Pracovněprávní aktuality (10. 5. 2018 - 4. 6. 2018)

Vydáno: 14 minut čtení

(sledované období: 10. 5. 2018 - 4. 6. 2018)

Vyhlášené předpisy

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (v oblasti cestovního ruchu, obchodu, chemického, dřevozpracujícího či leteckého průmyslu a ve stavebnictví)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 88/2018 Sb. dne 31. 5. 2018.

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 92/2018 Sb. dne 31. 5. 2018.

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti)

Sněmovní tisk: 22

Stav projednávání: 2. čtení

Předpokládaná účinnost: vyhlášením

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů (transpozice směrnice)

Sněmovní tisk: 67

Stav projednávání: 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 21. 5. 2018

Návrh zákona o zpracování osobních údajů

Sněmovní tisk: 138

Stav projednávání: 2. čtení

Předpokládaná účinnost: vyhlášením

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti)

Sněmovní tisk: 91

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna schválila

Předpokládaná účinnost: 1. dnem druhého kalendářního měsíce po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 120

Stav projednávání: 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 9. 2018 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sněmovní tisk: 132

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (příplatek pedagogického pracovníka)

Sněmovní tisk: 159

Stav projednávání: zasláno vládě k vyjádření stanoviska

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (zrušení minimálního vyměřovacího základu u zaměstnanců)

Sněmovní tisk: 162

Stav projednávání: zasláno vládě k vyjádření stanoviska

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 167

Stav projednávání: vláda schválila

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006, o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 182

Stav projednávání: zasláno vládě k vyjádření stanoviska

Předpokládaná účinnost: 1. ledna roku následujícího po roku jeho vyhlášení

Poslanecký návrh zákona o nemocenském pojištění reflektuje vývoj mezd a inflace od roku 2011 a usiluje o zvýšení současné hranice pro odvody na sociální a zdravotní pojištění na 11 500 Kč. Na rozdíl od výše minimální mzdy či nejnižších úrovní zaručené mzdy totiž tato částka neseznala v posledních sedmi letech žádných změn. Novela by tak měla pomoci přispět ke zlepšení situace nízkopříjmových osob, především pracujících studentů, důchodců a osob na rodičovské dovolené. V současnosti byla novela zaslána k vyjádření stanoviska vládě, přičemž o jejím dalším vývoji vás budeme i nadále informovat.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zdravotní pojištění cizinců)

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2019 (s výjimkami)

Návrh nařízení vlády o úpravě podmínek pro uplatnění dlužných mzdových nároků zaměstnanců zaměstnavatele v platební neschopnosti

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zákon č. .../2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (odložení zavedení elektronické neschopenky)

Stav projednávání: vláda (připomínkové řízení ukončeno)

Předpokládaná účinnost: 31. 12. 2018

Ministryně práce a sociálních věcí navrhla odložení zavedení elektronické neschopenky (tzv. eNeschopenky), neboť dosud projednávanou úpravu považuje za nedopracovanou.

Elektronické neschopenky s sebou nesou mnohá pozitiva: zamezují zbytečným pochůzkám po poštovních doručovatelích a České správě sociálního zabezpečení, a vycházejí tak vstříc nemocným zaměstnancům. Urychlení a zjednodušení by se díky nim měla dočkat i jejich administrativa.

Namítaná zákonná úprava ovšem neprošla standardním připomínkovým řízením ani řádným legislativním procesem a je výsledkem poslaneckého pozměňovacího návrhu zákona. Řada otázek tedy byla ponechána konkrétní technické realizaci eNeschopenky, které by chyběl zákonný podklad, a musela by si pomáhat značně rozšiřujícím výkladem ustanovení zákona. Požadovaný odklad by měl umožnit přijetí zákonné úpravy eNeschopenek řádným legislativním procesemtak, aby se bylo možné spolehnout na to, že jejich zavedení proběhne naprosto hladce a bez problémů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů (transpozice směrnice)

Stav projednávání: vláda (v připomínkovém řízení)

Předpokládaná účinnost: 13. 1. 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (lékařská posudková služba)

Stav projednávání: vláda (v připomínkovém řízení)

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2019 (s výjimkami)

Připravovaná novela přináší dvě velké změny v oblasti lékařských posudků a jejich přezkumu. V důsledku úbytku posudkových lékařů ve služebním poměru se totiž v současnosti nedaří dodržovat lhůty pro jejich vydání a žadatelé o dávky, které jsou podmíněny dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, tak čekají na rozhodnutí nepřiměřeně dlouho. Přezkum lékařských posudků (ročně se jedná až o 20 tisíc případů) se přitom nachází v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, jehož primární úloha by měla spočívat spíše v jeho koncepční a řídící funkci. Z tohoto důvodu navrhuje chystaná novela převést problematiku přezkumu a odvolacího řízení ve věci posudku okresní správy sociálního zabezpečení na Českou správu sociálního zabezpečení, čímž se sjednotí výkon posudkové činnosti pro účely odvolacího řízení i pro účely námitkového řízení v rámci jediného správního orgánu.

Posudkoví lékaři by měli být zaměstnáni na základě pracovního poměru, nově se tak na ně bude vztahovat zákoník práce (namísto služebního zákona). Chybějící lékaře přitom bude možné snáze doplnit tzv. smluvními lékaři na základě dohod o pracovní činnosti či dohod o provedení práce. To vše by mělo v dohledné době umožnit značně zkrátit dobu trvání jednotlivých řízení.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Stav projednávání: vláda (v připomínkovém řízení)

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Věcný záměr zákona o lobbingu

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o sociálním podnikání

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o hromadných žalobách

Stav projednávání: vláda schválila

Vláda schválila návrh věcného záměru o hromadných žalobách, o kterém jsme vás již informovali v jednom z předchozích vydání. V rámci tohoto návrhu bude moci nově velká skupina osob s podobným nárokem (kupříkladu zaměstnanci či spotřebitelé) uplatňovat svá práva společně v jediném řízení, čímž oběma stranám sporu i státu značně ubydou náklady a posílí se jednotnost rozhodování ze strany soudů.

Ministr spravedlnosti byl pověřen vypracovat a předložit vládě samotný návrh zákona v paragrafovaném znění do dne 31. března 2019. O dalším vývoji tohoto návrhu vás budeme v budoucnu dále informovat.

Mezinárodní smlouvy

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené

Sněmovní tisk: 44

Stav projednávání: 1. čtení

V současné době jsou japonští občané při vstupu na území České republiky pro pobyt v trvání do tří měsíců osvobozeni od vízové povinnosti, není-li účelem jejich pobytu výkon výdělečné činnosti, přičemž totéž platí pro české občany nacházející se na území Japonska.

Nová bilaterální dohoda mezi Japonskem a Českou republikou, podepsaná v Tokiu dne 17. června 2017, je vedena snahou umožnit mladým lidem ve věku 18 až 30 let si v rámci svých poznávacích a studijních pobytů přivydělat na své výdaje prací. Vízum k tzv. pracovní dovolené však nelze vydat téže osobě opakovaně a žadatel musí být schopen prokázat, že dokáže vlastními prostředky pokrýt své životní náklady během prvního měsíce svého pobytu.

Česká republika v rámci této dohody udělí vízum k pracovní dovolené (s možností opakovaného vstupu do země) s platností o délce jednoho roku ode dne jeho vydání. V případě Japonska bude vízum platit pouze pro jeden vstup, po kterém lze na jeho území pobývat až jeden rok.

Změny z roku 2016 k Úmluvě Mezinárodní organizace práce o práci na moři

Sněmovní tisk: 177

Stav projednávání: 1. čtení

Úmluva o práci na moři byla sjednána v roce 2006 s cílem sjednotit a aktualizovat systém mezinárodních pracovních standardů v tomto odvětví. Současné změny jsou pouze drobného charakteru a týkají se možnosti mimořádného prodloužení osvědčení pro práci na moři až o 5 měsíců(nelze-li je ihned vydat na palubě lodi) a doplnění problematiky obtěžování a šikanydo nezávazné části této Úmluvy.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve své tiskové zprávě z 25. května 2018 oznámilo, že v roce 2017 se přihodilo nejméně smrtelných pracovních úrazů za posledních 15 let.

Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad v loňském roce dohromady evidovali 95 smrtelných pracovních úrazů. Nejčastějším důvodem úrazu přitom byly dopravní nehody, mezi časté příčiny patřil i pád z výšky.

Od roku 2002, kdy bylo evidováno 206 smrtelných úrazů, se počet smrtelných pracovních úrazů po většinu let snižoval, ovšem teprve v loňském roce se poprvé ocitl pod hranicí 100 smrtelných pracovních úrazů ročně.

Další pozitivní zprávy přineslo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve své analýze příjmů a výdajů domácností v ČR za rok 2017 a predikce na další období. Celkový objem mezd zúčtovaných všem zaměstnancům v národním hospodářství dosáhl podle této analýzy v roce 2017 výše 1 415,4 mld. Kč, tedy (bez přihlédnutí k inflaci) o 8,9 % více než v roce 2016. Mzdy přitom tvoří rozhodující část příjmů domácností, konkrétně 44,7 %, přičemž kupní síla výdělků zaměstnanců byla v loňském roce největší za posledních 14 let.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda dosáhla v roce 2017 výše 29 504 Kč, což představovalo meziroční nominální nárůst o 7,0 %, tj. o 1 929 Kč. V absolutním vyjádření se jednalo o nejvyšší nominální zvýšení průměrné mzdy od roku 2 000. Důvod tkví ve velmi vysoké poptávce po pracovní síle, především v jejím nedostatku v řadě technických profesí, a ostrá mzdová konkurence mezi zaměstnavateli.

Podobně rostl i medián mezd, a to o nominálních 8,9 % a reálně (s přihlédnutím k inflaci) o 6,1 %. Medián mezd žen činil 24 790 Kč, přičemž medián mezd mužů byl v roce 2017 o 4 849 Kč vyšší a dosáhl úrovně 29 639 Kč.

Vzhledem ke zvýšení platových tarifů nezaostal za příznivým nárůstem mezd ani veřejný sektor, ve kterém meziroční nárůst nominálních mezd převyšoval 8 %.

Úřad pro ochranu osobních údajů

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu osobních údajů (tzv. GDPR), které již nabylo účinnosti 25. 5. 2018, zřídil Úřad pro ochranu osobních údajů pro neutuchající dotazy veřejnosti ohledně aplikace GDPR zvláštní konzultační linku. Úředníci ÚOOÚ jsou na konzultační lince bezplatně dostupní od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 16 hodin na telefonním čísle: +420 234 665 800. Mimo to ÚOOÚ zřídil na svých webových stránkách samostatnou rubriku k GDPR a samostatný mikroweb(dostupný na https://gdpr.uoou.cz/), kde ÚOOÚ laicky a srozumitelně vysvětluje termíny a změny, které nový právní rámec ochrany osobních údajů přináší.

Vzhledem k tomu, že nový zákon o zpracování osobních údajů nebyl dosud Poslaneckou sněmovnou přijat, tak „starý“ zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i nadále zůstal v platnosti. Nicméně GDPR jakožto evropské nařízení je i v České republice přímo použitelné a uplatní se přednostně před tímto zákonem.

Úřad pro ochranu osobních údajů dále zveřejnil tiskovou zprávu, v níž se vyjádřil k tzv. oznamovací povinnosti. S oznamovací povinností GDPR na rozdíl od dosavadní praxe již nepočítá a i přesto, že stále platný zákon č. 101/2000 Sb. tuto povinnost upravuje, tak ji ÚOOÚ již nebude vyžadovat či jinak kontrolovat.

Další informace či praktické příručky k GDPR je možné nalézt nejen na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/ , ale i například na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu https://www.mpo.cz/, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/ či Hospodářské komory ČR https://www.komora.cz/.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (8. 1. 2019 - 4. 2. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020
Změny v právních předpisech za období od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 13. 11. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Změny v právních předpisech za období od 14. 3. 2019 do 12. 4. 2019
Změny v právních předpisech za období od 16. 4. 2019 do 16. 5. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019
Změny v právních předpisech za období od 13. 6. 2019 do 19. 7. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021

Související otázky a odpovědi

Nezabavitelná částka pro rok 2024
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce

Související předpisy

88/2018 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
92/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
262/2006 Sb., zákoník práce
340/2006 Sb. o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
234/2014 Sb. o státní službě
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
259/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
218/2002 Sb. o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
209/1992 Sb. o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů