Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2016

Autoři předkládají čtenářům stručný přehled statistických údajů o profesionálních onemocněních hlášených do Národního registru nemocí z povolání v České republice v roce 2016.

Materiál a metodika

Byla vyhodnocena data zaslaná elektronicky do Národního registru nemocí z povolání v Praze hlásícími středisky nemocí z povolání v České republice od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016. Podrobnější údaje o počtu a složení hlášených profesionálních onemocnění v České republice jsou k dispozici na internetové stránce http://www.szu.cz/publikace/data/nemoci-z-povolania-ohrozeni-nemoci-z-povolani-v-ceske-republice.

Profesionální onemocnění

V roce 2016 bylo u 1 051 pracovníků hlášeno celkem 1 297 profesionálních onemocnění, z toho bylo 1 242 nemocí z povolání a 55 ohrožení nemocí z povolání. Při detailnějším rozboru dat bylo zjištěno, že u 203 osob bylo v průběhu roku hlášeno několik profesionálních onemocnění. Nejčastěji hlášenou kombinací byl syndrom karpálního tunelu na pravé a levé ruce vzniklý při práci s přetěžováním končetin nebo při práci s vibrujícími nástroji (109 případů). Incidence profesionálních onemocnění byla 28,6 případů na 100 tisíc zaměstnanců v civilním sektoru nemocensky pojištěných podle zákona č. 187/2006 Sb., v prvním pololetí 2016 (viz tabulka 1).

Tab. 1. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v letech 2015 a 2016

roky 2015 2016
počet pacientů 911 1051
muži 542 543
ženy 369 508
nemoci z povolání 1035 1242
ohrožení nemocí z povolání 57 55
profesionální onemocnění celkem 1092 1297
incidence na 100 tisíc pojištěnců 24,4 28,6*

Legenda:
*počítáno na počet zaměstnanců v civilním sektoru nemocensky pojištěných podle zákona č. 187/2006 Sb., v prvním pololetí 2016

 

Ve srovnání s rokem 2015 (1, 2) vzrostl v roce 2016 celkový počet hlášených profesionálních onemocnění o 205 případů (tj. o 18,8 %) a incidence o 4,2 případů na 100 tisíc pojištěnců.

Nejvíce profesionálních onemocnění bylo v roce 2016 vyvoláno působením fyzikálních faktorů – celkem 715, tj. 55,1 % případů. Nárůst proti roku 2015 o 1 až 114 případů byl v roce 2016 zaznamenán u všech kapitol seznamu nemocí z povolání, kromě kapitoly III (Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice), kde byl pokles o 29 případů. Nejčastěji byla hlášena profesionální onemocnění z kraje Moravskoslezského – celkem 386, tj. 29,8 % případů. U čtyř pracovníků vzniklo profesionální onemocnění při plnění pracovních úkolů na různých místech České republiky, 19 onemocnění vzniklo při práci v zahraničí (viz tabulka 2).

V roce 2016 vznikala profesionální onemocnění nejčastěji u osob pracujících v odvětví ekonomické činnosti CZ_NACE Q86-Q88 - zdravotní a sociální péče (celkem 195, tj. 15,0 % případů). Druhé místo v pořadí četnosti patřilo odvětví CZ_NACE C29 - výroba motorových vozidel se 177, tj. 13,6 % případů a třetí místo obsadilo odvětví CZ_NACE B05-B09 – těžba a dobývání se 162, tj. 12,5 % případů.

Tab. 2. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2016, rozdělení podle místa vzniku a kapitol seznamu nemocí z povolání

Kraj vzniku Kapitola Celkem
I II III IV V VI
Moravskoslezský 1 265 80 23 17 0 386
Plzeňský 1 59 27 32 9 0 128
Ústecký 0 66 8 5 31 0 110
Jihočeský 0 74 13 16 5 0 108
Olomoucký 0 75 7 11 11 0 104
Královéhradecký 0 30 8 21 39 0 98
Pardubický 4 37 3 11 35 0 90
Středočeský 1 24 12 14 8 0 59
Jihomoravský 1 18 13 16 7 0 55
Zlínský 0 33 3 8 1 0 45
Vysočina 0 10 3 7 14 0 34
Liberecký 0 19 1 8 0 0 28
hlavní město Praha 0 3 4 5 7 1 20
Karlovarský 0 1 3 4 1 0 9
mimo území ČR 0 0 0 0 19 0 19
nerozlišené území ČR 0 1 2 0 1 0 4
celkem 8 715 187 181 205 1 1297

Legenda:
I – nemoci způsobené chemickými látkami
II – nemoci způsobené fyzikálními faktory
III – nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice, pobřišnice
IV – nemoci kožní
V – nemoci přenosné a parazitární
VI – nemoci způsobené ostatními faktory a činiteli

 

V rámci odvětví ekonomické činnosti „zdravotní a sociální péče“ vznikala hlavně přenosná a parazitární onemocnění (160 případů, z toho scabies 128krát), dále profesionální dermatózy (22krát), nemoci z přetěžování končetin (11krát), syndrom karpálního tunelu z vibrací a astma bronchiale po jednom případu.

U pracovníků v odvětví „výroba motorových vozidel“ převažovala zejména onemocnění z přetěžování končetin (139 případů), profesionální dermatózy (30 případů) a alergická onemocnění plic (celkem 5 případů).

Pracovníci v odvětví “těžba a dobývání„ byli postiženi zejména pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého (celkem 81 případů), nemocemi z vibrací (57 případů), nemocemi z přetěžování končetin (11 případů) a nemocemi z ionizujícího záření (9 případů).

Nemoci z povolání

Z jednotlivých diagnóz byl u nemocí z povolání v roce 2016 hlášen nejčastěji syndrom karpálního tunelu – celkem 409 případů, z toho 267 případů z přetěžování končetin a 142 případů z práce s vibrujícími nástroji. V sestupném pořadí následovala kontaktní alergická dermatitida (159 případů), svrab 128 případů, pneumokonióza uhlokopů (80 případů), artróza kloubů končetin 77 případů (49 případů z přetěžování končetin a 28 případů z vibrací), nemoci šlach a šlachových pochev z přetěžování končetin (57 případů), epikondylitida pažní kosti z přetěžování končetin (56 případů), astma bronchiale (48 případů), poškození ulnárního nervu v oblasti lokte 28 případů (16 případů z vibrací a 12 případů z přetěžování končetin), iritační dermatitida (19 případů), alergická rýma, silikóza plic a percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem (po 14 případech), sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou z vibrací (10 případů).

Ostatní nemoci z povolání byly zastoupeny méně často – exogenní alveolitida (5 případů), subakromiální bursitida a aseptická nekróza os lunatum z vibrací (po třech případech), těžká dysfonie (2 případy, jednou z dráždivých látek, jednou z hlasové námahy), kopřivka (2 případy), poškození menisku, sideróza a akné po jednom případu.

Azbest se jako vyvolavatel profesionálního onemocnění uplatnil v roce 2016 celkem 17krát. Azbestóza byla diagnostikována 3krát, hyalinóza pleury s ventilační poruchou restrikčního typu 3krát a mezoteliom pleury 11krát.

Rakovina plic z radioaktivních látek (2krát) a bazaliom kůže z ionizujícího záření (7krát) byly v roce 2016 hlášeny u bývalých pracovníků uranových dolů, kteří byli exponování ionizujícímu záření v letech 1955–1993.

Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého byla v roce 2016 diagnostikována u dvou pracovníků, kteří byli exponování křemičitému prachu v letech 1964–1989.

Rakovina plic z koksárenských plynů vznikla v roce 2016 u jednoho pracovníka po 36 letech práce v riziku.

Chemické látky v roce 2016 vyvolaly 2 akutní otravy (jednu způsobenou fosgenem, jednu z anilínu), dvě chronické otravy (z olova a z dráždivých látek) a dvě nádorová onemocnění (nádor hypofaryngu z chromu a nádor hrtanu ze směsi chromu, niklu a sazí).

Nejčastějším vyvolavatelem profesionálního astmatu a alergické rýmy byly v roce 2016 mouka a izokyanáty (celkem 24 a 12 případů).

U profesionálních kožních onemocnění byly z vyvolávajících nox nejčastěji zastoupeny plastické hmoty (58 případů), ropné výrobky (32 případů), dezinfekční přípravky (19 případů), nikl (19 případů), pryž a gumárenské chemikálie (17 případů), ostatní organické chemické látky (12 případů), čistící a kosmetické přípravky (12 případů), jiné kovy (10 případů), organické barvy (9 případů), chrom (6 případů). Ostatní noxy byly zastoupeny méně často nebo ojediněle. Latex se uplatnil 2krát, izokyanáty jednou.

Z přenosných a parazitárních onemocnění s interhumánním přenosem byl nejčastěji zastoupen svrab (128 případů). Chřipka typu A H1N1 vznikla v roce 2016 u 11 pracovníků ve zdravotnictví. Ze čtyř případů virových zánětů jater hlášených v roce 2016 byla akutní hepatitida zastoupena třikrát (v jednom případě hepatitida A, hepatitida B a hepatitida E) a chronická hepatitida B jednou. Chřipka typu A H1N1 vznikla v roce 2016 u 11 pracovníků ve zdravotnictví. Dávivý kašel byl diagnostikován 3krát, tuberkulóza plic, příušnice, plané neštovice, infekční mononukleóza, rotavirová enteritida a stafylokoková infekce MRSA byly diagnostikovány po dvou případech. Cytomegalová infekce, enterokolitida z Clostridium difficile, streptokokový a legionellový zánět plic vznikly po jednom případu.

Antropozoonóz bylo v roce 2016 diagnostikováno celkem 24 případů. Lymeská nemoc vznikla 13krát, tularemie 4krát, trichofycie a klíšťová encefalitida 3krát a leptospiróza jednou.

V zahraničí vzniklo přenosné a parazitární onemocnění celkem 19krát. Malárií se nakazili tři pracovníci v Kongu, dále jeden pracovník v Ghaně, ve Středoafrické republice, v Gabonu, na Mali a na Pobřeží Slonoviny. Enteritidy po jednom případě vznikly v Indii, v Afghánistánu a na Mali. Giardióza byla diagnostikovaná u tří osob v Afghánistánu, leishmanióza u jedné osoby v Iráku a u jedné osoby v Egyptě. Virová horečka Chikungunya vznikla v Indii. Na Mali onemocněl jeden pracovník Q horečkou a jeden měl horečku Dengue.

Ohrožení nemocí z povolání

Z jednotlivých diagnóz byl u ohrožení nemocí z povolání v roce 2016 také nejčastěji zastoupen lehký syndrom karpálního tunelu (43 případů, z toho 33 případů z přetěžování končetin a 10 případů z práce s vibrujícími nástroji).

Jiná onemocnění byla diagnostikována jako ohrožení nemocí z povolání méně často. Jednalo se artrózu lokte z vibrací a o astma bronchiale (po třech případech), dále o incipientní kataraktu z trinitrotoluenu (2 případy) a po jednom případě o lézi loketního nervu v oblasti lokte z vibrací, rhizartrózu a radiální epikondylitidu z přetěžování končetin a o percepční kochleární vadu sluchu způsobenou hlukem.

Závěr

V roce 2016 byl ve srovnání s rokem 2015 v České republice zaznamenán nárůst počtu hlášených profesionálních onemocnění o 18,8 % případů. V absolutních počtech byl největší nárůst (o 71 případů) u svrabu. Menší nárůst (o 40, 38 a 26 případů) byl také u kontaktní alergické dermatitidy, u nemocí periferních nervů z přetěžování končetin a u nemocí periferních nervů z vibrací. Pokles o 14 a 11 případů byl zaznamenán u pneumokonióz uhlokopů a u iritační dermatitidy.

Přes výše uvedené skutečnosti, nadále platí, že počty hlášených profesionálních onemocnění byly i v roce 2016 s vysokou pravděpodobností podhodnoceny.

Literatura

  1. Fenclová, Z., Urban, P., Pelclová, D., Voříšková, M., Havlová, D. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2015. Praktický lékař. 2016; 96(4):193-199.
  2. Fenclová, Z., Urban, P., Pelclová, D. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2015. Bezpečnost a hygiena práce. 2016, č. 5, s. 5–7.

Související dokumenty

Související články

Profesionální onemocnění hlášená v ČR v roce 2018
Evropa a její boj s rakovinou z povolání
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2022
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2017
Evropa a její boj s rakovinou z povolání
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2021
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Nemoci z povolání
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Jak vypočítat náhradu za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2019
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Muskuloskeletální poruchy problémem v oblasti BOZP na evropských pracovištích
Profesionální onemocnění hlášená v ČR v roce 2018
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Negativní vliv azbestu jako příčiny nemocí z povolání nadále přetrvává
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

Ohrožení nemocí z povolání
Šetření nemocí z povolání
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Krácení dovolené, pracovní úraz
Práce ve výškách
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Krácení bolestného