Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XIII. Zavalení cizí osoby při bouracích pracích

Vydáno: 8 minut čtení

Na základě bezpečnostních předpisů platí, že zaměstnavatel je zodpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví nejen svých zaměstnanců, ale i jiných fyzických osob, které se mohou za určitých okolností vyskytovat na jeho pracovištích. A tak se občas stane, že dojde k újmě na životě a zdraví i cizí kolemjdoucí osoby, která se například neplánovaně ocitne v prostoru, kde jsou prováděny stavební práce, a toto staveniště je z pohledu bezpečnosti práce nedostatečně zajištěno.

Popis události

Popisovaná událost se stala v roce 2018 na stavbě v jednom menším městě, kde probíhaly demoliční práce pod vedením stavbyvedoucího Roberta a dvou zaměstnanců Alexandra a Karla. Bylo prováděno strojní bourání za pomoci kolového bagru, které prováděl stavbyvedoucí Robert. Alexandr a Karel měli za úkol tento ohrožený prostor zajišťovat střežením. Z nezjištěných důvodů se při této činnosti sesunula boční zeď, která zavalila pana Jaroslava, který stál u této zdi z druhé strany a vykonával tam svou potřebu. Pan Jaroslav byl v tento inkriminovaný den se svojí manželkou v uvedeném městě nakupovat, a to jej stálo život. Jaroslav při zavalení zdí utrpěl rozsáhlá zranění, kterým při převozu do nemocnice podlehl.

Postup a výsledky šetření

Při znaleckém zkoumání bylo zjištěno, že na základě smlouvy o dílo, která byla uzavřena mezi městem a stavební firmou, probíhaly práce na odstranění objektů skladu a garáže. Podle smlouvy měla demolice probíhat podle tzv. dokumentace bouracích prací, kterou zpracoval od

Související dokumenty

Související články

Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XII. Amputace prstů v důsledku úrazu při výměně akumulátorové baterie motorového vozíku
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XI. Úraz zaměstnance na vrtné soupravě
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - X. Pád zaměstnance z nezajištěné pracovní plošiny
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - IX. Smrtelný úraz zaměstnance po pádu do zásobníku sypkých hmot
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Smrtelná pracovní úrazovost v ČR v roce 2017
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIV. Usmrcení spolumajitelky lesa v důsledku neodborného kácení stromu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXV. Úmrtí zaměstnance po propadnutí střešním světlíkem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXX. Smrtelný úraz stavebníka při přebírce stavebního materiálu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVIII. Smrtelný úraz zaměstnance zaviněný projíždějícím automobilem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXI. Zásah elektrickým proudem při rekonstrukci rozvodny vysokého napětí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - VI. Hromadný úraz zaměstnanců v důsledku jejich sražení ujetým svazkem kolejových polí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - IX. Smrtelný úraz zaměstnance po pádu do zásobníku sypkých hmot
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v roce 2020
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
První rok v práci může být fatální
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování

Související předpisy

455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
262/2006 Sb. zákoník práce

Související otázky a odpovědi

Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Pracovní úraz - externí pracovník
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Odškodnění pracovního úrazu
Odmítnutí vyplnit formulář Hodnocení bolestného
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Autonehoda - pracovní/nepracovní úraz
Roční zúčtování daně a náhrada za pracovní úraz
Odškodnění pracovního úřazu bez pracovní neschopnosti
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Pracovní úraz v době služební cesty
Převedení na jinou pracovní pozici z důvodu zdravotního posudku
Sleva na poplatníka při nemocenské
Pracovní úraz