Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR

Vydáno: 5 minut čtení

Pracovní úrazovost v ČR se každoročně vyznačuje rozdíly mezi případy, které se udály ženám a které se udály mužům. Rozdíly jsou patrné také mezi věkovými skupinami. Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny z datového zdroje SÚIP a ČBÚ byly rozděleny podle pohlaví a věku zraněné osoby. Vznikly tak pětileté věkové skupiny zvlášť pro muže a pro ženy. Počty zaměstnaných v národním hospodářství rozdělené podle pohlaví a věku jsou ze zdroje ČSÚ. Z těchto dat byla stanovena četnost těchto pracovních úrazů na 100 zaměstnaných v národním hospodářství.

Porovnáním četností v tabulce lze zjistit, jaký je rozdíl mezi četností pracovních úrazů mužů a žen a také mezi jednotlivými věkovými skupinami. Věková skupina 20 až 24 let vykázala vysokou četnost případů, a to přibližně dvakrát vyšší než následující věková skupina 25 až 29 let. Věková skupina 15 až 19 let měla četnost dokonce velmi vysokou, v porovnání se skupinou 20 až 24 let přibližně dvojnásobnou. U zaměstnanců u věkových skupin od 50 let je patrný nárůst četnosti jen mírný. Byly proto stanoveny rizikové skupiny zaměstnanců a to pod 25 let (15 až 24) a od 50 let (50+). Pro porovnání četností s minulými roky byla zpracována desetiletá časová řada, kde vztahy mezi četnostmi u věkových skupin jsou obdobné. V průběhu let četnost klesala a tento pokles byl způsoben zejména poklesem četnosti u mužů.

Tabulka č. 1 - Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny

četnost PÚ s PN nad 3 dny/100 zaměstnaných v NH
věk 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
všichni 4,63 2,09 0,96 0,76 0,72 0,75 0,76 0,84 0,83 0,75 0,36
muži 6,32 2,63 1,26 0,94 0,86 0,89 0,92 0,99 1,00 0,91 0,41
ženy 2,56 1,24 0,54 0,49 0,53 0,59 0,59 0,67 0,64 0,44 0,28

V následujících grafech je znázorněn vývoj hodnot u věkových skupin žen a mužů bazickými indexy za posledních deset let. Graf č. 1 se týká počtu zaměstnaných v národním hospodářství a graf č. 2 pak pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny. U věkové skupiny 15 až 24 let je zřejmý pokles počtu zaměstnaných mužů a žen. Naopak u ostatních věkových skupin byl zaznamenán nárůst počtu, z toho největší u žen od 50 let. Uvedené pracovní úrazy zaznamenaly v desetiletém období celkový pokles, z toho u mužů větší než u žen. V roce 2014 došlo k nárůstu počtu těchto pracovních úrazů, zejména u věkové skupiny od 50 let a v roce 2015 u skupiny do 25 let. V roce 2016 zaznamenaly všechny věkové skupiny nárůst počtu těchto pracovních úrazů. Pracovní úrazovost u zmíněných věkových skupin byla analyzována podrobněji. Každá věková skupina má jiná specifika, která jsou charakterizována zdrojem úrazu a činností při úrazu.

Graf č. 1

Bazické indexy zaměstnaných mužů a žen, věkové skupiny (2007 - 2016)

Graf č. 2

Bazické indexy PÚ s PN nad 3 dny mužů a žen, věkové skupiny (2007 - 2016)

V ČR byl v posledních letech průměrný počet zaměstnaných osob v národním hospodářství přibližně 5 milionů. Poměr počtu zaměstnaných žen a mužů v roce 2016 byl 44 % ku 56 %. Pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny se událo ženám 31 %. V grafech č. 3 a 4 je uveden podíl počtu zaměstnaných v národním hospodářství a pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny u sledovaných věkových skupin žen a mužů v roce 2016.

Graf č. 3

Podíl počtu zaměstnaných mužů a žen, věkové skupiny v roce 2016 (ČSÚ)

Podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny mužů a žen, věkové skupiny, v roce 2016 (SÚIP)

V tabulkách č. 2 a 3 jsou uvedeny vybrané zdroje úrazu u žen a mužů ve věkových skupinách. Z tabulek je patrné, jak byly tyto zdroje úrazu ve věkových skupinách zastoupeny. U prvních dvou zdrojů na začátku tabulky s narůstajícím věkem zraněné osoby rostl i jejich procentní podíl a týkal se více žen než mužů. U ostatních zdrojů úrazu s narůstajícím věkem zraněné osoby naopak jejich procentní podíl klesal. Materiály, předměty, výrobky, atd. se jako zdroje úrazu týkaly více mužů než žen.

Tabulka č. 2

Vybrané zdroje pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny, věkové skupiny žen v roce 2016 (%)

  ženy, rok 2016, procenta věková skupina
kód ZDROJ úrazu 15-24 25-49 50+
1 Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země 14,3 20,9 31,5
2 Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 6,3 10,4 15,7
14 Materiály, předměty, výrobky, souč. strojů, vozidel, úlomky, prach 28,5 25,5 19,0
6,7,8 Ruční nářadí 13,5 9,3 6,9
10 Stroje a zařízení stabilní  10,5 7,4 4,5
  celkem tyto zdroje úrazu 73,1 73,5 77,6

Tabulka č. 3

Vybrané zdroje pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny, věkové skupiny mužů v roce 2016 (%)

  muži, rok 2016, procenta věková skupina
kód ZDROJ úrazu 15-24 25-49 50+
1 Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země 9,4 14,7 19,6
2 Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 5,1 9,5 12,8
14 Materiály, předměty, výrobky, souč. strojů, vozidel, úlomky, prach 44,1 38,3 33,3
6,7,8 Ruční nářadí 13,3 9,4 6,2
10 Stroje a zařízení stabilní 9,2 6,5 5,7
  celkem tyto zdroje úrazu 81,1 78,4 77,6

V tabulkách č. 4 a 5 jsou uvedeny vybrané činnosti u žen a mužů ve věkových skupinách. Z tabulek je patrné, jak byly tyto činnosti ve věkových skupinách zastoupeny. Chůze dominovala v pracovní úrazovosti žen nad 50 let. U mužů byla až na místě druhém.

Tabulka č. 4

Vybrané činnosti při pracovních úrazech s pracovní neschopností nad 3 dny, věkové skupiny žen v roce 2016 (%)

ženy, rok 2016, procento věková skupina
činnost 15-24 25-49 50+
Chůze 16,6 25,1 36,1
Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů 36,2 30,7 24,4
Řezání 5,7 3,9 3,3
celkem tyto činnosti 58,5 59,7 63,8

Tabulka č. 5

Vybrané činnosti při pracovních úrazech s pracovní neschopností nad 3 dny, věkové skupiny mužů v roce 2016 (%)

muži, rok 2016, procenta věková skupina
činnost 15-24 25-49 50+
Chůze 10,6 16,5 21,0
Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů 39,2 35,0 32,4
Opravy 3,4 3,7 4,7
celkem tyto činnosti 53,2 55,2 58,1

Závěr

S rostoucím věkem zraněných zaměstnanců rostla závažnost pracovního úrazu, zejména od 55. roku věku zaměstnance u mužů a od 57. roku u žen (2016). Počet závažných pracovních úrazů v letech 2011 až 2016 dramaticky stoupl. U žen se jednalo především o nehody způsobené pádem osoby, a to zejména u věkové skupiny od 50 let. Obdobně tomu bylo u věkové skupiny žen 25 až 49 let. U věkové skupiny žen 15 až 24 let dominoval druh nehody „kontakt se strojem“. Je zřejmé, že s rostoucím věkem zaměstnanců rostla i rizikovost pádu na rovině (při chůzi nebo manipulaci), na schodech, na mokru, na ledě a z výše. Častými příčinami těchto pádů osob bylo uklouznutí na kluzkém, mokrém nebo namrzlém povrchu, špatný došlap a zakopnutí. Podrobnými analýzami pracovní úrazovosti víceletých časových řad přes věkové skupiny a pohlaví lze lépe specifikovat problémy jednotlivých skupin a následně pak stanovit a nasměrovat vhodná preventivní a osvětová opatření.

Související dokumenty

Související články

Vybrané aspekty odškodňování pracovních úrazů
Identifikace kořenových příčin úrazů
Závažný pracovní úraz při manipulaci s břemenem
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Pracovní úraz - co teď?!
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Pracovní úrazy při cestách autem
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
První rok v práci může být fatální
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Jak vypočítat náhradu za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu

Související komentovaná judikatura

Pracovní úraz a příčinná souvislost

Související otázky a odpovědi

Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Krácení bolestného
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Ohrožení nemocí z povolání