Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XIII. Zavalení cizí osoby při bouracích pracích

Vydáno: 8 minut čtení

Na základě bezpečnostních předpisů platí, že zaměstnavatel je zodpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví nejen svých zaměstnanců, ale i jiných fyzických osob, které se mohou za určitých okolností vyskytovat na jeho pracovištích. A tak se občas stane, že dojde k újmě na životě a zdraví i cizí kolemjdoucí osoby, která se například neplánovaně ocitne v prostoru, kde jsou prováděny stavební práce, a toto staveniště je z pohledu bezpečnosti práce nedostatečně zajištěno.

Popis události

Popisovaná událost se stala v roce 2018 na stavbě v jednom menším městě, kde probíhaly demoliční práce pod vedením stavbyvedoucího Roberta a dvou zaměstnanců Alexandra a Karla. Bylo prováděno strojní bourání za pomoci kolového bagru, které prováděl stavbyvedoucí Robert. Alexandr a Karel měli za úkol tento ohrožený prostor zajišťovat střežením. Z nezjištěných důvodů se při této činnosti sesunula boční zeď, která zavalila pana Jaroslava, který stál u této zdi z druhé strany a vykonával tam svou potřebu. Pan Jaroslav byl v tento inkriminovaný den se svojí manželkou v uvedeném městě nakupovat, a to jej stálo život. Jaroslav při zavalení zdí utrpěl rozsáhlá zranění, kterým při převozu do nemocnice podlehl.

Postup a výsledky šetření

Při znaleckém zkoumání bylo zjištěno, že na základě smlouvy o dílo, která byla uzavřena mezi městem a stavební firmou, probíhaly práce na odstranění objektů skladu a garáže. Podle smlouvy měla demolice probíhat podle tzv. dokumentace bouracích prací, kterou zpracoval od

Související dokumenty

Související články

Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XII. Amputace prstů v důsledku úrazu při výměně akumulátorové baterie motorového vozíku
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XI. Úraz zaměstnance na vrtné soupravě
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - X. Pád zaměstnance z nezajištěné pracovní plošiny
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - IX. Smrtelný úraz zaměstnance po pádu do zásobníku sypkých hmot
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v roce 2020
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIV. Usmrcení spolumajitelky lesa v důsledku neodborného kácení stromu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXV. Úmrtí zaměstnance po propadnutí střešním světlíkem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXX. Smrtelný úraz stavebníka při přebírce stavebního materiálu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVIII. Smrtelný úraz zaměstnance zaviněný projíždějícím automobilem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXI. Zásah elektrickým proudem při rekonstrukci rozvodny vysokého napětí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - VI. Hromadný úraz zaměstnanců v důsledku jejich sražení ujetým svazkem kolejových polí
Smrtelná pracovní úrazovost v ČR v roce 2017
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců
Několik poznámek k odškodňování pracovních úrazů
Viníci pracovních úrazů mohou být potrestáni
Řešení úrazů vzniklých při home office

Související otázky a odpovědi

Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Zákonné pojištění jednatele
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Odmítnutí vyplnit formulář Hodnocení bolestného
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti

Související předpisy

455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
262/2006 Sb., zákoník práce