Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - IX. Smrtelný úraz zaměstnance po pádu do zásobníku sypkých hmot

Vydáno: 12 minut čtení

V tomto skutečném případu popíšeme smrtelný pracovní úraz dělníka, na jehož vzniku se, ať již přímo, anebo nepřímo, podíleli všichni aktéři. Tato kauza zřetelně ukáže, jak moc se nevyplácí vnímat otázky BOZP jako cosi obtěžujícího či zbytečného a jak tragicky může skončit běžná rutinní práce, když se lidé nedokáží zamyslet nad možnými riziky.

Popis události

V rámci standardní údržby zásobníku na sypké hmoty, konkrétně na drobné kamenivo, se uvnitř zásobníku prováděla výměna stávajících pevných žebříků za nové. Nejednalo se o nikterak složitou ani náročnou činnost. Firma provozující zásobníky (dále jako firma A) si na tyto práce objednala firmu B. Práce za firmu B prováděli tři zaměstnanci, z nichž jeden byl určen vedoucím pracovní čety (pro potřeby článku ho budeme nazývat pan Adam). Zbylí dva pracovníci mu pak byli podřízeni. Během výkonu ale utrpěl jeden z nich smrtelný pracovní úraz (pro potřeby článku ho budeme nazývat pan Zdeněk).

Firma A měla v rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) vytvořeny pracovní postupy. Z těchto dokumentů mimo jiné vyplývalo, že pokud je zásobník v provozu (tj. probíhá strojní doplňování a vyprazdňování kameniva), je na něm zakázáno provádět jakékoliv pracovní činnosti (včetně práce v jeho vnitřních prostorách). Provoz zásobníku byl řízen z velínu, na kterém byla trvale přítomna obsluha. V den výkonu uvedených prací obdrželi zaměstnanci firmy B od velínáře povolení vstoupit do zásobníku a provádět zde výměnu žebříků. Množství kameniva v zásobníku, resp. výška hladiny byla taková, že za použití žebříku bylo možné na ni bez obtíží vstoupit. V momentě, kdy pan Zdeněk sestoupil po žebříku na hladinu kameniva, byl zásobník spuštěn, kamenivo

Související dokumenty

Související články

Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - VI. Hromadný úraz zaměstnanců v důsledku jejich sražení ujetým svazkem kolejových polí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - VII. Těžké zranění hlavy stavebního dělníka v důsledku zasažení padající lešenářskou spojkou
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - IX. Smrtelný úraz zaměstnance po pádu do zásobníku sypkých hmot
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIV. Usmrcení spolumajitelky lesa v důsledku neodborného kácení stromu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXV. Úmrtí zaměstnance po propadnutí střešním světlíkem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXX. Smrtelný úraz stavebníka při přebírce stavebního materiálu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XIII. Zavalení cizí osoby při bouracích pracích
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVIII. Smrtelný úraz zaměstnance zaviněný projíždějícím automobilem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXI. Zásah elektrickým proudem při rekonstrukci rozvodny vysokého napětí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - VI. Hromadný úraz zaměstnanců v důsledku jejich sražení ujetým svazkem kolejových polí
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v roce 2020
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Smrtelná pracovní úrazovost v ČR v roce 2017
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Pracovní úraz - co teď?!
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Balící stoje pohledem pracovní úrazovosti
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIII. Srážka manipulačního vozíku s posunovaným železničním vagonem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVI. Zanedbání povinností vedoucí příměstského tábora s následkem vzniku těžkých popálenin u tří dětí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVII. Sražení chodce vozidlem s právem přednosti jízdy
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVIII. Úraz zaměstnance při vykládce zboží z nákladního automobilu

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Související otázky a odpovědi

Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Krácení dovolené, pracovní úraz
Zákonné pojištění jednatele
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Pracovní úraz - externí pracovník
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Odškodnění pracovního úrazu