Pracovněprávní aktuality (12. 6. 2020 – 6. 8. 2020)

Vydáno: 23 minut čtení

(sledované období: 12. 6. 2020 – 6. 8. 2020)

Vyhlášené předpisy

Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 300/2020 Sb. dne 30. 6. 2020

O připravovaném režimu C programu Antivirus, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění pro malé a střední zaměstnavatele jsme vás již opakovaně informovali v minulých vydáních časopisu Práce a mzda.

Poslanecká sněmovna nakonec schválila svůj původní návrh, který přiznává nárok na prominutí pojistného zaměstnavatelům splňujícím níže uvedené základní podmínky.

Hlavní podmínkou je, že tito zaměstnavatelé zaměstnávají nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Další podmínkou je, že zaměstnavatel nepropustí více než 10 % zaměstnanců v pracovním poměru v porovnání se stavem zaměstnanců v pracovním poměru k 31. 3. 2020. Zároveň musí zaměstnavatel udržet 90 % objemu mezd jako v březnu 2020 (úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru se nesmí oproti březnu snížit o více než 10 %).

Pro získání nároku na prominutí pojistného musí zaměstnavatelé včas zaplatit pojistné za své zaměstnance v pracovním poměru (tj. pojistné, které jsou povinni platit zaměstnanci) a nesmí čerpat v příslušném kalendářním měsíci prostředky z programu Antivirus v režimu A a B. Více informací o programu Antivirus naleznete na adrese www.mpsv.cz v sekci Antivirus.

V souvislosti s tímto zákonem dále dochází ke zpětnému navrácení dosavadní osmidenní lhůty pro zasílání oznámení o nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání příslušné OSSZ dle zákona o nemocenském pojištění. Tímto došlo k odstranění legislativního paskvilu, kdy byla proti vůli zaměstnavatelů a bez jakékoliv odborné diskuze poslaneckým pozměňovacím návrhem vložena do zákona č. 255/2020 Sb. povinnost provést ohlášení nejpozději následující pracovní den.

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2020 Sb. dne 26. 6. 2020

Novela zákoníku práce byla již vyhlášena ve Sbírce zákonů a z velké části již vstoupila v účinnost (30. července 2020). (Pozn. red.: autoři o ní podrobně informovali již v letošním čísle 78.) Tato novela přináší pro personální praxi mnoho zajímavých a praktických novinek (např. přechod práv a povinností, změny v doručování apod.) i no

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (7. 8. 2020 – 10. 9. 2020)
Pracovněprávní aktuality (8. 5. 2020 – 11. 6. 2020)
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 23. 11. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 17. 12. 2019 do 20. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020
Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020
Změny v právních předpisech za období od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 4. 2020 do 19. 5. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 19. 10. 2017 do 7. 12. 2017

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
255/2020 Sb. o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
316/2020 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
317/2020 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
331/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
99/1963 Sb. občanský soudní řád
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
363/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
108/2006 Sb. o sociálních službách
177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
136/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty