Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2015

Byla vyhodnocena data zaslaná do Národního registru nemocí z povolání v Praze 16 hlásícími středisky nemocí z povolání v České republice od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015. Podrobnější údaje o počtu a složení hlášených profesionálních onemocnění v České republice jsou k dispozici na internetové stránce http://www.szu.cz/publikace/data/nemoci-z-povolaniaohrozeni-nemoci-z-povolani-v-ceske-republice.

Úvod

Autoři předkládají čtenářům stručný přehled statistických údajů o profesionálních onemocněních hlášených do Národního registru nemocí z povolání v České republice v roce 2015.

Profesionální onemocnění

V roce 2015 bylo u 911 pracovníků hlášeno celkem 1092 profesionálních onemocnění, z toho bylo 1035 nemocí z povolání a 57 ohrožení nemocí z povolání. Při detailnějším rozboru dat bylo zjištěno, že u 167 osob bylo v průběhu roku hlášeno několik profesionálních onemocnění. Nejčastěji hlášenou kombinací byl syndrom karpálního tunelu na pravé a levé ruce vzniklý při práci s přetěžováním končetin nebo při práci s vibrujícími nástroji (99 případů). Incidence profesionálních onemocnění byla 24,4 případů na 100 000 zaměstnanců v civilním sektoru nemocensky pojištěných podle zákona 187/2006 Sb. v prvním pololetí 2015 (viz tabulka 1).

Tab. 1. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v letech 2014 a 2015

roky 2014 2015
počet pacientů 1065 911
muži 598 542
ženy 467 369
nemoci z povolání 1214 1035
ohrožení nemocí z povolání 36 57
profesionální onemocnění celkem 1250 1092
incidence na 100 tisíc pojištěnců 28,3 24,4

Legenda: počítáno na počet zaměstnanců v civilním sektoru nemocensky pojištěných podle zákona č. 187/2006 Sb. v prvním pololetí 2015

Ve srovnání s rokem 2014 (1), (2) klesl v roce 2015 celkový počet hlášených profesionálních onemocnění o 158 případů a incidence o 3,9 případů na 100 000 pojištěnců.

Nejvíce profesionálních onemocnění bylo v roce 2015 vyvoláno působením fyzikálních faktorů – celkem 601, tj. 55,0 % případů. Pokles proti roku 2014 o 1 až 113 případů byl v roce 2015 zaznamenán u všech kapitol seznamu nemocí z povolání, kromě Kapitoly II (Nemoci způsobené fyzikálními faktory), kde byl nárůst o 49 případů. Nejčastěji byla hlášena profesionální onemocnění z kraje Moravskoslezského – celkem 395, tj. 36,2 % případů. U dvou pracovníků vzniklo profesionální onemocnění při plnění pracovních úkolů na různých místech České republiky a 13 onemocnění vzniklo při práci v zahraničí (viz tabulka 2).

Tab. 2. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2015, rozdělení podle místa vzniku a kapitol seznamu nemocí z povolání

Kraj vzniku Kapitola Celkem
I II III IV V VI
Moravskoslezský 2 256 98 18 20 1 395
Plzeňský 0 55 26 21 16 0 118
Jihočeský 0 63 16 18 2 0 99
Jihomoravský 0 33 18 11 18 0 80
Středočeský 1 37 23 4 4 0 69
Olomoucký 0 45 1 11 3 1 61
Pardubický 1 18 9 19 8 0 55
Královéhradecký 3 19 12 10 6 0 50
Ústecký 0 22 5 6 11 0 44
Zlínský 0 18 0 10 6 0 34
Vysočina 0 9 5 8 3 0 25
Hlavní město Praha 0 8 1 5 5 0 19
Liberecký 0 13 0 4 1 0 18
Mimo území ČR 0 0 0 0 13 0 13
Karlovarský 0 4 2 4 0 0 10
Nerozlišené území ČR 0 1 0 0 1 0 2
Celkem 7 601 216 149 117 2 1092

Legenda:
I – nemoci způsobené chemickými látkami
II – nemoci způsobené fyzikálními faktory
III – nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice, pobřišnice
IV – nemoci kožní
V – nemoci přenosné a parazitární
VI – nemoci způsobené ostatními faktory a činiteli

V roce 2015 nejčastěji vznikala profesionální onemocnění u osob pracujících v odvětví ekonomické činnosti CZ_NACE C29 – výroba motorových vozidel se 186, tj. 17,0 % případů, a v odvětví CZ_NACE B05-B09 – těžba a dobývání se 165, tj. 15,1 % případů. Třetí místo v pořadí četnosti obsadilo odvětví CZ_NACE Q86-Q88 – zdravotní a sociální péče s 95, tj. 8,7 % případů.

U pracovníků v odvětví „výroba motorových vozidel“ převažovala zejména onemocnění z přetěžování končetin (107 případů), profesionální dermatózy (30 případů) a alergická onemocnění plic (celkem 23 případů, z toho izokyanáty vyvolaly onemocnění 11krát).

Pracovníci v odvětví „těžba a dobývání“ byli postiženi zejména pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého, včetně nádorového onemocnění (celkem 100 případů) a nemocemi z vibrací (35 případů).

V rámci odvětví ekonomické činnosti „zdravotní a sociální péče“ vznikala hlavně přenosná a parazitární onemocnění (81 případů, z toho scabies 55krát), dále profesionální dermatózy (8krát) a nemoci z přetěžování končetin (syndrom karpálního tunelu 5krát a entezopatie m. supraspinatus jednou).

Nemoci z povolání

Z jednotlivých diagnóz byl u nemocí z povolání v roce 2015 hlášen nejčastěji syndrom karpálního tunelu – celkem 354 případů, z toho 241 případů z přetěžování končetin a 113 případů z práce s vibrujícími nástroji. V sestupném pořadí následovala kontaktní alergická dermatitida (119 případů), pneumokonióza uhlokopů (94 případů), svrab (57 případů), astma bronchiale (49 případů), artróza kloubů končetin 44 případů (16 případů z vibrací a 28 případů z přetěžování končetin), epikondylitida pažní kosti z přetěžování končetin (38 případů), iritační dermatitida (30 případů), skákavý prst (20 případů), léze ulnárního nervu v oblasti lokte 19 případů (11 případů z přetěžování končetin a 8 případů z vibrací), sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou z vibrací a alergická rýma (po 18 případech), silikóza plicní (17 případů), tendosynovitida svalů rukou a předloktí (13 případů) a percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem (11 případů).

Ostatní nemoci z povolání byly zastoupeny méně často – subakromiální bursitida (9 případů), impingement syndrom a exogenní alveolitida (po 8 případech), Morbus de Quervain (4 případy), hyperkinetická dysfonie (2 případy, jednou ve spojení s uzlíky na hlasivkách), léze menisku a entezopatie m. supraspinatus po jednom případě.

Azbest se jako vyvolavatel profesionálního onemocnění uplatnil v roce 2015 celkem 22krát. Azbestóza byla diagnostikována 8krát, hyalinóza pleury s ventilační poruchou restrikčního typu 5krát, mezoteliom pleury 7krát, mezoteliom peritonea a rakovina plic ve spojení s hyalinózou jednou.

Rakovina plic z radioaktivních látek (2krát) a bazaliom kůže z ionizujícího záření (7krát) byly v roce 2015 hlášeny u bývalých pracovníků uranových dolů, kteří byli exponování ionizujícímu záření v letech 1951–1982.

Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého byla v roce 2015 diagnostikována u čtyř pracovníků, kteří byli exponování křemičitému prachu v letech 1954-2002.

Chemické látky v roce 2015 vyvolaly celkem 3 akutní intoxikace (jednu oxidem uhelnatým a dvě amoniakem) a jednu chronickou intoxikaci z kadmia. Nádor plic vznikl jednou z polycyklických aromatických uhlovodíků a jednou z anorganických kyselin (sírová a chlorovodíková).

Nejčastějším vyvolavatelem profesionálního astmatu byly v roce 2015 mouka a izokyanáty (celkem 14 a 9 případů). U alergické rýmy to byla mouka (8 případů).

U profesionálních kožních dermatóz byly z vyvolávajících nox nejčastěji zastoupeny plastické hmoty (41 případů), ropné výrobky (38 případů), pryž a gumárenské chemikálie (22 případů), čistící a kosmetické přípravky (22 případů), ostatní organické chemické látky (19 případů), chróm, nikl a jiné kovy (13, 12 a 7 případů) a dezinfekční přípravky (5 případů). Ostatní noxy byly zastoupeny méně často nebo ojediněle. Latex se uplatnil 6krát, izokyanáty jednou.

Z přenosných a parazitárních onemocnění s interhumánním přenosem byl nejčastěji zastoupen svrab (57 případů). Proti roku 2014 došlo k poklesu o 27 případů. Onemocněli příslušníci policie (2 případy) a pracovníci ze zdravotnictví a sociální péče (55 případů). Nejčastěji šlo o pracovníky sociálních služeb (24 případů).

Akutní virové žloutenky a tuberkulóza plic byly diagnostikovány u sedmi osob, epidemická parotitida u 4 osob, plané neštovice u 3 osob, infekční mononukleóza a herpes zoster u dvou osob, spalničky, rotavirová enteritida, chřipka typu A způsobená virem H1N1, legionellová pneumonie, enterovirová vezikulární stomatitida s exantémem a mykoplasmový zánět plic vznikly po jednom případu.

Antropozoonóz bylo v roce 2015 diagnostikováno celkem 16 případů. Lymeská nemoc vznikla 9krát, trichofycie 4krát, klíšťová encefalitida 2krát a hepatitida E, erysipeloid a tularémie byly diagnostikovány po jednom případu.

V zahraničí vzniklo přenosné a parazitární onemocnění celkem 13krát. Malárií se nakazili pracovníci v Nigérii (4 případy), v Ghaně (2 případy) a v Súdánu (1 případ). Enteritidy vznikly na Mali (2 případy) a jednou v Afghánistánu. Giardióza a salmonelóza byla diagnostikována po jednom případě na Mali, askarióza vznikla v Afghánistánu (1 případ).

Ohrožení nemocí z povolání

Z jednotlivých diagnóz byl u ohrožení nemocí z povolání v roce 2015 také nejčastěji zastoupen lehký syndrom karpálního tunelu (41 případů, z toho 32 případů z přetěžování končetin a 9 případů z práce s vibrujícími nástroji).

Jiná onemocnění byla diagnostikována jako ohrožení nemocí z povolání maximálně v 1-5 případech. Jednalo se o percepční kochleární vadu sluchu způsobenou hlukem (5 případů), skákavý prst, impingement syndrom a artrózy kloubů z vibrací (po dvou případech) a M. de Quervain, sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou z vibrací, astma, alergická rinitida a incipientní katarakta z trinitrotoluenu po jednom případu.

Závěr

V roce 2015 byl ve srovnání s rokem 2014 v České republice zaznamenán pokles počtu hlášených profesionálních onemocnění o 12,6 % případů. V absolutních počtech byl největší pokles (o 64) případů) u spalniček. Menší pokles o 52, 28 a 27 případů byl zaznamenán u pneumokonióz uhlokopů, u kontaktních alergických dermatitid a u svrabu. Také nádorová onemocnění klesla o 16 případů. Naopak počty postižení periferních nervů z přetěžování končetin vzrostly o 61 případů.

Přes výše uvedené skutečnosti, nadále platí, že počty hlášených profesionálních onemocnění byly i v roce 2015s vysokou pravděpodobností podhodnoceny, protože hodně osob z obavy ze ztráty zaměstnání své obtíže při periodických preventivních prohlídkách lékaři pracovnělékařské péče nepřiznává.

LITERATURA

[1] Fenclová Z, Urban P, Pelclová D, Voříšková M, Havlová D: Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2014. Prakt. Lék. 2015; 95(3): 115-122.

[2] Fenclová Z, Urban P, Pelclová D: Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2014. BHP 2015; 4: 2-5.

Související dokumenty

Související články

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2016
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2017
Profesionální onemocnění hlášená v ČR v roce 2018
Evropa a její boj s rakovinou z povolání
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2021
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Nemoci z povolání
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2022
Jak vypočítat náhradu za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2019
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Muskuloskeletální poruchy problémem v oblasti BOZP na evropských pracovištích
Profesionální onemocnění hlášená v ČR v roce 2018
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Negativní vliv azbestu jako příčiny nemocí z povolání nadále přetrvává
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2017
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2020
Syndrom karpálního tunelu z přetěžování a vibrací jako nejčastější nemoc z povolání

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

Ohrožení nemocí z povolání
Šetření nemocí z povolání
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Krácení dovolené, pracovní úraz
Práce ve výškách
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Krácení bolestného