Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v roce 2020

Vydáno: 23 minut čtení

Koncem roku je pravidlem, že vychází ve Sbírce zákonů tzv. valorizační nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů. Nejinak tomu bylo i letos.

Dne 6. prosince 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 321/2019 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). Toto nařízení vlády nabývá účinnosti 1. ledna 2020.

Nařízení vlády, kterým se upravovala náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, se vydávala již za platnosti starého zákoníku práce, první bylo vydáno dokonce již v r. 1976. V roce 1996 bylo zavedeno pravidlo, podle kterého se prováděla společná pravidelná valorizace náhrady škody na zdraví v oblasti pracovněprávní i v oblasti občanskoprávní. Nařízení vlády v letech 1996 až 2013 vydávalo tedy MPSV společně s Ministerstvem spravedlnosti.

V roce 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ten zrušil pravidelnou občanskoprávní valorizaci náhrad za škodu na zdraví, resp. újmy na zdraví. Z toho důvodu nyní od r. 2014 MPSV vydává pouze nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých pouze podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady).

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle § 271b ZP (v praxi také zvaná renta) ne zcela přesně vyjadřuje situace, kdy se tato škoda poskytuje. Jsou to totiž veškeré případy, kdy zaměstnanec v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání musel změnit zaměstnání nebo zkrátit svůj pracovní úvazek a v důsledku toho došlo k poklesu jeho výdělku, tedy vznikla mu škoda. Vzniku této škody nakonec nemusí přímo bezprostředně ani předcházet pracovní neschopnost, např. u nemoci z povolání, kdy se poškozený léčí ambulantně a jeho zdravotní stav graduje až k okamžiku, kdy je neschopen nadále vykonávat stávající práci a musí změnit zaměstnání. Zákonodárce ale chtěl názvem odlišit tento druh škody od předchozí škody způsobené ztrátou na výdělku po dobu pracovní neschopnosti.

Podstata náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vychází z právní úpravy obsažené ve starém zákoníku práce a spočívá v tom, že se porovnává průměrný výdělek poškozeného zaměstnance před vznikem škody s v

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku

Související články

Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XI. Úraz zaměstnance na vrtné soupravě
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Odpovědnost zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem či nemocí z povolání
Několik poznámek k odškodňování pracovních úrazů
Komparace právní úpravy náhrady újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání s občanskoprávní úpravou
Odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIV. Usmrcení spolumajitelky lesa v důsledku neodborného kácení stromu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXV. Úmrtí zaměstnance po propadnutí střešním světlíkem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXX. Smrtelný úraz stavebníka při přebírce stavebního materiálu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XIII. Zavalení cizí osoby při bouracích pracích
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVIII. Smrtelný úraz zaměstnance zaviněný projíždějícím automobilem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXI. Zásah elektrickým proudem při rekonstrukci rozvodny vysokého napětí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - VI. Hromadný úraz zaměstnanců v důsledku jejich sražení ujetým svazkem kolejových polí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - IX. Smrtelný úraz zaměstnance po pádu do zásobníku sypkých hmot
Jak vypočítat náhradu za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu
Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění

Související otázky a odpovědi

Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Pracovní úraz a daňový náklad
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Náhrada za pracovní úraz
Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru
Zákonné pojištění jednatele
Pracovní úraz
Pracovní úraz
Krácení dovolené, pracovní úraz
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Pracovní úraz - externí pracovník
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Odškodnění pracovního úrazu
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu

Související předpisy

321/2019 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
65/1965 Sb. Zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb., zákoník práce
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
192/1999 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 202 ods. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
46/2004 Sb. , kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
298/1996 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
191/1993 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
263/1994 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
291/1995 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
318/1997 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
320/1998 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
67/2005 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady)
439/2013 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
321/2018 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
260/2019 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020

Související judikáty

Náhrada na výživu pozůstalého manžela při nemoci z povolání
Náhrada nákladů na výživu pozůstalých a valorizace průměrnéhop výdělku