Syndrom karpálního tunelu z přetěžování a vibrací jako nejčastější nemoc z povolání

Vydáno: 30 minut čtení

Člověk je při práci vystaven působení rizikových faktorů, které mohou mít za určitých podmínek negativní vliv na lidské zdraví. Tyto faktory pracovního prostředí se mohou projevit vznikem nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání. Syndrom karpálního tunelu z přetěžování a vibrací je podle dlouhodobých statistik Státního zdravotního ústavu nejčastější nemoc z povolání a ohrožení nemocí z povolání v České republice. Příčinou vzniku syndromu karpálního tunelu může být jednostranné a nadměrné přetěžování ruky a zápěstí, působení vibrací přenášených na ruce, nebo kombinace obou těchto faktorů.

1. Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER 3)

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) je rozsáhlý průzkum, který zjišťuje, jak jsou řízena rizika BOZP na evropských pracovištích. Průzkum ESENER 3 uskutečnila EU-OSHA – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v roce 2019, přičemž bylo dotazováno více než 45 000 podniků ve 33 zemích.

Z průzkumu vyplývá, že evropská pracoviště nejvíce trápí poruchy pohybového aparátu (MSD – Musculoskeletal Disorders) a psychosociální rizika (PSR – Psychosocial Risks).

Muskuloskeletální poruchy související s prací postihují záda, krk, ramena a horní i dolní končetiny. Patří mezi ně všechna poškození nebo onemocnění kloubů a dalších tkání. MSD související s prací jsou tedy postižení tělesných soustav, jako například svalů, kloubů, šlach, vazů, nervů, kostí a oběhového systému, které způsobuje nebo zhoršuje převážně práce a působení bezprostředního prostředí, v němž je práce vykonávána.

Muskuloskeletální poruchy patří mezi „nemoci související s prací“. Nemoci související s prací (WRD – Work-related diseases) jsou onemocnění, u kterých je známo, že se vyskytují s vyšší frekvencí u jisté skupiny pracovníků, ale nelze je dávat do příčinné souvislosti.

Mezi fyzikální faktory přispívající ke vzniku muskuloskeletálních poruch patří:

 • provádění opakovaných, nadměrných nebo prudkých pohybů,
 • ruční manipulace s břemeny (zejména při naklánění a vytáčení trupu a manipulace s nadlimitními břemeny),
 • zaujímání nepřirozených nebo statických poloh,
 • používání vibračních nástrojů (práce s ručně ovládanými pneumatickými nástroji a zařízeními),
 • práce v chladu nebo nadměrném teple,
 • práce při nedostatečném osvětlení,
 • práce v hlučném prostředí,
 • práce v rychlém tempu,
 • dlouhé sezení nebo stání ve stejné poloze.

V rámci průzkumu ESENER 2019 byl nejčastěji identifikovaným rizikovým faktorem „opakované pohyby rukou nebo paží“. A právě opakování stejných pohybů rukama a zápěstím může vést až ke vzniku syndromu karpálního tunelu.

V současné pandemické době dochází k prudkému nárůstu práce z domova, kdy používání klávesnice je v některých případech celodenní skutečností. Při práci na PC dochází ke stále se opakujícím pohybům rukou a prstů, což může mít za následek vznik syndromu karpálního tunelu.

Další nejčastěji identifikované rizikové faktory, ESENER 2019 – seřazeno sestupně:

 • opakované pohyby rukou nebo paží,
 • dlouhodobé sezení (nová položka v ESENER 2019),
 • potřeba jednat s obtížnými zákazníky, žáky, pacienty,
 • zvedání nebo přemísťování osob nebo těžkých břemen,
 • nebezpečí úrazu při práci se stroji nebo ručním nářadím,
 • časová tíseň.

Mezi nejčastěji identifikované rizikové faktory v EU-28 tedy patří „opakující se pohyby rukou nebo paží“ (65 % podniků), „jednání s obtížnými zákazníky, žáky, pacienty“ (61 %) a „zvedání nebo přenášení osob nebo těžkých břemen“ (54 %).

Opakované pohyby rukou nebo paží

V rámci průzkumu ESENER 2019 byly podniky dotazovány, zda se vyskytuje na jejich pracovišti rizikový faktor „opakované pohyby rukou nebo paží“, a to bez ohledu na to, zda je tento rizikový faktor řízen (pod kontrolou), a kolika pracovníků se týká.

V tabulce č. 1 jsou uvedeny tři státy EU, které hlásí nejvyšší procento „opakovaných pohybů rukou nebo paží“, a tři státy EU, které hlásí nejnižší procento výskytu tohoto rizikového faktoru na pracovištích.

Zemí hlásící nejvyšší procento opakovaných pohybů rukou nebo paží je Slovinsko a zemí s nejnižším procentem je Malta. Nehledě tomuto pořadí je však patrné, že „opakované pohyby rukou nebo paží“ patří mezi nejčastěji identifikované rizikové faktory v EU.

Tabulka č. 1: Opakované pohyby rukou nebo paží (ESENER 2019) [1]

 

Země

Odpověď „ANO“ (v %)

EU-27

65,3 %

ČR

59,2 %

Slovinsko

Související dokumenty

Související články

Projevy a posuzování vibrací v pracovním prostředí na zdraví člověka
Odpovědnost zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem či nemocí z povolání
Odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2021
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Nemoci z povolání
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2022
Jak vypočítat náhradu za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2019
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Muskuloskeletální poruchy problémem v oblasti BOZP na evropských pracovištích
Profesionální onemocnění hlášená v ČR v roce 2018
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Negativní vliv azbestu jako příčiny nemocí z povolání nadále přetrvává
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2017
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2020

Související předpisy

290/1995 Sb. , kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
262/2006 Sb. zákoník práce
104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Související otázky a odpovědi

Ohrožení nemocí z povolání
Šetření nemocí z povolání
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Krácení dovolené, pracovní úraz
Práce ve výškách
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Krácení bolestného