Pracovněprávní aktuality (7. 8. 2020 – 10. 9. 2020)

Vydáno: 21 minut čtení

 (sledované období: 7. 8. 2020 – 10. 9. 2020)

Vyhlášené předpisy

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 352/2020 Sb. dne 28. 8. 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím svého sdělení informovalo o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2019–2024, který byl uzavřen dne 16. dubna 2020 mezi vyšším odborovým orgánem – Odborovým svazem Stavba České republiky, Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a organizací zaměstnavatelů – Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 353/20200 Sb. dne 28. 8. 2020

Prostřednictvím dalšího sdělení informovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně v oblasti textilního, oděvního a kožedělného průmyslu.

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (příplatek pedagogického pracovníka)

Sněmovní tisk: 159
Stav projednávání: 2. čtení
Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 182
Stav projednávání: 1. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. ledna roku následujícího po roku jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (přejmenování mateřské a rodičovské dovolené)

Sněmovní tisk: 212
Stav projednávání: 1. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (rodičovský příspěvek)

Sněmovní tisk: 224
Stav projednávání: 1. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sleva na pojistném pro zaměstnance žijící ve znevýhodněných lokalitách)

Sněmovní tisk: 246
Stav projednávání: 1. čtení

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (11. 9. 2020 – 8. 10. 2020)
Pracovněprávní aktuality (12. 6. 2020 – 6. 8. 2020)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2022 – 9. 8. 2022)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2022 – 6. 9. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 9. 2022 – 4. 10. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 10. 2021 – 8. 11. 2021)
Pracovněprávní aktuality (9. 11. 2021 – 6. 12. 2021)
Pracovněprávní aktuality (3. 12. 2019 – 9. 1. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 1. 2020 – 6. 2. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 2. 2020 – 5. 3. 2020)
Pracovněprávní aktuality (6. 3. 2020 – 9. 4. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 4. 2020 – 7. 5. 2020)
Pracovněprávní aktuality (8. 5. 2020 – 11. 6. 2020)
Pracovněprávní aktuality (9. 2. 2021 – 10. 3. 2021)
Pracovněprávní aktuality (10. 3. 2021 – 6. 4. 2021)
Pracovněprávní aktuality (7. 4. 2021 – 4. 5. 2021)
Pracovněprávní aktuality (5. 5. 2021 – 8. 6. 2021)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2021 – 9. 8. 2021)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2021 – 7. 9. 2021)
Pracovněprávní aktuality (8. 9. 2021 – 6. 10. 2021)
Pracovněprávní aktuality (12. 6. 2020 – 6. 8. 2020)

Související otázky a odpovědi

Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Elektronické uzavření pracovní smlouvy

Související předpisy

198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
99/1963 Sb. občanský soudní řád
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
363/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
108/2006 Sb. o sociálních službách
159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
136/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
352/2020 Sb. o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně
353/2020 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
262/2006 Sb., zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů