Pracovněprávní aktuality (8. 5. 2020 – 11. 6. 2020)

Vydáno: 21 minut čtení

 (sledované období: 8. 5. 2020 – 11. 6. 2020)

Vyhlášené předpisy

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 234/2020 Sb. dne 7. 5. 2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 248/2020 Sb. dne 19. 5. 2020

Ve sbírce zákonů již vyšla novela, která umožňuje zaměstnancům, jejichž zaměstnavatel se ocitne v platební neschopnosti a nevyplatil jim mzdové nároky, obrátit se na Úřad práce s žádostí o jejich uspokojení. Původně totiž tzv. lex COVID znemožňoval, aby se tito zaměstnanci mohli se svým nárokem úspěšně obrátit na Úřad práce z důvodu toho, že se dočasně nepřihlíží k podaným insolvenčním návrhům. Tato změna však nedůvodně zkracovala možnost zaměstnanců, kterým zaměstnavatel nevyplatil mzdu či náhradu mzdy, efektivně se domoci svého nároku. Nově se tak zaměstnanci mohou s účinností od 19. 5. 2020 opět úspěšně obrátit na Úřad práce.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 252/2020 Sb. dne 22. 5. 2020

Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 255/2020 Sb. dne 27. 5. 2020

V souvislosti s tímto návrhem, který má zaměstnavatelům krátkodobě pomoci zajistit likviditu prostřednictvím snížení penále o 80 % při pozdním uhrazení odvodů na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného z vyměřovacího základu zaměstnavatele, schválil Parlament poslanecký pozměňovací návrh, který novelizuje zákon o nemocenském pojištění.

S účinností od 1. září 2020 musí podle tohoto zákona zaměstnavatelé hlásit nástup a ukončení nového zaměstnance výlučně elektronicky, a to nejpozději v pracovní den následující po dni nástupu či skončení. V současnosti mají zaměstnavatelé na splnění této povinnosti 8 kalendářních dnů.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (12. 6. 2020 – 6. 8. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 4. 2020 – 7. 5. 2020)
Pracovněprávní aktuality (6. 3. 2020 – 9. 4. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 2. 2020 – 5. 3. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2021 – 7. 9. 2021)
Pracovněprávní aktuality (8. 9. 2021 – 6. 10. 2021)
Pracovněprávní aktuality (7. 10. 2021 – 8. 11. 2021)
Pracovněprávní aktuality (9. 11. 2021 – 6. 12. 2021)
Pracovněprávní aktuality (3. 12. 2019 – 9. 1. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 1. 2020 – 6. 2. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7.1.2016 – 10.2.2016)
Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality (7. 4. 2016 – 4. 5. 2016)
Pracovněprávní aktuality (5. 5. 2016 – 8. 6. 2016)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2016 - 15. 8. 2016)
Pracovněprávní aktuality (16. 8. 2016 – 7. 9. 2016)
Pracovněprávní aktuality (8. 9. 2016 - 5. 10. 2016)
Pracovněprávní aktuality (7. 8. 2020 – 10. 9. 2020)

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Související předpisy

159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
234/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
248/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
252/2020 Sb. , kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
255/2020 Sb. o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
20/2020 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
262/2006 Sb., zákoník práce
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
99/1963 Sb. občanský soudní řád
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
363/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
108/2006 Sb. o sociálních službách
177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů