Pracovněprávní aktuality (9. 10. 2020 – 5. 11. 2020)

Vydáno: 23 minut čtení

(sledované období: 9. 10. 2020 – 5. 11. 2020)

Vyhlášené předpisy

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 435/2020 Sb. dne 30. 10. 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo ve svém sdělení nové výše redukčních hranic, které se v roce 2021 uplatní pro výpočet dávek nemocenského pojištění a také se použijí pro stanovení redukčních hranic pro úpravu náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců. Redukční hranice se na základě sdělení zvýší takto: první redukční hranice z 1 162 Kč na 1 182 Kč, druhá redukční hranice z 1 742 Kč na 1 773 Kč a třetí z 3 484 Kč na 3 545 Kč.

Opatření se také odrazí v administrativních nárocích na zaměstnavatele, kteří si budou muset dle nové výše redukčních hranic upravit systémy počítání náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců (pokud tato změna neproběhne v jejich mzdových systémech automaticky).

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti z průměrného hodinového výdělku zaměstnance budou v roce 2021 následující:

  1. 206,85 Kč,
  2. 310,28 Kč a
  3. 620,38 Kč.

Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých nových webových stránkách již zveřejnilo kalkulačky aktualizované na rok 2021 pro (i) výpočet náhrady mzdy v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, (ii) výpočet výše nemocenské. Kalkulačky naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí na adrese www.mpsv.cz v sekci Nemocenské pojištění.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 436/2020 Sb. dne 30. 10. 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, novou výši rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění.

Od prvního ledna 2021 se zvyšuje částka, při jejímž přesažení se zakládá účast na nemocenském pojištění, ze současných 3 000 Kč na 3 500 Kč. Pokud zaměstnanec nedosáhne v daném měsíci rozhodného příjmu v této výši, nebude účasten nemocenského pojištění. Vznikne-li zaměstnanci v tomto měsíci dočasná pracovní neschopnost, nemá při této dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanec nárok na nemocenské.

Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 438/2020 Sb. dne 30. 10. 2020

Ve sbírce zákonů byl vyhlášen zákon o úpravách poskytování ošetřovného, který reaguje na mimořádná opatření při epidemii. Rodi

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (11. 9. 2020 – 8. 10. 2020)
Pracovněprávní aktuality (6. 11. 2020 – 3. 12. 2020)
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020
Změny v právních předpisech za období od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 13. 11. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Změny v právních předpisech za období od 14. 3. 2019 do 12. 4. 2019
Změny v právních předpisech za období od 16. 4. 2019 do 16. 5. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021

Související otázky a odpovědi

Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Související předpisy

435/2020 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021
436/2020 Sb. , kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
438/2020 Sb. o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
262/2006 Sb., zákoník práce
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
99/1963 Sb. občanský soudní řád
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
363/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
108/2006 Sb. o sociálních službách
159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
136/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí