Pracovněprávní aktuality (10. 11. 2016 - 7. 12. 2016)

Vydáno: 16 minut čtení

(sledované období: 10. 11. 2016 - 7. 12. 2016)

Vyhlášené předpisy

Zákon, kterým se mění občanský zákoník a další související zákony (zaměstnávání mladistvých)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 460/2016 Sb. dne 30. 12. 2016

Účinnost: 28. 2. 2017

Zákon, kterým se mění zákon o obchodních korporacích (zastoupení zaměstnanců v dozorčí a správní radě)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 458/2016 Sb. dne 30. 12. 2016

Účinnost: 14. 1. 2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 448/2016 Sb. dne 27. 12. 2016

Účinnost: 27. 12. 2016

Mzda v národním hospodářství za 1.–3. čtvrtletí roku 2016 dosahuje v souladu s pravidelně uveřejňovaným sdělením MPSV výše 27 000 Kč. Tato částka je podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, rozhodná např. pro výpočet maximální výše podpory v nezaměstnanosti, výpočet státního příspěvku na zřízení chráněného pracovního místa u zaměstnavatele, odvod do státního rozpočtu v rámci náhradního plnění aj.

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 440/2016 Sb. dne 23. 12. 2016

Účinnost: 1. 1. 2017

V souladu s § 189 odst. 1 zákoníku práce připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlášku o stanovení sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, výši stravného v podnikatelské a nepodnikatelské sféře pro rok 2017 a stanovení průměrné ceny pohonných hmot. Vyhláška zároveň ruší předchozí vyhlášku č. 385/2015 Sb.

Sazba základní náhrady za použití jednostopých vozidel a tříkolek činí 1,10 Kč za kilometr a za použití osobních silničních motorových vozidel činí 3,90 Kč za kilometr. Průměrná cena pohonných hmot se vyhláškou mírně sníží, u benzinu 95 oktanů na 29,50 Kč za litr (v roce 2016 29,70 Kč za litr), u benzinu 98 oktanů na 32,50 Kč za litr (v roce 2016 33,00 Kč za litr), u motorové nafty na 28,60 Kč za litr (v roce 2016 29,50 Kč za litr).

Minimální sazby stravného poskytovaného při tuzemské pracovní cestě zaměstnancům v podnikatelské sféře vyhláška mírně zvyšuje. Při pracovní cestě, která trvá 5 až 12 hodin, se toto stravné zvyšuje na 72 Kč (v roce 2016 70 Kč), při pracovní cestě nad 12 hodin na 109 Kč (v roce 2016 106 Kč) a nad 18 hodin na 171 Kč (v roce 2016 166 Kč) za každý kalendářní den pracovní cesty.

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 433/2016 Sb. dne 23. 12. 2016

Účinnost: 23. 12. 2017

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 424/2016 Sb. dne 23. 12. 2016

Účinnost: 23. 12. 2017

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sněmovní tisk: 379

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 5. 1. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 783

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 19. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 2. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (otcovská poporodní péče)

Sněmovní tisk: 821

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 27. 5. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 9. měsíce po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 798

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 28. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (flexibilita čerpání rodičovského příspěvku)

Sněmovní tisk: 854

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 30. 6. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Jak jsme již informovali v PaM č. 4/2016, cílem návrhu zákona je zavést flexibilní systém dávek, který zlepší podmínky pro sladění pracovního a rodinného života, kdy rodiče budou mít možnost flexibilnějšího rozhodování o tom, v jaké výši a po jakou dobu budou čerpat rodičovský příspěvek.

Návrh zákona bude projednávat Poslanecká sněmovna ve svém druhém čtení od 10. 1. 2017, kdy se bude muset vypořádat také s pozměňovacím návrhem. Ten se k původnímu návrhu větší flexibility v pobírání rodičovského příspěvku, který umožňuje zkrátit péči matky o dítě na půl roku jeho věku, staví tak, že tento návrh sice může prospět trhu práce a může být finančně výhodný pro samotné rodiny, ale je otázkou, zda je v zájmu dítěte samotného.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (posudková péče a pracovnělékařské služby)

Sněmovní tisk: 874

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 21. 7. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a další související zákony

Sněmovní tisk: 880

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 26. 7. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 9. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (koncepční novela)

Sněmovní tisk: 903

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 9. 9. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2017 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (agenturní zaměstnávání)

Sněmovní tisk: 911

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 16. 9. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. den po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (maximální hranice důchodového věku)

Sněmovní tisk: 912

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 16. 9. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zjednodušení placení pojistného pro OSVČ)

Sněmovní tisk: 926

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 3. 10. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 6. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (transpoziční novela – přeshraniční vysílání zaměstnanců)

Sněmovní tisk: 964

Předkladatel: vláda

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy (transpoziční novela)

Sněmovní tisk: 688

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 23. 12. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 5. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (změny redukčních hranic pro výpočet PPM)

Sněmovní tisk: 730

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 29. 2. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 9. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (karenční doba)

Sněmovní tisk: 744

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 22. 3. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. měsíce po vyhlášení

Návrh na vydání zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů

Sněmovní tisk: 799

Předkladatel: poslanec Andrej Babiš (předložil PS dne 29. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona o pobytu cizinců z nebezpečných zemí

Sněmovní tisk: 833

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 7. 6. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dozor ÚP nad stavem/střízlivostí uchazeče o zaměstnání)

Sněmovní tisk: 892

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 19. 8. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2017

Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (zrušení minimálního vyměřovacího základu)

Sněmovní tisk: 979

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 2. 12. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, má za cíl odstranit znevýhodnění práce na částečný úvazek v oblasti zdravotního pojištění, a to zrušením minimálního vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního pojištění zaměstnanců.

Pojistné na zdravotní pojištění se vždy počítá jako 13,5 % z vyměřovacího základu (ve výši úhrnu příjmů ze závislé činnosti). U zaměstnanců na zkrácený úvazek, kteří dosahují nižšího výdělku, než je tzv. minimální vyměřovací základ (ve výši minimální mzdy), zákon zatěžuje zaměstnavatele finančním nákladem na doplatek pojistného ve výši 13,5 % z rozdílu minimálního vyměřovacího základu a skutečného vyměřovacího základu. Tím dosavadní znění zákona fakticky odrazuje subjekty na trhu práce od uzavírání pracovních poměrů na zkrácený úvazek.

Návrh zákona proto zamýšlí zrušit minimální vyměřovací základ a zavést výpočet částky zdravotního pojištění přímo ze zaměstnancem dosaženého příjmu. Tím by odpadla povinnost zaměstnavatele odvádět zmíněný rozdíl pojistného. Jako efekt si navrhovatel slibuje umožnění využití zkrácených úvazků především skupinám osob, které jsou nějakým způsobem limitované v možnosti vykonávat práci na plný úvazek a dosahovat příjmu, který by přesáhl minimální mzdu. Mezi tyto osoby patří zejména starší lidé, handicapovaní nebo rodiče navracející se do pracovního procesu po mateřské nebo rodičovské dovolené.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (transpoziční novela)

Sněmovní tisk: 990

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 13. 12. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona o zahraniční službě a změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

Sněmovní tisk: 994

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 15. 12. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: první den kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona

Návrh zákona o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a o změně zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zdravotní pojištění cizinců)

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (valorizace pojistného placeného státem)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (diferenciace sazeb pojistného na SZ)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 7. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti (zaměstnávání OZP/rekvalifikace)

Stav projednávání: připomínkové řízení ukončeno

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon o nemocenském pojištění a další související zákony (dlouhodobé ošetřovné)

Stav projednávání: připomínkové řízení ukončeno

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 9. měsíce po vyhlášení

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících

Stav projednávání: vláda

Další projednávané předpisy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a další související zákony (protikuřácký zákon)

Senátní tisk: 28/0

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 2. 6. 2016)

Stav projednávání: Senát

Předpokládaná účinnost: 31. 5. 2017

Poslanecká sněmovna dne 9. 12. 2016 ve třetím čtení schválila návrh tzv. protikuřáckého zákona. Cílem návrhu zákona je posílení ochrany před škodami působenými nejen tabákem, ale také alkoholem a dalšími návykovými látkami. Prioritním je v tomto ohledu zvýšení ochrany veřejného zdraví, zejména pokud jde o děti a mladistvé, a zároveň zaměření se na snížení dopadů škod působených návykovými látkami.

Návrh zákona sleduje mezinárodní tendence politiky nekuřáckého prostředí a závazky vyplývající z členství ve Světové zdravotnické organizaci a Rámcové úmluvy o kontrole tabáku.

Česká republika je jedinou zemí mezi ostatními členskými státy EU, kde je dovoleno kouřit v restauracích a barech. Tato restaurační zařízení mohou být buď kuřácká, nebo částečně kuřácká (s oddělenými místnostmi či salonky), a to přesto, že mnoho zaměstnanců zde pracujících vdechují cigaretový kouř nedobrovolně a stávají se pasivními kuřáky.

Dle Českého statistického úřadu bylo v roce 2013 v sektoru restauračních služeb zaměstnáno 110 000 lidí, ze kterých téměř 20 % byli nekuřáci. Tento návrh zákona má proto cílit i na zlepšení zdravotního stavu těchto zaměstnanců.

Návrh zákona se po schválení Poslaneckou sněmovnou dostal do Senátu dne 20. 12. 2016 a ten má nyní na jeho projednání 30denní lhůtu.

Mezinárodní smlouvy

Protokol k Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 29 o nucené práci

Sněmovní tisk: 563

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Tuniskou republikou

Sněmovní tisk: 690

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Smlouva mezi ČR a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení

Sněmovní tisk: 691

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Dohoda mezi ČR a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené

Sněmovní tisk: 659

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna i Senát – souhlas s ratifikací

Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204 k přechodu z neformální do formální ekonomiky

Sněmovní tisk: 969

Předkladatel: vláda

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (8. 1. 2019 - 4. 2. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 30. 11. do 10. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23.12. 2021 do 31. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 6. 1. 2022 do 4. 2. 2022
Pracovněprávní aktuality (5. 1. 2022 – 8. 2. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 2. 2022 – 8. 3. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 3. 2022 – 4. 4. 2022)
Pracovněprávní aktuality (5. 4. 2022 – 3. 5. 2022)
Pracovněprávní aktuality (4. 5. 2022 – 8. 6. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2022 – 9. 8. 2022)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2022 – 6. 9. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 9. 2022 – 4. 10. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 12. 2021 – 4. 1. 2022)
Pracovněprávní aktuality (3. 12. 2019 – 9. 1. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 1. 2020 – 6. 2. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 2. 2020 – 5. 3. 2020)
Pracovněprávní aktuality (6. 3. 2020 – 9. 4. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 4. 2020 – 7. 5. 2020)
Pracovněprávní aktuality (8. 5. 2020 – 11. 6. 2020)
Pracovněprávní aktuality (12. 6. 2020 – 6. 8. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 8. 2020 – 10. 9. 2020)

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Související předpisy

89/2012 Sb. občanský zákoník
460/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
458/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
448/2016 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti
440/2016 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
262/2006 Sb., zákoník práce
385/2015 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
433/2016 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
424/2016 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
234/2014 Sb. o státní službě
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
251/2005 Sb. o inspekci práce
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů