmí ponechávat v blízkosti spínacích skříní.
(3) Na čištění elektrických zařízení se nesmí používat tetrachlórmetan. Při čistění elektrických zařízení musí být prostor větrán.
 
HLAVA XII
PODROBNOSTI ZÁSAD A POSTUPŮ Z HLEDISKA BEZPEČNÉ OBSLUHY RÁDIOVÉHO A ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ
 
§ 76
(1) Radar se nesmí zapínat s rozpojeným vlnovodem, pokud to není nutné k opravárenským účelům.
(2) Jsou-li vysílače, radary a napájení vypnuta, musí na nich být vyvěšena upozornění zakazující jejich zapnutí až do skončení prací.
(3) U antén rádiových vysílačů a anténních průchodkových izolátorů musí být umístěno upozornění na vysoké napětí.
Skladování akumulátorů
 
§ 77
(1) Místa, ve kterých se uchovávají akumulátory (dále jen „akumulátorovna“), musí být větrána.
(2) V akumulátorovně je zakázáno používat otevřený oheň jakéhokoliv druhu. U vchodu do místnosti musí být trvale vyvěšeno upozornění na tento zákaz doplněné o příslušnou bezpečnostní značku zákazu.
(3) Osvětlení v akumulátorovně musí být stále řádně udržováno, na všech světlech musí být dotažená ochranná skla. Jestliže prasklé nebo rozbité sklo nemůže být ihned vyměněno, musí být příslušný elektrický obvod vypnut.
(4) V akumulátorovně se nesmí dělat žádné úpravy nebo změny na elektrické instalaci s výjimkou osvětlení.
(5) V akumulátorovně se nesmí používat přenosné elektrické lampy ani nářadí a jiné přenosné nástroje, které by mohly způsobit jiskření.
(6) Akumulátorovna se nesmí využívat ke skladování materiálů, které nemají přímou souvislost s akumulátory.
 
§ 78
(1) Je nutné předcházet krátkému spojení, které může vyvolat elektrický oblouk nebo jiskření a způsobit výbuch.
(2) Všechny akumulátorové svorky musí být udržovány v čistotě a řádně dotažené, aby se předešlo jiskření a přehřívání. Provizorní pružinové svorky se nesmí používat.
(3) Olověné a alkalické akumulátory musí být v oddělených místnostech nebo mezi nimi musí být přepážka. Jestliže se používají oba druhy, je třeba držet odděleně materiály a nářadí používané pro jednotlivé typy.
 
HLAVA XIII
PODROBNOSTI ZÁSAD A POSTUPŮ Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO VÝKONU PRACÍ V KUCHYNI A BEZPEČNÉ MANIPULACE S POTRAVINAMI
 
§ 79
Stravovací provoz
(1) Všechny potraviny, kuchyňské nádobí, prostírání, stolní nádobí, příbory, veškeré zařízení kuchyně a sklady musí být udržovány v čistotě.
(2) Všechny nebezpečné části kuchyňských strojů musí být během práce zakryty.
(3) Veliteli lodě nebo jím pověřenému členovi posádky musí být nahlášeno poškození každého stroje nebo zařízení nebo jeho součástí, ochranných krytů či bezpečnostního vybavení. Do provedení opravy musí být tento stroj nebo zařízení vyřazeny z provozu a odpojeny od sítě.
 
HLAVA XIV
PODROBNOSTI ZÁSAD A POSTUPŮ Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO VÝKONU PRACÍ V LODNÍ PRÁDELNĚ
 
§ 80
Předcházení uklouznutí, popálení a opaření
(1) V prádelně musí být zajištěno dostatečné a účinné větrání k zajištění vyhovujících mikroklimatických podmínek.
(2) Před spuštěním musí být stroj nebo zařízení prohlédnuto, zda nemá závady. Pozornost musí být zaměřena zejména na automatické a nouzové vypínací nebo blokovací zařízení. Je-li zjištěna závada na zařízení, musí být práce do jejího odstranění přerušena. Na vadném stroji nebo zařízení musí být umístěno výstražné upozornění.
 
§ 81
Chemické čištění
(1) Ve všech místnostech, kde se provádí chemické čištění, musí být instalováno mechanické nucené větrání.
(2) Varovné upozornění týkající se konkrétně užívaného čisticího přípravku musí být v místnosti určené pro chemické čistění a v místnosti, kde se čisticí přípravky skladují, nápadně a trvale vyvěšeno. Toto upozornění musí obsahovat pokyny pro první pomoc při postižení výpary.
(3) Předměty, které byly čištěny chemicky, se musí odvětrat. Spací pytle a prošívané deky se nesmí čistit chemicky.
 
HLAVA XV
PODROBNOSTI ZÁSAD A POSTUPŮ Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO VÝKONU PRACÍ NA LODÍCH PRO KUSOVÝ NÁKLAD A PŘEPRAVY KONTEJNERŮ
 
§ 82
Ukládání nákladu
(1) Do nákladových prostor musí být náklad ukládán s přihlédnutím k pořadí, v jakém bude vykládán. Jestliže se musí otevírat mezipalubní jícen a v mezipalubí zbývá náklad, musí být ponechán nejméně 1 m široký ochoz od okraje každého otvoru v mezipalubí. Kolem jícnu musí být ve vzdálenosti 1 m natřeny barevné linky.
(2) Jestliže se v některém přístavu musí otevírat nákladové prostory ještě před vyložením palubního nákladu, musí být kolem sila jícnu nebo té části jícnu, která se bude otevírat, zachován volný pás nejméně 1 m široký. Pokud to nelze zajistit, musí být postaveno ohrazení nebo musí být členové posádky, kteří budou vyjímat a zpět nasazovat palubníky a kryty, zajištěni bezpečnostními postroji a lanky.
Přeprava kontejnerů
 
§ 83
(1) Při manipulaci s kontejnery je třeba mít na zřeteli možnost nerovnoměrného naložení a rozložení nákladu uvnitř nebo nesprávně deklarovanou váhu obsahu.
(2) Kontejner převážený na palubě musí být umístěn a řádně zajištěn způsobem, který přihlíží k jeho vlastní váze a tlaku dalšího nebo dalších kontejnerů umístěných na něm.
(3) Je-li to proveditelné, na lodích, které nejsou speciálně konstruované nebo upravené pro přepravu kontejnerů, musí být kontejnery uloženy podélně a řádně upevněny. Kontejnery se nesmí dávat na kryty jícnů, nemají-li kryty dostatečnou pevnost.
 
§ 84
(1) Úchyty na palubě, které nad ní vyčnívají, musí být výrazně označeny bílou barvou.
(2) Je-li pro chladírenské kontejnery použito napájení z lodní sítě, musí být napájecí kabely opatřeny vhodnými koncovkami pro silové obvody a zemnění kontejnerů. S napájecími kabely se smí manipulovat pouze při vypnutém proudu.
 
ČÁST PÁTÁ
MÍSTO ULOŽENÍ VÝTISKŮ ZÁSAD A POSTUPŮ BEZPEČNOSTI PRÁCE NA LODI
 
§ 85
Výtisky zásad a postupů bezpečnosti práce na lodi musí být na lodi umístěny v prostorech pro odpočinek přístupných všem členům posádky lodě nebo v jídelnách.
 
ČÁST ŠESTÁ
 
§ 86
Závěrečné ustanovení
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
 
§ 87
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 25/2001 Sb., o pravidlech bezpečnosti práce na námořní obchodní lodi, se zrušuje.
 
§ 88
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr:
Ing. Ťok v. r.
 
Příloha 1
Okolnosti, ke kterým je třeba přihlédnout při hodnocení nebezpečnosti prostoru
Při hodnocení nebezpečnosti prostoru je třeba věnovat pozornost zejména
a) nebezpečí nedostatku kyslíku, který může být způsoben zejména tím,
1. že je prázdný tank nebo jiný omezený prostor uzavřen delší dobu s ohledem na snížený obsah kyslíku jako důsledek spotřeby kyslíku v procesu korodování oceli,
2. že úbytek kyslíku se může vyskytovat také v tlakových nádobách, zejména pokud se v nich kvůli zabránění korozi používají chemikálie pohlcující kyslík,
3. že ke snížení obsahu kyslíku může dojít v nákladových prostorách, jestliže byly nebo jsou přepravovány náklady pohlcující kyslík jako pokrutiny nebo jiné rostlinné a živočišné produkty s obsahem tuků, určité druhy dřeva, ocelové výrobky, železné nebo ocelové piliny a špony,
4. že nedostatek kyslíku se může vyskytovat v nákladových prostorách, např. při přepravě rudných koncentrátů, a to i když jsou otevřené jícny a vykládka již začala,
5. že po vykládce těkavých látek může v nákladových prostorách zůstat dostatek výparů, které způsobí úbytek kyslíku,
6. že v zátěžových tancích s katodickou ochranou může vznikat vodík, který se rychle rozptýlí ihned po otevření nákladových prostor; v horních částech těchto prostor se však mohou tvořit vodíkové kapsy, které vytěsní kyslík a zároveň mohou tvořit výbušnou směs,
7. že pro hašení nebo prevenci požáru byl použit CO2, pára nebo jiné hasicí chemikálie; obsah kyslíku v prostoru bude potom snížen, nebo
8. že užití inertního plynu v nákladových tancích kapalinových nebo plynových tankových lodí nebo ve vnitřních hradících prostorách u plynových tankových lodí způsobí, že v daném prostoru zbývá jenom minimální množství kyslíku,
b) možné nebezpečnosti nákladů minerálních olejů, zejména tomu, že
1. se v palivových nebo nákladových tancích, v nichž byla uložena ropa nebo ropné produkty, mohou vyskytnout hořlavé a zdraví nebezpečné uhlovodíkové plyny,
2. uhlovodíkové plyny nebo výpary se mohou vyskytovat také v pumpovnách a kofrdamech, tunelových kýlech nebo jiných prostorách přilehlých k tankům,
3. složky výparů některých nákladů, např. benzen a sirovodík, jsou prudce jedovaté.
c) možné nebezpečnosti ostatních látek, zejména tomu, že
1. náklady přepravované na chemických a plynových tankových lodích mohou být zdraví nebezpečné,
2. v důsledku nepříznivého počasí hrozí nebezpečí lekáže ze sudů nebo jiných obalů, pokud s nimi nebylo řádně zacházeno nebo nebyly během přepravy řádně uloženy,
3. vzájemná reakce rostlinných nebo živočišných olejů nebo splašků s mořskou vodou může vést k uvolnění sirovodíku, který je prudce jedovatý,
4. pokud zbytky obilí nebo podobných nákladů proniknou do systému čerpání stok nebo ho ucpou, může vzniknout prudce jedovatý sirovodík,
5. chemické čištění, malování nebo opravy nátěrů tanků mohou způsobit uvolnění výparů rozpouštědel.
d) možné nebezpečnosti hořlavých látek, zejména tomu, že
1. v nákladových nebo jiných tancích, které obsahovaly ropné produkty, chemické nebo plynné náklady, mohou zůstávat hořlavé výpary,
2. kofrdamy nebo jiné prostory přiléhající k nákladovým nebo jiným tankům mohou obsahovat hořlavé výpary vzhledem k možné lekáži do těchto prostor.
e) možným jiným rizikům, zejména tomu, že
1. některé chemikálie mohou proniknout do organizmu kůží,
2. některé náklady přepravované na chemických nebo plynových tankových lodích mohou působit dráždivě nebo škodlivě (popáleniny), přijdou-li do styku s kůží,
3. rozvíření rzi, šupin nebo odpadních zbytků nákladů živočišného, rostlinného nebo minerálního původu nebo vody obsahující tyto látky může způsobit uvolňování jedovatých nebo hořlavých plynů.
 
Příloha 2
Ruční signalizace pro práci se zdvihacím zařízením
          


1) Směrnice Rady 1999/63/ES ze dne 21. června 1999 o dohodě o úpravě pracovní doby námořníků uzavřené mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii (FST).
Směrnice Rady 2009/13/ES ze dne 16. února 2009, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/ES.
Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
2) Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (12. 11. 2015 – 15. 12. 2015)